ટેગ કરેલા પ્રશનો બતાવી રહ્યાં છે: બધા પ્રશન બતાવો

Etsy tab (website, not pop-up ad) automatically opens when FF starts up. How to stop this?

A tab for the Etsy website automatically appears every time FF starts up. How to stop this? Just began after using the site a couple of times, but I did not indicate or… (read more)

A tab for the Etsy website automatically appears every time FF starts up. How to stop this?

Just began after using the site a couple of times, but I did not indicate or click a setting on the Etsy site to ask for this.

All solution suggestions seem to be for pop-up ads, and don't work to block a website. Is there a way to block this?

Asked by hurleylilly 1 week ago

Last reply by zeroknight 6 days ago

Intermittent Master Password Recognition Issue with External Keyboard on Firefox for Ubuntu

Hello, I've encountered a recurring issue with Firefox on Ubuntu where my master password is sporadically not recognized when typed using my external wireless keyboard. … (read more)

Hello,

I've encountered a recurring issue with Firefox on Ubuntu where my master password is sporadically not recognized when typed using my external wireless keyboard. This problem does not occur consistently but is particularly frustrating when it does, as it forces me to switch to my laptop's keyboard for input. I'm certain the password is entered correctly; after multiple careful attempts (3-5 times), the issue persists, leading to unnecessary stress and inconvenience.

    • Environment:**

- **Operating System:** Latest version of Ubuntu - **Hardware:** Dell Latitude laptop with a Contour external wireless keyboard, connected through a Dell docking station. This setup is shared with another laptop (HP) via the docking station.

    • Observations:**

- The issue seems to occur sporadically and is not reproducible on demand, adding to the frustration. - It has happened notably on the first login attempt after the computer's first boot of the day. - On one occasion, the problem led me to change my master password under the mistaken belief it had been compromised.

    • Impact:**

This intermittent recognition issue disrupts my workflow and significantly affects my user experience with Firefox. The necessity to switch input methods and the initial misinterpretation of the problem as a security concern are particularly concerning.

I hope this detailed feedback assists in identifying and resolving the issue. Thank you for your attention to this matter Firefox.

Sincerely, Daniel

Asked by Daniel 1 week ago

Last reply by cor-el 1 week ago

Not showing Disquis Comments and Blogs when visiting virtueonline.org

When I visit the web site virtueonline.org using Firefox browser, the Disqus comment section does not appear below articles on the site. Sometimes, when I go in and out … (read more)

When I visit the web site virtueonline.org using Firefox browser, the Disqus comment section does not appear below articles on the site. Sometimes, when I go in and out of the article, the Disqus comment section will appear, but not always. When I use Microsoft Edge, the Disqus comment sections appear.

Asked by Roy Quick 1 month ago

Last reply by cor-el 1 week ago

Comments do not load

On a couple of sites (e.g. Petapixel) when I click "Load Comments", nothing happens. I suspect this may be because Firefox security is preventing comments from loading b… (read more)

On a couple of sites (e.g. Petapixel) when I click "Load Comments", nothing happens. I suspect this may be because Firefox security is preventing comments from loading because of site tracking or other security issues. Is this the cause?

Asked by dclark 1 week ago

Last reply by jscher2000 - Support Volunteer 1 week ago

Disqus Comments doesn't load if Browser Privacy set to Strict

TL;DR : Disqus comments used to work while using privacy Strict mode now it doesn't. After years of it working out of the get-go while using Strict mode up till rec… (read more)

TL;DR : Disqus comments used to work while using privacy Strict mode now it doesn't.

After years of it working out of the get-go while using Strict mode up till recently (about a year ago this was really low on my priority list) refused to work I though it was my Ad blocker was causing issues but after setting it in the filters to allow and even after turning it off still no dice.

Removed all add-ons tried again still Disqus comment section refused to load in the websites I regularly visit. So after giving up, I just look around in the browser setting to see if there is anything that may cause conflict with certain scripts from running.

Asked by ianjay.tt 1 week ago

Last reply by jscher2000 - Support Volunteer 1 week ago

Firefox Synch uses my Android-Gmail adress without authorisation

Hello, I use firefox synch (on 2 notebooks, 1 mobile device) with an outlook email adress, yet when I for example go on youtube my android gmail adress ist automatically… (read more)

Hello,

I use firefox synch (on 2 notebooks, 1 mobile device) with an outlook email adress, yet when I for example go on youtube my android gmail adress ist automatically filled in. Which is quite strange because it is neither stored in the firefox password manager nor did I give authorization to do so. I am using the lates version of Firefox (v.122.0.1).

Does anyone know why this happens?

Thx in advance, Timo

Asked by Timo 1 week ago

Last reply by cor-el 1 week ago

How do I get out of incognito mode on Firefox android?

I have no idea how I got into incognito mode and I have not found a solution on getting back out. My main problem is that I am locked into an incognito mode keyboard whic… (read more)

I have no idea how I got into incognito mode and I have not found a solution on getting back out. My main problem is that I am locked into an incognito mode keyboard which I find close to unreadable.

Asked by jlafferty 1 week ago

Last reply by TyDraniu 1 week ago

Blocked

When I try to access https://smh.com.au I get the following response: Blocked You have been blocked from viewing this page. Please check your browser settings and t… (read more)

When I try to access https://smh.com.au I get the following response:

Blocked You have been blocked from viewing this page. Please check your browser settings and try again. If you believe this is a mistake, please contact customer support or visit our help centre. Error: e913161519201518

The site works with Microsoft Edge, which is not my usual browser. (That's Firefox). I have tried clearing history and it has no effect. Can anyone confirm that this is a Firefox message and what it means?

Asked by swindell 1 week ago

Last reply by cor-el 1 week ago

Using mozilla monitor--more than one email address

Greetings, I just saw on line a notice about mozilla monitor and I tried the free scan. I was alarmed. My quesiton is if you have more than one email associated with you… (read more)

Greetings,

I just saw on line a notice about mozilla monitor and I tried the free scan. I was alarmed. My quesiton is if you have more than one email associated with you ID information, does mozilla monitor cover those different email addresses?

Asked by 7pnd4cbgvj 1 week ago

Last reply by jscher2000 - Support Volunteer 1 week ago

nie mogę usunąć podpowiedzi konkretnego maila na stronie onet.pl

Dzień dobry, Jak otwieram pocztę na stronie onetu to podpowiada mi adres mailowy, którego nie chcę żeby podpowiadał. Jak go kliknę to nie podpowiada żadnego hasła ale jes… (read more)

Dzień dobry, Jak otwieram pocztę na stronie onetu to podpowiada mi adres mailowy, którego nie chcę żeby podpowiadał. Jak go kliknę to nie podpowiada żadnego hasła ale jest on widoczny automatycznie a nie chcę żeby był widoczny. W zakładce hasła w ustawieniach nie ma tego maila, usunąłem "ciasteczka ze stroną onetu" a cały czas ten adres mailowy mi wyskakuje, przesyłam zrzut ekranu gdzie są widoczne te podpowiedzi a nie chce żeby były Proszę o pomoc

Asked by Artur Wawrzak 1 week ago

Last reply by TyDraniu 1 week ago

Unwanted add-ons

When I check Firefox for add ons (Manage your extensions), I see the two that I installed. When I use "Help -> Troubleshooting Information" "Application Basics": Multi… (read more)

When I check Firefox for add ons (Manage your extensions), I see the two that I installed. When I use "Help -> Troubleshooting Information" "Application Basics": Multiprocess Windows "Remote Processes" , I see in addition: Amazon.co.uk Amazon.com DuckDuckGo eBay Wikipedia

How do I eliminate these?

Asked by alanjanicebarker 2 weeks ago

Last reply by Standard8 1 week ago

How do I load my own root certificate into firefox

I have a local only test ca and test web server. How do I load the CA certificate into Firefox. Adding it via "settings" did not work, the browser says Adding a root vi… (read more)

I have a local only test ca and test web server. How do I load the CA certificate into Firefox. Adding it via "settings" did not work, the browser says Adding a root via "settings" does nothing. When I access a web server it says "the original certificate provided by the server is untrusted", in the issuer name field. It never actually shows the certificate. Adding a file to the appdata area (this is on windows 10) also fails; changing the enterprise ca settings does not work. This used to work.

Asked by social23 2 weeks ago

Last reply by cor-el 2 weeks ago

cannot confirm secure connection with one site

these last days, whenever i visits any page that fall under archiveofourown.org, i often end up with the page just trying to connect for ages, only to give up and say "s… (read more)

these last days, whenever i visits any page that fall under archiveofourown.org, i often end up with the page just trying to connect for ages, only to give up and say "secure connection" failed. and that " the authentication of the data could not be confirmed" (i don´t get an error code) sometimes it works, sometimes not. i can reach the pages fine on my phone, and on other browsers. i can also connect to other webpages so it´s not my connection that´s the issue. i use the page a lot, so this is really an issue. i recently switched over to firefox, and i don´t wanna have to switch back.

Asked by ishizumontoya 2 weeks ago

Last reply by cor-el 2 weeks ago

Blocked pages

When I try to access my payment preferences page on xfinity.com, the page goes blank and it appears that it is being blocked. I can't figure out how to unblock it. I had … (read more)

When I try to access my payment preferences page on xfinity.com, the page goes blank and it appears that it is being blocked. I can't figure out how to unblock it. I had to use Microsoft Edge to access the page to change my information. Can you please assist?

Asked by Neil 2 weeks ago

Last reply by zeroknight 2 weeks ago

Site from Constant Contact blocked (r20.rs6.net).

See attached screen grab of error message. We use primarily Thunderbird and Firefox (latest versions). Everything works normally except a site from Constant Contact (tha… (read more)

See attached screen grab of error message.

We use primarily Thunderbird and Firefox (latest versions). Everything works normally except a site from Constant Contact (that tracks when a customer/client opens or clicks on an email. We normally use uBlock and the problem occurs with and without that extension installed. I'm stumped. Thanks for any helpful you can provide.

Asked by BarryW 2 weeks ago

Last reply by cor-el 2 weeks ago