Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

Firefox crashes a lot. Firefox 39.0 Crash Report [@ CContext::CaptureStateImpl<T>(SAPIPipelineState*) ] Search Mozilla Support for Help ID: a0683695-9546-4855-b4ff… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox crashes a lot.

Firefox 39.0 Crash Report [@ CContext::CaptureStateImpl<T>(SAPIPipelineState*) ]

Search Mozilla Support for Help ID: a0683695-9546-4855-b4ff-174d02150717 Signature: CContext::CaptureStateImpl<T>(SAPIPipelineState*)

Signature CContext::CaptureStateImpl<T>(SAPIPipelineState*) More Reports Search UUID a0683695-9546-4855-b4ff-174d02150717 Date Processed 2015-07-17 19:54:21.371635 Uptime 2475 Last Crash 9314 seconds before submission Install Age 272196 since version was first installed. Install Time 2015-07-14 16:18:11 Product Firefox Version 39.0 Build ID 20150630154324 Release Channel release OS Windows NT OS Version 6.1.7601 Service Pack 1 Build Architecture x86 Build Architecture Info GenuineIntel family 6 model 15 stepping 6 | 2 Crash Reason EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION_READ Crash Address 0xffffffffffffffe1 User Comments App Notes

AdapterVendorID: 0x1002, AdapterDeviceID: 0x9501, AdapterSubsysID: 00000000, AdapterDriverVersion: 8.970.100.7000 D2D? D2D1.1? D2D1.1+ D2D+ DWrite? DWrite+ D3D11 Layers? D3D11 Layers+ WebGL? EGL? EGL+ GL Context? GL Context+ WebGL+

Processor Notes i-6e060999.7529:2015; MozillaProcessorAlgorithm2015; skunk_classifier: reject - not a plugin hang EMCheckCompatibility

True

Winsock LSP

MSAFD Tcpip [TCP/IP] : 2 : 1 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll

MSAFD Tcpip [UDP/IP] : 2 : 2 : 
MSAFD Tcpip [RAW/IP] : 2 : 3 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
MSAFD Tcpip [TCP/IPv6] : 2 : 1 : 
MSAFD Tcpip [UDP/IPv6] : 2 : 2 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
MSAFD Tcpip [RAW/IPv6] : 2 : 3 : 
RSVP TCPv6 Service Provider : 2 : 1 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
RSVP TCP Service Provider : 2 : 1 : 
RSVP UDPv6 Service Provider : 2 : 2 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
RSVP UDP Service Provider : 2 : 2 : 
MSAFD RfComm [Bluetooth] : 2 : 1 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll

Adapter Vendor ID

0x1002

Adapter Device ID

0x9501

Total Virtual Memory

4294836224

Available Virtual Memory

3168976896

System Memory Use Percentage

51

Available Page File

17815011328

Available Physical Memory

2100211712

Bugzilla - Report this bug in Firefox Core Plugins Toolkit Related Bugs

  1176147NEW --- crash in CContext::CaptureStateImpl<T>(SAPIPipelineState*)

Crashing Thread Frame Module Signature Source 0 d3d11.dll CContext::CaptureStateImpl<1>(SAPIPipelineState*) 1 d3d11.dll CContext::PerformDelayedDeviceContextStateSwap() 2 d3d11.dll NOutermost::CDevice::FlushDeletionPool(bool) 3 d3d11.dll CContext::PerformAmortizedRenderOperations() 4 d3d11.dll TOptImmediateContext::AcquireDevCtxIfaceNoSync() 5 d3d11.dll CContext::ID3D11DeviceContext1_IASetPrimitiveTopology_Amortized<1>(ID3D11DeviceContext1*, D3D_PRIMITIVE_TOPOLOGY) 6 d2d1.dll CHwShaderState::SendState(CD3DDeviceLevel1*, unsigned int) 7 d2d1.dll CD3DDeviceLevel1::DrawDynamicVB(CDeferredRenderingManager&, CHwShaderState*, bool*, unsigned int*, unsigned int*) 8 d2d1.dll CD3DDeviceLevel1::ProcessDeferredOperations(CDeferredRenderingManager&) 9 d2d1.dll CHwSurfaceRenderTarget::FlushQueuedOperations(FlushReason::Enum, float) 10 d2d1.dll CDeferredRenderingManager::AddPooledEffectToBatchedList(CPooledEffect*) 11 d2d1.dll CHwSurfaceRenderTarget::AddImageBrushGraphEffectsToBatchedList(CHwSurfaceRenderTarget::ImageBrushGraph*) 12 d2d1.dll CHwSurfaceRenderTarget::FillAliasedRectangle_DImage(D2D_RECT_F const*, RTDrawData const*) 13 d2d1.dll CHwSurfaceRenderTarget::FillAxisAlignedAntiAliasedRectangle_Cutout(D2D_RECT_F const*, RTDrawData const*, BlendSet const*, bool*) 14 d2d1.dll CHwSurfaceRenderTarget::FillNonOverlappingRectangles(D2D_RECT_F const*, unsigned int, D2D_MATRIX_3X2_F const*, BatchedBrush*, D2D_MATRIX_3X2_F const*, BatchedBrush*, D2D_MATRIX_3X2_F const*, float*) 15 d2d1.dll CHwSurfaceRenderTarget::FillRectangle(D2D_RECT_F const*, BatchedBrush*) 16 d2d1.dll CCommand_FillRectangle::Execute(ICommandTarget*) 17 d2d1.dll BatchCommandWork::ExecuteConsumer() 18 d2d1.dll PCChainManager::Execute(unsigned int) 19 d2d1.dll CHwSurfaceRenderTarget::ProcessBatchImpl(ListElem<CBatchBase, null_type>*) 20 d2d1.dll CHwSurfaceRenderTarget::ProcessBatch(FlushReason::Enum, ListElem<CBatchBase, null_type>*, unsigned __int64*, unsigned __int64*, long*, bool*) 21 d2d1.dll CBatchSerializer::FlushInternal(FlushReason::Enum) 22 d2d1.dll DrawingContext::FlushInternal(FlushReason::Enum) 23 d2d1.dll DrawingContext::StartCommand<CCommand_FillRectangle>() 24 d2d1.dll DrawingContext::FillRectangle(D2D_RECT_F const*, ID2D1Brush*) 25 d2d1.dll D2DDeviceContextBase<ID2D1RenderTarget, ID2D1DeviceContext, ID2D1DeviceContext>::FillRectangle(D2D_RECT_F const*, ID2D1Brush*) 26 xul.dll mozilla::gfx::DrawTargetD2D1::FillRect(mozilla::gfx::RectTyped<mozilla::gfx::UnknownUnits> const&, mozilla::gfx::Pattern const&, mozilla::gfx::DrawOptions const&) gfx/2d/DrawTargetD2D1.cpp 27 xul.dll gfxSurfaceDrawable::DrawInternal(gfxContext*, gfxRect const&, mozilla::gfx::IntRectTyped<mozilla::gfx::UnknownUnits> const&, bool, GraphicsFilter const&, double, gfxMatrix const&) gfx/thebes/gfxDrawable.cpp 28 xul.dll gfxSurfaceDrawable::Draw(gfxContext*, gfxRect const&, bool, GraphicsFilter const&, double, gfxMatrix const&) gfx/thebes/gfxDrawable.cpp 29 xul.dll gfxUtils::DrawPixelSnapped(gfxContext*, gfxDrawable*, gfxSize const&, mozilla::image::ImageRegion const&, mozilla::gfx::SurfaceFormat, GraphicsFilter, unsigned int, double) gfx/thebes/gfxUtils.cpp 30 xul.dll mozilla::image::imgFrame::Draw(gfxContext*, mozilla::image::ImageRegion const&, GraphicsFilter, unsigned int) image/src/imgFrame.cpp 31 xul.dll mozilla::image::RasterImage::DrawWithPreDownscaleIfNeeded(mozilla::image::DrawableFrameRef&&, gfxContext*, mozilla::gfx::IntSizeTyped<mozilla::gfx::UnknownUnits> const&, mozilla::image::ImageRegion const&, GraphicsFilter, unsigned int) image/src/RasterImage.cpp 32 xul.dll mozilla::image::RasterImage::Draw(gfxContext*, mozilla::gfx::IntSizeTyped<mozilla::gfx::UnknownUnits> const&, mozilla::image::ImageRegion const&, unsigned int, GraphicsFilter, mozilla::Maybe<mozilla::SVGImageContext> const&, unsigned int) image/src/RasterImage.cpp

Show other threads

Ερώτηση από Lindulf 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από philipp 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I got scmmed into installing a program called GoodResults Web Search. Now it boots with firefox and keeps asking me to update this or check that. How do i delet

I thought i was receiving a notification from a friend but wound up with this stupid thing attached to firefox. It always loads first and it keeps asking me to update thi… (διαβάστε περισσότερα)

I thought i was receiving a notification from a friend but wound up with this stupid thing attached to firefox. It always loads first and it keeps asking me to update this or check for viruses using other sites. Please tell me how to get my old Firefox back!

Ερώτηση από richturd 5 έτη πριν

Απάντηση από philipp 5 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Can't find a way to automate deletion of persistent supercookies

The contents of "\Users\XXXXXX\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\XXXXXXXXX.default\storage" (where XXX is specific to your own profiles) are impossible to autoclea… (διαβάστε περισσότερα)

The contents of "\Users\XXXXXX\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\XXXXXXXXX.default\storage" (where XXX is specific to your own profiles) are impossible to autoclear/ autodelete through the given settings, about:config changes, about:preferences changes, or in-browser consoles like CTRL-SHIFT-DEL to clear all history. Deleting all history at exit and checking all inputs still doesn't delete the contents of that particular folder.

That folder is now home to indexed databases (idb files) and special supercookies from sites like mega.nz and bostonglobe.com. The latter is particularly worrying as it doesn't seem to load any special html5 application as mega does. Thus, it comes across a perfectly normal site that nonetheless leaves a persistent supercookie. Thus far, I've only been able to successfully detect and delete these cookies and idb files using CCleaner.

I've asked this question in a lengthier post which you can find by clicking thru my user profile. Please, any help in automating deletion of these items would be greatly appreciated. To the Firefox devs, please don't let this breach of privacy go unpatched much longer

Ερώτηση από bolcrom 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 5 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

When I use firefox to log into Craigslist.com, I access the area that I want with no problem, I get no response from clicking the "reply" button

I use Firefox to log onto Craigslist "housing and rentals. Images and other infromation come upfine. However, I cannot communicate with the renter because I get no respon… (διαβάστε περισσότερα)

I use Firefox to log onto Craigslist "housing and rentals. Images and other infromation come upfine. However, I cannot communicate with the renter because I get no response from the"reply" button. Can anyone help me with this?

Ερώτηση από frankdarpa 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 5 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Why must the update reminder fill the whole screen with a mostly empty pop up? Can't it be done in a neater way than this prehistoric 80's style prompt??

So I'm procrastinating .. maybe I'm busy? .. or perhaps I want to get reviews before clicking the 'update' button into the unknown! But with all of the 'great' GUI desig… (διαβάστε περισσότερα)

So I'm procrastinating .. maybe I'm busy? .. or perhaps I want to get reviews before clicking the 'update' button into the unknown! But with all of the 'great' GUI designers behind Firefox, the Update reminder looks like a slap in the face when you are busy working! Its a mostly empty block designed to just annoy, more than inform!

Why cant the update notification be smaller? .. better yet a balloon or a button that appears on the tab? .. endless possibilities.. But nooo .. the big, ugly and empty pop up is too-cool retro to change or update into something better!

What do you think guys? .. time to look into it?

Ερώτηση από OAB-1 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από user633449 5 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 39 STILL freezing up with Yahoo and crashes on Facebook and Publishers Clearing House

Alright people ENOUGH IS ENOUGH!!!!! IT'S BEEN ALMOST TWO WEEKS AND NOBODY SEEMS TO KNOW WHY FIREFOX 39 IS FREEZING UP WITH YAHOO MAIL OR KNOW WHY IT'S CRASHING WITH FA… (διαβάστε περισσότερα)

Alright people ENOUGH IS ENOUGH!!!!! IT'S BEEN ALMOST TWO WEEKS AND NOBODY SEEMS TO KNOW WHY FIREFOX 39 IS FREEZING UP WITH YAHOO MAIL OR KNOW WHY IT'S CRASHING WITH FACEBOOK AND PUBLISHERS CLEARING HOUSE SITES!!!!! ALL OF MY DRIVERS ARE UP TO DATE, I HAVE ADOBE FLASH 18 VERSION 209 AND THIS MORNING UPDATED EVERYTHING FOR JAVA. YET WHEN I TRY TO ACCESS MY YAHOO EMAIL MY WHOLE LAPTOP FREEZES AND FIREFOX CRASHES WITH PUBLISHERS CLEARING HOUSE AND FACEBOOK. ALSO FOR THE LAST TWO WEEKS I'VE BEEN ABLE TO ACCESS PUBLISHERS CLEARING HOUSE WITH FIREFOX IN SAFE MODE, YET YAHOO MAIL FREEZES UP MY LAPTOP!!!! SOMEBODY BETTER COME UP WITH SOME EASY SOLUTIONS THAT DO NOT TAKE UP MY TIME TO FIX!!!!! I'M GETTING SICK AND TIRED OF THIS SHIT!!!!!!

Ερώτηση από crazycappy01 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από philipp 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Lost after update...I have usb with pcv backup file on it, How do I use it to get back speed dial and history details for 2 different versions of Firefox

New version of Firefox result .......No bookmarks More importantly No Speed dial Loads of them......

Ερώτηση από numinbah 5 έτη πριν

Απάντηση από guigs 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Why have I got to re-learn nearly all of controls each time you change something?

Hi, my name is Dave. I have been using Mozilla for some time now. Each time I get familiarised with the layout, someone designs it the other way round? When the new 'e-ma… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, my name is Dave. I have been using Mozilla for some time now. Each time I get familiarised with the layout, someone designs it the other way round? When the new 'e-mail' came out I needed to send an e-mail asap. I found it had all been changed round !!! I was not pleased because there was no way to change it back !!! Later on that day I spent 45 mins sorting it out, back to the 'old' type of page which works fine. Now you want me to update to the New mozilla, which...and I can put money on it....will require me to learn it all again !!! LIFE IS TOO SHORT to keep doing this. Please stop doing this Thank-you.

Ερώτηση από DichroicDave 5 έτη πριν

Απάντηση από Michael Buluma 5 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

firefox flashplayer black screen problem - solution

I recently had a very frustrating problem with Flashplayer. Whenever I tried to watch any kind of Flash video, the video would black out - and any tab I opened would be … (διαβάστε περισσότερα)

I recently had a very frustrating problem with Flashplayer. Whenever I tried to watch any kind of Flash video, the video would black out - and any tab I opened would be blacked out, as well. Eventually, the browser would crash completely. Found a problem about it in Mozilla support, but no solution.

Long story short, the problem was AdBlock Plus. (It may have gotten corrupted somehow???)

When I completely REMOVED it - restarted FireFox - then reinstalled AdBlock Plus, the problem was fixed.

Ερώτηση από jjdell200 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από guigs 5 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Why is AdBlock suddenly not working? How has Ask become my default search engine no matter what I do?

Suddenly this afternoon I get horrible video ads on my Firefox screen. I reloaded AdBlock and they're still there. Also and equally out of the blue, Ask has become my def… (διαβάστε περισσότερα)

Suddenly this afternoon I get horrible video ads on my Firefox screen. I reloaded AdBlock and they're still there. Also and equally out of the blue, Ask has become my default search engine and remains so, no matter how many times I have selected Google and deleted Ask. I have been a loyal Firefox user for many years but I do not want ads and I do not want Ask!

Ερώτηση από Zombateen 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Mozilla browser with Google home page has 2 toolbars below bookmark toolbar that are empty

Problem first occurred (first tool bar) about one month ago. Another empty toolbar added to home page in the past couple of days. Cannot remove them.

Ερώτηση από lbtllc 5 έτη πριν

Απάντηση από Scribe 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Deleting attachments in incoming e-mails

I have several e-mails that arrived with attachments. I have read the attachments. I want to save the e-mails but delete the attachments after reading the attachments. … (διαβάστε περισσότερα)

I have several e-mails that arrived with attachments. I have read the attachments. I want to save the e-mails but delete the attachments after reading the attachments.

Ερώτηση από gpv201 5 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 5 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Silverlight not working? Here is a fix

Solution: (on Windows 7), with a user that has administrative priviliges, do this: Right click “Computer”, choose Properties In the left column, click Advanced syst… (διαβάστε περισσότερα)

Solution: (on Windows 7), with a user that has administrative priviliges, do this:

  Right click “Computer”, choose Properties
  In the left column, click Advanced system settings
  Go to tab Advanced
  Click button “Environment variables …”

Environment variables dialog on Windows 7 (in Dutch)

The top half will probably display your user account’s personal path, and will probably already contain an item that is called PATH. If it is not, add it. If PATH is there, edit it.

At the end of the value (if there was already something there, separate it by a semicolon ; ), add the following:

C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.0.61118.0

Click OK until all dialogs are confirmed.

Restart your browser to be sure, and Silverlight now works in Firefox!

Ερώτηση από Fuzzbukkett 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από guigs 5 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I get cache files from old FF profiles?

locking this thread - please continue here - https://support.mozilla.org/en-US/questions/1075201 I installed the CacheViewer extension, but even when I enter the search … (διαβάστε περισσότερα)

locking this thread - please continue here - https://support.mozilla.org/en-US/questions/1075201


I installed the CacheViewer extension, but even when I enter the search info that I'm looking for, it does not show what I need from my current profile.

Could the webpage I need be in the cache file from an old profile? When I open them, there isn't a cache file listed. I'm really confused on how to figure out if what I need is available. I need pages from 5/15/2015 and have not been able to locate them. I need to prove I was logged into a website at a certain time on that date.

PLEASE HELP!!!

Ερώτηση από elhunt7 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Unable to log into a payment account that I never had a problem with before

Invalid e-mail and/or password is the error message I got... the people I make a payment to were able to log into my account so this is a firewall, security thing on my c… (διαβάστε περισσότερα)

Invalid e-mail and/or password is the error message I got... the people I make a payment to were able to log into my account so this is a firewall, security thing on my computer. Recently, I have had to "ok" all of my plug-ins and this is strange... there is nothing wrong with my email or password... something is blocking me... thanks

Ερώτηση από campsurf909 5 έτη πριν

Απάντηση από guigs 5 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

where is the answer to my question? I confirmed my email address!!!

Earlier i filled out an application online for Trinity hospital in Minot ND And after each section I hit the "often save " button like the application told me to> No… (διαβάστε περισσότερα)

Earlier i filled out an application online for Trinity hospital in Minot ND And after each section I hit the "often save " button like the application told me to> Now I can't find all my input I put on my application> The application was 90% finished all i had left to do was do the cover letter. but i acceldenly hit the "back space " button Now i cant find my application that was 90% finished!!! SO, could you please help me find out where my application is saved at? please? thank you Kelly Stevens


removed email from public to help keep spambots from finding it.

Ερώτηση από 9899415653 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 5 έτη πριν