Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

tooltips are not showing

I recently had to restore my computer to factory setting and Firefox was one of the first things I reinstalled when I was done. Everything seems to be working except that… (διαβάστε περισσότερα)

I recently had to restore my computer to factory setting and Firefox was one of the first things I reinstalled when I was done. Everything seems to be working except that when I put my cursor over a tab or an extension button instead of a tool tip it just shows and empty box. It's always showed a tool tip so I don't know why it started doing this now.

Ερώτηση από gothicweasel1 3 ώρες πριν

Τελευταία απάντηση από strafy 16 λεπτά πριν

Becoming impossible to use websites

Reached the end of my tether. Recently Firefox has been stopping me loading up certain websites in full. For instance BBC Sounds - the play buttons won't work. Times a… (διαβάστε περισσότερα)

Reached the end of my tether. Recently Firefox has been stopping me loading up certain websites in full. For instance BBC Sounds - the play buttons won't work. Times and Guardian comments won't load.

Now flickr will not let me log in using Firefox.

This only happens with Firefox "pure". If I use private browsing, I don't have a problem.

It's nothing to do with addons; I've disabled all those. I've followed all of the instructions on the solve page; no effect. And even Firefox itself won't let me log in, saying that cookies need to be enabled; well, again, I've done everything that the website suggests, and it reads exactly as the website suggests, but nothing.

I confess I'm not good with these things so need pretty close instructions. But I've no idea why it's getting worse and worse. There was a power cut earlier but that seems as a side-effect to have thrown me out of flickr - and every time I try to log back in the site just sits there with address and password filled in.

Ερώτηση από vastarena 15 ώρες πριν

Τελευταία απάντηση από vastarena 38 λεπτά πριν

  • Επιλύθηκε

stop saving image files as webp

Firefox has been saving images from some sites as webp instead of JPG for a long time. There have been repeated threads on this subject which get locked and then pushed i… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox has been saving images from some sites as webp instead of JPG for a long time. There have been repeated threads on this subject which get locked and then pushed into the long grass.

Sure, I could botch a solution by installing an add-on to convert them, or I could use something like XnView (which I do, periodically, and in bulk) after the save event has happened, or I can edit about:info to tell Firefox not to accept webp - but this breaks functionality for some sites (like eBay), but I have found that in the end I have had to start switching to Microsoft Edge to do my browsing for a number of sites because Mozilla Firefox are ignoring repeated user requests to provide a simple option to STOP doing this.

I don't want to save any files as webp - save them as PNG if you like, or jpg, but I use an ancient copy (v3.24) of ACDsee (from the days of Windows 98) for my image browsing, sorting, viewing etc because it is perfect, blisteringly quick, has no extra editing or other functionality which I don't need or want, and it doesn't bloat up anywhere with thumbnail files... but sadly webp didn't exist back then so it doesn't support it. I have used a number of much more up to date browser-viewers, but there is nothing can touch this OLD version of ACDsee for basically brilliant design.

I'm not changing my image viewer. It's non-negotiable.

I WILL however change my web browser if I have to, if the developers of the browser continually kick into the long grass to lock, hide away and pretend there's isn't an issue which has been repeatedly flagged as an annoyance for so many users.

I have been using one form or other of 'Mozilla' family of browsers since the days of Quarterdeck Mosaic. I don't particularly want to switch my loyalty, especially to Microsoft, but if they are listening to what customers want and providing it, and Mozilla are not, what else is there to do ?

I am a retired systems developer. I cannot envisage this being SUCH a big ask.

Modern software treats its users like idiots and takes away control, doing everything it's assumes on their behalf that they will want.

It is not difficult to provide an option within settings for when saving webp files to save as webp, png or jpg with conversion if necessary. All you need to do is hear the screams and respond. :)

Ερώτηση από Ethan 1 μήνα πριν

Απάντηση από jscher2000 1 μήνα πριν

I can not open my website on Firefox

Hi, I am facing an issue that I can not open my website on FireFox. Kindly Click here to check my website and suggest me the solution. Thank you … (διαβάστε περισσότερα)

Hi, I am facing an issue that I can not open my website on FireFox. Kindly Click here to check my website and suggest me the solution. Thank you

Ερώτηση από Rishtne 2 ώρες πριν

  • Επιλύθηκε

Outlook on Firefox browser

Hi,

It's been a few days that I cannot access my outlook account on Firefox, although that works fine via Chrome. Any idea on how to fix this? Thanks a lot

Ερώτηση από NSVG 3 μήνες πριν

Απάντηση από Graham 1 μήνα πριν

Tabs, browser crashing and occasionally computer bluescreening

My tabs are frequently crashing and some strange behaviors occur with firefox after these crashes (adblock failing to work until browser restart, browser going blank for … (διαβάστε περισσότερα)

My tabs are frequently crashing and some strange behaviors occur with firefox after these crashes (adblock failing to work until browser restart, browser going blank for a split second). My browser also occasionally crashes, and even more infrequently my entire computer will crash which usually happens after series of tabs crashing in a row. It may be a ram issue but I have no problems with any other programs on my computer so I doubt that.

c0e7215a-1393-406b-8a67-147d5875e60c 24916245-8615-436a-97d1-8a4045efa3f4 90579814-e096-4c5b-b875-2b97eba62793 bc645de2-c2a1-4bf5-98ef-9e23e2842693 dfa986be-eff2-4981-a3b4-ac7aadb0007d c83528b0-33b3-4c93-ae05-f5f6e79c1f99 13bc20d6-8e51-481d-a79a-d301664fd715 033b0a3b-54a9-4787-89ee-bc2c17756055 827b743c-7392-4c8c-aa74-9737ee91950a

Ερώτηση από bobalbertisntmyrealname 10 ώρες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 2 ώρες πριν

  • Επιλύθηκε

Error code: SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER

I keep getting this error code when I try to access amazon.com. This is a new problem, less then 48 hours. I can access amazon with chrome and edge. Certificate informati… (διαβάστε περισσότερα)

I keep getting this error code when I try to access amazon.com. This is a new problem, less then 48 hours. I can access amazon with chrome and edge.

Certificate information: https://www.amazon.com/gp/site-directory

Peer’s Certificate issuer is not recognized.

HTTP Strict Transport Security: true HTTP Public Key Pinning: false

Certificate chain:


BEGIN CERTIFICATE-----

MIIDcjCCAlqgAwIBAgIQVV+IYzzojqBLqIYvE6zr1DANBgkqhkiG9w0BAQsFADAj MSEwHwYDVQQDDBhEaWdpQ2VydCBHbG9iYWwgUm9vdCBHMUEwHhcNMjAwNDE4MDIy ODMyWhcNMzEwNDE3MjIyODMyWjAZMRcwFQYDVQQDDA53d3cuYW1hem9uLmNvbTCC ASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAKGcI7M9AEHpRFBTRlvFom1P Tn0RH4gQn+cpjRYUaTquY5APCGoH0oA0GczTJHfYjiPTdzEVOFBMvpvx6o4yJevy WN6Bp81gQuD7S1TE68zJqlT5CK9NtIxlGQFyjhe/RhCv6jG2pVBr9kz0HFQPq2b+ o/Ao8VhTA0zR+hurwQCDoxSwesgv4DRwyMTcg+MBuRw6fXmSK6ATwRrGf+lVdf49 T+ibLlEiHqmcRMruHhVDIM4bKluuvsZCbPBlEKZKEBmgQOCcdppOnwvEaPk5CH2E QlTqDz9ZlKjZtFOdqJiIIVtdOrNZHGDTB5OHLLysHNmNjSxDreDug2scdJSaoI0C AwEAAaOBqzCBqDATBgNVHSUEDDAKBggrBgEFBQcDATAMBgNVHRMBAf8EAjAAMA4G A1UdDwEB/wQEAwIFoDAzBgNVHREELDAqgg53d3cuYW1hem9uLmNvbYIMKi5hbWF6 b24uY29tggphbWF6b24uY29tMB8GA1UdIwQYMBaAFAvg5u4LB1vRyYGI0x1afGf3 akWGMB0GA1UdDgQWBBT7JJkosq7D4aCGS+zN4DmLp1x0VjANBgkqhkiG9w0BAQsF AAOCAQEABjA+q4jnBo1U0MN3x+NaBtMSnwDwqd6fjHwPdhDegxjDvi/7TQvHc2G8 0YxLqXXtX/xS2vBNwxWWlymZQgmj5UJE6IIcOBFD2Q/ipsNGfJ6F8npzmUg8XToD RwnsF//7mi1fZUR5p5vnSVkXw4j1vXhpW3dc7Pp8+zG6FZFf7eV1DD0xQd25NbWZ oQBXQDWTxD0dTVsPVaBFoFWgrX/fRoPe1lXksbk9TdQgEVqcDxKZR7s2+LpBB0uJ JmGCERUpDxr79K61AoaP9/5ToodEbxwNgxMBxcea36gLQO3q/YdQwTdjJrldc2C3 NgnZ8agB4iGnsJdF1ECxAUAMcNvorw==


END CERTIFICATE-----

Ερώτηση από Michael 1 ημέρα πριν

Απάντηση από jonzn4SUSE 21 ώρες πριν

Walmart grocery is not download completed

https://www.walmart.com/grocery it not finishing the download at Walmart grocery. so I can't shop. Please fix the issues please … (διαβάστε περισσότερα)

https://www.walmart.com/grocery it not finishing the download at Walmart grocery. so I can't shop. Please fix the issues please

Ερώτηση από rebels01 6 ώρες πριν

Τελευταία απάντηση από rebels01 2 ώρες πριν

Instagram not loading says no connection even conneced to good network

Some sites are not loading like instagram and for some sites browser doesnt even try it directy shows connection problem and only loadds the page after reloading the site… (διαβάστε περισσότερα)

Some sites are not loading like instagram and for some sites browser doesnt even try it directy shows connection problem and only loadds the page after reloading the site many times

Ερώτηση από saakar18 3 ώρες πριν

Complete uninstall and reinsrtall keeping all settings, bookmarks, addons, etc.

Using the latest 87.0 (64-bit) on a Windows 10 PC. I always keep multiple tabs open when browsing of my websites that I use everyday. Tabs constantly crash and have to be… (διαβάστε περισσότερα)

Using the latest 87.0 (64-bit) on a Windows 10 PC.

I always keep multiple tabs open when browsing of my websites that I use everyday. Tabs constantly crash and have to be reloaded. When I switch to a different tab the other tabs crash. Ads and videos crash the tabs. Firefox session crashes all the time too.

I believe something is corrupted and would like to do a complete cleaning of Firefox and install fresh while being able keep all my settings, bookmarks, preferences, addons, plugins, themes, etc.

I need complete step by step instructions or video to help me.

Installed plugins: Adblock Plus - free ad blocker Ant Video downloader Chirr App Copy All Tab Urls Google Translator for Firefox New Tab Homepage PriceBlink Coupons and Price Comparison RoboForm Password Manager Save Image In Folder Tab Session Manager Take Webpage Screenshots Entirely - FireShot TinEye Reverse Image Search Video DownloadHelper WebP image converter

Ερώτηση από rogue7474 3 ώρες πριν

Does Firefox for Windows 10 have a built-in ad blocker? (not wanting add ons)

I cannot find any specific areas in settings that show there is "ad blocking" options. I assume there is no ad blocking options without having to get an ad blocking add o… (διαβάστε περισσότερα)

I cannot find any specific areas in settings that show there is "ad blocking" options. I assume there is no ad blocking options without having to get an ad blocking add on, correct?

I have not been using Firefox long...I'm trying this out as I am used to Brave.

Ερώτηση από u96smh 5 ώρες πριν

Τελευταία απάντηση από strafy 4 ώρες πριν

  • Επιλύθηκε

no display & no options

web pages don't display but address is shown at tabs, can't see options but other menu options seem to be okay. I uninstalled and erased all related data (I could find) m… (διαβάστε περισσότερα)

web pages don't display but address is shown at tabs, can't see options but other menu options seem to be okay. I uninstalled and erased all related data (I could find) multiple times and reinstalled multiple times but problem remains. I tried refresh, safe mode, etc. At installation I get error VCRUNTIME140_1.dll not found, a susequent installation finishes without errors. I am sending this from another system because I can't use the problem unit for this post. The problem system is similar to this one. I am puzzled and seek help.

Ερώτηση από tregxoferif 2 ημέρες πριν

Απάντηση από tregxoferif 5 ώρες πριν

moz-extension

Hi there . Since I have uninstalled Webroot , they put this File in My Firefox . It displays a page to subscribe again . Something wrong with those Gys . I like to delet… (διαβάστε περισσότερα)

Hi there . Since I have uninstalled Webroot , they put this File in My Firefox . It displays a page to subscribe again . Something wrong with those Gys . I like to delete this . Can not find the File .

moz-extension://85b67e64-b6c7-4700-9b63-0f1oeff41bc/options/options.html

Can You help ?

Regards , Karl

Ερώτηση από guesshoo_ca 8 ώρες πριν

Τελευταία απάντηση από guesshoo_ca 6 ώρες πριν

Incomplete Page Loading

Web pages don't load completely, I get green areas and places where all the letters and characters don't show up. This was after an Edge update. Thanks, Bill … (διαβάστε περισσότερα)

Web pages don't load completely, I get green areas and places where all the letters and characters don't show up. This was after an Edge update.

Thanks, Bill

Ερώτηση από billorchard 6 ώρες πριν

Accessibility Request Regarding Display Options

Hello! Since I do not see any options for submitting an enhancement request, I thought I'd do it in this forum. Maybe there is an answer already out there that could get … (διαβάστε περισσότερα)

Hello! Since I do not see any options for submitting an enhancement request, I thought I'd do it in this forum. Maybe there is an answer already out there that could get answered here? I am a software business analyst, who specializes in usability and process management. Being one of the older users of Firefox (as are many of us 'old folks') ;), I would like to ask if there is any possibility/functionality of being able to change the tab appearance once you've installed a theme extension? Depending upon the theme installed, the tabs are translucent. This is understandable based on being able to see more of the theme, BUT... For those of us who are older, sight impaired, etc., Often it is difficult to see the words on the tab and which one is highlighted. I for one, usually have multiple tabs open relative to my work. It would be so helpful to be able to choose an option to change the tabs to:

  1. 1 Using opaque scale/slider bar (to increase or decrease), or just an option to make the tabs opaque.
  2. 2 Change the font to bold if desired.
  3. 3 Change the color of the text to white or black.
  4. 4 Make the current tab a little more pronounced (i.e., highlighted)

Thank you for your consideration of these development enhancements which would help many users. Should there be an answer out there already of how to accomplish at least one of these requests, (of which I will apologize for I cannot find any info or extension yet), I would be most grateful for your assistance with these options. Cheers!

Ερώτηση από Meauxmeau 14 ώρες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 6 ώρες πριν

youtube video not showing in website article

Hi i was checking the article of my website in Firefox and for some reason embedded YouTube video is not showing on Firefox browser. I've checked its working fine on chr… (διαβάστε περισσότερα)

Hi i was checking the article of my website in Firefox and for some reason embedded YouTube video is not showing on Firefox browser.

I've checked its working fine on chrome, opera and Windows default browser.

Ερώτηση από Best Chairs Reviews 6 ώρες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 6 ώρες πριν

after "refresh"

Firefox 87 x86 "broke" yesterday visually. A lot of areas of pages and top area (Firefox menu area) turned black. Safe mode fixed the problem. I did not or could not see … (διαβάστε περισσότερα)

Firefox 87 x86 "broke" yesterday visually. A lot of areas of pages and top area (Firefox menu area) turned black. Safe mode fixed the problem. I did not or could not see how to disable ext one at a time. I went with a "Refresh" when I was to uninstall and install. Now, FF 87 does not remember the magnification setting. I set pages to 80%, close, launch, home page (previously set to 80%) is at 100%. Pages that are bookmarked (just set to 80% prior new launch) launch at 100%. There a multiple times during the run time of Firefox that I had gone into config and made adjustments. I do not recall having to do so for magnification not being saved. I do notice that one config change made prior does not exist now, set resolution 1440x900. I think there was a true/false for page memory in config that I had switched from default before the refresh, but seeing how the screen resolution isn't 1440x900..I assume "Refresh" reset config to default.

Sum: Now, Firefox does not save page magnification. What do I need to do, other than 'bump' the size every time? This was not the case prior the "Refresh".

Ερώτηση από Philip 12 ώρες πριν

Τελευταία απάντηση από Philip 7 ώρες πριν

Cannot access the log in page on banking website

I love firefox and I swear by it, but recently it has given me an issue continuously when trying to go to www.tdbank.com When I click on log in to online banking, a blan… (διαβάστε περισσότερα)

I love firefox and I swear by it, but recently it has given me an issue continuously when trying to go to www.tdbank.com When I click on log in to online banking, a blank screen appears with the message:

'''''Hmm. Looks like your browser's a bit out of date. Hum... parece que su navegador está un poco desactualizado. For a better online banking experience and full site functionality, please download the latest version of your favorite internet browser. Para lograr una mejor experiencia con Online Banking, le recomendamos descargar la versión más reciente de su navegador de Internet favorito. ''''

II will send an attachment with what I see. Please help me. No one seems to have any idea what to do.

Ερώτηση από cheezyelyah930 10 ώρες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 7 ώρες πριν

open firefox tab in new private window?

hi there! is there a way to open a firefox tab in a new private window? it's something i'm wishing for all the time! (google posts from many years ago state a way to sele… (διαβάστε περισσότερα)

hi there!

is there a way to open a firefox tab in a new private window? it's something i'm wishing for all the time!

(google posts from many years ago state a way to select this option from the menu, but if it worked it no longer is in the menu.)

my reason for needing this so often is that i have many add-ons that block trackers, ads, etc, which are disabled for my private mode. so if a tab won't load, it would be the easiest way by far to get it to do so!

thanks for any help!

Ερώτηση από coatli 2 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 7 ώρες πριν