Nastajće, štož Firefox ma činić, hdyž na dataju kliknjeće abo ju sćahujeće

Tutón nastawk wopisuje, kak Firefox ze sćehnjenjemi za rozdźělne datajowe typy wobchadźa a kak móžeće tute zadźerženje změnić.

Sćehnjenske akcije

Hdyž na wotkaz kliknjeće, zo byšće dataju sćahnył, postaja internetny medijowy typ, tež MIME-typ abo wobsahowy typ mjenowany, kotru akciju Firefox wuwjedźe. Snano sće hižo tykač instalował, kotryž ze sćehnjenjom awtomatisce wobchadźa. Druhi raz so was Firefox praša, hač chceće dataju składować abo z wěstym nałoženjom wočinić. Hdyž Firefox zdźěleće, zo wón ma dataju wočinić abo składować a tež nastajenje „To awtomatisce za dataje kaž tuta wot nětka činić“ zmóžnjeće (hlejće deleka), so zapisk za tón datajowy typ we wotrězku Nałoženja Firefox jewi.

Sćehnjenske akcije změnić

To nima wliw na medije, kotrež su we webstronje zasadźene - jenož na wotkazy k datajam samym.

 1. Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu Fx57Menu a wubjerće Nastajenja.Nastajenja.
 2. Wubjerće wotrězk Nałoženja .
 3. Wotrězk Nałoženja so pokaza. Wubjerće datajowy typ, za kotryž chceće standardnu akciju změnić.
  Wjacore zapiski za samsny datajowy format abo sufiks? Někotre datajowe typy so wot wjacorych internetnych medijowych typow wužiwaja.
 4. Špalta „Akcija“ wam wuběranski meni z akcijemi pokazuje, hdyž na wěsty datajowy typ kliknjeće.
  ApplicationsDropPDFWin Fx4AppPanelMac-drop.jpg Nastajenja nałoženja
  • Přeco so prašeć: Firefox so kóždy raz praša, kotru akciju ma wuwjesć, hdyž na wěsty datajowy typ kliknjeće. To móže wužitne być, hdyž Firefox datajowy typ awtomatisce składuje abo přeco z wěstym programom wočinja a wy chceće, zo so Firefox praša, štož ma činić.
  • Dataju składować: składuje přeco dataju na wašim ličaku z pomocu sćehnjenskeho wokna, hdyžkuli na tón datajowy typ kliknjeće.
  • Wočińće dataju z požadanym nałoženjom abo tykačom.
 5. Začińće stronu about:preferences. Wšě změny, kotrež sće přewjedł, budu so awtomatisce składować.

Sćehnjenske akcije přidać

 1. Pytajće we webje za dataju, kotraž datajowemu typej wotpowěduje, kotryž chceće přidać.
 2. Klikńće na dataju, zo byšće ju sćahnył.
 3. Wubjerće, kak Firefox ma z tutej dataju wobchadźeć:
 4. Stajće hóčku do kašćika pódla To awtomatisce za dataje kaž tutu wot nětka činić.
  sćehnjenske wokno standardny program fx50.1.0 win10 MacOpeningFile
 5. Klikńće na W porjadku.
Je nastajenje „To awtomatisce za dataje kaž tutu wot nětka činić“ znjemóžnjene? To móže so stać, jeli serwer websydła internetny medijowy typ dataje wopak podawa. Móže tež so stać, jeli serwer dataji "Content-Disposition: attachment" připokazuje.
// Tući lubi ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać: milupo. Móžeće tež pomhać - zhońće, kak.

Je tutón nastawk wužitny był? Prošu čakajće…

Dobrowólnik za pomoc Mozilla