Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Audio becomes crackly after visiting some websites

 • 1 απάντηση
 • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
 • 8 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από jonzn4SUSE

more options

I am using Mozilla Firefox for Linux Mint, version mint-001 - 1.0, though I have had this same problem for many versions of Firefox on Linux on this particular computer. When visiting duolingo.com and doing the exercises, the sound is incredibly choppy, as if it is extremely low bitrate. What's more, this also corrupts the sound on other websites, for example, bandcamp.com. If I start up Firefox and visit bandcamp.com, the audio is fine, but once I visit duolingo.com it corrupts the sound on bandcamp.com and other sites until I restart Firefox. I suspect this is a driver issue. I have tried in troubleshooting mode, with a different profile etc.

System Info:

System: Kernel: 5.4.0-104-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0

     Desktop: Cinnamon 5.2.7 wm: muffin dm: LightDM Distro: Linux Mint 20.3 Una 
     base: Ubuntu 20.04 focal 

Machine: Type: Desktop System: AlphaSync product: 1145569 v: N/A serial: <filter>

     Mobo: ASUSTeK model: PRIME B450M-A II v: Rev X.0x serial: <filter> 
     BIOS: American Megatrends v: 3002 date: 03/10/2021 

CPU: Topology: 8-Core model: AMD Ryzen 7 3700X bits: 64 type: MT MCP arch: Zen

     L2 cache: 4096 KiB 
     flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm bogomips: 114982 
     Speed: 2196 MHz min/max: 2200/3600 MHz Core speeds (MHz): 1: 2195 2: 2196 3: 2196 
     4: 2195 5: 2192 6: 2192 7: 2185 8: 2188 9: 2196 10: 2196 11: 2192 12: 2190 13: 2191 
     14: 2195 15: 2196 16: 2196 

Graphics: Device-1: NVIDIA vendor: Micro-Star MSI driver: nvidia v: 470.103.01 bus ID: 08:00.0

     chip ID: 10de:2484 
     Display: x11 server: X.Org 1.20.13 driver: nvidia 
     unloaded: fbdev,modesetting,nouveau,vesa resolution: 2560x1440~60Hz, 2560x1440~100Hz 
     OpenGL: renderer: NVIDIA GeForce RTX 3070/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 470.103.01 
     direct render: Yes 

Audio: Device-1: NVIDIA vendor: Micro-Star MSI driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 08:00.1

     chip ID: 10de:228b 
     Device-2: AMD Starship/Matisse HD Audio vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel v: kernel 
     bus ID: 0a:00.4 chip ID: 1022:1487 
     Sound Server: ALSA v: k5.4.0-104-generic 

Network: Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: ASUSTeK

     driver: r8169 v: kernel port: f000 bus ID: 07:00.0 chip ID: 10ec:8168 
     IF: enp7s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter> 

Drives: Local Storage: total: 931.51 GiB used: 458.07 GiB (49.2%)

     ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST1000DM010-2EP102 size: 931.51 GiB 
     speed: 6.0 Gb/s serial: <filter> 

Partition: ID-1: / size: 427.10 GiB used: 229.04 GiB (53.6%) fs: ext4 dev: /dev/sda5

     ID-2: swap-1 size: 30.83 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda6 

Sensors: System Temperatures: cpu: 35.6 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 47 C

     Fan Speeds (RPM): N/A gpu: nvidia fan: 0% 

Repos: No active apt repos in: /etc/apt/sources.list

     Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/official-package-repositories.list 
     1: deb https: //mirror.cov.ukservers.com/linuxmint una main upstream import backport
     2: deb http: //archive.ubuntu.com/ubuntu focal main restricted universe multiverse
     3: deb http: //archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates main restricted universe multiverse
     4: deb http: //archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports main restricted universe multiverse
     5: deb http: //security.ubuntu.com/ubuntu/ focal-security main restricted universe multiverse
     6: deb http: //archive.canonical.com/ubuntu/ focal partner

Info: Processes: 330 Uptime: 3h 39m Memory: 31.33 GiB used: 2.22 GiB (7.1%) Init: systemd

     v: 245 runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.4.0 alt: 10/9 Client: Unknown python3.8 client 
     inxi: 3.0.38
I am using Mozilla Firefox for Linux Mint, version mint-001 - 1.0, though I have had this same problem for many versions of Firefox on Linux on this particular computer. When visiting duolingo.com and doing the exercises, the sound is incredibly choppy, as if it is extremely low bitrate. What's more, this also corrupts the sound on other websites, for example, bandcamp.com. If I start up Firefox and visit bandcamp.com, the audio is fine, but once I visit duolingo.com it corrupts the sound on bandcamp.com and other sites until I restart Firefox. I suspect this is a driver issue. I have tried in troubleshooting mode, with a different profile etc. System Info: System: Kernel: 5.4.0-104-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0 Desktop: Cinnamon 5.2.7 wm: muffin dm: LightDM Distro: Linux Mint 20.3 Una base: Ubuntu 20.04 focal Machine: Type: Desktop System: AlphaSync product: 1145569 v: N/A serial: <filter> Mobo: ASUSTeK model: PRIME B450M-A II v: Rev X.0x serial: <filter> BIOS: American Megatrends v: 3002 date: 03/10/2021 CPU: Topology: 8-Core model: AMD Ryzen 7 3700X bits: 64 type: MT MCP arch: Zen L2 cache: 4096 KiB flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm bogomips: 114982 Speed: 2196 MHz min/max: 2200/3600 MHz Core speeds (MHz): 1: 2195 2: 2196 3: 2196 4: 2195 5: 2192 6: 2192 7: 2185 8: 2188 9: 2196 10: 2196 11: 2192 12: 2190 13: 2191 14: 2195 15: 2196 16: 2196 Graphics: Device-1: NVIDIA vendor: Micro-Star MSI driver: nvidia v: 470.103.01 bus ID: 08:00.0 chip ID: 10de:2484 Display: x11 server: X.Org 1.20.13 driver: nvidia unloaded: fbdev,modesetting,nouveau,vesa resolution: 2560x1440~60Hz, 2560x1440~100Hz OpenGL: renderer: NVIDIA GeForce RTX 3070/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 470.103.01 direct render: Yes Audio: Device-1: NVIDIA vendor: Micro-Star MSI driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 08:00.1 chip ID: 10de:228b Device-2: AMD Starship/Matisse HD Audio vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 0a:00.4 chip ID: 1022:1487 Sound Server: ALSA v: k5.4.0-104-generic Network: Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: ASUSTeK driver: r8169 v: kernel port: f000 bus ID: 07:00.0 chip ID: 10ec:8168 IF: enp7s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter> Drives: Local Storage: total: 931.51 GiB used: 458.07 GiB (49.2%) ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST1000DM010-2EP102 size: 931.51 GiB speed: 6.0 Gb/s serial: <filter> Partition: ID-1: / size: 427.10 GiB used: 229.04 GiB (53.6%) fs: ext4 dev: /dev/sda5 ID-2: swap-1 size: 30.83 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda6 Sensors: System Temperatures: cpu: 35.6 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 47 C Fan Speeds (RPM): N/A gpu: nvidia fan: 0% Repos: No active apt repos in: /etc/apt/sources.list Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/official-package-repositories.list 1: deb https: //mirror.cov.ukservers.com/linuxmint una main upstream import backport 2: deb http: //archive.ubuntu.com/ubuntu focal main restricted universe multiverse 3: deb http: //archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates main restricted universe multiverse 4: deb http: //archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports main restricted universe multiverse 5: deb http: //security.ubuntu.com/ubuntu/ focal-security main restricted universe multiverse 6: deb http: //archive.canonical.com/ubuntu/ focal partner Info: Processes: 330 Uptime: 3h 39m Memory: 31.33 GiB used: 2.22 GiB (7.1%) Init: systemd v: 245 runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.4.0 alt: 10/9 Client: Unknown python3.8 client inxi: 3.0.38

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

I cannot replicate the issue and duolingo is fun. Tried both sites with Nightly and 98.0 and had no issues with sound. Try downloading another copy of Firefox, run it from the folder and see if you have the same issue. https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release

I would try a live stick with another OS to test. https://get.opensuse.org/leap/

Operating System: openSUSE Tumbleweed 20220311 KDE Plasma Version: 5.24.2 KDE Frameworks Version: 5.91.0 Qt Version: 5.15.2 Kernel Version: 5.16.11-1-default (64-bit) Graphics Platform: X11 Processors: 4 × Intel® Core™ i7-4810MQ CPU @ 2.80GHz Memory: 31.0 GiB of RAM Graphics Processor: Mesa DRI Intel® HD Graphics 4600