Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Extensions dissappear in Firefox 33.1.1

The issue occured two days ago. After updating to Firefox 33.1, most of my extensions have dissappeared. List of extensions: NoScript, Adblock plus, Adblock plus pop-up a… (διαβάστε περισσότερα)

The issue occured two days ago. After updating to Firefox 33.1, most of my extensions have dissappeared. List of extensions: NoScript, Adblock plus, Adblock plus pop-up addon, Element hiding helper for Adblock plus, Multirow bookmarks toolbar, X-notifier, WOT, VKfox, вконтакте.ру downloader, Avast (switched off), Epubreader, Add to search bar.

My antivirus software: Avast 2015 free edition with all the updates.

Extensions which do not dissappear: Adblock plus, WOT, Epubreader, Avast online security (switched off).

What happens: yesterday I launched browser (Firefox 33.1) and found out that most of my extensions had dissappeared. I looked through Firefox system folders (Appdata/ and Program files/) - there were no signs of extensions, as if I had never installed them. I added them back. Surprisingly, all settings of extensions were okay. The next day this issue happened again. I thought it was some malware, so I ran antivirus checking. Avast found nothing. Next thing I thought of was: maybe Firefox does that itself? So, I installed all the extensions. Then I closed browser and immediately opened it again. Extensions were at their place. I thought that the issue was solved. Today, I switched my computer on, opened Firefox, guess what happened? Correct, no extensions (except for the four abovementioned ones). I re-installed Firefox, issue still exists. The only thing I found out - extensions dissappear with time. Today, my computer was switched on the whole day. I closed Firefox, left the computer for few hours. When I came back, there were no extensions, again.

What I am going to do now - check the system for malware again, with Dr.Web's CureIt utility. If it doesn't find anything, then, I will install the older version of Firefox and try it. Google Chrome works well, no problems with extensions (but I have only 2 installed for Chrome).

P.S. Almost forgot, bookmarks are okay, settings do not change, search engines are at their place too. But DuckDuckGo keeps appearing in list of search engines after uninstallation. So, I think that issue is in Firefox.

Ερώτηση από haher2 6 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Kept getting sync error message for the past few days

I haven't been able to sync my accounts for the past few days. Below is the error message: "Sync encountered an error while syncing: Firefox Sync server maintenance is un… (διαβάστε περισσότερα)

I haven't been able to sync my accounts for the past few days. Below is the error message: "Sync encountered an error while syncing: Firefox Sync server maintenance is underway, syncing will resume automatically. Sync will automatically retry this action."

My latest error log is below:

1416113749815	Sync.ErrorHandler	DEBUG	Flushing file log.
1416113749817	Sync.Service	DEBUG	Exception: Login failed: error.sync.reason.serverMaintenance No traceback available
1416113749817	Sync.Service	DEBUG	Not syncing: login returned false.
1416113749817	Sync.Status	DEBUG	Status.service: error.login.failed => success.status_ok
1416113749821	Sync.Status	DEBUG	Status.service: success.status_ok => success.status_ok
1416113749821	Sync.Status	DEBUG	Status.service: success.status_ok => success.status_ok
1416113749840	Sync.ErrorHandler	DEBUG	Log cleanup threshold time: 1415249749840
1416113749844	Sync.ErrorHandler	DEBUG	No logs to clean up.
1416114123789	Sync.Status	DEBUG	Status.service: success.status_ok => success.status_ok
1416114123791	Sync.ErrorHandler	DEBUG	Beginning user-triggered sync.
1416114123791	Sync.Service	DEBUG	User-Agent: Firefox/33.1.1 FxSync/1.35.0.20141113143407.
1416114123791	Sync.Service	INFO	Starting sync at 2014-11-15 21:02:03
1416114123792	Sync.Service	DEBUG	In sync: should login.
1416114123792	Sync.Status	DEBUG	Status.service: success.status_ok => success.status_ok
1416114123792	Sync.Status	DEBUG	Status.service: success.status_ok => success.status_ok
1416114123793	Sync.Service	INFO	Logging in the user.
1416114123793	Sync.Service	DEBUG	Caching URLs under storage user base: https://sync-129-us-west-2.sync.services.mozilla.com/1.5/9195458/
1416114123795	Sync.BrowserIDManager	DEBUG	_ensureValidToken already has one
1416114124226	Sync.Resource	DEBUG	mesg: GET success 200 https://sync-129-us-west-2.sync.services.mozilla.com/1.5/9195458/info/collections
1416114124227	Sync.Resource	DEBUG	GET success 200 https://sync-129-us-west-2.sync.services.mozilla.com/1.5/9195458/info/collections
1416114124227	Sync.Service	DEBUG	Fetching global metadata record
1416114124227	Sync.Service	DEBUG	Weave Version: 1.35.0 Local Storage: 5 Remote Storage: 5
1416114124227	Sync.Service	INFO	Sync key is up-to-date: no need to upgrade.
1416114124227	Sync.Service	DEBUG	Fetching and verifying -- or generating -- symmetric keys.
1416114124227	Sync.Service	INFO	Testing info/collections: {"prefs":1415684960.1,"tabs":1416002806.09,"clients":1415999571.59,"crypto":1411776108.31,"meta":1413417019.06,"bookmarks":1415995802.11,"addons":1415981896.19}
1416114124227	Sync.CollectionKeyManager	INFO	Testing for updateNeeded. Last modified: 0
1416114124227	Sync.Service	INFO	collection keys reports that a key update is needed.
1416114124228	Sync.BrowserIDManager	DEBUG	_ensureValidToken already has one
1416114124424	Sync.Resource	DEBUG	mesg: GET fail 503 https://sync-129-us-west-2.sync.services.mozilla.com/1.5/9195458/storage/crypto/keys
1416114124424	Sync.Resource	DEBUG	GET fail 503 https://sync-129-us-west-2.sync.services.mozilla.com/1.5/9195458/storage/crypto/keys
1416114124425	Sync.Status	DEBUG	Status.login: error.sync.reason.serverMaintenance => error.login.reason.server
1416114124425	Sync.Status	DEBUG	Status.service: success.status_ok => error.login.failed
1416114124425	Sync.ErrorHandler	DEBUG	Got Retry-After: 3600
1416114124425	Sync.Status	DEBUG	Status.login: error.login.reason.server => error.sync.reason.serverMaintenance
1416114124425	Sync.Status	DEBUG	Status.service: error.login.failed => error.login.failed
1416114124425	Sync.SyncScheduler	DEBUG	Got backoff notification: 3600000ms
1416114124425	Sync.SyncScheduler	DEBUG	Fuzzed minimum next sync: 1416117724425
1416114124425	Sync.Service	WARN	Got status 503 fetching crypto keys.
1416114124425	Sync.Service	WARN	Failed to fetch symmetric keys. Failing remote setup.
1416114124425	Sync.Service	WARN	Remote setup failed.
1416114124425	Sync.SyncScheduler	DEBUG	Clearing sync triggers and the global score.
1416114124426	Sync.SyncScheduler	DEBUG	Next sync in 4079084.8112176084 ms.

Ερώτηση από v4ever 6 έτη πριν

Απάντηση από philipp 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

switching between tabs no longer possible after update

I just updated to the latest version of Firefox, know I am no longer able to switch between tabs. I can open a new tab with +, but I cannot go back or switch between them… (διαβάστε περισσότερα)

I just updated to the latest version of Firefox, know I am no longer able to switch between tabs. I can open a new tab with +, but I cannot go back or switch between them.

Ερώτηση από jver69 6 έτη πριν

Απάντηση από philipp 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Favourite add-ons vanish between sessions

When I boot my computer lately,about three of my favourite FF (ver 33.1.1) add-ons are no longer installed.These include Lazarus,X-notifier,and Theme Font and Size Change… (διαβάστε περισσότερα)

When I boot my computer lately,about three of my favourite FF (ver 33.1.1) add-ons are no longer installed.These include Lazarus,X-notifier,and Theme Font and Size Changer.I can reinstall them manually,but it is becoming a pain to do so.I find that when I DO reinstall,the add-ons seem to remember my previous settings,such as X-notifier,which still has my Hotmail accounts and passwords when I reinstall it. Please advise,thanks!

Ερώτηση από Newbeak 6 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

why is google all over and running firefox, fox is set def browser

google is in 2 different places with search window, and when i put a site in the browser bar, say craigslist, hit enter or click on arrow. google brings up the results. s… (διαβάστε περισσότερα)

google is in 2 different places with search window, and when i put a site in the browser bar, say craigslist, hit enter or click on arrow. google brings up the results. set firefox as default in computer settings and browser settings. yet i see and get more from google than firefox, on everything. tried trouble shooting notes ect also. thanks

Ερώτηση από C0WB0Y 6 έτη πριν

Απάντηση από CoryMH 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How can I make Firefox not-display images?

About 20 years ago I could configure Mosaic to not-display images. I browse with lynx usually now, but have to use something else when I need Javascript. Sometimes I wa… (διαβάστε περισσότερα)

About 20 years ago I could configure Mosaic to not-display images. I browse with lynx usually now, but have to use something else when I need Javascript. Sometimes I want to not-display images. I can't find a setting in Firefox for this.

Ερώτηση από RandomTroll 6 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I clear history and cookies when I Firefox but on next start it opens with my home page and the last used tab.

If Firefox ignores instruction to clear history on close what else is ignored and where is it storeing the information.

Ερώτηση από MW222 6 έτη πριν

Απάντηση από TimurM 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I stop Firefox reverting to standard settings every time I turn off my PC?

I set up my preferred icons history, print, home etc in the places I like them yet every time I turn off my PC the next day they are back to the standard set up & I h… (διαβάστε περισσότερα)

I set up my preferred icons history, print, home etc in the places I like them yet every time I turn off my PC the next day they are back to the standard set up & I have to do them all again, more than a little bit irritating as it has never been a problem before & only started happening when I upgraded to 33.1 Things like this seem to happen every time there is an upgrade, it is getting to the point where after years of using Firefox I am seriously considering looking around for a new default browser.

As if to illustrate my point when I just restarted Firefox after installing the troubleshooter add-on all my custom icon settings are gone AGAIN.

Ερώτηση από KevinC28 6 έτη πριν

Απάντηση από iamjayakumars 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

unasked web pages uddenly appearing when a wanted link is clicked

I am on a webpage that I want and I click on a relevant link for more info re that page. The link opens correctly but so does another page that I didn't ask for and has n… (διαβάστε περισσότερα)

I am on a webpage that I want and I click on a relevant link for more info re that page. The link opens correctly but so does another page that I didn't ask for and has no connection or relevance to what I am doing. I then have to cancel the unwanted page and the relevant one stays open. It' very annoying and can you please tell me how to stop it. It's only started happening recently. Thanks - I hope

Ερώτηση από comdev 6 έτη πριν

Απάντηση από guigs 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I keep getting a message/pop up from my Malwarebytes anti virus program thats it blocked a program called 'yuq.me' thats 'outbound' from Firefox any ideas?

I am using Win 7 Home Premium and my Firefox browser is up to date 33.1.1

Ερώτηση από az61plus 6 έτη πριν

Απάντηση από CoryMH 6 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

mailto app still having issues

Hi, i've noticed there have been updates for firefox fixing erros but the yahoo mailto app is still broken when clicking on a clickable email address link the email addre… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, i've noticed there have been updates for firefox fixing erros but the yahoo mailto app is still broken when clicking on a clickable email address link the email address doesn't appear in the space anymore

Ερώτηση από la321 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 6 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Website opening up everytime I open a window of FireFox

Hello, today when I got home from university I opened up my Firefox browser and then as it loaded my homepage then another tab opened up with the web address http://nickp… (διαβάστε περισσότερα)

Hello, today when I got home from university I opened up my Firefox browser and then as it loaded my homepage then another tab opened up with the web address http://nickpjason.github.io/html5loop/ and it keeps asking me to download and install this youtube video downloader extension which I do not want to do.

It opens up everytime I open a new window of firefox, is there anyway I can get rid of this? I thought I would ask FireFox here if there was a way to get rid of it then asking the GitHub help forums

Ερώτηση από Oxihom 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Want FF windows at restart same as when I exited.

I always maximize my Firefox windows, usually leaving a few open when I exit FF before nightly shutdown. I deliberately have turned on Session Restore in my FF Options to… (διαβάστε περισσότερα)

I always maximize my Firefox windows, usually leaving a few open when I exit FF before nightly shutdown. I deliberately have turned on Session Restore in my FF Options to get back to where I was when I shut down FF. When I start FF next, I get all my expected windows & tabs, but all the FF windows are reduced in size instead of maximized as they were when I shut FF down.

It's a minor problem, but I consider it a nuisance. My previous session is NOT completely restored to its previous state.

I've been using Firefox for over 10 years, & I don't think this was always what happened. I running Firefox 33.1.1, but the problem has been around thru several releases.

Ερώτηση από SF_Frog 6 έτη πριν

Απάντηση από guigs 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I prevent my cookie exception list from being programmatically amended?

I have Firefox set to never accept cookies, and I have an Exception list that specifically allows cookies from sites of my choice. Trouble is, this exception list is some… (διαβάστε περισσότερα)

I have Firefox set to never accept cookies, and I have an Exception list that specifically allows cookies from sites of my choice. Trouble is, this exception list is somehow being expanded with sites that I haven't included, and in some cases, sites that I've specifically blocked. For example, I have explicitly blocked cookies from Google. Yet, when I check the list, I find both the rule I entered blocking Google, and a new rule that I didn't enter specifying that Google may drop cookies for First Party Only.

Question: Who (besides me, the user) is allowed to expand the Exception list, and why? Seems to me this makes the promise of the list nearly worthless.

I'm running Firefox 33.1.1.

Ερώτηση από Nemo564 6 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Since upgrading to Firefox 33, The open sans font did not display correctly when specified by a website.

Some of the vertical lines in the fonts are double width like a mixture of bold and normal font weight. I have hardware accellaration disabled. The problem is not fixed w… (διαβάστε περισσότερα)

Some of the vertical lines in the fonts are double width like a mixture of bold and normal font weight. I have hardware accellaration disabled. The problem is not fixed when I change default font settings. The problem is not resolved be resetting zoom to 0.

Inspect Element identifies the problem happens when the website selects open Sans. If I stop sites selecting fonts and force the defaults I don not get the problem. Therefore the problem is with Firefox 33.1 rendering certain fonts specified by websites.

My machine is windows vista and Open Sans is not shown in the font list. However this was not a problem with previous versions of Firefox.

I did need to do a reset of firefox parameters during the upgrade to 33 so maybe ther eis some other parameter which needs changing to help render fonts which are not loaded on the machine?

Ερώτηση από saewulf 6 έτη πριν

Απάντηση από finitarry 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

For the past 3 days I have been unable to open my comcast email, but can open it on other browsers...what up?

I have been using FIREFOX for YEARS to access my email on comcast.net. Just about 3 days ago, I am unable to do so. I get the circle going round and round and round and… (διαβάστε περισσότερα)

I have been using FIREFOX for YEARS to access my email on comcast.net. Just about 3 days ago, I am unable to do so. I get the circle going round and round and round and never connecting. I can open it on Google Chrome and IE, so this leads me to believe it is a Firefox issue. Please help.

Ερώτηση από zone383 6 έτη πριν

Απάντηση από philipp 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Aspect ratio of home screen and websites; vert vs horizontal way off

Discrepancy of aspect ratios: horizontal is reduced, vertical, including text is expanded for home screen and all sites, Text is enlarged and one line is superimposed on … (διαβάστε περισσότερα)

Discrepancy of aspect ratios: horizontal is reduced, vertical, including text is expanded for home screen and all sites, Text is enlarged and one line is superimposed on the preceding. I tied Internet Explorer and sites display properly.

Ερώτηση από jim_stevens 6 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

The opening page of Firefax has a box with E8 01 in it where the video start arrow should be. Similar problem with my email.

Same as above. Also when I open my scbglobal email via Firefox I have a similar problem where previously there were simple blank boxes to place a check in, and when I op… (διαβάστε περισσότερα)

Same as above. Also when I open my scbglobal email via Firefox I have a similar problem where previously there were simple blank boxes to place a check in, and when I open an email attachment via Firefox to sbcglobal (AT&T DSL) the attachment is garbled. I have been a long time user of Firefox and never had any problems with Firefox or my email account. I contacted AT&T regarding the problem and of course they said it was a Firefox problem and said I needed to uninstall and reinstall Firefox which I have done twice now.

When I open my email via Internet Explorer I do not have any problems except that I want to use Firefox NOT EI.

HELP!

PS I have a screen shot of the opening Firefox page, how do I attach it?

Ερώτηση από jcollins43 6 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox is not accepting my mouse interaction

Firefox is not allowing me to interact with certain elements on webpages. Here is a list of some of the websites that I have trouble with: - http://railsapis.codeschool.c… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox is not allowing me to interact with certain elements on webpages. Here is a list of some of the websites that I have trouble with:

- http://railsapis.codeschool.com/levels/1/challenges/1 and http://railscasts.com/episodes/417-foundation?autoplay=true

 I can't use the video controls

- https://soundcloud.com/jo-o-anderson-1/loreen-euphoria

 I can't use the seekbar.

- http://yashry.com/search?q=iPhone

 The arrows of the price range slider don't drag. Instead, the underlying text is selected.

I tried using Firefox on a friend's Mac and it's working properly. I guess it's a problem with an entry in my about:config, but I don't even know what to search for to describe this problem.

I'm using Firefox 33.1.1 on Mac OS X 10.10.1 (14B25).

Ερώτηση από RaMin0 6 έτη πριν

Απάντηση από RaMin0 6 έτη πριν