Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

how do i know if i have the latest version of firefox and how do i get it if i don't

  • 4 απαντήσεις
  • 900 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 23577 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Al

more options

don't know how to tell what version of firefox i have, whether it is the latest version, and how to get the latest version if i don't already have it.

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

To find your version: https://support.mozilla.com/en-US/kb/Finding+your+Firefox+version

See if there is an update available by clicking Help > Check for Updates

You can always see what the latest version is here: https://www.mozilla.com/en-US/firefox/personal.html (rt side under "Upgrade your Firefox" or here: http://www.mozilla.com/en-US/firefox/all.html

For update options, Tools > Options > Advanced, Update tab; see: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Options+window+-+Advanced+panel#Update_tab


Other Issues: ~~red:You have installed plug-ins with known security issues. You should update them immediately.~~

Update Java: your ver. ~~red:1.4.2 (very old)~~; current ver. 1.6.0.20 (important security update 04-15-2010) (Firefox 3.6 and above requires Java 1.6.0.10 or higher; see: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Java-related+issues#Java_does_not_work_in_Firefox_3_6 ) (Windows users: Do the manual update; very easy.) ~~red:Check your version here~~: http://www.mozilla.com/en-US/plugincheck/ See: Updating Java Do the update with Firefox closed. NOTE: Java version 1.6.0.21 has been released. It is mainly an update for developers of Java applications and most users do not need to be concerned about downloading version 1.6.0.21. At this time, the update option in existing installations of Java 1.6.0.20 are not updating to version 1.6.0.21; at this time, it must be manually downloaded and installed. According to the Java release notes: "Bug Fixes Java SE 6 Update 21 does not contain any additional fixes for security vulnerabilities to its previous release, Java SE 6 Update 20. Users who have Java SE 6 Update 20 have the latest security fixes and do not need to upgrade to this release to be current on security fixes." Source: http://java.sun.com/javase/6/webnotes/6u21.html

Install/Update Adobe Flash Player for Firefox (aka Shockwave Flash): your ver. 10.~~red:0 r45~~; current ver. 10.1 r53 (important security update 2010-06-10; see: http://www.adobe.com/support/security/bulletins/apsb10-14.html) ~~red:Check your version here~~: http://www.mozilla.com/en-US/plugincheck/ See: Updating Flash -use Firefox to download and SAVE to your hard drive (save to Desktop for easy access) -exit Firefox (File > Exit) -In Windows, check to see that Firefox is completely closed (Ctrl+Alt+Del, choose Task Manager, click Processes tab, if "firefox.exe" is on the list, right-click "firefox.exe" and choose End process, close the Task Manager window) -In Windows, double-click on the Adobe Flash installer you just downloaded to install/update Adobe Flash -when the Flash installation is complete, start Firefox, and test the Flash installation here: http://kb.adobe.com/selfservice/viewContent.do?externalId=tn_15507&sliceId=1

Install/Update Adobe Reader for Firefox (aka Adobe PDF Plug-In For Firefox): your ver. 9.3.2; current ver. 9.3.3 (important security update release 06-29-2010; see: http://www.adobe.com/support/security/bulletins/apsb10-15.html) ~~red:Check your version here~~: http://www.mozilla.com/en-US/plugincheck/ See: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Using+the+Adobe+Reader+plugin+with+Firefox#Installing_and_updating_Adobe_Reader ~~blue:You may be able to update from the Adobe Reader installed on your system~~ instead of going to the Adobe site and downloading. Start > Program Files, find and click Adobe Reader to open, click Help, click Check for Updates. Allow the download/update to occur. If you use this method, no need to proceed with the instructions below, but do look at the two bulleted items at the bottom "NOTE for IE:" and "Also see:". Restart Firefox and check your new version here: http://www.mozilla.com/en-US/plugincheck/ ~~blue:If you go to the Adobe site to download the current Adobe Reader:~~ -use Firefox to download and SAVE to your hard drive (save to Desktop for easy access) ~~red:-See the images at the bottom left of this post to see the steps to take on the Adobe site~~ -exit Firefox (File > Exit) -check to see that Firefox is completely closed (Ctrl+Alt+Del, choose Task Manager, click Processes tab, if "firefox.exe" is on the list, right-click "firefox.exe" and choose End process, close the Task Manager window) -double-click on the Adobe Reader installer you just downloaded to install/update Adobe Reader

more options

Just click on Firefox and then click help. a menu will pop up It should say something like help-Get Started-Troubleshooting Information -Submit feedback -Restart with add ons disabled and last the one you need About Firefox click that one it will tell you what version you are running.

more options

Since Firefox 6, Help>About just says Firefox is up to date, if it is. Instead you need to go to Help>About>TroubleShooting information.

more options

MacOS Click on Firefox (upper left hand corner) Click on About.