Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε

SSL_ERROR_BAD_MAC_ALERT

A couple users at our site intermittently receive a SSL_ERROR_BAD_MAC_ALERT error when navigating to Google in Firefox. This happens in Version 99.0.1 (64-bit) on Windows… (διαβάστε περισσότερα)

A couple users at our site intermittently receive a SSL_ERROR_BAD_MAC_ALERT error when navigating to Google in Firefox. This happens in Version 99.0.1 (64-bit) on Windows 10 computers. When the issue occurs, users can navigate to other websites without issues. Navigating to Google in a different browser works no problem. Restarting the browser will resolve the issue. Clearing cookies and site data has no effect. Users can also refresh the page after some time and the issue will go away.

Any idea as to why this is happening?

Ερώτηση από krisa15 3 εβδομάδες πριν

Απάντηση από cor-el 1 εβδομάδα πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

PR_END_OF_FILE_ERROR on certains websites

Well i0ve been reading lot of thread that describes this error, and none of them have a clear solution, so, im navigating normally on firefox while i work and suddenly if… (διαβάστε περισσότερα)

Well i0ve been reading lot of thread that describes this error, and none of them have a clear solution, so, im navigating normally on firefox while i work and suddenly if i need to download something from shutter it throws me this error, sometimes when im on slack the files that are being uploadded doesnt show and if i try to upload it doesnt work... recently i tried to change my profile, using firefox on another pc in the exact moment as the error show up, and also downgrading the about_config security level, i tried enabling DNS over HTTP and nothing worked, apparently ewhen i close and restart firefox it works, but it will continue showing up randomly and its kinda frustatring, it also happens on edge at the same time but on chrome it works... and i REALLY dont want to change from firefox to another browser... i really love this....

Ερώτηση από Dalla Daniel 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Dalla Daniel 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

SEC_ERROR_REUSED_ISSUER_AND_SERIAL

On saturday our global sertificate expired and we renewed it a bit late. Now Firefox users cant visit our site, seeing this error message. Secure Connection Failed. … (διαβάστε περισσότερα)

On saturday our global sertificate expired and we renewed it a bit late. Now Firefox users cant visit our site, seeing this error message.

  Secure Connection Failed. 
  Please contact the server administrator or email correspondent and give them the following information: Your certificate contains the same serial number as another certificate issued by the certificate authority. Please get a new certificate containing a unique serial number.
  
  Error code: SEC_ERROR_REUSED_ISSUER_AND_SERIAL 
  
  The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified. 
  Please contact the website owners to inform them of this problem.

Unfortunately the only way to fix it we found is deleting the whole profile, deleting the sertificates themselves does not work for us. It is very difficult for our users to do it. Can you please help us with this problem?

Ερώτηση από ryavina 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Pallavi kumari 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I keep getting SECURE CONNECTION FAILED trying to sign in to my GMail account.

I keep getting SECURE CONNECTION FAILED trying to sign in to my Gmail Email account. It was fine yesterday. Everything else (websites etc) I can accesson Firefox Browser.… (διαβάστε περισσότερα)

I keep getting SECURE CONNECTION FAILED trying to sign in to my Gmail Email account. It was fine yesterday. Everything else (websites etc) I can accesson Firefox Browser.

HOW CAN I SORT THIS?

Ερώτηση από imagefact2014 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Roland Tanglao 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER and real protect TLS

hi. can anybody explain me the message SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER when i use connection inside my company when i add site to exclusion does firefox continue to protect my… (διαβάστε περισσότερα)

hi. can anybody explain me the message SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER when i use connection inside my company

when i add site to exclusion does firefox continue to protect my connection to site by using TLS or firefox stop use TLS and passwords transmit openly?

it is important to understand to me have i install a valid certificate on all my equipment to protect my connection inside the company.

or just add site to exclusion , because i know that certificate have been generated randomly and my connection and passwords to equipment is still by protection TLS.

Ερώτηση από endi.omsk 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Secure Website Certificate

I am running a 2008 Imac on OS 10.11.6, and using Firefox 77.0.1 (64 bit). Much of my work is online with one website, which I log onto daily. Today, I was unable to logi… (διαβάστε περισσότερα)

I am running a 2008 Imac on OS 10.11.6, and using Firefox 77.0.1 (64 bit).

Much of my work is online with one website, which I log onto daily. Today, I was unable to login because I received a "Did Not Connect. Potential Security Issue." I restarted, made sure Firefox was up to date, etc. The problem repeated.

Then I tried the website in Chrome. I got the same thing. I tried it in Safari. I got the same thing.

I called the company and spoke with tech support. He was unable to recreate my problem on his PC or his Mac. He confirmed that there was no certificate issue at the company and that they were not getting any other similar complaints or problems.

I then tried it on a Mac running 10.15, and was able to access the website easily, with no error messages.

My question is: is the problem my computer, and not the browsers or connections? Is there anything I can do short of buying a new computer?

Thanks for the help. Greg

Ερώτηση από gberlowitz 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από ARMAN KHAN 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Secure Connection Failed with no error code

After a successful 2-way TLS handshake, I was able to browse my website for 1-2 times, subsequent requests failed with the "Secure Connection Failed" message and there is… (διαβάστε περισσότερα)

After a successful 2-way TLS handshake, I was able to browse my website for 1-2 times, subsequent requests failed with the "Secure Connection Failed" message and there is no error code to understand what the error is. In Network tab, it showed that Firefox didn't send the request to the web server (request_not_make_to_webserver.png). In Console tab, there was a message of "This error page has no error code in its security info" (console_show_no_error_code_msg.png). There is no issue to connect to my website using Chrome.

Did anyone face this issue before? What could be the cause for such problem?

Thanks, Tuan

Ερώτηση από tuansoibk 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Unable to load page - unable to obtain site identification status

I recently updated Firefox to 78.0.2 running on Ubuntu 18.04. After the update, I could no longer access my website. I emptied all the cookies, cache, history files and e… (διαβάστε περισσότερα)

I recently updated Firefox to 78.0.2 running on Ubuntu 18.04. After the update, I could no longer access my website. I emptied all the cookies, cache, history files and everything else and I still couldn't access the site.

I then upgraded Ubuntu to 20.04 with a brand new install that came with the same version of Firefox. I still can't access my website.

On a second computer also running Firefox 78.0.2 on Ubuntu 18.04 I can access my website with no problems. I can also access the website using Google Chrome and from my cell phone and tablets.

The computer on which I can access my website has the website's certificate permanently stored and I can view it from the site's page info. On the problem computer, there is no certificate stored. When I try to get the certificate, it times out with a message "Unable to obtain identification status for this site". No error page pops up and no other information is available.

Can anyone help out here?

Ερώτηση από wrknight 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από wrknight 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Securite connection failed, giving no reason, no Advanced button

I'm trying to visit https://dictionary.cambridge.org/dict.../hello and have received the message "Secure Connection Failed - An error occurred during a connection to dict… (διαβάστε περισσότερα)

I'm trying to visit https://dictionary.cambridge.org/dict.../hello and have received the message "Secure Connection Failed - An error occurred during a connection to dictionary.cambridge.org. The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified. Please contact the website owners to inform them of this problem."

No error code is given. No Advanced button for bypassing is given.

I've tried to disable everything related with ocsp and it did not work.

I would like to ask whether there is a way to accept the risk and bypass the security check (instead of patching security holes here and there).

Thanks in advance.

Ερώτηση από exprosic 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από exprosic 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Secure Connection Failed PR_END_OF_FILE_ERROR

Some website are opening fine but some are not, showing Secure Connection Failed PR_END_OF_FILE_ERROR. Even Google, Youtube are also showing same error page. I have tried… (διαβάστε περισσότερα)

Some website are opening fine but some are not, showing Secure Connection Failed PR_END_OF_FILE_ERROR. Even Google, Youtube are also showing same error page. I have tried every probable solution from internet. Even I have tried to open browser in Linux system installed in my pc and found same issue. This problem is coming from few weeks, previously it was fully ok.

Please help me to rid out of this.

Ερώτηση από protikkayal 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από protikkayal 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

secure conection failed

Secure Connection Failed An error occurred during a connection to www.google.com. Peer’s certificate has an invalid signature. Error code: SEC_ERROR_BAD_SIGNATURE The … (διαβάστε περισσότερα)

Secure Connection Failed

An error occurred during a connection to www.google.com. Peer’s certificate has an invalid signature.

Error code: SEC_ERROR_BAD_SIGNATURE

  The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified.
  Please contact the website owners to inform them of this problem.

Ερώτηση από sanjayeswarn 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

SSL nameConstraints and SEC_ERROR_BAD_DER

Hello, bellow ca and cert leads to the SEC_ERROR_BAD_DER error in Firefox. In Chrome it works ok. What is wrong? ca: BEGIN CERTIFICATE----- MIIGWDCCBECgAwIBAgIUENZtuCf3T… (διαβάστε περισσότερα)

Hello,

bellow ca and cert leads to the SEC_ERROR_BAD_DER error in Firefox. In Chrome it works ok. What is wrong?

ca:


BEGIN CERTIFICATE-----

MIIGWDCCBECgAwIBAgIUENZtuCf3Tob4s6huBzfC8ZAJkLEwDQYJKoZIhvcNAQEL BQAwUjELMAkGA1UEBhMCUEwxDzANBgNVBAcMBldhcnNhdzEYMBYGA1UECgwPKi5s b2NhbCBkb21haW5zMRgwFgYDVQQDDA8qLmxvY2FsIGRvbWFpbnMwIBcNMjAwOTE1 MTEwODI5WhgPMjEyMDA4MjIxMTA4MjlaMFIxCzAJBgNVBAYTAlBMMQ8wDQYDVQQH DAZXYXJzYXcxGDAWBgNVBAoMDyoubG9jYWwgZG9tYWluczEYMBYGA1UEAwwPKi5s b2NhbCBkb21haW5zMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAyM+E 2qiGxytcwOgedhO5O7jQ1j1eYWic1nPbTJPvusCN48mEmwr8SrrfLtRnbKpql/R1 NxQpHLLnY2Yl+6wyfOa/bSickFr1i6MUhIo8E2QgzcxKz8ZhnURen/UHBDhVozIu zmnlEO8xlTJ7Oo8XYRKyA0AcZFKchOcJ5n0dLukWRma/fydZwkWFPqSON4Gph6l7 iINxzLhBwV9QzJqiJ2SoBK5TrpDuTrQ/S5s0lwtzF5bNAz7Unerdj18A00OcINso 7rov9USeKIxHNt2iNZB5QiUkwGqEOuv0D+COv0tBD/fghRYGCLD3kjz2ZlR3r+Ge 6JF/+veM68bUztLE80cjJQG0yTCG5FrkMg05bIZ45OZjIvAMDL/1UJXiANiJFYIv V9ePuXWfKJs//vU31fG44K27dB/IrFwepYVAbTSrPZnGCx9QlXiUpeW0TTBV6IKB AYzSl3t4FYpGFb52mWNlI639hI9GJ8LYnts4dO2U7jxRyQEnTjsF0NJolTyopVEl f2z3FRo3s7K5M8Qshm9mPkJp6wfo39EAQV3tNQnixvZl3lJGSsuK+y8OaAv1Dwvt iH1FWzxnDDKzqR1ZVjyIQlbUMiAzjIC1crGKUlm7Da7gF5x1BdWgyKB5i2+S3VyA r0x1Syi0VbNrW1JQfJRs98VDI96tZ/N8+r4lzeMCAwEAAaOCASIwggEeMB0GA1Ud DgQWBBQjEzbpKy4CdyO+MQ+9ncqhuBPmEjCBjwYDVR0jBIGHMIGEgBQjEzbpKy4C dyO+MQ+9ncqhuBPmEqFWpFQwUjELMAkGA1UEBhMCUEwxDzANBgNVBAcMBldhcnNh dzEYMBYGA1UECgwPKi5sb2NhbCBkb21haW5zMRgwFgYDVQQDDA8qLmxvY2FsIGRv bWFpbnOCFBDWbbgn906G+LOobgc3wvGQCZCxMAwGA1UdEwQFMAMBAf8wCwYDVR0P BAQDAgEGMFAGA1UdHgRJMEegEzAHggVsb2NhbDAIggYubG9jYWyhMDAKhwgAAAAA AAAAADAihyAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADANBgkqhkiG 9w0BAQsFAAOCAgEAqBaI/6wL7AiaNO0A3/fW6Vs2Pv26GZ5MHCJ7utatgUWMeko6 VeA7ox1mI06Gtio/uZeAkcHWH3Mv8OTel09jPok524GhUCXZPWmy6Fw6UTqjCMZE BJE3DK4alXDyAd/huHu35HeG+yc4JcSjrMeWmXPp70YsfrfAHMFyu/xpsvasYFKR OLPNHvoOXSv2dE94RtrvTYchMb1Hny0T1UEq/9zKhfEyY+gL/49d5lnNc8gFflsN oxwQrJR5+Za2UhCk5eXtjihsHEEx5ATcWYKPWZjpJ1rzfBqy7GKdu6ooB/yItabq Mu9WGSgRDU//TvGgfppU0SdSGjdAfwPaxQMlNXzhdADzCshn+vrn3Dbjm0i1VVL3 ud/0I70SVNqQyBcH6qfieSL6Wzusz8HNKtTo7cTiIfQ9syUwLK+HZSOOaNkBsMvh c5BFUo6KReiea3+WSN912ZrVhXutA5TMhRNCnk2CWHnfJcKn69s1YErN36/OBHyP +Tyddb5wue/z5BF3yDEVJGbN+NLApIFC9GdqoRMmU6TRyIsGjIuWVqHrnZxLLYhs dB7bz3Di356w9E2ICKEy6g9OQHKHuL4MAzy9k3/ATQ6L/6DJsU60xDYNueLSBXaA gQ367qh5CSOq2Gh18Lyo1dNKRqhekhj+PQIIZrx7k9UhJGa4EEmFLNnOZ60=


END CERTIFICATE-----

cert:


BEGIN CERTIFICATE-----

MIIEOTCCAiGgAwIBAgIUFh/RK2IbfX8WuyuicSyTbnys14owDQYJKoZIhvcNAQEL BQAwUjELMAkGA1UEBhMCUEwxDzANBgNVBAcMBldhcnNhdzEYMBYGA1UECgwPKi5s b2NhbCBkb21haW5zMRgwFgYDVQQDDA8qLmxvY2FsIGRvbWFpbnMwIBcNMjAwOTE1 MTEyMDEyWhgPMjEyMDA4MjIxMTIwMTJaMB8xCzAJBgNVBAYTAlBMMRAwDgYDVQQD DAcqLmxvY2FsMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAuERKh7lH TqrCC395M7gSoNAoXrM2TQ7xmBShuoeypCQaPHnufD40+3CxVWOUznC4k+OchDni TUcRJq6Zck3uRC5cC7H7vP6ULiwk5lTWZwKwmW8BTt/Qu+FnXBG+PLUF24s0Cqv4 wUOubU+/DamdwoufmYGjNxreddcJu8oCMuwJKGv3WTGmCsYHWmebrKE/ayw/MlWi 5oB8XrxpeZlD+po4H0rv1s2f1m4nXbEGjq3Wxdwh2dbwEQEMUjGNc+lRGS3evBo8 SF6+Ot8Wzfa/NYGlUcA3jYVHl9gMG398pGikrmTecXh5w0VOKJ4qSMhgzMqIH5WR DfT6VSG6AwZDqQIDAQABozgwNjALBgNVHQ8EBAMCBeAwEwYDVR0lBAwwCgYIKwYB BQUHAwEwEgYDVR0RBAswCYIHKi5sb2NhbDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAtClj BoRiitzzzr0H7hZGI4RWa17L9ou1cmwBC10fdrgOPON9Kwsh632t82/EGfHmRR3D KCVke12Qd7jTchGna03JU+0zuc+5WN5LuBc/1R0iYWVwHmYWQtkLuBaWEvOvsH4N 8Og37Gn0nI8UBCZd8V9MgIIhsAJ0pk8vNi0bv5TnZk5n+IZtpWTQZVZj3F/8tAN3 ZNwkec8RjLCKsXygwadKNxkuxMrecqIKrOsE+mxpHuxciEoQHIrlYmwS7fdUYdtk vzS7UrKopNj1uAMAd31XDeEs1aXsJDnF3mk3sdKyx7/Alv01GA9FCCQJpa+naOtP e6rxcoDk1ffGDUIKr1QJgVrKUco4jrwmYLMOSjEOwzDH1zcmMeOs97OP2qKZE9BI i3nPQno907odphdRz0NA3mGy70mz6pTnsYOPW/9QFL25A8dsD10OPSrGjmKkSyv0 rRnJCx5uYXuz5Yw2fO097n1z7jEGu9Ve27pvifG2pgT4PA1a3lWFDDlABo+cyDVB +OSvIWvr0YZpfQYam069AF2vtyqdw8FWHTlV9zH/6r3gXk9VrLBrzNWMCnUJwK7h Y8mnUwc9nVtWqwNxIS9oda4R7DImhEmNK3xz2lEpHIWVisd8p+TuTVHL2D22WzPX 76MD6hy8iNxOTr00+c+NcDzrqjH4FftkvEEg35g=


END CERTIFICATE-----

Ερώτηση από eileithyia2 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Netgear admin SEC_ERROR_INADEQUATE_KEY_USAGE

Firefox was updated to v82.0.2 yesterday, and since then I'm getting this error using Firefox to connect to my NetGear ReadyNAS admin page, which uses the original self-s… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox was updated to v82.0.2 yesterday, and since then I'm getting this error using Firefox to connect to my NetGear ReadyNAS admin page, which uses the original self-signed certificate. Secure Connection Failed

An error occurred during a connection to anemone. Certificate key usage inadequate for attempted operation. This is the error:

Error code: SEC_ERROR_INADEQUATE_KEY_USAGE

  The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified.
  Please contact the web site owners to inform them of this problem.

Learn more…

It doesn't even display the certificate or give me the option to "Continue anyway". I have to use Chrome to connect, which make me even more unhappy! With the previous version of FF, I could log into the admin page. I should have the option to accept that the connection isn't trusted, and continue to work. This NAS is in my home network behind a router and admin access is password controlled. That's safe enough for my purposes.

Ερώτηση από CaptnBob 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

SSL_ERROR_UNRECOGNIZED_NAME_ALERT

Firefox won't open my professor website: https://danielesirangelo.altervista.org/ and there's this error How can i fix this? … (διαβάστε περισσότερα)

Firefox won't open my professor website: https://danielesirangelo.altervista.org/ and there's this error How can i fix this?

Ερώτηση από Gabriele Grillo 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER for Google and Youtube

I am getting a certification issue when trying to visit 2 specific sites which are some of the most visited sites in the web: https://www.google.com and https://www.youtu… (διαβάστε περισσότερα)

I am getting a certification issue when trying to visit 2 specific sites which are some of the most visited sites in the web: https://www.google.com and https://www.youtube.com

The error it shows when trying to visit these 2 pages, is SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER.

I have tried to troubleshoot it and follow the solutions recommended at: https://support.mozilla.org/en-US/kb/error-codes-secure-websites#w_the-error-occurs-on-multiple-secure-sites

however none of the solutions described in this guide worked to solve my problem.

In that guide, one of the suggested solutions is to scan my system for any malware. I used the following: Windows Defender Maleware Bytes AntiMalware Karpersky TDSSkiller however the results are all clean.

In the guide, it suggested that I check the clock as well. The system clock however is synchronized.

Last, I have resetted Firefox Profile but this didnt fix the issue either.

I shall note that the issue appeared yesterday and so far nothing helped fixing it. Not even the system restarts.

The issue about visiting these two sites, is limited only to Firefox.

I can access https://www.google.com and https://www.youtube.com without problems using Google Chrome and the Opera Browser.

Also, Google Mail and Google Translate work fine on Firefox. These two sites can be accessed with Firefox without causing any SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER errors.

Ερώτηση από SilentResident 1 έτος πριν

Απάντηση από philipp 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

New "403 Forbidden" webpage now blocking an everyday used website

My wife and I are both suddenly blocked from opening a fav website: https://www.freedomconsciousness.com/ We now get a 403 Forbidden webpage (generated by Wordfence) inst… (διαβάστε περισσότερα)

My wife and I are both suddenly blocked from opening a fav website: https://www.freedomconsciousness.com/

We now get a 403 Forbidden webpage (generated by Wordfence) instead.

Ditto when using the utube webpage, then in the About tab, trying to reach the website that way.

Trying the Mozilla technique of clicking on the lock icon ... I get both a secure connection message and a not-secure-connected message. Nothing I try after that affects anything. What to do???

Cheers Jaykay

Ερώτηση από Jaykay 1 έτος πριν

Απάντηση από Jaykay 1 έτος πριν