Dit foarum is in diskusje oer it ferbetterjen fan de oersetting fan it artikel ‘Firefox ynstallearje’. As jo de artikelynhâld ferbetterje wolle, gean dan nei de Ingelsktalige artikeldiskusje.

As jo help by Firefox nedich hawwe, stel dan in fraach.