Import Bookmarks and personal data from another browser

Ba wanda ya taimaka aka fassara wannan maƙala tukuna. Idan ka riga ka san yadda fassara domin SUMO ta ke aiki, fara fassara yanzu. Idan ka na son ka koyi ta yaya za ka yi fassara maƙaloli domin SUMO, fara daga nan.

Firefox lets you import bookmarks from other browsers installed on your computer. It also lets you import browsing history and saved passwords from some of these browsers.

To start importing your bookmarks or other data:

  1. Click the Library button 57 library icon , then click Bookmarks. Scroll to the bottom and click Show all Bookmarks. Click the Bookmarks button Bookmarks-29 and select Show All Bookmarks to open the Library window.

  2. In the Library window, click InB icon f60cc26c38fc04cce87eb6ea6ec8c400-1259975468-619-1.png Import and Backup and choose Import Data from Another Browser…. The Import Wizard will open.

Import Data from Another Browser 57

Select the browser that contains the bookmarks or other data that you want to use in Firefox and then continue to the next screens to make your selections and complete the import.

If the Import Wizard does not list your other browser, you can still import bookmarks from another browser but you will need to first export and save those bookmarks as an HTML file. Visit the support site for your other browser if you need help with that.

For more information, see:

// These fine people helped write this article:AliceWyman, Michael Verdi, scoobidiver, Swarnava Sengupta, ideato, Lan, scootergrisen, Joni. You can help too - find out how.

Wannan maƙalar ta taimaka? Dakata...

Mai aikin sa-kai domin Tallafawa Mozilla