Ejapove ko’ã tembipuru’i ndive

Emohenda tembipuru’i Marketplace guive emoĩve hag̃ua vy’arã ha tembiaporãite ne mba’a’okápe