این انجمن یک بحث و گفنگو درباره‌ی بهینه سازی محلّی سازی مقاله‌ی "نحوه تنظیم صفحه خانگی" است. اگر شما می‌خواهید محتوای این مقاله بهینه سازی شود، به بحث و گفتگوی مقاله‌ی انگلیسی بروید.

If you need help with Firefox, please ask a question.