Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

A webpage won't allow me to vist websites on Mozilla, how do I get rid of it?

  • 4 απαντήσεις
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 47 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από jscher2000

more options

A while back I downloaded a file that had a virus and/or adware attached to it. I uninstalled the program but now I'm getting a webpage that says I need to sign in to access mozzilla. I never setup a password with them and now the page shows up when I try to go to a website. It's altran Whydah SSO login. Please note this only affects mozilla all my other browsers are working fine.

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

Note that your System Details List shows that you have a user.js file in the profile folder to initialize some prefs on each start of Firefox.

The user.js file is only present if you or other software has created it, so normally it wouldn't be there. you can check its content with a plain text editor if you didn't create this file yourself.

The user.js file is read each time you start Firefox and initializes preferences to the value specified in this file, so preferences set via user.js can only be changed temporarily for the current session.

You can delete a possible user.js file and numbered prefs-##.js files and rename (or delete) the prefs.js file to reset all prefs to the default value.


Do a clean reinstall and delete the Firefox program folder before (re)installing a fresh copy of the current Firefox release.

Download a fresh Firefox copy and save the file to the desktop.

if possible uninstall your current Firefox version to cleanup the Windows registry and settings in security software.

  • Do NOT remove personal data when you uninstall your current Firefox version, because all profile folders will be removed and you lose personal data like bookmarks and passwords from profiles of other Firefox versions.

Remove the Firefox program folder before installing that newly downloaded copy of the Firefox installer.

  • (32 bit Windows) "C:\Program Files\Mozilla Firefox\"
  • (64 bit Windows) "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\"

Your bookmarks and other personal data are stored in the Firefox profile folder and won't be affected by an uninstall and (re)install, but make sure that "remove personal data" is NOT selected when you uninstall Firefox.


more options

Let me show you via attachment on what I see.

more options

and I uninstalled and reinstalled firefox.

more options

In case a proxy setting was left behind after your uninstall, could you check here:

orange Firefox button (or Tools menu) > Options > Advanced > Network mini-tab > "Settings" button

The default setting is "Use system proxy settings" but you also could try "No proxy" to see whether that makes any difference.