Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

youtube livestreams bloated RAM usage, max CPU usage, even at 144p

 • 6 απαντήσεις
 • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
 • 17 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από jonzn4SUSE

more options

incoming streams are unusable, bloats RAM to max, pegs CPU at 100% even when stream is at 144p. ongoing issue for over a year. Tried different cache settings or no cache. No fix

FF v107.0 MX Linux

[code] System: Kernel: 4.19.0-22-amd64 x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 8.3.0

     parameters: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.19.0-22-amd64 
     root=UUID=<filter> ro libata.force=noncq 
     libata.force=3.0G libata.force=noncq libata.force=3.0G 
     Desktop: Xfce 4.14.2 tk: Gtk 3.24.5 info: xfce4-panel wm: xfwm 4.14.0 vt: 7 
     dm: LightDM 1.26.0 Distro: MX-19.4_x64 patito feo May 31 2020 
     base: Debian GNU/Linux 10 (buster) 

Machine: Type: Desktop Mobo: ASUSTeK model: M4A785-M v: Rev X.0x serial: <filter>

     BIOS: American Megatrends v: 1101 date: 11/20/2012 

CPU: Info: Dual Core model: AMD Athlon II X2 B26 bits: 64 type: MCP arch: K10

     family: 10 (16) model-id: 6 stepping: 3 microcode: 10000C8 cache: L2: 2 MiB 
     flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4a svm bogomips: 12857 
     Speed: 800 MHz min/max: 800/3200 MHz Core speeds (MHz): 1: 800 2: 1900 
     Vulnerabilities: Type: itlb_multihit status: Not affected 
     Type: l1tf status: Not affected 
     Type: mds status: Not affected 
     Type: meltdown status: Not affected 
     Type: mmio_stale_data status: Not affected 
     Type: spec_store_bypass status: Not affected 
     Type: spectre_v1 mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization 
     Type: spectre_v2 
     mitigation: Retpolines, STIBP: disabled, RSB filling, PBRSB-eIBRS: Not affected 
     Type: srbds status: Not affected 
     Type: tsx_async_abort status: Not affected 

Graphics: Device-1: NVIDIA GT218 [GeForce 8400 GS Rev. 3] vendor: eVga.com. driver: nvidia

     v: 340.108 bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 10de:10c3 class-ID: 0300 
     Device-2: Logitech B525 HD Webcam type: USB driver: snd-usb-audio,uvcvideo 
     bus-ID: 1-6:3 chip-ID: 046d:0836 class-ID: 0e02 serial: <filter> 
     Display: x11 server: X.Org 1.20.4 compositor: xfwm4 v: 4.14.0 driver: loaded: nvidia 
     display-ID: :0.0 screens: 1 
     Screen-1: 0 s-res: 1920x1080 s-dpi: 96 s-size: 508x286mm (20.0x11.3") 
     s-diag: 583mm (23") 
     Monitor-1: VGA-0 res: 1920x1080 hz: 60 dpi: 102 size: 476x268mm (18.7x10.6") 
     diag: 546mm (21.5") 
     OpenGL: renderer: GeForce 8400GS/PCIe/SSE2 v: 3.3.0 NVIDIA 340.108 direct render: Yes 

Audio: Device-1: AMD SBx00 Azalia vendor: ASUSTeK M4A785TD driver: snd_hda_intel v: kernel

     bus-ID: 00:14.2 chip-ID: 1002:4383 class-ID: 0403 
     Device-2: NVIDIA High Definition Audio vendor: eVga.com. driver: snd_hda_intel 
     v: kernel bus-ID: 01:00.1 chip-ID: 10de:0be3 class-ID: 0403 
     Device-3: Logitech B525 HD Webcam type: USB driver: snd-usb-audio,uvcvideo 
     bus-ID: 1-6:3 chip-ID: 046d:0836 class-ID: 0e02 serial: <filter> 
     Sound Server-1: ALSA v: k4.19.0-22-amd64 running: yes 
     Sound Server-2: JACK v: 1.9.12 running: no 
     Sound Server-3: PulseAudio v: 12.2 running: yes 

Network: Device-1: Ralink RT5392 PCIe Wireless Network Adapter driver: rt2800pci v: 2.3.0

     modules: wl port: dc00 bus-ID: 02:00.0 chip-ID: 1814:5392 class-ID: 0280 
     IF: wlan0 state: up mac: <filter> 
     Device-2: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet 
     vendor: ASUSTeK M4A785TD driver: r8169 v: kernel port: e800 bus-ID: 03:00.0 
     chip-ID: 10ec:8168 class-ID: 0200 
     IF: eth0 state: down mac: <filter> 

Drives: Local Storage: total: 126.71 GiB used: 103.07 GiB (81.3%)

     SMART Message: Unable to run smartctl. Root privileges required. 
     ID-1: /dev/sda maj-min: 8:0 vendor: Crucial model: CT120BX500SSD1 size: 111.79 GiB 
     block-size: physical: 512 B logical: 512 B speed: <unknown> type: SSD 
     serial: <filter> rev: R013 scheme: MBR 
     ID-2: /dev/sdb maj-min: 8:16 type: USB vendor: Lexar model: USB Flash Drive 
     size: 14.92 GiB block-size: physical: 512 B logical: 512 B type: SSD serial: <filter> 
     rev: 8.07 scheme: MBR 
     SMART Message: Unknown USB bridge. Flash drive/Unsupported enclosure? 

Partition: ID-1: / raw-size: 18.55 GiB size: 18.09 GiB (97.52%) used: 12.98 GiB (71.7%) fs: ext4

     dev: /dev/sda4 maj-min: 8:4 
     ID-2: /home raw-size: 87.38 GiB size: 85.45 GiB (97.80%) used: 80.84 GiB (94.6%) 
     fs: ext4 dev: /dev/sda3 maj-min: 8:3 

Swap: Kernel: swappiness: 15 (default 60) cache-pressure: 100 (default)

     ID-1: swap-1 type: partition size: 2.93 GiB used: 524 KiB (0.0%) priority: -2 
     dev: /dev/sda2 maj-min: 8:2 

Sensors: System Temperatures: cpu: 37.0 C mobo: 48.0 C gpu: nvidia temp: 49 C

     Fan Speeds (RPM): cpu: 3229 case-1: 2327 gpu: nvidia fan: 40% 
     Power: 12v: 12.52 5v: N/A 3.3v: 3.31 vbat: N/A 

Repos: Packages: note: see --pkg apt: 2981 lib: 1586 flatpak: 0

     No active apt repos in: /etc/apt/sources.list 
     Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/airvpn-stable.list 
     1: deb http://eddie.website/repository/apt/ stable main
     Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/debian-stable-updates.list 
     1: deb http://deb.debian.org/debian/ buster-updates main contrib non-free
     Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/debian.list 
     1: deb http://deb.debian.org/debian/ buster main contrib non-free
     2: deb http://deb.debian.org/debian-security/ buster/updates non-free contrib main
     3: deb http://deb.debian.org/debian/ buster-backports non-free contrib main
     Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/megasync.list 
     1: deb [signed-by=/usr/share/keyrings/meganz-archive-keyring.gpg] https://mega.nz/linux/repo/Debian_10.0/ ./
     Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/mx.list 
     1: deb http://mirror.its.dal.ca/mxlinux/mx/repo/ buster main non-free
     Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/skype-stable.list 
     1: deb [arch=amd64] https://repo.skype.com/deb stable main
     Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/slack.list 
     1: deb https://packagecloud.io/slacktechnologies/slack/debian/ jessie main
     No active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/spotify.list 
     No active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/various.list 

Info: Processes: 244 Uptime: 23h 27m wakeups: 2 Memory: 7.79 GiB used: 3.82 GiB (49.0%)

     Init: SysVinit v: 2.93 runlevel: 5 default: 5 tool: systemctl Compilers: gcc: 8.3.0 
     alt: 8 Shell: quick-system-in default: Bash v: 5.0.3 running-in: quick-system-in 
     inxi: 3.3.06 

/code

incoming streams are unusable, bloats RAM to max, pegs CPU at 100% even when stream is at 144p. ongoing issue for over a year. Tried different cache settings or no cache. No fix FF v107.0 MX Linux [code] System: Kernel: 4.19.0-22-amd64 x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 8.3.0 parameters: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.19.0-22-amd64 root=UUID=<filter> ro libata.force=noncq libata.force=3.0G libata.force=noncq libata.force=3.0G Desktop: Xfce 4.14.2 tk: Gtk 3.24.5 info: xfce4-panel wm: xfwm 4.14.0 vt: 7 dm: LightDM 1.26.0 Distro: MX-19.4_x64 patito feo May 31 2020 base: Debian GNU/Linux 10 (buster) Machine: Type: Desktop Mobo: ASUSTeK model: M4A785-M v: Rev X.0x serial: <filter> BIOS: American Megatrends v: 1101 date: 11/20/2012 CPU: Info: Dual Core model: AMD Athlon II X2 B26 bits: 64 type: MCP arch: K10 family: 10 (16) model-id: 6 stepping: 3 microcode: 10000C8 cache: L2: 2 MiB flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4a svm bogomips: 12857 Speed: 800 MHz min/max: 800/3200 MHz Core speeds (MHz): 1: 800 2: 1900 Vulnerabilities: Type: itlb_multihit status: Not affected Type: l1tf status: Not affected Type: mds status: Not affected Type: meltdown status: Not affected Type: mmio_stale_data status: Not affected Type: spec_store_bypass status: Not affected Type: spectre_v1 mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization Type: spectre_v2 mitigation: Retpolines, STIBP: disabled, RSB filling, PBRSB-eIBRS: Not affected Type: srbds status: Not affected Type: tsx_async_abort status: Not affected Graphics: Device-1: NVIDIA GT218 [GeForce 8400 GS Rev. 3] vendor: eVga.com. driver: nvidia v: 340.108 bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 10de:10c3 class-ID: 0300 Device-2: Logitech B525 HD Webcam type: USB driver: snd-usb-audio,uvcvideo bus-ID: 1-6:3 chip-ID: 046d:0836 class-ID: 0e02 serial: <filter> Display: x11 server: X.Org 1.20.4 compositor: xfwm4 v: 4.14.0 driver: loaded: nvidia display-ID: :0.0 screens: 1 Screen-1: 0 s-res: 1920x1080 s-dpi: 96 s-size: 508x286mm (20.0x11.3") s-diag: 583mm (23") Monitor-1: VGA-0 res: 1920x1080 hz: 60 dpi: 102 size: 476x268mm (18.7x10.6") diag: 546mm (21.5") OpenGL: renderer: GeForce 8400GS/PCIe/SSE2 v: 3.3.0 NVIDIA 340.108 direct render: Yes Audio: Device-1: AMD SBx00 Azalia vendor: ASUSTeK M4A785TD driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:14.2 chip-ID: 1002:4383 class-ID: 0403 Device-2: NVIDIA High Definition Audio vendor: eVga.com. driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 01:00.1 chip-ID: 10de:0be3 class-ID: 0403 Device-3: Logitech B525 HD Webcam type: USB driver: snd-usb-audio,uvcvideo bus-ID: 1-6:3 chip-ID: 046d:0836 class-ID: 0e02 serial: <filter> Sound Server-1: ALSA v: k4.19.0-22-amd64 running: yes Sound Server-2: JACK v: 1.9.12 running: no Sound Server-3: PulseAudio v: 12.2 running: yes Network: Device-1: Ralink RT5392 PCIe Wireless Network Adapter driver: rt2800pci v: 2.3.0 modules: wl port: dc00 bus-ID: 02:00.0 chip-ID: 1814:5392 class-ID: 0280 IF: wlan0 state: up mac: <filter> Device-2: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: ASUSTeK M4A785TD driver: r8169 v: kernel port: e800 bus-ID: 03:00.0 chip-ID: 10ec:8168 class-ID: 0200 IF: eth0 state: down mac: <filter> Drives: Local Storage: total: 126.71 GiB used: 103.07 GiB (81.3%) SMART Message: Unable to run smartctl. Root privileges required. ID-1: /dev/sda maj-min: 8:0 vendor: Crucial model: CT120BX500SSD1 size: 111.79 GiB block-size: physical: 512 B logical: 512 B speed: <unknown> type: SSD serial: <filter> rev: R013 scheme: MBR ID-2: /dev/sdb maj-min: 8:16 type: USB vendor: Lexar model: USB Flash Drive size: 14.92 GiB block-size: physical: 512 B logical: 512 B type: SSD serial: <filter> rev: 8.07 scheme: MBR SMART Message: Unknown USB bridge. Flash drive/Unsupported enclosure? Partition: ID-1: / raw-size: 18.55 GiB size: 18.09 GiB (97.52%) used: 12.98 GiB (71.7%) fs: ext4 dev: /dev/sda4 maj-min: 8:4 ID-2: /home raw-size: 87.38 GiB size: 85.45 GiB (97.80%) used: 80.84 GiB (94.6%) fs: ext4 dev: /dev/sda3 maj-min: 8:3 Swap: Kernel: swappiness: 15 (default 60) cache-pressure: 100 (default) ID-1: swap-1 type: partition size: 2.93 GiB used: 524 KiB (0.0%) priority: -2 dev: /dev/sda2 maj-min: 8:2 Sensors: System Temperatures: cpu: 37.0 C mobo: 48.0 C gpu: nvidia temp: 49 C Fan Speeds (RPM): cpu: 3229 case-1: 2327 gpu: nvidia fan: 40% Power: 12v: 12.52 5v: N/A 3.3v: 3.31 vbat: N/A Repos: Packages: note: see --pkg apt: 2981 lib: 1586 flatpak: 0 No active apt repos in: /etc/apt/sources.list Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/airvpn-stable.list 1: deb http://eddie.website/repository/apt/ stable main Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/debian-stable-updates.list 1: deb http://deb.debian.org/debian/ buster-updates main contrib non-free Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/debian.list 1: deb http://deb.debian.org/debian/ buster main contrib non-free 2: deb http://deb.debian.org/debian-security/ buster/updates non-free contrib main 3: deb http://deb.debian.org/debian/ buster-backports non-free contrib main Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/megasync.list 1: deb [signed-by=/usr/share/keyrings/meganz-archive-keyring.gpg] https://mega.nz/linux/repo/Debian_10.0/ ./ Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/mx.list 1: deb http://mirror.its.dal.ca/mxlinux/mx/repo/ buster main non-free Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/skype-stable.list 1: deb [arch=amd64] https://repo.skype.com/deb stable main Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/slack.list 1: deb https://packagecloud.io/slacktechnologies/slack/debian/ jessie main No active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/spotify.list No active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/various.list Info: Processes: 244 Uptime: 23h 27m wakeups: 2 Memory: 7.79 GiB used: 3.82 GiB (49.0%) Init: SysVinit v: 2.93 runlevel: 5 default: 5 tool: systemctl Compilers: gcc: 8.3.0 alt: 8 Shell: quick-system-in default: Bash v: 5.0.3 running-in: quick-system-in inxi: 3.3.06 [/code]

Όλες οι απαντήσεις (6)

more options

system does not bloat, crash under Seamonkey

Χρήσιμο;

more options

Looks like a 10yr old computer... How many tabs? Same issue with Firefox in Safe Mode? Also try downloading Firefox from Mozilla, run firefox-bin from the folder and see if you have the same issue. https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release

Χρήσιμο;

more options

old computer still faster than multi CPU laptops

one tab

one temporary solution is to about:memory free memory minimize memory usage

I wonder if there is a bad setting that decodes video in to RAM cache instead of flushing it. wuld rather flush or save to ssd

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη Galen Thurber

Χρήσιμο;

more options

forgot to mention firefox refresh has been tried, no fix

Χρήσιμο;

more options

been trying disable extensions one at a time

seems to be the recommended extension Video DownloadHelper causing the issues I thought I had disabled it previously, damn

Χρήσιμο;

more options

Glad to hear you found the issue. Mark is as resolved if you have no other questions and have a good day.

Χρήσιμο;

Υποβολή ερώτησης

Πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να απαντήσετε σε δημοσιεύσεις. Ξεκινήστε μια νέα ερώτηση εάν δεν διαθέτετε ακόμα λογαριασμό.