Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

firefox blocking access to mozilla support and united airlines. Wont let me add exception? Help?

I have a new microsoft Surface 6. Windows 10. Firefox security is too strong if I can't even access mozilla suport: https://support.mozilla.org/kb/what-does-your-connec… (διαβάστε περισσότερα)

I have a new microsoft Surface 6. Windows 10. Firefox security is too strong if I can't even access mozilla suport: https://support.mozilla.org/kb/what-does-your-connection-is-not-secure-mean. I can't access United airlines. Do I have to delete my account and reinstall.

When clicking on the "Automatically add" button below next to "troubleshooting information:" I am taking to a add-on screen that says "We're sorry, but we can't find what you're looking for"

Something is wrong with firefox.

Ερώτηση από mlkf 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

certificate issue? Your connection is not secure

https://www.google.com/ Peer’s Certificate issuer is not recognized. HTTP Strict Transport Security: true HTTP Public Key Pinning: true Certificate chain: -----BEGIN CERT… (διαβάστε περισσότερα)

https://www.google.com/ Peer’s Certificate issuer is not recognized. HTTP Strict Transport Security: true HTTP Public Key Pinning: true Certificate chain: -----BEGIN CERTIFICATE----- MIIDoDCCAoigAwIBAgIJAJONIUby+rTiMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMGAxLTArBgNV BAMMJEJpdGRlZmVuZGVyIFBlcnNvbmFsIENBLk5ldC1EZWZlbmRlcjEMMAoGA1UE CwwDSURTMRQwEgYDVQQKDAtCaXRkZWZlbmRlcjELMAkGA1UEBhMCVVMwHhcNMTgx MDE2MTEzODAwWhcNMTkwMTA4MTEzODAwWjBoMQswCQYDVQQGEwJVUzETMBEGA1UE CAwKQ2FsaWZvcm5pYTEWMBQGA1UEBwwNTW91bnRhaW4gVmlldzETMBEGA1UECgwK R29vZ2xlIExMQzEXMBUGA1UEAwwOd3d3Lmdvb2dsZS5jb20wggEiMA0GCSqGSIb3 DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDfuta54JnF5P2f0xxPmDibUrIuXMQXgUJlEwsV Oq9ikU2rSkk0u0E+psU7EYciHZClLsx5/FfNI+yqrFrQg2NsQiMwCw1/Hbat/+me T6dt94zkgobw5JrYV/4SP96MkMVxG/p7ojkR1xy0ga3/7JgUp/Jtcni0wFw81tm6 pZsErJI1UvBr4EKtIQHQDooH36/zTvCzXaYHK9Hpe/isdsLxGdHVrl27BKUorVc2 Yh2Gbvn9ip1W+zdfQ3+zWgx7+48R6VAkpVa9hHUtH0fmKIrUatsGMwq/+ton+uHr MjK2vm45xSoNI3sMUFiBu/4d19ArfsJoPDAs30TaLhqGVrzZAgMBAAGjVTBTMDYG A1UdHwQvMC0wK6ApoCeGJWh0dHA6Ly8xMjcuMTI3LjEyNy4xMjc6MzkzOS83YjFj My5jcnQwGQYDVR0RBBIwEIIOd3d3Lmdvb2dsZS5jb20wDQYJKoZIhvcNAQELBQAD ggEBAMPVrnGmuLmEif/yEZrk1g8vvlYnJye5ki36I3XNDGvVftVoLI0NvJswsW7Y vN5k1BxXZHGSE0nGbT28k5PDcc78dil7LncnPtgH4joLeuO8hCc6grDhC6yNrDSC 9sAgS8BTxn7FOmUCiBvgH+SHJnbx9eDVo5EtbkEJFnXF/2BhVCz7Iq0MxdW6MTcE gOVn4deGrLTzQiiBwViekbsnUkdOCwJXqTb3yyeiok7IZgsnaHwyP2HRogAsfll7 Q35Ym2vOhTw+ifoBeCWCMsSN9pD1w2YZ5ATm326T/kwn7YFLAvubv3zO/qYBjbVe BFHYoUhWLJXHC4O5O8bTg+pDInE= -----END CERTIFICATE----- -----BEGIN CERTIFICATE----- MIIDZjCCAk6gAwIBAgIJAJFTryWwS4Z3MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMGAxLTArBgNV BAMMJEJpdGRlZmVuZGVyIFBlcnNvbmFsIENBLk5ldC1EZWZlbmRlcjEMMAoGA1UE CwwDSURTMRQwEgYDVQQKDAtCaXRkZWZlbmRlcjELMAkGA1UEBhMCVVMwHhcNMTAw MTAxMDgwMDAwWhcNMjgwOTIzMTcxNTQ1WjBgMS0wKwYDVQQDDCRCaXRkZWZlbmRl ciBQZXJzb25hbCBDQS5OZXQtRGVmZW5kZXIxDDAKBgNVBAsMA0lEUzEUMBIGA1UE CgwLQml0ZGVmZW5kZXIxCzAJBgNVBAYTAlVTMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOC AQ8AMIIBCgKCAQEA37rWueCZxeT9n9McT5g4m1KyLlzEF4FCZRMLFTqvYpFNq0pJ NLtBPqbFOxGHIh2QpS7MefxXzSPsqqxa0INjbEIjMAsNfx22rf/pnk+nbfeM5IKG 8OSa2Ff+Ej/ejJDFcRv6e6I5EdcctIGt/+yYFKfybXJ4tMBcPNbZuqWbBKySNVLw a+BCrSEB0A6KB9+v807ws12mByvR6Xv4rHbC8RnR1a5duwSlKK1XNmIdhm75/Yqd Vvs3X0N/s1oMe/uPEelQJKVWvYR1LR9H5iiK1GrbBjMKv/raJ/rh6zIytr5uOcUq DSN7DFBYgbv+HdfQK37CaDwwLN9E2i4ahla82QIDAQABoyMwITAPBgNVHRMBAf8E BTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAykPC68U9 ED5WJw1n2xV6rctjAjns93O9wXzQuwrpnHADtzqyHwp6Z09yCoqodczwNyDpe3rv JOsCdxdHVVqAmDeEFNrswOJ+htC7SFbQh7ZQ1ogbYGX/o5HAg6nElTh4a5UObkar ylfUpEzQ2TAjFL0FXEijJvnQSUQoBeK+/cDs/MsUDWa2XNg6tdu/qftlAR814Ky3 WIRDdy59wsrkPotC+sGjD1RhrWO10+/6YypQtni7xGHLS6z6ut1Pua/8zo//7rDS maF5xBLoH7oybKStOQYCbHADnSNDJVNXKYl1fv+jUmFbmIefcx4WKROI6j54KRY9 6Is5/MZMdS1grQ== -----END CERTIFICATE-----

Ερώτηση από marstrax 1 έτος πριν

Απάντηση από James 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Your connection is not secure for all website, it is making firefox is useless. Try to address it as soon as possible

We are getting the following error message The certificate is not trusted because the issuer certificate is unknown. The server might not be sending the appropriate inte… (διαβάστε περισσότερα)

We are getting the following error message The certificate is not trusted because the issuer certificate is unknown. The server might not be sending the appropriate intermediate certificates. An additional root certificate may need to be imported. Error code: MOZILLA_PKIX_ERROR_MITM_DETECTED

We are not using any AVAST, but we are using mcafee. Import root certificate to, but it is still failing and unable to find the company root certificate.

Ερώτηση από judefdo 1 έτος πριν

Απάντηση από philipp 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I have windows 7 and firefox 63.0.1 and cannot get on google.com because of a security issue. I reinstall firefox and it works for a short while but not long

I have windows 7 and firefox 63.0.1 and cannot get on google.com because of a security issue. The error is as follows: www.google.com uses an invalid security certifica… (διαβάστε περισσότερα)

I have windows 7 and firefox 63.0.1 and cannot get on google.com because of a security issue. The error is as follows:

www.google.com uses an invalid security certificate. The certificate is not trusted because the issuer certificate is unknown. The server might not be sending the appropriate intermediate certificates. An additional root certificate may need to be imported. Error code: SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER

I uninstall firefox and resinstall and it works fine for a short period of time. Then without warning, google no longer works and I get the security issue. I have uninstalled and reinstalled 4 times now and it is still doing the same thing. Works for a while and then not.

I also tried using version 62 of firefox but that also exhibited the same issue.

I researched this issues and there are all sorts of attempted fixes that supposedly get rid of this issue which I have attempted to no avail.

Will someone please help me understand how to fix this issue. I use google and gmail all the time and this is becoming a real issue. Your help is much appreciated.

Ερώτηση από besthandyman 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I have been doing my banking online for years, now when I try to go to the website it states "error sec library failure". I am a senior easy instructions.

How can I fix my computer to accept the website for my bank. I have been doing my banking for years on my computer and the last week I can't get in and had to go into th… (διαβάστε περισσότερα)

How can I fix my computer to accept the website for my bank. I have been doing my banking for years on my computer and the last week I can't get in and had to go into the bank. A warning comes up "error sec library failure. I am a senior and do not understand what it is trying to tell me. thanks for any help

Ερώτηση από annnaplatt 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από McCoy 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Why have some trusted sites stopped loading with Firefox 63?

Ever since I upgraded to Firefox 63, several trusted websites have stopped loading; instead I get sent to an error page with: Your connection is not secure The website tr… (διαβάστε περισσότερα)

Ever since I upgraded to Firefox 63, several trusted websites have stopped loading; instead I get sent to an error page with:

Your connection is not secure

The website tried to negotiate an inadequate level of security.

<www.thestar.com> uses security technology that is outdated and vulnerable to attack. An attacker could easily reveal information which you thought to be safe. The website administrator will need to fix the server first before you can visit the site.

Error code: NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY


This also occurs with https://download-installer.cdn.mozilla.net/pub/firefox/releases/63.0.1/win32/en-US/Firefox%20Installer.exe

Is the problem at my end or theirs? If the former, what do I need to do to return to the behaviour for FF 62?

Ερώτηση από asraskin 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Website error in WIndows 10 Home 64bit oem

Hey Guys and Gals, I have a website problem with Firefox in Windows 10 Home 64bit oem. I am trying to get to Cyberlink.com and I get error . I also get error if I try usi… (διαβάστε περισσότερα)

Hey Guys and Gals,

I have a website problem with Firefox in Windows 10 Home 64bit oem.

I am trying to get to Cyberlink.com and I get error . I also get error if I try using Chrome. Attached at 2 screenshots, 1 FF and 1 Chrome.

I cant access the site using either browser in wiindows 10.

Microsoft Edge accesses it fine thou. Also I have a Linux virtual OS on my system and I can access Cyberlink.com using firefox in it.

I thought maybe it was my system but it also happened on 2 other computer running Windows 7. But to be on safeside I ran Windows 10 troubleshooter and no problems were found. I ran SFC /scannow from Elevated CMD prompt and it found no errors. I than ran a DISM /Online /Cleanup-Image /CheckHealth and it found no problems.

Anyone else have an issue accessing Cyberlink.com (cyberlink dot com) just in case links are blocked?

And how would I fix the issue if it is only my system?

Please let me know. Thanks in advance Gren

Ερώτηση από Grendor 1 έτος πριν

Απάντηση από Grendor 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Mozilla blocks nearly everey website as not secure. For example google, facobook, german websites ...

The problem exists since yesterday. Today I repared Mozilla. After this the problem first does not exist anymore, but less hours later the problem is here again. My Firef… (διαβάστε περισσότερα)

The problem exists since yesterday. Today I repared Mozilla. After this the problem first does not exist anymore, but less hours later the problem is here again. My Firefox is not too old. I use Firefox Quantum.

Ερώτηση από LaraT 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

problems loading page and cannot open up articles I want to read

I try to open up articles from my emails to read and it says problems loading page with a an error message that says " secure connection failed" and I cannot read all my … (διαβάστε περισσότερα)

I try to open up articles from my emails to read and it says problems loading page with a an error message that says " secure connection failed" and I cannot read all my articles in my emails. Please kindly help solve my this issue. Thank You.

Ερώτηση από intelligentzia 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Ruba 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

My passwords and web pages have disappeared from options, and insecure licence is stopping searches

Since up date on 3rd Nov, I have been having problems. I cannot make a google search or open Facebook as I get an insecure certificate notice. However, I am able to ope… (διαβάστε περισσότερα)

Since up date on 3rd Nov, I have been having problems. I cannot make a google search or open Facebook as I get an insecure certificate notice. However, I am able to open other https sites, such as Hotmail. I have tried adjusting the clock, rebooting.

In addition, all the web pages and passwords saved in options have disappeared. I have relied on this for storing my passwords.

Ερώτηση από PjAt 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

The certificate is not trusted

I am not able to conenct to any website using firefox and get this erro, The certificate is not trusted because the issuer certificate is unknown. The server might not be… (διαβάστε περισσότερα)

I am not able to conenct to any website using firefox and get this erro,

The certificate is not trusted because the issuer certificate is unknown. The server might not be sending the appropriate intermediate certificates. An additional root certificate may need to be imported. Error code: SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER

Please help asap.

Ερώτηση από SIDCYRUS 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από philipp 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Login and sync saved passwords

I sent a Facebook post to ask this question. I am trying to sync my two computers Firefox passwords. I created an account, confirmed email. Downloaded and opened up Firef… (διαβάστε περισσότερα)

I sent a Facebook post to ask this question. I am trying to sync my two computers Firefox passwords. I created an account, confirmed email. Downloaded and opened up Firefox on new computer. But literally no website can be opened on new Firefox. Including firefox login site. The error I get is

"The owner of accounts.firefox.com has configured their website improperly. To protect your information from being stolen, Firefox has not connected to this website."

Can you help me fix this, so I can use your browser?!

Thanks

Ερώτηση από Caltian 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

2 devices both using same Firefox update 1 can access websites and the other can't with correct time setting

I repeatedly receive" Your connection is not secure" with the Advanced detail" SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER" on my desktop Firefox but my laptop still can access the problem … (διαβάστε περισσότερα)

I repeatedly receive" Your connection is not secure" with the Advanced detail" SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER" on my desktop Firefox but my laptop still can access the problem sites on Firefox. Both are using WIN 10 and can access the websites using Google Chrome or IE11. Any suggestions? Many Thanks Stephen

Ερώτηση από StephenlWatt 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από StephenlWatt 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How do I turn off your connection is not secure?

I keeps getting this whenever I browse to a site, its really annoying because the site is fine.

Ερώτηση από jckinnick 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Getting the "Your Connection is not Secure" message for all websites, including support.mozilla.org

Started late last week. I get the error message for any website that I try to go on. It also comes up when I click on the "Learn More..." link on the error message page. … (διαβάστε περισσότερα)

Started late last week. I get the error message for any website that I try to go on. It also comes up when I click on the "Learn More..." link on the error message page.

Ερώτηση από badfish03 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox does not trust DigiCert Global Root CA even though trust is set

I've had trouble accessing websites that use a certificate that's signed with the DigiCert Root CA. As an example, if I open up blog.mozilla.org, I get a SEC_ERROR_UNKNOW… (διαβάστε περισσότερα)

I've had trouble accessing websites that use a certificate that's signed with the DigiCert Root CA. As an example, if I open up blog.mozilla.org, I get a SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER.

This is somehow related to my user profile. If I create a new profile, the problem disappears.

I've tried deleting cert*.db in my profile directory to no avail. I checked about:config and I couldn't find any relevant non-default configuration.

To my surprise, if I want to manually set the trust of the certificate in the certificate manager ("Edit Trust"), it tells me that the certificate is trusted. However, if I click on "View Certificate", I get the following error: "Could not verify this certificate because the issuer is unknown."

I don't know much about CAs, but it seems to be surprising how the issuer of a Root CA could be unknown, isn't that the whole point of a Root CA that it does not need to be signed by another certificate?

The more important question: Where in my profile may I have a non-default option that causes Firefox to not trust the DigiCert Global Root CA?

Ερώτηση από morxa 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I can no longer access my NatWest website

For years I have used Firefox and been able to login to my NatWest Account - suddenly I am no longer able to have this facility. SECURE CONNECTION FAILED - The connectio… (διαβάστε περισσότερα)

For years I have used Firefox and been able to login to my NatWest Account - suddenly I am no longer able to have this facility. SECURE CONNECTION FAILED - The connection to the server was reset while the page was loading. The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data couldn't be verified. Please contact the owners of the website to inform them of this problem.

I looked on your help site to see if there were others with this challenge and found some comments from some sanctimonious prat to the effect that this should be remedied by the website owner and that eventually the website would no longer be able to be accessed by any other browser such as Chrome, Edge etc. Great, but I need to see my bank accounts online and rather than change banks, I am changing to Edge so that I can. Eventually NatWest may have to change their security but until then I am going to move away from Firefox, and, I know I only contribute a small amount to your "cause" every year but I shall take that away as well - you are too "holier than thou" in your approach to security and take no thought of how its implications affect the user.

Ερώτηση από Totley 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

secure websites won't open

Last night firefox stopped letting me open any https websites. Chrome doesn't have any problems, just firefox. I have version 63.0.3. I have tried everything that I fi… (διαβάστε περισσότερα)

Last night firefox stopped letting me open any https websites. Chrome doesn't have any problems, just firefox. I have version 63.0.3. I have tried everything that I find on the internet to try. I have windows 10 and am using the windows defender firewall, there are no family settings that are set up. Can anyone help? Below is a screen shot of what I am getting when I try to go to google.com

Ερώτηση από mpexton 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από mpexton 1 έτος πριν