How to Bookmark a Page on Firefox OS

Ba'a tsare wannan maƙalar ba, sabo da haka abin cikinta na iya zama tsoho.

This article will help you create a bookmark with the built-in Firefox web browser on Firefox OS.

Creating a Bookmark

 1. Tap on browser (Firefox browser).
 2. Go to the website you want to bookmark.
  • Take Twitter for example

   firefox os twitter

 3. Tap the star at the bottom of the browser to add a bookmark.

  bookmark_fxos

 4. Tap on Bookmark.

  firefox os bookmarks

 5. The website you want is now bookmarked!

How do I view and use my bookmarks?

 1. Open the browser by tapping on browser (Firefox browser).
 2. Tap on the URL bar
 3. Tap on the Bookmarks tab.

  firefox os bookmarked

  • You will see your list of bookmarked websites.
  • Tap on the bookmark if you would like to navigate to it.

 

Waɗan nan ƙyawawan jama'a sun taimaka wajen rubuta wannan maƙala: Andrew, Amit Kumar Thakur. Kaima za ka iya taimakawa - nemi ta yaya.