Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε

after "refresh"

Firefox 87 x86 "broke" yesterday visually. A lot of areas of pages and top area (Firefox menu area) turned black. Safe mode fixed the problem. I did not or could not see … (διαβάστε περισσότερα)

Firefox 87 x86 "broke" yesterday visually. A lot of areas of pages and top area (Firefox menu area) turned black. Safe mode fixed the problem. I did not or could not see how to disable ext one at a time. I went with a "Refresh" when I was to uninstall and install. Now, FF 87 does not remember the magnification setting. I set pages to 80%, close, launch, home page (previously set to 80%) is at 100%. Pages that are bookmarked (just set to 80% prior new launch) launch at 100%. There a multiple times during the run time of Firefox that I had gone into config and made adjustments. I do not recall having to do so for magnification not being saved. I do notice that one config change made prior does not exist now, set resolution 1440x900. I think there was a true/false for page memory in config that I had switched from default before the refresh, but seeing how the screen resolution isn't 1440x900..I assume "Refresh" reset config to default.

Sum: Now, Firefox does not save page magnification. What do I need to do, other than 'bump' the size every time? This was not the case prior the "Refresh".

Ερώτηση από Philip 1 ημέρα πριν

Απάντηση από Philip 5 ώρες πριν

 • Επιλύθηκε

Firefox 88 made my blood boil

Firefox updated to 88 and just noticed right click > "View Image" was replaced with google chrome's "Open tab in new image". Bring it back for fuck's sake, sometimes I… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox updated to 88 and just noticed right click > "View Image" was replaced with google chrome's "Open tab in new image".

Bring it back for fuck's sake, sometimes I need to open the image in the same tab.

Seriously, fuck you. You already ruined Firefox with version 57, might as well rename the browser to Google Firefox.

Ερώτηση από alcidese83 7 ώρες πριν

Απάντηση από alcidese83 6 ώρες πριν

 • Επιλύθηκε

View Page Info link is gone.

Until I updated to 88.0 64 bit, when I right clicked on a page there was a link to View Page Info right next to the View Page Source link. Now it is gone. I can get the… (διαβάστε περισσότερα)

Until I updated to 88.0 64 bit, when I right clicked on a page there was a link to View Page Info right next to the View Page Source link. Now it is gone. I can get the info page back by right clicking the padlock icon, clicking the arrow, then clicking more info but that is a real PITA. How do I get the link back on page right click. I am 100% sure that this was not done intentionally. That would be very silly and absurd to do.

Ερώτηση από PCZero 14 ώρες πριν

Απάντηση από jscher2000 11 ώρες πριν

 • Επιλύθηκε

How can I choose in which Firefox profile to open external links?

I use 3 profiles (work, private and media) side by side. When I open external links I have no control over which profile will open the link. The link is opened right away… (διαβάστε περισσότερα)

I use 3 profiles (work, private and media) side by side. When I open external links I have no control over which profile will open the link. The link is opened right away (so no profile manager interference) in a random profile. I do want it to open right away, but ideally would like to easily set a priority order for profiles to open the external links without having to restart the profiles.

Ερώτηση από Marjolijn 21 ώρες πριν

Απάντηση από cor-el 16 ώρες πριν

 • Επιλύθηκε

firefox logo in front of all the pictures stored on my hard drive

I opened the area on my hard drive and found that every photo has the firefox logo in front of the picture name. I opened these same photos last week and there was no log… (διαβάστε περισσότερα)

I opened the area on my hard drive and found that every photo has the firefox logo in front of the picture name. I opened these same photos last week and there was no logo. How did this happen and what do I do to remove the logo. I did nothing that I know of to cause this to happen. Thank you Ken

Ερώτηση από grumpy3 17 ώρες πριν

Απάντηση από jscher2000 16 ώρες πριν

 • Επιλύθηκε

Firefox 87.0 Win10 X64

Function of backspace key: As me many people prefere to use the backspace key to move one page back when browsing a website (navigating with the keyboard is more healthy … (διαβάστε περισσότερα)

Function of backspace key: As me many people prefere to use the backspace key to move one page back when browsing a website (navigating with the keyboard is more healthy than using the mouse all the time). After updating to version 87.0 this does not work any longer. Is there any way to get this functionality back?

Ερώτηση από dc6mb 3 εβδομάδες πριν

Απάντηση από TyDraniu 3 εβδομάδες πριν

 • Επιλύθηκε

tooltips are not showing

I recently had to restore my computer to factory setting and Firefox was one of the first things I reinstalled when I was done. Everything seems to be working except that… (διαβάστε περισσότερα)

I recently had to restore my computer to factory setting and Firefox was one of the first things I reinstalled when I was done. Everything seems to be working except that when I put my cursor over a tab or an extension button instead of a tool tip it just shows and empty box. It's always showed a tool tip so I don't know why it started doing this now.

Ερώτηση από Malkavian10th 1 ημέρα πριν

Απάντηση από strafy 1 ημέρα πριν

 • Επιλύθηκε

Error code: SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER

I keep getting this error code when I try to access amazon.com. This is a new problem, less then 48 hours. I can access amazon with chrome and edge. Certificate informati… (διαβάστε περισσότερα)

I keep getting this error code when I try to access amazon.com. This is a new problem, less then 48 hours. I can access amazon with chrome and edge.

Certificate information: https://www.amazon.com/gp/site-directory

Peer’s Certificate issuer is not recognized.

HTTP Strict Transport Security: true HTTP Public Key Pinning: false

Certificate chain:


BEGIN CERTIFICATE-----

MIIDcjCCAlqgAwIBAgIQVV+IYzzojqBLqIYvE6zr1DANBgkqhkiG9w0BAQsFADAj MSEwHwYDVQQDDBhEaWdpQ2VydCBHbG9iYWwgUm9vdCBHMUEwHhcNMjAwNDE4MDIy ODMyWhcNMzEwNDE3MjIyODMyWjAZMRcwFQYDVQQDDA53d3cuYW1hem9uLmNvbTCC ASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAKGcI7M9AEHpRFBTRlvFom1P Tn0RH4gQn+cpjRYUaTquY5APCGoH0oA0GczTJHfYjiPTdzEVOFBMvpvx6o4yJevy WN6Bp81gQuD7S1TE68zJqlT5CK9NtIxlGQFyjhe/RhCv6jG2pVBr9kz0HFQPq2b+ o/Ao8VhTA0zR+hurwQCDoxSwesgv4DRwyMTcg+MBuRw6fXmSK6ATwRrGf+lVdf49 T+ibLlEiHqmcRMruHhVDIM4bKluuvsZCbPBlEKZKEBmgQOCcdppOnwvEaPk5CH2E QlTqDz9ZlKjZtFOdqJiIIVtdOrNZHGDTB5OHLLysHNmNjSxDreDug2scdJSaoI0C AwEAAaOBqzCBqDATBgNVHSUEDDAKBggrBgEFBQcDATAMBgNVHRMBAf8EAjAAMA4G A1UdDwEB/wQEAwIFoDAzBgNVHREELDAqgg53d3cuYW1hem9uLmNvbYIMKi5hbWF6 b24uY29tggphbWF6b24uY29tMB8GA1UdIwQYMBaAFAvg5u4LB1vRyYGI0x1afGf3 akWGMB0GA1UdDgQWBBT7JJkosq7D4aCGS+zN4DmLp1x0VjANBgkqhkiG9w0BAQsF AAOCAQEABjA+q4jnBo1U0MN3x+NaBtMSnwDwqd6fjHwPdhDegxjDvi/7TQvHc2G8 0YxLqXXtX/xS2vBNwxWWlymZQgmj5UJE6IIcOBFD2Q/ipsNGfJ6F8npzmUg8XToD RwnsF//7mi1fZUR5p5vnSVkXw4j1vXhpW3dc7Pp8+zG6FZFf7eV1DD0xQd25NbWZ oQBXQDWTxD0dTVsPVaBFoFWgrX/fRoPe1lXksbk9TdQgEVqcDxKZR7s2+LpBB0uJ JmGCERUpDxr79K61AoaP9/5ToodEbxwNgxMBxcea36gLQO3q/YdQwTdjJrldc2C3 NgnZ8agB4iGnsJdF1ECxAUAMcNvorw==


END CERTIFICATE-----

Ερώτηση από Michael 2 ημέρες πριν

Απάντηση από jonzn4SUSE 2 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

Addons disappear after making Firefox Nightly not remember history

At [[about:preferences#privacy|about:preferences#privacy]], setting history to not remember it at all displays no plugins. Setting it back to normal makes the plugins app… (διαβάστε περισσότερα)

At [[about:preferences#privacy|about:preferences#privacy]], setting history to not remember it at all displays no plugins. Setting it back to normal makes the plugins appear again.

Ερώτηση από GrapeApple 2 ημέρες πριν

Απάντηση από GrapeApple 2 ημέρες πριν

 • Κλειδωμένο

The facebook password I change on Monday and works will not work the next day...every time!!

Locking this thread.Please continue here: [/questions/1333024] The Facebook password I change on Monday and Works, will not work the next day...every time!! … (διαβάστε περισσότερα)

Locking this thread.
Please continue here: [/questions/1333024]
The Facebook password I change on Monday and Works, will not work the next day...every time!!

Ερώτηση από perks219 3 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από TerryN21 2 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

Zapamiętywanie zakładek przed zamknięciem przeglądarki

cześć, Posiadam OS Big Sur Mac Mini i mam pytanie, dlaczego na tym komputerze nie działa zapamiętywanie otwartych kart (przywracanie sesji)? Zaznaczyłam w opcjach: przyw… (διαβάστε περισσότερα)

cześć, Posiadam OS Big Sur Mac Mini i mam pytanie, dlaczego na tym komputerze nie działa zapamiętywanie otwartych kart (przywracanie sesji)? Zaznaczyłam w opcjach: przywracanie poprzednich sesji, ale to nie działa. Nie rozumiem tego. Jak miałam Windowsa, to nigdy nie było z tym problemu. A pracuje przy kilkudziesięciu otwartych kartach i nie wyobrażam sobie, żebym miała je za każdym razem otwierać pojedynczo... Z jednej grupy wsparcia Apple dostałam informacje, że Mac ma swoją przeglądarkę: Safarii i żebym jej zaczęłam używać. Ale ja nie chcę innej przeglądarki. Mam za dużo zapamiętanych kart, żeby je przenosić i nie chcę uczyć się kolejnej aplikacji. Dodatkowo powiedziano mi, że Mac nie lubi innych oprogramowań niż swoje. Idąc tym torem, nie można by używać Photoshopa, Adobe PDF, i wiele wiele innych aplikacji, bo Mac ich nie wyprodukował... To jakiś absurd! Proszę o pomoc, jak otwierać przeglądarkę z kartami z poprzedniej sesji?

Martyna

Ερώτηση από martyna.kondratowicz 5 ημέρες πριν

Απάντηση από cor-el 3 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

The "Back Space" stopped working. How do I restore it?

The "Back Space" quit working. It used to return to the previously viewed page. The Alt+Left Arrow does the same but is not as convenient since it requires both hands to… (διαβάστε περισσότερα)

The "Back Space" quit working. It used to return to the previously viewed page. The Alt+Left Arrow does the same but is not as convenient since it requires both hands to return where the Back Space did not.

How do I restore its functionality?

Ερώτηση από Rick Tonsing 3 ημέρες πριν

Απάντηση από kevinadcruz 3 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

How to Remove Unwanted Search Software

When I attempted to do a post purchase customer survey, the scoundrels at Target tricked me into installing an incredibly invasive, suspicious SearchesCentral browser, wh… (διαβάστε περισσότερα)

When I attempted to do a post purchase customer survey, the scoundrels at Target tricked me into installing an incredibly invasive, suspicious SearchesCentral browser, which has now replaced my Firefox browser. What can I say? I am not very computer saavy. How do I undo this ghastly error, and remove this potentially dangerous software from my brand new laptop?

Ερώτηση από Lira Vickers 3 ημέρες πριν

Απάντηση από FredMcD 3 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

Docx links from Onedrive fail to open

A DOCX link sent from a Onedrive account by email to my account on Thunderbird opens blank screen in FIrefox and other browsers, but will open the file in MS Word 'if I u… (διαβάστε περισσότερα)

A DOCX link sent from a Onedrive account by email to my account on Thunderbird opens blank screen in FIrefox and other browsers, but will open the file in MS Word 'if I use MS Edge browser. Why?

Ερώτηση από 13pgus 5 ημέρες πριν

Απάντηση από jonzn4SUSE 4 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

Yahoo search engine has disappeared

A couple of days ago after an upgrade to the latest Firefox (in Wndows 10) my default search engine changed to DuckDuckgo. Yahoo - which had been my previous default no … (διαβάστε περισσότερα)

A couple of days ago after an upgrade to the latest Firefox (in Wndows 10) my default search engine changed to DuckDuckgo. Yahoo - which had been my previous default no longer appeared in list of options for search engines in Firefox options. Looking at other posts, I deleted search.json.mozlz4 and restarted Firefox. This time my default search is Google. Yahoo is still not an option. Can anyone help me to get it back please? ( I did notice some Yahoo extensions, but these don't seem to be straight search tools but have additional 'features' like putting up photos on every new tab)

Ερώτηση από swllms 1 εβδομάδα πριν

Απάντηση από Haktan Bilen 1 εβδομάδα πριν

 • Επιλύθηκε

Pocket List Din drop-down menus has disappeared -

"Pocket List" has disappeared in the drop down menu under the "library" icon where it used to be not more than a few days ago. It's not under the Bookmarks icon, either.… (διαβάστε περισσότερα)

"Pocket List" has disappeared in the drop down menu under the "library" icon where it used to be not more than a few days ago. It's not under the Bookmarks icon, either. the "Pocket" icon is in the menu bar, and I can save items to Pocket, but can no longer locate the page with the articles. "View List" does appear when you click the Pocket icon, but it also saves whatever page you're on whether or not you want to save it.

Ερώτηση από hhartus 3 εβδομάδες πριν

Απάντηση από TyDraniu 3 εβδομάδες πριν