Les adreces d'interès i els botons de la barra d'eines no funcionen després d'actualitzar | Solución de problemas

Les adreces d'interès i els botons de la barra d'eines no funcionen després d'actualitzar

Obtener ayuda para otra plataforma:
Personalizar este artículo

Firefox