ძიება მხარდაჭერაში

თავი დაიცავით თაღლითობებისგან. ჩვენ არასდროს მოგთხოვთ სატელეფონო ნომერზე დარეკვას, შეტყობინების გამოგზავნას ან პირადი მონაცემების გაზიარებას. გთხოვთ, გვაცნობოთ რამე საეჭვოს შემჩნევისას, „დარღვევაზე მოხსენების“ მეშვეობით.

Learn More

I keep getting a cookie settings error, even after I have unblocked popups

  • 1 პასუხი
  • 1 მომხმარებელი წააწყდა მსგავს სიძნელეს
  • 24 ნახვა
  • ბოლოს გამოეხმაურა cor-el

We've detected a problem with your cookie settings. Enable cookies

Make sure your cookies are enabled. To enable cookies, follow these browser-specific instructions. Clear cache and cookies

If you have cookies enabled but are still having trouble, clear your browser's cache and cookies. Adjust your privacy settings

If clearing your cache and cookies doesn't resolve the problem, try adjusting your browser's privacy settings. If your settings are on high, manually add www.google.com to your list of allowed sites. Learn more

ყველა პასუხი (1)

Are you allowing cookies of do you use the 'Ask me' setting? To see all History and Cookie settings, choose:

  • Tools > Options > Privacy > Firefox will: "Use custom settings for history"

Did you check the cookie exceptions?

You can inspect and manage permissions for the domain in the currently selected tab via these steps:

  • Click the "Site Identity Button" (globe/padlock) on the location/address bar
  • Click "More Information" to open "Tools > Page Info" with the Security tab selected
  • Go to the Permissions tab (Tools > Page Info > Permissions) to check the permissions for the domain in the currently selected tab

You can inspect and manage permissions for all domains on the about:permissions page.

If clearing cookies didn't help then it is possible that the cookies.sqlite file that stores the cookies got corrupted.

  • Rename (or delete) cookies.sqlite (cookies.sqlite.old) and delete other present cookies files like cookies.sqlite-journal in the Firefox profile folder in case the file cookies.sqlite got corrupted.

You can remove all data stored in Firefox from a specific domain via "Forget About This Site" in the right-click context menu of an history entry ("History > Show All History" or "View > Sidebar > History") or via the about:permissions page.

Using "Forget About This Site" will remove all data stored in Firefox from that domain like bookmarks, cookies, passwords, cache, history, and exceptions, so be cautious and if you have a password or other data from that domain that you do not want to lose then make sure to backup this data or make a note.

You can't recover from this 'forget' unless you have a backup of the involved files.

It doesn't have any lasting effect, so if you revisit such a 'forgotten' website then data from that website will be saved once again.