Firefox spaduje - što činić?

Spad woznamjenja podawk, při kotrymž so Firefox njejapcy začinja abo kónći. Po spadźe so Rozprawjak spadow Mozilla wočinja. Tutón nastawk budźe wam pomhać, spady wobeńć a jich zawiny wotstronić a pokaza wam, kak móžece wjace pomocy dóstać, hdyž maće ćežkosće, sej ze swójskej mocu pomhać.

Pokiw: Jeli Firefox je wočinjeny, ale na waše akcije njewotmołwja, wisa, njeje wšak spadnjeny. Hlejće Firefox wisa abo hižo njereaguje za rozrisanja.

Jeli Firefox při startowanju spaduje:

 1. Přepruwujće, hač spad we wěstym modusu wustupuje (hlejće deleka).
 2. Přewjedźće čistu nowoinstalaciju (hlejće Firefox při startowanju spaduje).

Hewak wuwjedźće slědowace kroki w tutym porjedźe.

Zaktualizujće swoje programy

Spad, kotryž při was wustupuje, je snano w nowej wersiji hižo wotstronjeny!

Zaktualizujće Firefox

Kóžda wersija Firefox wobsahuje retomas rozrisanjow za spadowe zawiny, kotrež ludźo su zdźělili. Zawěsćće so, hač najnowšu wersiju wužiwaće, snano je tam waš spadowy problem hižo rozrisał. Hlejće Firefox na najnowšu wersiju aktualizować za podrobnosće.

Zaktualizujće swoje tykače

Zawěscće so, hač najnowše wersije wšěch wašich tykačow wužiwaće.

 • Dźiće na našu stronu Tykače přepruwować a slědujće wotkazam, zo byšće zestarjene tykače aktualizował.

Zaktualizujće Windows

Zawěsćće so, hač maće najnowše wěstotne a stabilnostne rozrisanja.

 • Dźiće k menijej Start, wubjerće Alle Programme a potom Windows-Update.

Zaktualizujće OS X

Zawěsćće so, hač maće najnowše wěstotne a stabilnostne rozrisanja.

 • Dźiće k menijej Apple a wubjerće Software Update…

Zaktualizujće Linux

Zawěsćće so, hač maće najnowše wěstotne a stabilnostne rozrisanja.

 • Dźiće k menijej System, dele k Administration a wubjerće Update Manager.

Zaktualizujće swoje ćěrjaki

Zawěsćće so, hač waše grafikowe ćěrjaki su aktualne. Za dalše informacije, hlejće Kak móžu swoje grafikowe ćěrjaki aktualizować, zo bych hardwarowe pospěšenje a WebGL wužiwał?.

Jeli waš spad při ćišćenju wustupuje, zawěsćće so, hač ćěrjak wašeho ćišćaka je aktualny. Dźiće za to k podpěranskemu websydłu zhotowjerja swojeho ćišćaka.

Zaktualizujće swoje internetne wěstotne programy

Zawěsćće so, hač najnowšu wersiju swojich internetnych wěstotnych programow (wohnjowe murje, antiwirusowe programy, programy přećiwo spionažnej softwarje atd.) wužiwaće.

Přepruwujće swój ličak za wirusami abo spionažnej softwaru

Rozdźělne wirusy a spionažne programy móža Firefox do spadowanja přinjesć. Zo byšće zawěsćił, zo waš system je bjez spionažneje softwary a wirusow, instalujće a wužiwajće slědowacej programaj a aktualizujće jeju wirusowej datowej bance:

Za dalše informacije, hlejće Problemy Firefox rozrisać, kotrež so přez škódne programy zawinuja.

Přepruwujće, hač Firefox tež we wěstym modusu spaduje

Jeli aktualizowanje programow njefunguje abo Firefox při startowanju spaduje, přewjedźće slědowace kroki, zo byšće testował, hač Firefox tež we wěstym modusu spaduje abo nic a mějće so potom po instrukcijach w doporučenych nastawkach.

Pokiw:

Funkcija Firefox wróćo stajić móže wjele problemow přez wobnowjenje wuchadneho stawa Firefox rozrisać a składuje při tym waše najwažniše daty. Rozwažće tutu móžnosć, prjedy hač započnjeće dołhotrajne pytanje za zawinu a rozrisanjom problema.

Funkcija Firefox wobnowić móže wjele problemow přez wobnowjenje wuchadneho stawa Firefox rozrisać a składuje při tym waše najwažniše daty. Rozwažće tutu móžnosć, prjedy hač započnjeće dołhotrajne pytanje za zawinu a rozrisanjom problema.

 1. Klikńće horjeka we woknje Firefox na tłóčatko Firefox, dźiće k menijej PomocKlikńće na menijowej lajsće na meni PomocKlikńće horjeka we woknje Firefox na meni Pomoc a wubjerće Ze znjemóžnjenymi přidatkami znowa startować.... Firefox startuje potom z dialogom wěsteho modusa.
  Kedźbu: Móžeće Firefox tež we wěstym modusu startować, hdyž tastu stłóčenu dźeržiće, mjeztym zo Firefox startujeće.tastu alt ⌥ stłóčenu dźeržiće, mjeztym zo Firefox startujeće.Firefox skónčiće a potom do swojeho terminala dźeće a firefox -safe-mode zapodaće.
  Dyrbiće snano instalacisku šćežku Firefox podać (na př. /usr/lib/firefox)
  Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu , potom na prašak Help-29 a wubjerće Ze znjemóžnjenymi přidatkami znowa startować.... Firefox startuje potom z dialogom wěsteho modusa.
  Kedźbu: Móžeće Firefox tež we wěstym modusu startować, hdyž tastu stłóčenu dźeržiće, mjeztym zo Firefox startujeće.tastu alt ⌥ stłóčenu dźeržiće, mjeztym zo Firefox startujeće.Firefox skónčiće a potom do swojeho terminala dźeće a firefox -safe-mode zapodaće.
  Dyrbiće snano instalacisku šćežku Firefox podać (na př. /usr/lib/firefox)
 2. Tłóčće tłóčatko We wěstym modusu startować, hdyž so wokno wěsteho modusa Firefox jewi.

Testujće potom, hač Firefox tež we wěstym modusu spaduje.

Firefox tež we wěstym modusu spaduje

Jeli spad tež we wěstym modusu wustupuje, njezawinuje so přez rozšěrjenje, drastu abo hardwarowe pospěšenje. Hladajće, hač wotrězk aktualne problemy Firefox rozrisanje wobsahuje a, jeli nic, spytajće sej z pomocu swojeho spadoweho ID wobstarować.

Firefox we wěstym modusu njespaduje

Jeli spad we wěstym modusu njewustupuje, zawinuje so najskerje přez rozšěrjenje, drastu abo hardwarowe pospěšenje.

Přepruwujće swoju hardwaru

Přepruwujće swój RAM za zmylkami

Jeli Firefox přeco zaso spaduje, přepruwujće swój RAM z na př. slědowacym nastrojom za zmylkami, Memtest86+Rember.

Wobstarajće sej pomoc, zo byšće spadowy problem rozrisał

Móže ćežko być, zawinu za spad namakać. Jeli sće kroki horjeka přewjedł a Firefox dale spaduje, čitajće slědowacy nawod wo tym, kak móžeće daty wo swojim spadźe zběrać, zo bychu naši dobrowólnicy móhli wam pomhać.

 1. Wobstarajće sej ID rozprawy ze swojeje najnowšeje spadoweje rozprawy:
  • Jeli móžeće Firefox znajmjeńša we wěstym modusu wočinić:
   1. Zapodajće about:crashes do adresoweho pola a tłóčće EnterReturn. Strona z rozpósłanymi spadowymi rozprawami so wočini.
   2. Klikńće z prawej tastu myškiDźeržće tastu Ctrl stłóčenu za kliknjenje na najnowši spad pod ID rozprawy a wubjerće Wotkaz w nowym rajtarku wočinić. Rajtark ze stronu na crash-stats.mozilla.com so wočini, ze zdźělenku "Your report is being processed" (hornjoserbsce: Waša rozprawa so runje předźěłuje). Začińće rajtark rozprawy, hdyž předźěłanje je dokónčene.
  • Jeli njemóžeće Firefox wočinić, dokelž tež we wěstym modusu při startowanju spaduje:
   1. Klikńće na tłóčatko Start, a wubjerće Ausführen…tłóčće Windows Key + R. Zapodajće "%APPDATA%\Mozilla\Firefox\Crash Reports\submitted" (inkluziwnje pazorki) a klikńće na OK.(OS X 10.6 abo starši) Klikńće na symbol Finder w doku. Waš startowy rjadowak so wuběra. Klikńće na rjadowak biblioteki na prawym boku wokna, zo byšće jón wočinił. Wočińće potom rjadowak „Application Support“, rjadowak „Firefox“, rjadowak „Crash Reports“ a skónčnje rjadowak „submitted“.
    (OS X 10.7 abo nowši) Klikńće na symbol Finder w doku. Klikńće na menijowej lajsće na meni Ausführen, dźeržće tastu option abo Alt stłóčenu a wubjerće Bibliothek. Potom so wokno z wašim biblotekowym rjadowakom wočini. Wočińće potom rjadowak „Application Support“, rjadowak „Firefox“, rjadowak „Crash Reports“ a skónčnje rjadowak „submitted“.
    Dźiće k rjadowakej ~/.mozilla/firefox/Crash Reports/submitted.
   2. W tutym rjadowaku budźe tekstowa dataja za kóždu spadowu rozprawu, kotruž sće rozpósłał. Sortěrujće je z pomocu menija Napohlad po datumje, zo byšće najnowšu dataju namakał; klikńće potom na dataju, zo byšće ju wočinił.
 2. Prošće z tutym formularom (jendźelsce) wo pomoc k spadej.
  Pokiw: Tutón wotkaz je jenož za pomoc k spadam.
 3. Załožće konto.
 4. Wupjelńće tekstowe polo Podrobnosće přichodneje strony z tak wjele informacijemi wo spadźe, kaž maće. Podajće wšě kroki z tutoho nastawka, kotrež sće přewjedł, kaž na př. aktualizowanje Firefox abo test, hač spad we wěstym modusu wustupuje.
 5. Kopěrujće dołhi ID rozprawy, kotryž horjeka sće za najnowši spad dóstał (započina so z bp-…) do tekstoweho pola „Podrobnosće“.
 6. Klikńće na zelene tłóčatko Automatically add (hornjoserbsce: Awtomatisce přidać), zo byšće dalše informacije za rozrisowanje problema přidał.
 7. Klikńće skónčnje na módre tłóčatko Post Question (hornjoserbsce: Prašenje wotpósłać).
  Wěmy, zo je čas rubjace, tute informacije k dispoziciji stajić, ale wosnadnja našim dobrowólnikam wam pomhać.
  Crashes AAQBazuje na informacijach z nastawka Firefox crashes (mozillaZine KB)

// Tući lubi ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać: milupo. Móžeće tež pomhać - zhońće, kak.

Je tutón nastawk wužitny był? Prošu čakajće…

Dobrowólnik za pomoc Mozilla