Wobsah: Nastajenja za wuskakowace wokna, pisma a rěče

Tutón nastawk so hižo njewothladuje, jeho wobsah móhł tuž zestarjeny być.

Wotrězk Wobsah w nastajenjachnastajenjach nastajenja wobsahuja, kotrež so na to poćahuja, kak wobsah websydła ma so zwobraznić. Tutón nastawk wujasnja, kotre nastajenja su k dispoziciji.

Wobsahowe nastajenja

Fx38Win7OptionsContent Nastajenja wobsah

Fx44ContentPanel-win7 nastajenja wobsah fx47

DRM-wobsah

Zdźělenja

Firefox wam zmóžnja, kotre websydła smědźa wam zdźělenja słać. Zo byšće wjace zhonił, čitajće nastawk Eksterne zdźělenki w Firefox. Klikńće na Wubrać…, zo byšće lisćinu dowolenych sydłow změnił.

 • Njemylće: Wubjerće tutu móžnosć, zo byšće wšěm zdźělenjam zadźěwał, doniž Firefox njezačiniće a znowa njestartujeće.

Wuskakowace wokna

 • Wuskakowace wokna blokować: Po standardźe Firefox mjerzace wuskakowace wokna na websydłach blokuje. Hdyž hóčku za tute nastajenjenastajenje wotstroniće, so blokowanje wuskakowacych woknow znjemóžni.
  Při někotrych websydłach wšak je wužiwanje wuskakowacych woknow woprawnjene. Tohodla móžeće tutym sydłam dowolic, wuskakowace wokna najebać toho wočinić. Zo byšće to činił, klikńće na Wuwzaća…, zapodajće mjeno sydła a klikńće na Dowolić. Zo byšće websydło z lisćiny wotstronił, wubjerće jo a klikńće potom na Sydło wotstronić. Zo byšće lisćinu dospołnje wuprózdnił, klikńće na Wšě sydła wotstronić. Za dalše informacije hlejće nastawk Nastajenja wuskakowacych woknow, wuwzaća a rozrisowanje problemow.

Pisma a barby

Standardne pismo a wulkosć: Webstrony so zwjetša w pismje a pismowej wulkosći (w pikselach) zwobraznjuja, kotrež su tu postajene. Ale, webstrony móža tute nastajenja přepisować, chibazo sće něšto druhe w dialogu „Pisma“ postajił. Klikńće na tłóčatko Rozšěrjeny…, zo byšće přistup na dialog „Pisma“ měł a zo byšće to a druhe pismowe nastajenjanastajenja změnił.

Dialog „Pisma“

 1. Wubjerće rěčnu skupinu abo pismo z wuběranskeje lisćiny Pisma za. Zo byšće na přikład standardne pisma za srjedźnoeuropske rěče/pisma (Łaćonšćina) nastajił, wubjerće SrjedźnoeuropskeŁaćonšćina. Za rěč resp pismo, kotrejž w lisćinje njejstej, wubjerće Druhe rěčeDruhe pismowe systemy.
 2. Wubjerće, hač proporcialny tekst ma so w serifowym (na přikład "Times New Roman") abo bjezserifowym (sans-serif, kaž na př. "Arial") pismje zwobraznić. Nastajće potom wulkosć pisma, kotruž chceće za proporcionalny tekst wužiwać.
 3. Nastajće, hač maja so serifowe abo bjezserifowe pisma abo pisma typa Monospace wužiwać. Móžeće tež wulkosć za pisma Monospace změnić.

Móžeće tež minimalnu pismowu wulkosć za webstrony nastajić. To je wužitne, zo by sydła při wužiwanju přemałych pismow haćiło, kotrež su nimale nječitajomne.

 • Stronam dowolić, swoje pisma město horjeka wubranych wužić: Po standardźe Firefox pisma wužiwa, kotrež je webawtor postajił. Hdyž tute nastajenjenastajenje znjemóžnjeće, nuzujeće wšě sydła, město toho waše pisma wužiwać.
 • Tekstowe kodowanje za zestarjeny wobsah: Znamješkowe kodowanje, kotrež so tu wuběra, budźe so wužiwać, zo by strony zwobrazniło, kotrež njepodawaja, kotre kodowanje ma so wužiwać.

Dialog „Barby“

nastajenja wobsah barby fx47

Tekst a pozadk: Tu móžeće standardnu barbu teksta a pozadka změnić, kotraž ma so na webstronach wužiwać, kotrež tajku informaciju njepodawaja. Klikńće na barbne kašćiki, zo byšće barby wubrał.

 • Systemowe barby wužiwać Stajće hóčku pódla tutoho nastajenjanastajenja, zo byšće barby wužiwał, kotrež su w nastajenjach wašeho dźěłoweho systema definowane, město tych, kotrež su horjeka podate.

Barby wotkazow: Tu móžeće standardne barby za webwotkazy změnić. Klikńće na barbne kašćiki, zo byšće barby wubrał.

 • Wotkazy podšmórnyć: Po standardźe so wotkazy na webstronach podšmóruja. Wotstrońće hóčku pódla tutoho nastajenjanastajenja, zo byšće podšmórowanju zadźěwał. Wobkedźbujće, zo wjele sydłow swójske stilowe prawidła wužiwa a tute nastajenjenastajenje na te sydła žadyn wuskutk nima.
 • Barby podate přez stronu přez mój wuběr horjeka přepisać:
  • Přeco: Wubjerće tute nastajenjenastajenje, zo byšće wšě sydła nuzował, waše standardne barby wužiwać.
  • Jenož z drastami z wysokim kontrastoms: Tute nastajenjenastajenje wuskutkuje, zo Firefox barby wužiwa, kotrež je awtor webstrony podał, chibazo wužiwaće drastwu WindowsLinux z wysokim kontrastom.
  • Ženje: Hdyž tute nastajenjenastajenje wuběraće, budźe Firefox barby wužiwać, kotrež je awtor webstrony podał.

Rěče

Někotre webstrony su we wjacorych rěčach k dispoziciji. Klikńće na tłóčatko Wubrać…, zo byšće swoju preferowanu rěč abo preferowane rěče nastajił.

Dialog „Rěče“: Zo byšće rěč přidał, klikńce na Rěč wubrać…, wubjerće rěč a klikńće na tłóčatko Přidać. Zo byšće rěč wotstronił, wubjerće ju w lisćinje aktiwnych rěčow a klikńće na tłóčatko Wotstronić. Móžeće tež rěče z pomocu tłóčatkow Horje a Dele přerjadować, zo byšće preferowanu rěč postajił, jeli webstrona wjacore rěče podpěruje.

// Tući lubi ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać: milupo. Móžeće tež pomhać - zhońće, kak.
Dobrowólnik za pomoc Mozilla