Firefox menu icon is missing on Android - how to access the menu

Dotal njeje něchtó pomhał, tutón nastawk přełožować. Jeli hižo wěsće, kak so na SUMO přełožuje, započńće hnydom přełožować. Jeli chceće wuknyć, kak móžeće nastawki za SUMO přełožować, započńće prošu tu.

Some Android devices have a menu button built directly into the device. In these cases, Firefox for Android hides its own menu icon android menu . You can still access the Firefox menu by tapping on the device's menu button:

android menu hardware

Where can I find the hardware menu button?

The hardware menu button is typically located at the bottom of the device, next to the home, search and navigation buttons. The button varies in appearance but may look similar to one of the menu buttons below.

hardware menu button 3
hardware menu 1
hardware 2
If your device does not have a hardware menu button, tap and hold on any of the available buttons to bring up the Firefox menu.
// Tući lubi ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać: Joni, kurosu. Móžeće tež pomhać - zhońće, kak.

Je tutón nastawk wužitny był? Prošu čakajće…

Dobrowólnik za pomoc Mozilla