رفع کندی، از کار افتادن، پیغام‌های خطا و سایر مشکلات

مشکلات با افزودنی‌ها، متّصل شونده‌ها یا نرم افزار ناخواسته

به انگلیسی