Zmylkowu zdźělenku „Wěsty zwisk njemóžno“ wotstronić

Tutón nastawk wujasnja, čehodla snano zmylkowu stronu Wěsty zwisk njemóžny abo Njeje so zwjazało: Potencielny wěstotny problem widźiće a što móžeće činić.

Wěsty zwisk njeda so nawjazać

Hdyž websydło, kotrež wěsty (https) zwisk trjeba, pospytuje wěstu komunikaciju z wašim ličakom nawjazać, přepruwuje Firefox tutón pospyt, zo by zawěsćił, hač certifikat websydła a zwjazowanska metoda stej woprawdźe wěstej. Jeli Firefox njemóže wěsty zwisk nawjazać, zmylkowu stronu pokaza.

Wěsty zwisk móžny njeje

Zmylkowa strona Wěsty zwisk móžny njeje wopisanje zmylka, móžnosć Mozilla zmylk zdźělić a tłóčatko Hišće raz spytać wobsahuje. Njeje móžnosć, wěstotne wuwzaće přidać, zo byšće móhł tutón zmylkowy typ wobchadźeć.

fx60SecureConnectionFailed-ErrorCode

Zmylkowa strona tež slědowace informacije wobsahuje:

  • Strona, kotruž pospytujeće sej wobhladać, njeda so pokazać, dokelž awtentiskosć přijatych datow njeda so přepruwować.
  • Prošu stajće so z wobsedźerjemi websydła do zwiska, zo byšće jich wo tutym problemje informował.

Njeje so zwjazało: potencielny wěstotny problem

Wěste njewuspěchi wěsteho zwiska k zmylkowej stronje Njeje so zwjazało: Potencielny wěstotny problem wjedu.

Fx67SecError-DidNotConnect

Zmylkowa strona potencielne wěstotne wohroženje, móžnosć Mozilla zmylk zdźělić a tłóčatko Rozšěrjeny…, zo byšće zmylkowy kod a druhe techniske podrobnosće pokazał. Móžnosć, wěstotne wuwzaće přidać, zo byšće websydło wopytał, k dispoziciji njeje.

Problemy z websydłami

TLS-wersija so njepodpěruje

Někotre websydła pospytuja, zestarjene (hižo njewěste) mechanizmy Transport Layer Security (TLS) wužiwać, zo bychu waš zwisk zawěsćił. Firefox was při nawigowanju k tajkim sydłam haći, zo by was škitał, jeli je problem, wěsty zwisk nawjazać. Stajće so z websedźerjemi websydła do zwiska a prošće jich, jich TLS-wersiju na wersiju aktualizować, kotraž je hišće aktualna a wěsta.

Slědowaca změna je so na njewěsty čas cofnyła, zo by so lěpši přistup ke kritiskim knježerstwowym websydłam zmóžnił, kotrež informacije wo COVID19 wobsahuja: Započinajo z wersiju Firefox 74, minimalna po standardźe dowolena TLS-wersija je TLS 1.2. Websydła, kotrež TLS-wersiju 1.2 abo nowšu njepodpěruja, zmylkowu stronu Wěsto zwisk móžny njeje ze zmylkowym kodom SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION pokazuja, a zdźělenku, zo Tute websydło snano protokol TLS 1.2 njepodpěruje, kotryž je minimalna wersija, kotruž Firfox podpěruje. Hdyž TLS 1.0 a TLS 1.1 zmóžniće, da so snano zwisk nawjazać. Zmylkowa strona móže tež tłóčatko wobsahować, TLS 1.0 a 1.1 zmóžnić, kotrež wam zmóžnja, minimalne žadanje TLS přepisać; ale, Mozilla planuje, tute nastajenje wotstronić a TLS 1.0 a 1.1 w přichodnej wersiji Firefox na přeco znjemóžnić. Za dalše informacije hlejće tutu stronu Mozilla.

HSTS trěbny

Druhe websydła sej snano HTTP Strict Transport Security (HSTS) wužaduja a njedowoluja přistup k njewěstemu zwiskej.

Konflikt z wěstotnej softwaru

Wjele wěstotnych produktow funkciju wužiwa, kotraž po standardźe wěste zwiski wotpopadnje. To móže k zwiskowym zmylkam abo warnowanjam na wěstych websydłach wjesć. Jeli zmylki wěsteho zwiska na wjacorych wěstych websydłach widźiće, móžeće problem snano rozrisać, hdyž swój wěstotny produkt aktualizujeće abo jeho nastajenja změniće. Hlejće wotrězk tutoho nastawka wo antiwirusowych produktach za pomoc z wěstymi wěstotnymi produktami, kotrež móža tute zmylki wuskutkować, kaž na přikład Avast, AVG a ESET.

Alternatiwje móžeće wěstotnu softwaru třećeho poskićowarja wotinstalować a Windows Defender wužiwać, antiwirusowu softwaru, kotraž je we Windows 8 a Windows 10 zatwarjena.

Wopačny systemowy čas

Firefox certifikaty za wěste websydła wužiwa, zo by zawěsćił, zo so waše informacije k požadanemu přijimarjej sćelu a njedadźa so wot wotposłucharjow čitać. Wopačny systemowy datum móže zawinować, zo Firefox měni, zo wěstotny certifikat websydła je spadnył abo njepłaćiwy. Přeswědčće so, zo su korektny čas, čas a časowe pamo na wašim ličaku nastajene. Za dalše informacije hlejće How to troubleshoot time related errors on secure websites.

Druhe problemy z wěstym zwiskom

Zo byšće druhe problemy z wěstym zwiskom hač horjeka wopisane rozrisał, hlejće:

Je tutón nastawk wužitny był?

Prošu čakajće…

Slědowacy wulkotni ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosće a dźělće swoju kompetencu z druhimi. Wotmołwće na prašenja a polěpšće našu wědowu datowu banku.

Dalše informacije