Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Cannot access passwords; cannot remake passwords

Problem: Cannot access passwords protected by master password. Normal mode symptoms: - No master password is ever asked -- Trying to set one is futile (see screen… (διαβάστε περισσότερα)

Problem:
Cannot access passwords protected by master password.

Normal mode symptoms:
- No master password is ever asked
-- Trying to set one is futile (see screenshot)
- Certificate is at status "Ready" instead of "Logged In" or "not Logged In" (see screenshot)
- No fields are filled with usernames and passwords when needed.
-- No prompt for it is shown either

Background:
I transitioned from windows to linux
I made a full copy of all my profile when transitioning.
I controlled firefox's version to make sure I would transition using the same version number.
I have backups.
Nothing appears in the browser's console when I start or when I try to change master password.
If I try to view the passwords I have, however... ~120 messages appear telling it cannot decrypt (see screenshot)

Tried:
1-Safe-mode:
-- The master password system works as it is supposed to. I get a master password prompt at browser's first password use.
2- Deleting prefs.js
-- Still not working
3- Disabling all extensions manually
-- Still not working
4- Deleting storage directory
-- Still not working

-Trying 2 + 3, 3 + 4, 2 + 3 + 4 or 2 + 4....
-- Still not working.

What am I missing?
Thanks in advance

Asked by brunoais 1 έτος πριν

Answered by brunoais 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Can't make secondary email my primary email even though I followed instructions! Now what do I do?

I cannot change my primary email. I followed your instructions to make my secondary email my primary email. When I saw that I had no secondary email filled in I tried t… (διαβάστε περισσότερα)

I cannot change my primary email. I followed your instructions to make my secondary email my primary email. When I saw that I had no secondary email filled in I tried to add the one I usually use but the message said this account already exists. I know it does because I have been sent messages to that (the secondary email) when there was a problem. I'm stuck. I have no idea what to do.

Asked by Muffers 1 έτος πριν

Answered by cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

bookmarks and browsing history gone...

Hi my browser updated last night and all my bookmarks AND browsing history are just gone from the regular Firefox (i also have the dev edition installed) All im left w… (διαβάστε περισσότερα)

Hi my browser updated last night and all my bookmarks AND browsing history are just gone from the regular Firefox (i also have the dev edition installed)

All im left with now is an "Old Firefox Data" folder on the desktop and it contains data from the dev browser, where is the data from the non-dev browser ?

I did not have a user signed-in on either of the browsers

Asked by Mattinn 1 έτος πριν

Answered by Mattinn 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I can not brows Dutch Bangla Bank web site for internet banking

Secure Connection Failed An error occurred during a connection to ibfcat1.dutchbanglabank.com. The server uses key pinning (HPKP) but no trusted certificate chain could b… (διαβάστε περισσότερα)

Secure Connection Failed

An error occurred during a connection to ibfcat1.dutchbanglabank.com. The server uses key pinning (HPKP) but no trusted certificate chain could be constructed that matches the pinset. Key pinning violations cannot be overridden. Error code: MOZILLA_PKIX_ERROR_KEY_PINNING_FAILURE

  The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified.
  Please contact the website owners to inform them of this problem.

Learn more…

Report errors like this to help Mozilla identify and block malicious sites

Asked by mshasan7 1 έτος πριν

Answered by cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Can't log in my firefox sync account

Can't log in my firefox sync account on android due to two step authentication. Can't cancel two step authentication on the PC I'm logged in. Can't reset my recovery code… (διαβάστε περισσότερα)

Can't log in my firefox sync account on android due to two step authentication. Can't cancel two step authentication on the PC I'm logged in. Can't reset my recovery codes!

Asked by fankata 1 έτος πριν

Answered by fankata 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

differnces in Mozilla docu and my brower

Hi, this is my second post for today and again it concerns the Web-Console. The first screenshot is taken from the official Mozilla doku (doku_ff.jpg) and the second is w… (διαβάστε περισσότερα)

Hi,

this is my second post for today and again it concerns the Web-Console. The first screenshot is taken from the official Mozilla doku (doku_ff.jpg) and the second is what I see whwn opening the console on my page.

Contrary to the official docu the console does not show the concerned lines of the javascript errors - only the number it happens. ( line two screenshot - underlined red).

How can I find out what lines are concerned?

Very glad for help and wishing the best for the coming new year.

Asked by APJau3Rr 1 έτος πριν

Answered by cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I am not able to visit any Autozone websites??

Hello all, my name is Zack Lloyd. and I use a Macbook Pro laptop, using Firefox 64, and I am not allowed to visit any AutoZone websites for some reason.... Every time I c… (διαβάστε περισσότερα)

Hello all, my name is Zack Lloyd. and I use a Macbook Pro laptop, using Firefox 64, and I am not allowed to visit any AutoZone websites for some reason.... Every time I click on any Google search results that are from AutoZone, or if I type autozone into the search bar, I am taken to the attached error page?? Has my IP been blocked by AutoZone, for some reason?? Am I never allowed to even visit one of their websites again, or is something wrong Please?? I have already gone into the browser setting menu, and disabled Proxy, but I am still banned from AutoZone websites, and am hoping someone can explain this to me.... Thanks in advance!!

Asked by zlloyd1 1 έτος πριν

Answered by zlloyd1 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I use clinxvault to contact my doctor but I get this error SEC_ERROR_REVOKED_CERTIFICATE how do I fix it?

Would like to continue to use Firefox. Now to get to clinxvault to talk to our doctor we I have to use Explorer. Help is appreciated.

Thank you,

Don

Asked by Dq34Kz 1 έτος πριν

Answered by FredMcD 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox blocks a site that Safari and Edge don't block

Hi, I can open this site with Safari and Microsoft Edge without problems: https://dev.maxprograms.com:8000/ Certificate is properly read and displayed on request. Firef… (διαβάστε περισσότερα)

Hi,

I can open this site with Safari and Microsoft Edge without problems: https://dev.maxprograms.com:8000/

Certificate is properly read and displayed on request.

Firefox refuses to open the site and displays this error: SSL received a record with an incorrect Message Authentication Code. Error code: SSL_ERROR_BAD_MAC_READ

I'm absolutely sure the certificate is fine and working. Firefox is able to open another URL in the same server that uses that certificate. The only difference is the server software (one uses Tomcat and the other plain Java 11)

Can anybody tell me what is wrong?

Thanks, Rodolfo

Asked by rmraya 1 έτος πριν

Answered by cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

new password won't work on old lab top.

I had to reset my password login, I lost mine, I tried to get a recovery link sent to my Email but after 2 attemps and 1hr no link was sent. I downloaded fire fox on my… (διαβάστε περισσότερα)

I had to reset my password login, I lost mine, I tried to get a recovery link sent to my Email but after 2 attemps and 1hr no link was sent.

 I downloaded fire fox on my new lab top and added the new password on it now both lab tops won't accept the new password , I finaly had a link sent to my Email to change the pass, I did that 3 times was told it was sussess took me to login were was told pass did not match

Please help

Asked by 74bill 1 έτος πριν

Answered by 74bill 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Dns error

I updated firefox and I lost all my internet. Microsoft edge could not connect none of my internet games could connect so I did a troubleshoot on my network and got DNS i… (διαβάστε περισσότερα)

I updated firefox and I lost all my internet. Microsoft edge could not connect none of my internet games could connect so I did a troubleshoot on my network and got DNS is not responding or dose not exist? so I did what I could but every time I fixed this problem then run firefox it would work for about 1min then the same problem all my internet gose off I could'ent even uninstall firefox and reinstall because I get the same thing in the end I had to do a systems restore that took over 2 hours todo due to everythig on my PC's and my Server ty for the hours of lost work time 9 hours to be excat 8 hours of lost earning's I hope every one gose to Chrome and you loose every thing your just as bad as Mcaffe. Fast browser bull Secure bull garanteed to fuck you up yep

Asked by Vamp1 1 έτος πριν

Answered by Vamp1 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

My website is not working in Firefox but its working fine in Chrome

I just made my website and it's not working in Firefox however in chrome its working fine. It's in Wordpress. Is something wrong with my wordpress plugins. It gives me e… (διαβάστε περισσότερα)

I just made my website and it's not working in Firefox however in chrome its working fine. It's in Wordpress. Is something wrong with my wordpress plugins.

It gives me error that says "Secure Connection Failed"

Website Link : http://esportsrush.com/

https://i.imgur.com/QnrvzMg.jpg

Can't use the add images button below so posting imgur link here.

Asked by gomu 1 έτος πριν

Answered by cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Certificate not accepted.

Hallo, ich have Firefox 64.0 and since I have this new Versionthe Web-Site https://portal.sepacollect.de is not accessible. This ist the error: https://portal.sepacollect… (διαβάστε περισσότερα)

Hallo,

ich have Firefox 64.0 and since I have this new Versionthe Web-Site https://portal.sepacollect.de is not accessible.

This ist the error:

https://portal.sepacollect.de//

Eine zusätzliche Regelbeschränkung ist beim Validieren dieses Zertifikats fehlgeschlagen.

HTTP Strict Transport Security: true HTTP Public Key Pinning: false

Zertifikatskette:


BEGIN CERTIFICATE-----

MIIGZTCCBU2gAwIBAgIQLrngdNVvHVAGWPEdOx+XPjANBgkqhkiG9w0BAQsFADBC MQswCQYDVQQGEwJVUzEWMBQGA1UEChMNR2VvVHJ1c3QgSW5jLjEbMBkGA1UEAxMS UmFwaWRTU0wgU0hBMjU2IENBMB4XDTE3MDUwNDAwMDAwMFoXDTIwMDUwMzIzNTk1 OVowGzEZMBcGA1UEAwwQKi5zZXBhY29sbGVjdC5kZTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEB BQADggEPADCCAQoCggEBAMzn62ptU/fl1zWoUMZ183s4qCwlBgReeK/xHOj1RIad fE6YD07QeqNl+vmsh3KqZoNf82+WxARaC7FuICuSM/FRXS9iQxOt6LHM2olUyRkk 4CCMSazXAVJ7yRk0Oc3At2X8/ZydGJ+DsbXTCW46Gr87qB54XWadm2EqHHMk1umC IEA5s4jdyMpwDtTsDZhPT7zPIgnZeWGHPLyQedHdRA1Ih+9sHuG+FJyL7doPFVj1 KOWwnQ01JVf8PEVIZy3KjNN3hc+TEGlvxJS248zFpZjzqp0VNWALZi4M5A6zvvjP 0RwupWPGJPxK/TCM8g5HLxQsQ9EuY7YfeEQYR/e0bBcCAwEAAaOCA3wwggN4MCsG A1UdEQQkMCKCECouc2VwYWNvbGxlY3QuZGWCDnNlcGFjb2xsZWN0LmRlMAkGA1Ud EwQCMAAwKwYDVR0fBCQwIjAgoB6gHIYaaHR0cDovL2dwLnN5bWNiLmNvbS9ncC5j cmwwbwYDVR0gBGgwZjBkBgZngQwBAgEwWjAqBggrBgEFBQcCARYeaHR0cHM6Ly93 d3cucmFwaWRzc2wuY29tL2xlZ2FsMCwGCCsGAQUFBwICMCAMHmh0dHBzOi8vd3d3 LnJhcGlkc3NsLmNvbS9sZWdhbDAfBgNVHSMEGDAWgBSXwidQnsLJ7AyIMsh8reKm AU/abzAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBaAwHQYDVR0lBBYwFAYIKwYBBQUHAwEGCCsGAQUF BwMCMFcGCCsGAQUFBwEBBEswSTAfBggrBgEFBQcwAYYTaHR0cDovL2dwLnN5bWNk LmNvbTAmBggrBgEFBQcwAoYaaHR0cDovL2dwLnN5bWNiLmNvbS9ncC5jcnQwggH1 BgorBgEEAdZ5AgQCBIIB5QSCAeEB3wB2AN3rHSt6DU+mIIuBrYFocH4ujp0B1VyI jT0RxM227L7MAAABW9KByUYAAAQDAEcwRQIgQn3YzPa2DQ83st5S04m30YbBBEft d9ELg+WM/k1CnzUCIQCngV79nNZdcP+H+jsIxsVYoXdLNxd+1VF/RJ6w8fJA5gB1 AKS5CZC0GFgUh7sTosxncAo8NZgE+RvfuON3zQ7IDdwQAAABW9KByWQAAAQDAEYw RAIgHDyMzBXNSUgwu2z4SKHytqBtpMbvvOK3xKe7aUDfsm4CIHvxJs+BJ6oryRcv m3a1XvYrvBFzu1lX2qAGRFsKzc0fAHYA7ku9t3XOYLrhQmkfq+GeZqMPfl+wctiD AMR7iXqo/csAAAFb0oHLPAAABAMARzBFAiEApNQcO30oJ2zkwTAzMCSbl0GkgCny 1+HDpBCE8UYQDuoCICakZ3o8hOgMy5bSXtXziT3FiKhvD4kNM6Y2BgQx1zbUAHYA vHjh38X2PGhGSTNNoQ+hXwl5aSAJwIG08/aRfz7ZuKUAAAFb0oHKgQAABAMARzBF AiAqpOcGBZJUGY9+g29YGSMiiiFNvRyoMDUcv6L4MyLTpgIhAIS2po19zXP07zFu f29Wp2RkRhkE85+SfQTOIEo9SYvnMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQBwaf2X3onQ BHSn3R6kZKG+CUG1N+B8oYvTmmLghCfHfV+97gx756Fo4twy1WpkSkhwntuaP556 /GDnmekoZixqdfyPuyMnOzchPkKcT2ft1NPlSy/wNrog/LhwiKlsDsdzjsdPfI07 r8CTih7d8hhNZU+R2bphpIJcg09H1Zrw4cHdHzs39Xx1NrWe12K2sv1MTpu7nNFW WN47pX9g9paYKpMgTKifWeZyzebHs5C6r2EZ5GfW+VlZG1+tm0rutbehf3xrNMHi RUKPfaLd+jOzzSUTfhLVBjVmfz32V0wH8jHvQ4usPEOFBa+Tnw0/cZCM5JxPUZ2f 3CrLopknCChZ


END CERTIFICATE-----
BEGIN CERTIFICATE-----

MIIETTCCAzWgAwIBAgIDAjpxMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMEIxCzAJBgNVBAYTAlVT MRYwFAYDVQQKEw1HZW9UcnVzdCBJbmMuMRswGQYDVQQDExJHZW9UcnVzdCBHbG9i YWwgQ0EwHhcNMTMxMjExMjM0NTUxWhcNMjIwNTIwMjM0NTUxWjBCMQswCQYDVQQG EwJVUzEWMBQGA1UEChMNR2VvVHJ1c3QgSW5jLjEbMBkGA1UEAxMSUmFwaWRTU0wg U0hBMjU2IENBMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAu1jBEgEu l9h9GKrIwuWF4hdsYC7JjTEFORoGmFbdVNcRjFlbPbFUrkshhTIWX1SG5tmx2GCJ a1i+ctqgAEJ2sSdZTM3jutRc2aZ/uyt11UZEvexAXFm33Vmf8Wr3BvzWLxmKlRK6 msrVMNI4/Bk7WxU7NtBDTdFlodSLwWBBs9ZwF8w5wJwMoD23ESJOztmpetIqYpyg C04q18NhWoXdXBC5VD0tA/hJ8LySt7ecMcfpuKqCCwW5Mc0IW7siC/acjopVHHZD dvDibvDfqCl158ikh4tq8bsIyTYYZe5QQ7hdctUoOeFTPiUs2itP3YqeUFDgb5rE 1RkmiQF1cwmbOwIDAQABo4IBSjCCAUYwHwYDVR0jBBgwFoAUwHqYaI2J+6sFZAwR fap9ZbjKzE4wHQYDVR0OBBYEFJfCJ1CewsnsDIgyyHyt4qYBT9pvMBIGA1UdEwEB /wQIMAYBAf8CAQAwDgYDVR0PAQH/BAQDAgEGMDYGA1UdHwQvMC0wK6ApoCeGJWh0 dHA6Ly9nMS5zeW1jYi5jb20vY3Jscy9ndGdsb2JhbC5jcmwwLwYIKwYBBQUHAQEE IzAhMB8GCCsGAQUFBzABhhNodHRwOi8vZzIuc3ltY2IuY29tMEwGA1UdIARFMEMw QQYKYIZIAYb4RQEHNjAzMDEGCCsGAQUFBwIBFiVodHRwOi8vd3d3Lmdlb3RydXN0 LmNvbS9yZXNvdXJjZXMvY3BzMCkGA1UdEQQiMCCkHjAcMRowGAYDVQQDExFTeW1h bnRlY1BLSS0xLTU2OTANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEANevhiyBWlLp6vXmp9uP+ bji0MsGj21hWID59xzqxZ2nVeRQb9vrsYPJ5zQoMYIp0TKOTKqDwUX/N6fmS/Zar RfViPT9gRlATPSATGC6URq7VIf5Dockj/lPEvxrYrDrK3maXI67T30pNcx9vMaJR BBZqAOv5jUOB8FChH6bKOvMoPF9RrNcKRXdLDlJiG9g4UaCSLT+Qbsh+QJ8gRhVd 4FB84XavXu0R0y8TubglpK9YCa81tGJUheNI3rzSkHp6pIQNo0LyUcDUrVNlXWz4 Px8G8k/Ll6BKWcZ40egDuYVtLLrhX7atKz4lecWLVtXjCYDqwSfC2Q7sRwrp0Mr8 2A==


END CERTIFICATE-----

Asked by Anderl 1 έτος πριν

Answered by jscher2000 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I stop recurring registry errors from returning and slowing down my computer?

Hi all. Seems like after updates, my computer slows down. It has become so recognizable, I know when the registry errors appear, as my computer performance falls off. … (διαβάστε περισσότερα)

Hi all. Seems like after updates, my computer slows down. It has become so recognizable, I know when the registry errors appear, as my computer performance falls off. I must use Reginout Registry cleaner, and CC Cleaner to restore performance. Along with any FireFox updates, my bookmarks have all been deleted many times over. I no longer attempt to re-install, as they continually get deleted, and so simple fix is available to me that I can understand. Thank you.

Asked by a3wayat 1 έτος πριν

Answered by Chris Ilias 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

every time I click a link to YouTube firefox freezes and I have to force it closed with the task manager

If I hit a link in Facebook and it is a YouTube video, Firefox goes unresponsive and I have to open the task manager and close Firefox. This happens even if it opens in a… (διαβάστε περισσότερα)

If I hit a link in Facebook and it is a YouTube video, Firefox goes unresponsive and I have to open the task manager and close Firefox. This happens even if it opens in a new window. I can't even open YouTube on its own without having this happen, can you tell me why? I do have three links that I have bookmarked that are YouTube videos and they play fine, but nothing else.

Asked by llahair 1 έτος πριν

Answered by FredMcD 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Transfer Multi-Account Containers

Hi guys. Let's say you are moving to a new workstation. How do you transfer Multi-Account Containers between computers? Does it transfer with your Firefox Account Sync… (διαβάστε περισσότερα)

Hi guys. Let's say you are moving to a new workstation. How do you transfer Multi-Account Containers between computers? Does it transfer with your Firefox Account Sync? Will it transfer all of the accounts or just your primary account?

Asked by M W Sasser 1 έτος πριν

Answered by Roland Tanglao 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Defense Language Institute site gives invalid certificate error

Hi Defense Language Institute Foreign Language Center site home page is secure (https://) but when I click on an inside page (resources) I get an invalid certificate warn… (διαβάστε περισσότερα)

Hi Defense Language Institute Foreign Language Center site home page is secure (https://) but when I click on an inside page (resources) I get an invalid certificate warning "The site attempts to identify itself with invalid information". Doesn't matter whether I use Chrome or Firefox I still get the same message.

I tried to access this site a few weeks ago and got the same thing. At that time I changed my computer clock but it didn't make any difference. I viewed the certificate and the dates are valid, apart from that I can't tell much. I will try to upload a screenshot.

I just want to access the online resources for Spanish. I have no intention of giving away my bank account details so I wonder if I can make an exception and consult the site anyway.

If anyone can give any advice I would be really grateful as I don't want to get a virus etc.

Thanks.

Asked by Providence1 1 έτος πριν

Answered by Providence1 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Unable to login to account

I am having all sorts of problems. I want to login to the user forum, but I keep getting the message that my user name is incorrect. How can I resolve this problem so t… (διαβάστε περισσότερα)

I am having all sorts of problems. I want to login to the user forum, but I keep getting the message that my user name is incorrect. How can I resolve this problem so that I can login, and ask questions concerning my other problems with Firefox?

Any help is greatly appreciated!

Asked by Shelbyw50 1 έτος πριν

Answered by James 1 έτος πριν