Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

firefox keeps crashing.windows 7.installed 5 times and keeps doing it

 • Καμία απάντηση
 • 7 έχουν αυτό το πρόβλημα
 • 57 προβολές
more options

Signature ntdll.dll@0x222d2 More Reports Search UUID 9d524915-c324-463e-8405-d72ac2130822 Date Processed 2013-08-22 09:11:11.921484 Uptime 790 Last Crash 32403 seconds before submission Install Age 383155 since version was first installed. Install Time 2013-08-17 22:44:58 Product Firefox Version 23.0.1 Build ID 20130814063812 Release Channel release OS Windows NT OS Version 6.1.7601 Service Pack 1 Build Architecture x86 Build Architecture Info GenuineIntel family 6 model 60 stepping 3 | 4 Crash Reason EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION_WRITE Crash Address 0xffffffffffc6cfe7 User Comments App Notes

AdapterVendorID: 0x1002, AdapterDeviceID: 0x683f, AdapterSubsysID: 27921462, AdapterDriverVersion: 12.104.0.0 Has dual GPUs. GPU #2: AdapterVendorID2: 0x8086, AdapterDeviceID2: 0x0412, AdapterSubsysID2: 0000000c, AdapterDriverVersion2: 9.18.10.3071D2D? D2D+ DWrite? DWrite+ D3D10 Layers? D3D10 Layers+

Processor Notes sp-processor10_phx1_mozilla_com_21827:2012 EMCheckCompatibility

True

Winsock LSP

MSAFD Tcpip [TCP/IP] : 2 : 1 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll

MSAFD Tcpip [UDP/IP] : 2 : 2 : 
MSAFD Tcpip [RAW/IP] : 2 : 3 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
MSAFD Tcpip [TCP/IPv6] : 2 : 1 : 
MSAFD Tcpip [UDP/IPv6] : 2 : 2 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
MSAFD Tcpip [RAW/IPv6] : 2 : 3 : 
Υπηρεσία παροχής RSVP TCPv6 : 2 : 1 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
Υπηρεσία παροχής RSVP TCP : 2 : 1 : 
Υπηρεσία παροχής RSVP UDPv6 : 2 : 2 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
Υπηρεσία παροχής RSVP UDP : 2 : 2 : 

Adapter Vendor ID

0x1002

Adapter Device ID

0x683f

Total Virtual Memory

4294836224

Available Virtual Memory

3405242368

System Memory Use Percentage

56

Available Page File

11029942272

Available Physical Memory

3699236864

Bugzilla - Report this bug in Firefox Core Plugins Toolkit Related Bugs

Crashing Thread Frame Module Signature Source 0 ntdll.dll ntdll.dll@0x222d2 1 mozglue.dll je_free memory/mozjemalloc/jemalloc.c 2 mozjs.dll js::SystemAllocPolicy::free_(void *) js/src/jsalloc.h 3 mozjs.dll js::VectorImpl<jsc::yarr::yarrgenerator&lt;0&gt;::yarrop,128,js::systemallocpolicy,0&gt;::growto(js::vector<jsc::yarr::yarrgenerator&lt;0&gt;::yarrop,128,js::systemallocpolicy&gt; &)="" &,js::value="" &,unsigned="" *&gt;,js::callargs="" *&gt;,js::handle&lt;jsobject="" *&gt;,unsigned="" *)="" *,js::callargs,js::maybeconstruct)="" *,js::handle&lt;jsobject="" *,js::interpmode,bool)="" *,js::mutablehandle&lt;js::value&gt;,js::mutablehandle&lt;js::value&gt;)="" *,js::stackframe="" *,js::value="" *,jsscript="" *,unsigned="" 10="" 11="" 12="" 13="" 14="" 15="" 16="" 17="" 18="" 19="" 20="" 21="" 22="" 23="" 24="" 25="" 4="" 5="" 6="" 7="" 8="" 9="" <="" @0x1a79f0="" @0x1a8f5c="" @0x7878="" @0xbce7100="" baselineic.cpp="" builtin="" char="" const="" dist="" include="" int)="" int,js::value="" ion="" je_malloc="" jemalloc.c="" js="" js::crosscompartmentwrapper::call(jscontext="" js::getpropertyoperation(jscontext="" js::interpret(jscontext="" js::invoke(jscontext="" js::ion::docallfallback="" js::runscript(jscontext="" js_malloc(jscontext="" jsapi.cpp="" jsinterp.cpp="" jsinterpinlines.h="" jsproxy.cpp="" jswrapper.cpp="" memory="" mozglue.dll="" mozjemalloc="" mozjs.dll="" obj-firefox="" p="" proxy_call="" regexp.cpp="" regexp_test_impl="" src="" vector.h="" wrapperfactory.cpp="" wrappers="" xpc::wrapperfactory::rewrap(jscontext="" xpconnect="" xul.dll=""></jsc::yarr::yarrgenerator&lt;0&gt;::yarrop,128,js::systemallocpolicy,0&gt;::growto(js::vector<jsc::yarr::yarrgenerator&lt;0&gt;::yarrop,128,js::systemallocpolicy&gt;>

Signature JSC::Yarr::YarrGenerator<int>::generatePatternCharacterOnce(unsigned int) More Reports Search UUID 97a91974-2252-48e3-b1b6-f1abd2130821 Date Processed 2013-08-21 14:28:28.872829 Uptime 20 Last Crash 22 seconds before submission Install Age 315799 since version was first installed. Install Time 2013-08-17 22:44:58 Product Firefox Version 23.0.1 Build ID 20130814063812 Release Channel release OS Windows NT OS Version 6.1.7601 Service Pack 1 Build Architecture x86 Build Architecture Info GenuineIntel family 6 model 60 stepping 3 | 4 Crash Reason EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION_WRITE Crash Address 0x1b527498 User Comments App Notes

AdapterVendorID: 0x1002, AdapterDeviceID: 0x683f, AdapterSubsysID: 27921462, AdapterDriverVersion: 12.104.0.0 Has dual GPUs. GPU #2: AdapterVendorID2: 0x8086, AdapterDeviceID2: 0x0412, AdapterSubsysID2: 0000000c, AdapterDriverVersion2: 9.18.10.3071D2D? D2D+ DWrite? DWrite+ D3D10 Layers? D3D10 Layers+ D3D10 Layers- D3D9 Layers? D3D9 Layers-

Processor Notes sp-processor04_phx1_mozilla_com_4201:2012 EMCheckCompatibility

True

Winsock LSP

MSAFD Tcpip [TCP/IP] : 2 : 1 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll

MSAFD Tcpip [UDP/IP] : 2 : 2 : 
MSAFD Tcpip [RAW/IP] : 2 : 3 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
MSAFD Tcpip [TCP/IPv6] : 2 : 1 : 
MSAFD Tcpip [UDP/IPv6] : 2 : 2 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
MSAFD Tcpip [RAW/IPv6] : 2 : 3 : 
Υπηρεσία παροχής RSVP TCPv6 : 2 : 1 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
Υπηρεσία παροχής RSVP TCP : 2 : 1 : 
Υπηρεσία παροχής RSVP UDPv6 : 2 : 2 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
Υπηρεσία παροχής RSVP UDP : 2 : 2 : 

Adapter Vendor ID

0x1002

Adapter Device ID

0x683f

Total Virtual Memory

4294836224

Available Virtual Memory

3703287808

System Memory Use Percentage

38

Available Page File

12983115776

Available Physical Memory

5244854272

Bugzilla - Report this bug in Firefox Core Plugins Toolkit Related Bugs

Crashing Thread Frame Module Signature Source 0 mozjs.dll JSC::Yarr::YarrGenerator<0>::generatePatternCharacterOnce(unsigned int) js/src/yarr/YarrJIT.cpp 1 mozjs.dll JSC::Yarr::YarrGenerator<0>::generateTerm(unsigned int) js/src/yarr/YarrJIT.cpp 2 mozjs.dll JSC::Yarr::YarrGenerator<0>::generate() js/src/yarr/YarrJIT.cpp 3 mozjs.dll JSC::Yarr::YarrGenerator<0>::compile(JSC::Yarr::JSGlobalData *,JSC::Yarr::YarrCodeBlock &) js/src/yarr/YarrJIT.cpp 4 mozjs.dll js::RegExpShared::compile(JSContext *,JSLinearString &,bool) js/src/vm/RegExpObject.cpp 5 mozjs.dll js::RegExpShared::compile(JSContext *,bool)