Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Why my code work fine on chrome but not firefox?

 • 2 απαντήσεις
 • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
 • 22 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

Here is my code:

<html>
 <head>
 <meta charset="utf-8">
 <style>
  .fullCard,
  .lowerHalfCard,
  .upperHalfCard,
  .fullCard-after,
  .lowerHalfCard-after,
  .upperHalfCard-after {
   background-color: inherit;
   border-radius: 10px;
   height: 100%;
   width: 100%;
   position: absolute;
   
   align-items: center;
   display: flex;
   justify-content: center;
   vertical-align:middle;
  }
 
  .fullCard-after::after,
  .upperHalfCard-after::after{
   content: "";
   display: block;
   position: absolute;
   height: 4px;
   background-color: inherit;
   width: 100%;
   top: calc(50% - 2px);
  }
  .lowerHalfCard-after::after{
   content: "";
   display: block;
   position: absolute;
   height: 4px;
   background-color: inherit;
   width: 100%;
   top: calc(50% - 2px);
  }
  .lowerHalfCard,
  .lowerHalfCard-after{
  clip-path: polygon(0% 50%, 100% 50%, 100% 100%, 0% 100%);
  }
  .upperHalfCard,
  .upperHalfCard-after{
   clip-path: polygon(0% 0%, 100% 0%, 100% 50%, 0% 50%);
  }

  .splitFlap {
   background-color:black;
   box-sizing: border-box;
   border-radius: 10px;  
   width: 100px;
   height: 150px;
   position: relative;  
  }

  .rotate0to90 {
   animation-name: r0to90;
  }

  .rotate90to0 {
   animation-name: r90to0;
  }

  .rotate0to_90 {
   animation-name: r0to_90;
  }

  .rotate_90to0 {
   animation-name: r_90to0;
  }

  .rotate0to90,
  .rotate90to0,
  .rotate0to_90,
  .rotate_90to0 {
   animation-duration: 0.3s;
   animation-fill-mode: forwards;
  }

  @keyframes r0to90 {
   from {
  transform:rotateX(0deg);
   }

   to {
  transform: rotateX(90deg);
   }
  }

  @keyframes r90to0 {
   from {
  transform: rotateX(90deg);
   }

   to {
  transform: rotateX(0deg);
   }
  }

  @keyframes r0to_90 {
   from {
  transform: rotateX(0deg);
   }

   to {
  transform: rotateX(-90deg);
   }
  }

  @keyframes r_90to0 {
   from {
  transform: rotateX(-90deg);
   }

   to {
  transform: rotateX(0deg);
   }
  }

  .transform0to_90 {
   transform: rotateX(-90deg);
  }

  .transform0to90 {
   transform: rotateX(90deg);
  }
  .hide{
  display:none
  }
  .zIndex2 {
   z-index: 2;
  }

  .zIndex4 {
   z-index: 4;
  }

  .zIndex10 {
   z-index: 10;
  }
  .blue{
   background-color: blue
  }
  .green{
   background-color: green
  }
  .red{
   background-color: red
  }
  .orange{
   background-color: orange
  }
 </style>
 <script>
  let baseDiv,lowerDiv,middleDiv,upperDiv;
  document.addEventListener("DOMContentLoaded",()=>{
  baseDiv=document.getElementById("base");
  lowerDiv=document.getElementById("lower");
  middleDiv=document.getElementById("middle");
  upperDiv=document.getElementById("upper");
  });
  let backward=()=>{
    middleDiv.innerHTML=baseDiv.innerHTML;
  lowerDiv.classList.add("rotate0to90");
  middleDiv.className="upperHalfCard-after transform0to_90 zIndex4";
  }
  let forward=()=>{
  middleDiv.innerHTML=baseDiv.innerHTML;
  upperDiv.classList.add("rotate0to_90");
  middleDiv.className="lowerHalfCard-after transform0to90 zIndex4";
  }
  
  let upperHandler=()=>{
  middleDiv.classList.add("rotate90to0");
  upperDiv.classList.replace("zIndex4","zIndex2");  
  }
  let lowerHandler=()=>{
  lowerDiv.classList.replace("zIndex4","zIndex2");
  middleDiv.classList.add("rotate_90to0");  
  }
  let middleHandler=()=>{
  upperDiv.innerHTML=baseDiv.innerHTML;
  lowerDiv.innerHTML=baseDiv.innerHTML;
  middleDiv.className="hide";
  upperDiv.className="upperHalfCard-after zIndex4";
  lowerDiv.className="lowerHalfCard-after zIndex2";
  }
 </script>
 </head>
 <body>
 <div class="splitFlap">
  <div 
  id="base" 
  class="fullCard-after zIndex2">
  <img src="img/1_100.png">
  </div>
  <div 
  class="upperHalfCard-after zIndex4"
  id="upper"
  onAnimationEnd="upperHandler()">
  <img src="img/0_100.png">
  </div>
  <div 
  id="middle"
  class="hide"
  onAnimationEnd="middleHandler()">
  </div>
  <div
  class="lowerHalfCard-after zIndex2" 
  id="lower"
  onAnimationEnd="lowerHandler()">
  <img src="img/0_100.png">
  </div>
 </div>
 <p>
  <button onClick="forward()">
   +
  </button>
  <button onClick="backward()">
  -
  </button>
  <button onClick="setHinge()">Set Hinge</button>
 </p>
 </body>
</html> 

I am creating a split-flap. It works fine in Chrome, but in firefox, during the second rotation period, it is not smooth as in chrome. How can I fix it?

Here is my code: <pre><nowiki><html> <head> <meta charset="utf-8"> <style> .fullCard, .lowerHalfCard, .upperHalfCard, .fullCard-after, .lowerHalfCard-after, .upperHalfCard-after { background-color: inherit; border-radius: 10px; height: 100%; width: 100%; position: absolute; align-items: center; display: flex; justify-content: center; vertical-align:middle; } .fullCard-after::after, .upperHalfCard-after::after{ content: ""; display: block; position: absolute; height: 4px; background-color: inherit; width: 100%; top: calc(50% - 2px); } .lowerHalfCard-after::after{ content: ""; display: block; position: absolute; height: 4px; background-color: inherit; width: 100%; top: calc(50% - 2px); } .lowerHalfCard, .lowerHalfCard-after{ clip-path: polygon(0% 50%, 100% 50%, 100% 100%, 0% 100%); } .upperHalfCard, .upperHalfCard-after{ clip-path: polygon(0% 0%, 100% 0%, 100% 50%, 0% 50%); } .splitFlap { background-color:black; box-sizing: border-box; border-radius: 10px; width: 100px; height: 150px; position: relative; } .rotate0to90 { animation-name: r0to90; } .rotate90to0 { animation-name: r90to0; } .rotate0to_90 { animation-name: r0to_90; } .rotate_90to0 { animation-name: r_90to0; } .rotate0to90, .rotate90to0, .rotate0to_90, .rotate_90to0 { animation-duration: 0.3s; animation-fill-mode: forwards; } @keyframes r0to90 { from { transform:rotateX(0deg); } to { transform: rotateX(90deg); } } @keyframes r90to0 { from { transform: rotateX(90deg); } to { transform: rotateX(0deg); } } @keyframes r0to_90 { from { transform: rotateX(0deg); } to { transform: rotateX(-90deg); } } @keyframes r_90to0 { from { transform: rotateX(-90deg); } to { transform: rotateX(0deg); } } .transform0to_90 { transform: rotateX(-90deg); } .transform0to90 { transform: rotateX(90deg); } .hide{ display:none } .zIndex2 { z-index: 2; } .zIndex4 { z-index: 4; } .zIndex10 { z-index: 10; } .blue{ background-color: blue } .green{ background-color: green } .red{ background-color: red } .orange{ background-color: orange } </style> <script> let baseDiv,lowerDiv,middleDiv,upperDiv; document.addEventListener("DOMContentLoaded",()=>{ baseDiv=document.getElementById("base"); lowerDiv=document.getElementById("lower"); middleDiv=document.getElementById("middle"); upperDiv=document.getElementById("upper"); }); let backward=()=>{ middleDiv.innerHTML=baseDiv.innerHTML; lowerDiv.classList.add("rotate0to90"); middleDiv.className="upperHalfCard-after transform0to_90 zIndex4"; } let forward=()=>{ middleDiv.innerHTML=baseDiv.innerHTML; upperDiv.classList.add("rotate0to_90"); middleDiv.className="lowerHalfCard-after transform0to90 zIndex4"; } let upperHandler=()=>{ middleDiv.classList.add("rotate90to0"); upperDiv.classList.replace("zIndex4","zIndex2"); } let lowerHandler=()=>{ lowerDiv.classList.replace("zIndex4","zIndex2"); middleDiv.classList.add("rotate_90to0"); } let middleHandler=()=>{ upperDiv.innerHTML=baseDiv.innerHTML; lowerDiv.innerHTML=baseDiv.innerHTML; middleDiv.className="hide"; upperDiv.className="upperHalfCard-after zIndex4"; lowerDiv.className="lowerHalfCard-after zIndex2"; } </script> </head> <body> <div class="splitFlap"> <div id="base" class="fullCard-after zIndex2"> <img src="img/1_100.png"> </div> <div class="upperHalfCard-after zIndex4" id="upper" onAnimationEnd="upperHandler()"> <img src="img/0_100.png"> </div> <div id="middle" class="hide" onAnimationEnd="middleHandler()"> </div> <div class="lowerHalfCard-after zIndex2" id="lower" onAnimationEnd="lowerHandler()"> <img src="img/0_100.png"> </div> </div> <p> <button onClick="forward()"> + </button> <button onClick="backward()"> - </button> <button onClick="setHinge()">Set Hinge</button> </p> </body> </html> </nowiki></pre><br> I am creating a split-flap. It works fine in Chrome, but in firefox, during the second rotation period, it is not smooth as in chrome. How can I fix it?

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη cor-el

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

I don't do coding but is that a CSS code?

more options

You didn't include the img src="img/0_100.png", so it is harder to test.

Try to ask advice at a web development oriented forum.