Dit foarum is in diskusje oer it ferbetterjen fan de oersetting fan it artikel ‘Opsjesskerm - Privacy paniel’. As jo de artikelynhâld ferbetterje wolle, gean dan nei de Ingelsktalige artikeldiskusje.

As jo help by Firefox nedich hawwe, stel dan in fraach.