Muzyk, foto’s en fideo

Foto’s meitsje, fideo’s opnimme en nei muzyk lústerje op jo Firefox OS-telefoan.