Dit foarum is in diskusje oer it ferbetterjen fan it artikel ‘Windows-startside’. As jo hjiroan dielnimme wolle, registrearje jo dan earst.

As jo help by Firefox nedich hawwe, stel dan in fraach.