ટેગ કરેલા પ્રશનો બતાવી રહ્યાં છે: બધા પ્રશન બતાવો
 • Solved

DNS over HTTPS

Hello all, I just received my new Windows 11 computer and I'm setting up Firefox to my liking. I have sync turned on, but some of my settings didn't sync, (possibly beca… (read more)

Hello all,

I just received my new Windows 11 computer and I'm setting up Firefox to my liking. I have sync turned on, but some of my settings didn't sync, (possibly because none of my other PCs are turned on?). Anyway, that's not the issue I'm writing about; I was checking the DNS over HTTPS to see what the setting was. The status showed "active" and the setting was set on "default protection".

I changed it to "max protection" but later decided to switch it back to default protection. When I did, the status now showed "inactive". I switched it back and forth between max and default, and the status change from active to inactive each time.

I read that DNS over HTTPS can show inactive under the following conditions: Firefox detects errors or certain network conditions like VPN, parental controls, enterprise policies that tell Firefox not to use DoH. I have a VPN turned on, but it is only active when I'm connected to an unsecured network, and the on/off toggle for the VPN shows "turn on", indicating that it is off and waiting for a network that has a weak security key.

Did I mistakenly think I saw active when it was actually inactive when I first checked the status of the DNS over HTTPS? Any assistance would be greatly appreciated.

Asked by Autotech1 3 hours ago

Answered by Autotech1 3 hours ago

 • Solved

My data won't sync from my other device

So, my old computer recently broke, but I luckily recovered all my files. I was re-downloading Firefox onto this computer, but my bookmarks and add-ons and stuff won't sy… (read more)

So, my old computer recently broke, but I luckily recovered all my files. I was re-downloading Firefox onto this computer, but my bookmarks and add-ons and stuff won't sync. When I searched for the solution to this, I saw someone having a similar-ish problem (https://support.mozilla.org/en-US/questions/1403774#answer-1563248), but they just said they had to wait awhile for it to sync. Now, I have a couple questions that I can't seem to get the answer to:

1. How long does it take to sync my data? How long did that person have to wait?

2. What if it never syncs and that person just got lucky? Is there some sort of alternate way to fix this faster?

I'd really appreciate help on this topic, but I'm not the best with computers. If anyone has had this problem, and figured it out, please let me know! I had a lot of bookmarks and a good amount of add-ons, I really would like to not lose those.

Asked by ☆ 0L1V3R ☆ 1 day ago

Answered by ☆ 0L1V3R ☆ 1 day ago

 • Solved

I uninstalled Kaspersky and now I can't access gmail in firefox

I uninstalled Kaspersky, but when I try to access gmail through firefox, it shows that it is still trying to connect through some kaspersky address, ff.kis.v2.scr.kaspers… (read more)

I uninstalled Kaspersky, but when I try to access gmail through firefox, it shows that it is still trying to connect through some kaspersky address, ff.kis.v2.scr.kaspersky-labs.com, and it never loads. Kaspersky is no longer listed under my extensions, and I am not sure how to get this resolved so that I can access gmail again. Please help!

Asked by Sean Wheeler 3 days ago

Answered by Sean Wheeler 3 days ago

 • Solved

When links open firefox none of my saved items -- passwords, add-ons, etc. -- are availabe;l.

When I receive an email that has a link FIrefox opens without any of my settings. This also happens with Firefox pop-ups, which indicate I don't hae certain products, su… (read more)

When I receive an email that has a link FIrefox opens without any of my settings. This also happens with Firefox pop-ups, which indicate I don't hae certain products, such as Web Advisor, even though I do.

I guess he first question is why a new iteration of Firefox is opened when I already have it running.

Asked by crl4242 2 weeks ago

Answered by TechHorse 4 days ago

 • Locked

ACCIDENTLY ERASED A LOAD OF FAVORITES

duplicate of /questions/1453751 thread. i WAS BROWSING AND GOING THROUGH SOME OF MY FIREFOX FAVORITES AND I highlighted a FEW (NOT JUST ONE!) and clicked the delete butt… (read more)

duplicate of /questions/1453751 thread.

i WAS BROWSING AND GOING THROUGH SOME OF MY FIREFOX FAVORITES AND I highlighted a FEW (NOT JUST ONE!) and clicked the delete button on accident. Is there any way of getting them back? I havent backed up a copy of them recently eitherr. Now Im all bumbed out!! :-(

Asked by Erin 4 days ago

Last reply by jonzn4SUSE 4 days ago

 • Solved

Weather app on New Tab page

Hello, directions to change locations on weather app, At the top left of the New Tab page, hover over the weather information and click the configuration icon IG page ac… (read more)

Hello, directions to change locations on weather app, At the top left of the New Tab page, hover over the weather information and click the configuration icon IG page actions.

  Click Change Location.
  Enter the new location in the field and select the desired location from the drop-down. 

I don't get a change location option in the menu.

What to do?

Thanks, Billy

Asked by corsdad0616 5 days ago

Answered by TyDraniu 5 days ago

 • Solved

Add 2nd Gmail to Firefox Bookmark

How do I add an existing 2nd email account to the Firefox Bookmarks. It keeps reverting to the my family account when I try to add a link to open an existing second emai… (read more)

How do I add an existing 2nd email account to the Firefox Bookmarks. It keeps reverting to the my family account when I try to add a link to open an existing second email address

Asked by dick.schrader11 5 days ago

Answered by cor-el 5 days ago

 • Solved

Thin white border left when fit screen

Hi, i just got a new laptop (Asus Zephryus G16, 2560 x 1600 screen) and after installing Firefox there is a thin white border to the left of the screen when running in fi… (read more)

Hi, i just got a new laptop (Asus Zephryus G16, 2560 x 1600 screen) and after installing Firefox there is a thin white border to the left of the screen when running in fit screen. This problem is not present when in a windowed mode or in F11 full screen.

I tried updating the Intel Arc drivers but this did not fix the problem. Changing to compatibility mode also did not fix te problem.

PS: in the uploaded screenshots it is quite dificult to see the white line(because the background is also white), but when the image is viewed in a new tab it is visible.

Thanks

Asked by Daellhin 3 months ago

Answered by Daellhin 2 months ago

 • Solved

All icons are monochrome

I got an extension called BTRoblox and after installing it made most icons black and white. I uninstalled it and nothing changed, I tried changing my theme, restarting th… (read more)

I got an extension called BTRoblox and after installing it made most icons black and white. I uninstalled it and nothing changed, I tried changing my theme, restarting the browser, going in incognito tabs, and nothing has worked. I can't figure out for the life of me what this extension did to break Firefox.

Asked by Aidan 1 week ago

Answered by Aidan 6 days ago

 • Solved

Display fonts on Fb squished together

Hi, So I'm on Facebook. A friend has a new post. The post is all squished together, almost on top of the other line. I have looked over my settings to see if there is … (read more)

Hi, So I'm on Facebook. A friend has a new post. The post is all squished together, almost on top of the other line. I have looked over my settings to see if there is a way to alter the spacing but to no avail. I now realized why I stopped using Firefox a little while back and this is the main reason. If I can't read posts on social media apps on my computer browser what's the use?

Suggestions and fixes MOST welcome before I throw my hands up again. Edge is messed up in other ways as is Opera so I'd really love to have just ONE browser that I can depend on. Considering I used to be a HUGE fan of FF back in the day before the entire code was rewritten I'd love to be back in the fold. If this can be resolved I'll stay. For sure.

Thanks so much Richard

Asked by Richard McWolff 1 week ago

Answered by Richard McWolff 1 week ago

 • Solved

Major complaint by many! Can the Firefox code writers fix this?

With the latest version of Firefox the menu, etc. have a font size that is TOO SMALL. There are many Mozilla posts about this problem. https://support.mozilla.org/bm/qu… (read more)

With the latest version of Firefox the menu, etc. have a font size that is TOO SMALL. There are many Mozilla posts about this problem.

https://support.mozilla.org/bm/questions/1260063 https://support.mozilla.org/mk/questions/1395315 https://support.mozilla.org/en-US/questions/1274586 https://support.mozilla.org/bm/questions/1268779

My wife cannot read them. I can barely read them. If this is not fixed soon, we will switch to another browser.

Can the Firefox code writers fix this?

Asked by bhs67 3 months ago

Answered by cor-el 2 months ago

 • Solved

Playstation Can't Connect to the server

I am having issues signing in to the playstation store using firefox. It works on edge (although I have the same issue in ungoogled chromium). I have tried refreshing but… (read more)

I am having issues signing in to the playstation store using firefox. It works on edge (although I have the same issue in ungoogled chromium). I have tried refreshing but that didn't work. I uninstalled it and deleted all mozilla folders in appdata, then tried again without signing in to my mozilla account on a fresh install but i'm still having the issue. It might be a windows configuration issue because I don't see why this would work on edge but not on firefox. I've tried disabling all cookie and tracking protection features but I still have the same issue.

Asked by hts739 1 week ago

Answered by hts739 1 week ago

 • Solved

Informacje : Przeglądarka jest zarządzana przez Twoją organizację - jak usunąć?

"Przeglądarka jest zarządzana przez Twoją organizację " taka informacja jest po zainstalowaniu przeglądarki - była ona przyczyną dla której na jakiś czas odinstalowałem F… (read more)

"Przeglądarka jest zarządzana przez Twoją organizację " taka informacja jest po zainstalowaniu przeglądarki - była ona przyczyną dla której na jakiś czas odinstalowałem Firefoksa gdy sie pojawiła po kolejnej aktualizacji. Co to znaczy ? Jestem osobą prywatną i nie chcę by moja przeglądarka była przez kogoś administrowana. Jak usunąć tę "Twoją organizację" z MOJEJ przeglądarki z Mojego komputera?

Asked by Max58 1 week ago

Answered by TyDraniu 1 week ago

 • Solved

Customize Links on Firefox New Tab Page

For many years I have used the ability to set shortcuts to website on the Firefox home tab, using the method given at: https://support.mozilla.org/en-US/kb/customize-item… (read more)

For many years I have used the ability to set shortcuts to website on the Firefox home tab, using the method given at: https://support.mozilla.org/en-US/kb/customize-items-on-firefox-new-tab-page#w_pin-unpin-or-remove-a-shortcut.

However, today, when I try to edit a shortcut link, I do not get the 3 dots menu by right clicking on a shortcut tile.

Is this a recent change, a bug, an issue with my installation (which has been stable for many years)?

How can I get back the functionality back?

I am using Firefox 127.0 (64 bit) on Windows (Windows 11, all up to date).

Asked by Paul McKeown 1 month ago

Answered by Paul McKeown 1 week ago