Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Why is my slideshow showing double in Firefox, but shows only once in Explorer. I used Aleo to make the html code for my slideshow. can anyone help? here is an example: www.thepetalfarm.com

 • 1 απάντηση
 • 4 έχουν αυτό το πρόβλημα
 • 29 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

I uploaded an Aleo Slideshow and for some reason it is doubling up on Firefox. However, in Explorer it is only showing one slideshow (which is correct). please see www.thepetalfarm.com for example.

This happened

Every time Firefox opened

== I uploaded the slideshow online

Επιλεγμένη λύση

I see two OBJECT tags for IE and also two EMBED tags for Firefox in the source code of that page (View > Page Source). The first one is in the HEAD section and the second one in the BODY section. You need to remove the object / embed code in the HEAD section of that page. <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="458" height="380">

 <param name="movie" value="slide.swf" />
 <param name="quality" value="high" />
 <param name="allowFullScreen" value="true" />
 <param name="allowScriptAccess" value="always" />
 <param name="wmode" value="transparent">
 <embed src="slide.swf"
    quality="high"
    type="application/x-shockwave-flash"
    WMODE="transparent"
    width="458"
    height="380"
    allowFullScreen="true"
    pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"
    allowScriptAccess="always" />

</object>

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Επιλεγμένη λύση

I see two OBJECT tags for IE and also two EMBED tags for Firefox in the source code of that page (View > Page Source). The first one is in the HEAD section and the second one in the BODY section. You need to remove the object / embed code in the HEAD section of that page. <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="458" height="380">

 <param name="movie" value="slide.swf" />
 <param name="quality" value="high" />
 <param name="allowFullScreen" value="true" />
 <param name="allowScriptAccess" value="always" />
 <param name="wmode" value="transparent">
 <embed src="slide.swf"
    quality="high"
    type="application/x-shockwave-flash"
    WMODE="transparent"
    width="458"
    height="380"
    allowFullScreen="true"
    pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"
    allowScriptAccess="always" />

</object>