Pósćelće rozprawy wo spadach tykačow, zo byšće Mozilla pomhał, Firefox polěpšić

Tutón zmylk woznamjenja, zo tykač (kaž Adobe Flash) je spadnył. Začitajće prosće stronu hišće raz a tykač budźe so znowa startować, a waše widejo (abo druhi wobsah) so zaso pokaza. Prjedy hač stronu znowa začitaće, móžeće komentar přidać, zo byšće wujasnował, kak to je so stało a Mozilla spadowu rozprawu słać, kliknjo na Spadowu rozprawu pósłać. Tute spadowe rozprawy pomhaja nam, Firefox polěpšeć.

Plugin crash notification Fx21

Što je tykač?

Tykač je mały program, kotryž wobsahi interneta předstaja, kotrež Firefox njemóže pokazać. To su zwjetša widejo- a awdiodataje, hry online a prezentacije, kotrež su w přez patent škitanych formatach wutworili. Tykače so wot firmow wutworjeja a rozšěrjeja, kotrež su tute přez patent škitane formaty wuwili. Znate tykače su na př. Adobe Flash a Microsoft Silverlight.

Što je spad?

Spad so stawa, hdyž mały program nadobo přestanje fungować. Tykače druhdy z rozdźělnych přičinow spaduja a Firefox móže přez to tež spadnyć. Za dalše informacije wo spadach Firefox, hlejće Firefox spaduje - što činić?. Někotre tykače so dźělene wot Firefox wuwjedu, tak zo Firefox wostanje wočinjeny, hdyž tykač spaduje.

Kotre daty so w spadowej rozprawje sćelu?

Spadowe rozprawy wobsahuja jenož techniske daty, zo bychu wuwiwarjam Firefox při pytanju zawinow a rozrisowanju problemow pomhali. Tute rozprawy njewobsahuja wosobinske daty. Slědowace daty so w rozprawje sćelu:

  • kotre websydło je wočinjene było
  • wersija Firefox, kotruž wužiwaće
  • waš dźěłowy system
  • instalowane tykače
  • instalowane rozšěrjenja
  • a dalše techniske daty.

Tute daty podleža prawidłam priwatnosće za Firefox (jendźelsce).

Kak móžu spady tykačow wobeńć?

Wjele problemow z tykačemi dadźa so přez aktualizowanje na najnowšu wersiju tykača rozrisać. Zo byšće přepruwował, hač jedyn z wašich instalowanych tykačow je zestarjeny, wopytajće stronu Mozilla za přepruwowanje tykačow. Mjeno tykača, kotryž je spadnył, namakaće w zmylkowej zdźělence. Plugin name crash notification Fx21

Hdźe móžu dalše informacije wo spadach Adobe Flash namakać?

Hlejće Tykač Adobe Flash je spadnył - zadźěwać, zo so to znowa stanje.

Z Flex za Flash wuwiwać?

Zadźeržne dypki móža škit přećiwo spadam wuskutkować. Móžeće škit přećiwo spadam znjemóžnić, jeli hódnotu nastajenja dom.ipc.plugins.timeoutSecs na -1 stajeće. Hlejće dokumentaciju Mozilla Developer Network (jendźelsce) za podrobnosće.

// Tući lubi ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać: milupo. Móžeće tež pomhać - zhońće, kak.

Je tutón nastawk wužitny był? Prošu čakajće…

Dobrowólnik za pomoc Mozilla