Zakłady přehladowanja

Pytajće a nawigujće lochko z tutymi bytostnymi funkcijemi

 • Zapołožki a rajtarki Mějće prosće přistup ze zapołožkami a rajtarkami na swoje najlubše webstrony a organizujće je
 • Tipy a triki Wužiwajće z tutymi tastowymi skrótšenkami a druhimi tipami wjace hač jenož zakłady.
 • Huste prašenja Tu zhoniće zakładne pokiwy a směrnicy za wužiwanje Firefox w swojej rěči.
 • Startowu stronu postajić Wočińće swoje najlubše strony přez jedne klinjenje. Pokazamy wam, kak móžeće swoju startowu stronu postajić abo standardnu stronu wobnowić.
 • Inteligentne adresowe polo - zapołožki, zapiski historije a rajtarki pytać Při zapodawanju do adresoweho pola namjetuje Firefox websydła, kotrež sće hižo wopytał, jako zapołožki składował abo woznamjenił abo w rajtarku wočinił. Dóstańće so k websydłam z mjenje tłóčenjemi tasty.
 • Pytanske polo w Firefox wužiwać Zhońće, kak móžeće zatwarjene pytanske polo in Firefox wužiwać, zo byšće web ze swojimi najlubšimi pytawami přepytować.
 • Pytanje a rjadowanje sćehnjenych datajow Wokno sćehnjenjow a biblioteka rjadujetej sćehnjene dataje. Tu zhoniće, kak k swojim datajam dóńdźeće, je rjadujeće, jich nastajenja měnjeće a je namakaće.
 • Firefox jako standardny wobhladowak postajić Tutón nastawk wopisuje, kak móžeće Firefox jako swój standardny wobhladowak postajić, zo bychu so wotkazy awtomatisce w Firefox wočinili.
 • Pytanske namjety w Firefox Zhońće wjace wo tym, kak pytanske namjety w Firefox funguja.
 • Eksterne zdźělenki w Firefox Zdźělenki zmóžnja websydłam, wužiwarjow wo nowych powěsćach abo zaktualizowanym wobsahu informować, mjeztym zo Firefox je wočinjeny.
 • Wotstronjenje funkcije rajtarkowych skupinow Funkcija rajtarkowych skupinow (panorama) so z Firefox wotstroni, ale su někotre wulkotne alternatiwy za organizowanje wašich wočinjenych rajtarkow.
 • Stronu noweho rajtarka přiměrić Zhońće, kak móžeće swoju stronu noweho rajtarka přez to přiměrić, zo zwobraznjenje připinaće abo přerjadujeće.
 • Rajtarki zněmić Zhońće, kak móžeće klinčace rajtarki w Firefox spóznać a zynk rajtarka wotpinać bjez toho, zo by so to na druhe rajtarki abo wokna wuskutkowało.
 • Kachlički na stronje Nowy rajtark schować abo pokazać Zeznajće so ze wšelakimi wodźenskimi elementami za stronu Nowy rajtark w Firefox, inkluziwnje wočinjenje prózdneje strony a wotstronjenje namjetowanych kachličkow.
 • Kak połna wobrazowka da so wužiwać Modus połneje wobrazowki wobhladowakej Firefox zmóžnja, cyłu wobrazowku wupjelnić. Tutón nastawk wujasnja, kak móžeće jón zmóžnić abo znjemóžnić.
 • Zatwarjeny PDF-čitak znjemóžnić a druhi čitak wužiwác Firefox ma zatwarjeny čitak. Pokazamy wam, kak móžeće jón znjemóžnić a druhi PDF-čitak, kaž na př. Adobe Reader, město toho wužiwać.
 • Websydło składować Firefox wam zmóžnja, websydło na wašim ličaku składować, zo byšće móhł jón na přikład čitać, hdyž njejsće z internetom zwjazany. Nastawk wopisuje, kak móžeće to činić.
 • Přehladne předstajenje webstronow z čitanskim napohladom Čitanski napohlad Firefox wotstronja mylace elementy z webstronow, zo by tekst na wobrazowce je lóšo čitajomny. Najnowša wersija Firefox móže tež strony wótře čitać.
 • Standardna strona Firefox ma wotkazy k hustym funkcijam Standardna strona Firefox wobsahuje wužitnu móžnosć za webpytanja a wotkazy za spěšny přistup na sćehnjenja, zapołožki, historiju, přidatki, synchronizaciju a nastajenja.
 • PDF-dataje w Firefox wočinić Zhońće, kak móžeće PDF-dataje we woknje Firefox wočinić a huste problemy rozrisać, kaž na přikład prózdne strony a zo so dataje sćahuja město toho zo, bychu so wočinjeli.
 • Web z adresoweho pola přepytować Zapisajće swoje pytanske wurazy za internetne pytanje do adresoweho pola a Firefox budźe was k wuslědkowej stronje standardneje pytawy wjesć. Zhońće, kak móžeće to přiměrić.
 • Prawopisnu kontrolu w Firefox wužiwać Firefox awtomatisce waš prawopis kontroluje, hdyž pisaće. Zhońće wjace wo k dispoziciji stejacych móžnosćach kaž na přikład wo přidawanju słownikow a wotstronjenju słowa, kotrež sće mylnje přidał.
 • Webstrony ćišćeć Tute nastawki wobjednawaja zakładne ćišćerske nastajenja a formatowanske móžnosće w Firefox.
 • Stronu za tekstom a wotkazami přepytować Hdyž so websydło w Firefox wobhladujeće, móžeće na stronje za słowami, wurazami abo wotkazami pytać. Tutón nastawk wujasnja, kak to funguje.
 • Prěnje kroki z Firefox - přehlad wo hłownych funkcijach Tutón nastawk wujasnja zakłady wobhladowaka Firefox - zapołožki, rajtarki, pytanje, přidatki a wjace. Wotkazuje tež k dalšim nastawkam, kotrež chceće snano pozdźišo přeslědźić.

Jendźelsce