Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

Disabling 'Show animations in Windows' changes the way text is shown on some websites.

When I turn off the windows animations in Windows 10 the font on Twitter.com changes somewhat. I believe it is altering the character spacing/scaling. I have not had thi… (διαβάστε περισσότερα)

When I turn off the windows animations in Windows 10 the font on Twitter.com changes somewhat. I believe it is altering the character spacing/scaling.

I have not had this behavior on other browsers (Brave, Edge, Chrome & OperaGX tested). I have not noticed this on other websites, but I also haven't really looked.

Windows version 22H2 (OS Build 19045.4291) Firefox version 124.0.2

Images provided are with them off, then on

Steps to recreate 1. Load a tweet (tweet in the images: https://twitter.com/FedeItaliano76/status/1779855670432408011) 2. Turn off window animations (settings->display->show animations in windows->Off) 3. Reload the Tweet

This is not a critical issue for me, but I think it's worth mentioning

Ερώτηση από SiwelTheLongBoi 2 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από zeroknight 1 μήνα πριν

huge bloating with version 124.0.4 Linux64

latest 124.0.2 causing severe problems, it will near instantly bloat to fill all RAM and SWAP even in safe mode causes system load over 24! only solution is to reboot ve… (διαβάστε περισσότερα)

latest 124.0.2 causing severe problems, it will near instantly bloat to fill all RAM and SWAP even in safe mode causes system load over 24! only solution is to reboot very problematic on for ex: https://epg.pw/xmltv/epg_CA.xml hard to get a screencap since system is nearly totally unresponsive. RAM is ok SSD is ok MX Linux is ok

Ερώτηση από Galen Thurber 2 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από zeroknight 1 μήνα πριν

Can't close Firefox with multi pages opened through right clicking the taskbar.

Firefox Version: 124.0.2 (64 bit) Windows Version: Windows 10 LTSC 2019 (Version 1809) When I right click the taskbar and press close Firefox, here comes the interface j… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox Version: 124.0.2 (64 bit) Windows Version: Windows 10 LTSC 2019 (Version 1809)

When I right click the taskbar and press close Firefox, here comes the interface just as the screenshot uploaded. The blue close button doesn't response no matter how I click it and the Firefox's taskbar is flashing yellow. This bug only occurs on the first window of Firefox and only when user right click the taskbar.

It has been a long time for me wishing that some updates would be released soon to fix this issue, while noting happens. Or this bug is only for me?

Ερώτηση από Feeling Unreal 2 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από zeroknight 1 μήνα πριν

Dont know why some pages shows me in russian language

Hello. I have put my language everywhere on the settings which is latvian. For possible translations i have only put english. Some pages, for example, whatsapp web is sho… (διαβάστε περισσότερα)

Hello. I have put my language everywhere on the settings which is latvian. For possible translations i have only put english. Some pages, for example, whatsapp web is showing in russian ( i mean the app data for sure, not the messages), also some homepages i use open automatically in russian. How can i put latvian by default or if its not available for the homepage, put english automatically?

Ερώτηση από Edgars Rudzītis 1 μήνα πριν

Τελευταία απάντηση από zeroknight 1 μήνα πριν

YouTube line spacing is broken on Firefox (but not on other browsers - eg Vivaldi)

For the last few months YouTube appears to have broken CSS and text in multi-line blocks is broken and overlaps. I'd guess this is only for text that auto line wraps. Th… (διαβάστε περισσότερα)

For the last few months YouTube appears to have broken CSS and text in multi-line blocks is broken and overlaps. I'd guess this is only for text that auto line wraps. The example screenshot is of a pseudo dialog but the problem is everywhere on multi-line text in YouTube.

I'm running Firefox 124.0.2 (64-bit) on Operating System: openSUSE Tumbleweed 20240419 KDE Plasma Version: 6.0.4 KDE Frameworks Version: 6.1.0 Qt Version: 6.7.0 Kernel Version: 6.8.7-1-default (64-bit) Graphics Platform: Wayland Processors: 32 × 13th Gen Intel® Core™ i9-13900K Memory: 62.6 GiB of RAM Graphics Processor: AMD Radeon RX 6650 XT Manufacturer: Gigabyte Technology Co., Ltd. Product Name: Z790 AORUS ELITE AX

Ερώτηση από noh.spam 1 μήνα πριν

Τελευταία απάντηση από zeroknight 1 μήνα πριν

Downloading Firefox 125 problem

I have the latest version of Windows 11 installed. When I try to download Firefox 125 I get a popup window stating Firefox 125 cannot be downloaded on a computer with th… (διαβάστε περισσότερα)

I have the latest version of Windows 11 installed. When I try to download Firefox 125 I get a popup window stating Firefox 125 cannot be downloaded on a computer with the operating system less than Windows 10. Is there a work around to remedy this problem?

Ερώτηση από jdhersh 1 μήνα πριν

Τελευταία απάντηση από James 1 μήνα πριν

trackpad preference

At one time, I was able to swipe left on my trackpad and go back to the previous page on firefox. I can't seem to find where to set that preference. I'm running MacOS. … (διαβάστε περισσότερα)

At one time, I was able to swipe left on my trackpad and go back to the previous page on firefox. I can't seem to find where to set that preference. I'm running MacOS.

Ερώτηση από wallin.ian 1 μήνα πριν

Τελευταία απάντηση από zeroknight 1 μήνα πριν

I want to write an addon firewall but it fails

#!/bin/bash # Verzeichnis erstellen mkdir FoxyAddOnFirewall cd FoxyAddOnFirewall || exit # package.json erstellen cat <<EOF > package.json { "title": "Foxy A… (διαβάστε περισσότερα)

#!/bin/bash

# Verzeichnis erstellen
mkdir FoxyAddOnFirewall
cd FoxyAddOnFirewall || exit

# package.json erstellen
cat <<EOF > package.json
{
 "title": "Foxy AddOn Firewall",
 "name": "foxy-addon-firewall",
 "description": "A Firefox addon to control internet access for other addons",
 "author": "Your Name",
 "version": "1.0.0",
 "license": "MIT"
}
EOF

# background.js erstellen
cat <<EOF > background.js
var permissionManager = Components.classes["@mozilla.org/permissionmanager;1"]
            .getService(Components.interfaces.nsIPermissionManager);

// Addon-Liste abrufen
function getAllAddons() {
  var {AddonManager} = Components.utils.import("resource://gre/modules/AddonManager.jsm", {});
  return new Promise(function(resolve, reject) {
    AddonManager.getAllAddons(function(addons) {
      resolve(addons);
    });
  });
}

// GUI aktualisieren
function updateUI() {
  getAllAddons().then(function(addons) {
    var addonList = document.getElementById("addon-list");
    addonList.innerHTML = ""; // Zurücksetzen der Liste

    addons.forEach(function(addon) {
      var listItem = document.createElement("li");
      listItem.textContent = addon.name;
      
      var blockButton = document.createElement("button");
      blockButton.textContent = "Block";
      blockButton.addEventListener("click", function() {
        blockInternetAccessForAddon(addon);
      });

      listItem.appendChild(blockButton);
      addonList.appendChild(listItem);
    });
  });
}

// Internetzugriff für ein bestimmtes Addon blockieren
function blockInternetAccessForAddon(addon) {
  var host = addon.getResourceURI("").host;
  permissionManager.remove(host, "allAccess");
  console.log("Internetzugriff für " + addon.name + " wurde blockiert.");
}

document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() {
  updateUI(); // GUI beim Laden der Seite aktualisieren
});
EOF

# index.html erstellen
cat <<EOF > index.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <title>Foxy AddOn Firewall</title>
 <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
 <h1>Foxy AddOn Firewall</h1>
 <p>Welcome to Foxy AddOn Firewall!</p>

 <h2>Installed Addons:</h2>
 <ul id="addon-list">
  <!-- Addon-Liste wird hier eingefügt -->
 </ul>

 <script src="background.js"></script>
</body>
</html>
EOF

# style.css erstellen
cat <<EOF > style.css
body {
 font-family: Arial, sans-serif;
 background-color: #f0f0f0;
 text-align: center;
}

h1 {
 color: #007bff;
}

h2 {
 margin-top: 20px;
}

ul {
 list-style-type: none;
 padding: 0;
}

li {
 margin-bottom: 10px;
}

button {
 background-color: #007bff;
 color: white;
 border: none;
 padding: 5px 10px;
 border-radius: 5px;
 cursor: pointer;
}

button:hover {
 background-color: #0056b3;
}
EOF

# manifest.json erstellen
cat <<EOF > manifest.json
{
 "manifest_version": 2,
 "name": "Foxy AddOn Firewall",
 "version": "1.0",
 "description": "A Firefox addon to control internet access for other addons",
 "icons": {
  "48": "icon.png"
 },
 "permissions": [
  "management"
 ],
 "browser_action": {
  "default_popup": "index.html",
  "default_icon": "icon.png"
 }
}
EOF

# Icon herunterladen
wget -O icon.png "https://img.icons8.com/ios-filled/50/000000/firewall.png"

# Installationsanweisungen anzeigen
echo "FoxyAddOnFirewall wurde erfolgreich initialisiert!"
echo "Um das Addon in Firefox zu installieren:"
echo "1. Öffnen Sie Firefox und geben Sie 'about:debugging' in die Adressleiste ein."
echo "2. Klicken Sie auf 'Dieses Firefox installieren' unter 'Temporäre Add-ons laden'."
echo "3. Navigieren Sie zum Verzeichnis 'FoxyAddOnFirewall' und wählen Sie die 'manifest.json' Datei aus."
echo "4. Das Addon wird nun installiert und kann verwendet werden."

Ερώτηση από j.sobiech 1 μήνα πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 μήνα πριν

Username data field

While this is a Privacy and Security setting issue - at least tangentially - my question isn't about security so much as how this data is being stored/retrieved. I navig… (διαβάστε περισσότερα)

While this is a Privacy and Security setting issue - at least tangentially - my question isn't about security so much as how this data is being stored/retrieved.

I navigated to an entirely new site the other day and it requested a username and password. When the cursor was in the Username field, a set of proposed entries showed up. These were all (recognizable) first names - not emails. When I checked the Privacy and Security settings, I couldn't find any of the names in stored data. While this may be just cached entries for similar fields ("username" or "name" etc...), the list I saw was heavily curated. One of the names I don't ever recall even entering in any name field (and wouldn't have been used for any login) - but even if I had, the list that I saw was far from exhaustive and would only have been a very specific subset of any data I would have entered into any "name" or "username" field.

Is there somewhere I can find how that list was generated?

Thank you,

Ερώτηση από nikolai42 1 μήνα πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 μήνα πριν

Browser makes strange "sw.js" requests to servers, no plugin to blame

I'm developing a website and noticed while testing that firefox sends requests to "/sw.js" on my local webserver. When starting with a fresh profile folder, this does not… (διαβάστε περισσότερα)

I'm developing a website and noticed while testing that firefox sends requests to "/sw.js" on my local webserver. When starting with a fresh profile folder, this does not happen (and also not with other browsers). So, I thought, this might be one of my extensions, but in Troubleshooting mode, the browser still sends these requests, everytime a site is refreshed. It does not affect performance or anything, I am just afraid that I was somehow hacked as I did not make many settings in firefox. Do you know, how I could further diagnose the problem?

Ερώτηση από Dro 1 μήνα πριν

Τελευταία απάντηση από TyDraniu 1 μήνα πριν

Firefox color won't let me change white backgrounds?

As you can see here, despite me setting custom colors and checking every setting i could find, i can't seem to find what will turn this white color to grey or black, doe… (διαβάστε περισσότερα)

As you can see here, despite me setting custom colors and checking every setting i could find, i can't seem to find what will turn this white color to grey or black,

does anyone know how to fix this?

Ερώτηση από Heather Peterson 1 μήνα πριν

Τελευταία απάντηση από zeroknight 1 μήνα πριν

Firefox suddenly goes slow, then speeds back up

So I'll be typing like normal (I type 100 WPM), and all of a sudden, I'll type a sentence, but each individual letter starts taking about 3 seconds to show up on the scre… (διαβάστε περισσότερα)

So I'll be typing like normal (I type 100 WPM), and all of a sudden, I'll type a sentence, but each individual letter starts taking about 3 seconds to show up on the screen. I have to sit and wait a super long time for everything I typed to finally show up. Other times, I move my mouse over something I should be able to click on, and have to wait a long time for the arrow to turn into a hand, letting me click on it. These periods of slowness will last a few minutes, then disappear.

What's really interesting is that when the slowness starts, I can type just fine up in the URL bar. I might type my entire message there, then copy paste it down to where ever I was wanting to post it. However, when I do that, if I have another tab open and that tab is playing music, the music will start to break up and lag as I type. Again, after a while, the slowness disappears and we're back to normal.

Can anyone tell me what's going on?

Ερώτηση από Trenton Knight 1 μήνα πριν

Τελευταία απάντηση από zeroknight 1 μήνα πριν

Kiosk mode and Firefox popups, cannot suppress them?

I'm running a UI deployment with a web-app and Firefox on an Ubuntu system. I'm running Firefox with the flag "--kiosk" to place it into kiosk mode (booted from the comm… (διαβάστε περισσότερα)

I'm running a UI deployment with a web-app and Firefox on an Ubuntu system.

I'm running Firefox with the flag "--kiosk" to place it into kiosk mode (booted from the command line upon system boot). This works fine, and boots up Firefox to the page I want (my web-app) in kiosk mode (full-screen, etc.)

However, I get very annoying popups that are not acceptable for deployments in front of customers. I have tried, but CANNOT suppress all of them, or, when I thought I did, they came back a month later.

Popups:

1. "Keep pesky trackers off your tail. Open my links with Firefox" 2. "Welcome back" 3. Others like this...

These are Firefox browser popups, not related to popups that other websites can put up, and block the entire screen with an overlay until they are dismissed. My deployments are only going to a single web-page that I control (which has no popups) and there is no keyboard on the deployed system, so people cannot navigate elsewhere.

Things I've tried:

1. Firefox is installed via snap, which provides "snapshotting" configuration for the Firefox snap. I loaded Firefox, cleared the annoying dialogs, and then took a snapshot (theorying that I set Firefox configuration when doing this, and I capture that in the snapshot) and re-installed it onto a new system. Still go popups 2. Looked into user.js preferences. I can install this file onto the system, so I looked through https://searchfox.org/mozilla-release/source/remote/shared/RecommendedPreferences.sys.mjs and this is how I initially got all the popups to disable themselves. I looked through that list and tested most of the recommended settings until the popups disappeared. However, after a month or so, I'm beginning to see the popups again.


Any suggestions from Mozilla or others that run into this issue?

Ερώτηση από Devin 1 μήνα πριν

Τελευταία απάντηση από zeroknight 1 μήνα πριν

Background Files running

After just turning on my computer running Windows 10, I opened Firefox. I open 1 web site and noticed my computer showed a (16) prefix when loading Firefox. I opened the… (διαβάστε περισσότερα)

After just turning on my computer running Windows 10, I opened Firefox. I open 1 web site and noticed my computer showed a (16) prefix when loading Firefox. I opened the Task Manager and it showed that there were 15 instances of "firefox" running in the background. All showed a UAC Virtulization of "Disabled". But they also showed using 638.8MB of memory. I do not know whether these are necessary files that must run in the background or if the number of files indicates that my system has been hacked and someone else is in my system from outside. Any suggestions as to validity of these files running or how I might confirm that they should be running. I have noticed the number of excessive background files before but the number is never consistent which makes me fear I may have been hacked.

Ερώτηση από svillecb 2 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 μήνα πριν