سفارشی سازی کنترل‌ها، تنظیمات و افزودنی‌ها

Make Firefox for Android work the way you want through customization.

به انگلیسی