Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

Error code: SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER when using vodafone mobile data provider phone hotspot.

This happens on other websites as well: https://www.exploit-db.com/ Peer’s Certificate issuer is not recognized. HTTP Strict Transport Security: true HTTP Public Key Pi… (διαβάστε περισσότερα)

This happens on other websites as well: https://www.exploit-db.com/

Peer’s Certificate issuer is not recognized.

HTTP Strict Transport Security: true HTTP Public Key Pinning: false

Certificate chain:


BEGIN CERTIFICATE-----

MIICpzCCAY+gAwIBAgIRAKwGoGQAAAAAmCY0AAAAAAAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAw fzELMAkGA1UEBhMCRVMxDzANBgNVBAgMBk1hZHJpZDEPMA0GA1UEBwwGTWFkcmlk MQ4wDAYDVQQKDAVBbGxvdDEOMAwGA1UECwwFQWxsb3QxLjAsBgNVBAMMJWFsbG90 LmNvbS9lbWFpbEFkZHJlc3M9aW5mb0BhbGxvdC5jb20wHhcNMTYxMjE2MTMwNzQ5 WhcNMjYxMjE2MTMwNzQ5WjAdMRswGQYDVQQDDBJ3d3cuZXhwbG9pdC1kYi5jb20w WTATBgcqhkjOPQIBBggqhkjOPQMBBwNCAAQ6cVWKA7AbHU4bIprcBJJbf5Ggu1m2 l7AKSfxW+qP7yVdufqa0G1QUHSAuRSuSH1gY4BLBkCrF1nSUePkDGiP9o0swSTAd BgNVHREEFjAUghJ3d3cuZXhwbG9pdC1kYi5jb20wHQYDVR0OBBYEFBfx8iCjxST9 q2VG6sjqslEAp5nRMAkGA1UdEwQCMAAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAHgjFO4M jlQprOomfaK474+gLvuhl9h0+CQVzxHOZvM7enfi9AAKX2PmjHLnfh3BFKvHqtHs BImhiOx1eP/1aKMAy/RLDPz/5/rEG6pb9V+s1/ByMRPYjRZycfKgO23FfY2FEiZo 8eWuoELjJw186Zy8Y7IunUdlIKx7C9Bm7alBfd9XJSvJgphYqNsSFqwq1m4sOXf7 R1iFIhC7oFPp209LQ6krOHDSxiB9rkQ0rKkpslvGIClesi7SUm/SDQ1OBESnByD9 IXiNPxRUFMefwQ90F12RMalfWnTjbgNqsJHK/Q0u4cIFDXfx+lJ9/PLq+mtC8IZL HfuPiRKqEguiRso=


END CERTIFICATE-----
BEGIN CERTIFICATE-----

MIID3DCCAsSgAwIBAgIBATANBgkqhkiG9w0BAQsFADB/MQswCQYDVQQGEwJFUzEP MA0GA1UECAwGTWFkcmlkMQ8wDQYDVQQHDAZNYWRyaWQxDjAMBgNVBAoMBUFsbG90 MQ4wDAYDVQQLDAVBbGxvdDEuMCwGA1UEAwwlYWxsb3QuY29tL2VtYWlsQWRkcmVz cz1pbmZvQGFsbG90LmNvbTAeFw0xNjEyMTYxMzA3NDlaFw0yNjEyMTYxMzA3NDla MH8xCzAJBgNVBAYTAkVTMQ8wDQYDVQQIDAZNYWRyaWQxDzANBgNVBAcMBk1hZHJp ZDEOMAwGA1UECgwFQWxsb3QxDjAMBgNVBAsMBUFsbG90MS4wLAYDVQQDDCVhbGxv dC5jb20vZW1haWxBZGRyZXNzPWluZm9AYWxsb3QuY29tMIIBIjANBgkqhkiG9w0B AQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAtckdwPaklW7lAUz/jjFnePUeGNG0w9E1ajLq4UZO vol1ESRdiVXJhj43/4NtvFGiw0ujDwh8K5xErtaXx+W+Lk0yw2uXATBtdvr3pdDj cxNjUVYl6iis0lxgKff02fsLHdLvy9hJX08wsBF6NKW9YetM6WznDsWztucfg8a1 QaUxFzwHxKjTaV9+RO1zosUgU6RIZwBJrXnyJPeMdbDeS7+WXIAQT1WlficRckAw 4VX7l90AVXzng+Kf+SErsD0DtOiMS/nawa/0tW6whd6zmSaCtPJg37EBp3BQkpdn RvRCsG9h1aWkBUdFNb0mNbnHDP0dmWrDZEFKNmpeC6LmkQIDAQABo2MwYTAOBgNV HQ8BAf8EBAMCAQYwDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAdBgNVHQ4EFgQUqLwqHQ0a0mcp ebqXCx9QL1ibqvcwHwYDVR0jBBgwFoAUqLwqHQ0a0mcpebqXCx9QL1ibqvcwDQYJ KoZIhvcNAQELBQADggEBAHJsGkbv+mGhMHfc5z1UZGsH0rkV0U+tl/6hwutyMHPO tvHCwK30keSqiIz8E0grwkMAiS4Ir1w52hfJB0JndxWv1rBTk5gA5ASruhsNKcgv hDgfuVBwSw7ILX9wkl5J2Eu/ew3TRB8lDO7XX4DF0p2L1DyZl+r0HSB9NgQH4kI7 HSxW0oo34bu+S/u3ycMZ1RjjzzVKtI5S6ydVz2qKVqhuSwuFJnndoKjrzMphwraN cKSTLyIj77FK1IUtiivprXk15/lrlnoK+zIlrCzR/Yl5pBYDjb1VhTLUBzm8uNV/ dlYQqPygZFfK8Al/p1grILXWUHmdOaUX+AoWlitKDJo=


END CERTIFICATE-----

Can you help?

Ερώτηση από Gregory Laycock Hammond 3 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από Gregory Laycock Hammond 2 ημέρες πριν