Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Delayed start of Firefox browser....

 • 4 απαντήσεις
 • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
 • 40 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

When I click on the icon to start the browser it takes 2 minutes and 36 seconds for Firefox to connect to the Internet and display the page it is set for. I have attached info from the crash report here if it helps and if not then please advise what info may help in determining the cause for this delayed start:

13:28:04.257 Error while loading 'jar:file:///usr/lib/firefox/browser/omni.ja!/chrome/browser/search-extensions/twitter/manifest.json' (NS_ERROR_FILE_NOT_FOUND) Extension.jsm:600
  readJSON resource://gre/modules/Extension.jsm:600
  onStopRequest resource://gre/modules/NetUtil.jsm:128

13:28:04.573 [Exception... "Component returned failure code: 0x80004001 (NS_ERROR_NOT_IMPLEMENTED) [nsIAppStartup.secondsSinceLastOSRestart]" nsresult: "0x80004001 (NS_ERROR_NOT_IMPLEMENTED)" location: "JS frame :: resource:///modules/BrowserGlue.jsm :: _collectStartupConditionsTelemetry :: line 1756" data: no] BrowserGlue.jsm:1756:9
  _collectStartupConditionsTelemetry resource:///modules/BrowserGlue.jsm:1756
  BG__onFirstWindowLoaded resource:///modules/BrowserGlue.jsm:1883
  BG_observe resource:///modules/BrowserGlue.jsm:1020
  _delayedStartup chrome://browser/content/browser.js:2181
  _delayedStartup self-hosted:1161

13:28:06.474 TypeError: date is undefined TelemetryUtils.jsm:161:1

13:28:06.815 Cc['@mozilla.org/toolkit/glean;1'] is undefined BrowserGlue.jsm:2632
  task resource:///modules/BrowserGlue.jsm:2632
  _scheduleStartupIdleTasks resource:///modules/BrowserGlue.jsm:2666

13:28:07.113 Content Security Policy: The page’s settings blocked the loading of a resource at eval (“script-src”). background.js:23202:15

13:28:08.054 Error: Can't find profile directory. 2 XULStore.jsm:66:15
  load resource://gre/modules/XULStore.jsm:66
  XULStore resource://gre/modules/XULStore.jsm:24

13:30:38.386 Error: Can't find profile directory. 2 XULStore.jsm:66:15
  load resource://gre/modules/XULStore.jsm:66
  XULStore resource://gre/modules/XULStore.jsm:24

13:31:15.343 Unchecked lastError value: Error: Missing host permission for the tab background.js:103907
  [433]</< moz-extension://02d14063-d6fc-4f5a-a198-cb6bff1aaecb/public/js/background.js:103907

13:31:15.343 Unchecked lastError value: Error: Missing host permission for the tab background.js:103914
  [433]</< moz-extension://02d14063-d6fc-4f5a-a198-cb6bff1aaecb/public/js/background.js:103914

13:31:15.344 Unchecked lastError value: Error: Missing host permission for the tab background.js:103322

  injectDOMSignal moz-extension://02d14063-d6fc-4f5a-a198-cb6bff1aaecb/public/js/background.js:103322

13:31:15.344 Unchecked lastError value: Error: Missing host permission for the tab background.js:103329

  injectDOMSignal moz-extension://02d14063-d6fc-4f5a-a198-cb6bff1aaecb/public/js/background.js:103329

13:31:24.773 Unchecked lastError value: Error: Missing host permission for the tab background.js:103907

  [433]</< moz-extension://02d14063-d6fc-4f5a-a198-cb6bff1aaecb/public/js/background.js:103907
13:31:24.774 Unchecked lastError value: Error: Missing host permission for the tab background.js:103914

  [433]</< moz-extension://02d14063-d6fc-4f5a-a198-cb6bff1aaecb/public/js/background.js:103914
13:31:24.774 Unchecked lastError value: Error: Missing host permission for the tab background.js:103322

  injectDOMSignal moz-extension://02d14063-d6fc-4f5a-a198-cb6bff1aaecb/public/js/background.js:103322

13:31:24.774 Unchecked lastError value: Error: Missing host permission for the tab background.js:103329

  injectDOMSignal moz-extension://02d14063-d6fc-4f5a-a198-cb6bff1aaecb/public/js/background.js:103329

13:31:25.074 TypeError: b is undefined products-min.75d406edb591.js:1:62
  compareVersions https://static-media-prod-cdn.itsre-sumo.mozilla.net/static/build/products-min.75d406edb591.js:1
  <anonymous> https://static-media-prod-cdn.itsre-sumo.mozilla.net/static/build/products-min.75d406edb591.js:1
  listener https://static-media-prod-cdn.itsre-sumo.mozilla.net/static/build/common-min.dcc8bd44d711.js:1
  sendPageEvent resource:///modules/UITourChild.jsm:120
  receiveMessage resource:///modules/UITourChild.jsm:101

13:31:41.739 Content Security Policy: The page’s settings blocked the loading of a resource at data:application/javascript;base64,KCgpI… (“script-src”).

13:31:56.600 Cross-Origin Request Blocked: The Same Origin Policy disallows reading the remote resource at https://cdn.speedcurve.com/js/lux.js?id=108906238. (Reason: CORS request did not succeed).

13:31:56.804 Cross-Origin Request Blocked: The Same Origin Policy disallows reading the remote resource at https://cdn.speedcurve.com/js/lux.js?id=108906238. (Reason: CORS request did not succeed).

13:33:09.352 Cross-Origin Request Blocked: The Same Origin Policy disallows reading the remote resource at https://cdn.speedcurve.com/js/lux.js?id=108906238. (Reason: CORS request did not succeed).

13:34:43.407 Key key_application of menuitem Application could not be found menu.js:292
  accelText chrome://global/content/elements/menu.js:292
  _computeAccelTextFromKeyIfNeeded chrome://global/content/elements/menu.js:299
  render chrome://global/content/elements/menu.js:326
  connectedCallback chrome://global/content/elements/menu.js:342
  addAllToolsToMenu resource://devtools/client/framework/browser-menus.js:220
  addMenus resource://devtools/client/framework/browser-menus.js:303
  _registerBrowserWindow resource://devtools/client/framework/devtools-browser.js:468
  <anonymous> resource://devtools/client/framework/devtools-browser.js:820
  load resource://devtools/shared/base-loader.js:160
  _require resource://devtools/shared/base-loader.js:346
  requireHook resource://devtools/shared/Loader.jsm:103
  require resource://devtools/shared/base-loader.js:300
  initDevTools resource:///modules/DevToolsStartup.jsm:943
  onPopupShowing resource:///modules/DevToolsStartup.jsm:709

When I click on the icon to start the browser it takes 2 minutes and 36 seconds for Firefox to connect to the Internet and display the page it is set for. I have attached info from the crash report here if it helps and if not then please advise what info may help in determining the cause for this delayed start: <pre><nowiki>13:28:04.257 Error while loading 'jar:file:///usr/lib/firefox/browser/omni.ja!/chrome/browser/search-extensions/twitter/manifest.json' (NS_ERROR_FILE_NOT_FOUND) Extension.jsm:600 readJSON resource://gre/modules/Extension.jsm:600 onStopRequest resource://gre/modules/NetUtil.jsm:128 13:28:04.573 [Exception... "Component returned failure code: 0x80004001 (NS_ERROR_NOT_IMPLEMENTED) [nsIAppStartup.secondsSinceLastOSRestart]" nsresult: "0x80004001 (NS_ERROR_NOT_IMPLEMENTED)" location: "JS frame :: resource:///modules/BrowserGlue.jsm :: _collectStartupConditionsTelemetry :: line 1756" data: no] BrowserGlue.jsm:1756:9 _collectStartupConditionsTelemetry resource:///modules/BrowserGlue.jsm:1756 BG__onFirstWindowLoaded resource:///modules/BrowserGlue.jsm:1883 BG_observe resource:///modules/BrowserGlue.jsm:1020 _delayedStartup chrome://browser/content/browser.js:2181 _delayedStartup self-hosted:1161 13:28:06.474 TypeError: date is undefined TelemetryUtils.jsm:161:1 13:28:06.815 Cc['@mozilla.org/toolkit/glean;1'] is undefined BrowserGlue.jsm:2632 task resource:///modules/BrowserGlue.jsm:2632 _scheduleStartupIdleTasks resource:///modules/BrowserGlue.jsm:2666 13:28:07.113 Content Security Policy: The page’s settings blocked the loading of a resource at eval (“script-src”). background.js:23202:15 13:28:08.054 Error: Can't find profile directory. 2 XULStore.jsm:66:15 load resource://gre/modules/XULStore.jsm:66 XULStore resource://gre/modules/XULStore.jsm:24 13:30:38.386 Error: Can't find profile directory. 2 XULStore.jsm:66:15 load resource://gre/modules/XULStore.jsm:66 XULStore resource://gre/modules/XULStore.jsm:24 13:31:15.343 Unchecked lastError value: Error: Missing host permission for the tab background.js:103907 [433]</< moz-extension://02d14063-d6fc-4f5a-a198-cb6bff1aaecb/public/js/background.js:103907 13:31:15.343 Unchecked lastError value: Error: Missing host permission for the tab background.js:103914 [433]</< moz-extension://02d14063-d6fc-4f5a-a198-cb6bff1aaecb/public/js/background.js:103914 13:31:15.344 Unchecked lastError value: Error: Missing host permission for the tab background.js:103322 injectDOMSignal moz-extension://02d14063-d6fc-4f5a-a198-cb6bff1aaecb/public/js/background.js:103322 13:31:15.344 Unchecked lastError value: Error: Missing host permission for the tab background.js:103329 injectDOMSignal moz-extension://02d14063-d6fc-4f5a-a198-cb6bff1aaecb/public/js/background.js:103329 13:31:24.773 Unchecked lastError value: Error: Missing host permission for the tab background.js:103907 [433]</< moz-extension://02d14063-d6fc-4f5a-a198-cb6bff1aaecb/public/js/background.js:103907 13:31:24.774 Unchecked lastError value: Error: Missing host permission for the tab background.js:103914 [433]</< moz-extension://02d14063-d6fc-4f5a-a198-cb6bff1aaecb/public/js/background.js:103914 13:31:24.774 Unchecked lastError value: Error: Missing host permission for the tab background.js:103322 injectDOMSignal moz-extension://02d14063-d6fc-4f5a-a198-cb6bff1aaecb/public/js/background.js:103322 13:31:24.774 Unchecked lastError value: Error: Missing host permission for the tab background.js:103329 injectDOMSignal moz-extension://02d14063-d6fc-4f5a-a198-cb6bff1aaecb/public/js/background.js:103329 13:31:25.074 TypeError: b is undefined products-min.75d406edb591.js:1:62 compareVersions https://static-media-prod-cdn.itsre-sumo.mozilla.net/static/build/products-min.75d406edb591.js:1 <anonymous> https://static-media-prod-cdn.itsre-sumo.mozilla.net/static/build/products-min.75d406edb591.js:1 listener https://static-media-prod-cdn.itsre-sumo.mozilla.net/static/build/common-min.dcc8bd44d711.js:1 sendPageEvent resource:///modules/UITourChild.jsm:120 receiveMessage resource:///modules/UITourChild.jsm:101 13:31:41.739 Content Security Policy: The page’s settings blocked the loading of a resource at data:application/javascript;base64,KCgpI… (“script-src”). 13:31:56.600 Cross-Origin Request Blocked: The Same Origin Policy disallows reading the remote resource at https://cdn.speedcurve.com/js/lux.js?id=108906238. (Reason: CORS request did not succeed). 13:31:56.804 Cross-Origin Request Blocked: The Same Origin Policy disallows reading the remote resource at https://cdn.speedcurve.com/js/lux.js?id=108906238. (Reason: CORS request did not succeed). 13:33:09.352 Cross-Origin Request Blocked: The Same Origin Policy disallows reading the remote resource at https://cdn.speedcurve.com/js/lux.js?id=108906238. (Reason: CORS request did not succeed). 13:34:43.407 Key key_application of menuitem Application could not be found menu.js:292 accelText chrome://global/content/elements/menu.js:292 _computeAccelTextFromKeyIfNeeded chrome://global/content/elements/menu.js:299 render chrome://global/content/elements/menu.js:326 connectedCallback chrome://global/content/elements/menu.js:342 addAllToolsToMenu resource://devtools/client/framework/browser-menus.js:220 addMenus resource://devtools/client/framework/browser-menus.js:303 _registerBrowserWindow resource://devtools/client/framework/devtools-browser.js:468 <anonymous> resource://devtools/client/framework/devtools-browser.js:820 load resource://devtools/shared/base-loader.js:160 _require resource://devtools/shared/base-loader.js:346 requireHook resource://devtools/shared/Loader.jsm:103 require resource://devtools/shared/base-loader.js:300 initDevTools resource:///modules/DevToolsStartup.jsm:943 onPopupShowing resource:///modules/DevToolsStartup.jsm:709</nowiki></pre><br>

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη cor-el

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

Let’s do a full clean re-install;

Note: Firefox comes in three or more folders on all computers. They are;

Maintenance: (Programs Folder) <Windows Only> Firefox itself: (Programs Folder) And two folders in the profile of each user on the computer for each Firefox profile for that user.

If you remove the Firefox folder, the user profiles would not be affected.


Download Firefox For All languages And Systems {web link}

Firefox ESR; Extended Support Release {web link}

Beta, Developer, Nightly versions https://www.mozilla.org/en-US/firefox/channel/desktop/

Install Older Version Of Firefox {web link}


Save the file. Then Close Firefox.

Using your file browser, open the Programs Folder on your computer.

Windows: C:\Program Files C:\Program Files (x86) Note: Check Both Folders

Mac: Open the "Applications" folder. https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-download-and-install-firefox-mac

Linux: Check your user manual. If you installed Firefox with the distro-based package manager, you should use the same way to uninstall it. See Install Firefox on Linux; https://support.mozilla.org/en-US/kb/install-firefox-linux

If you downloaded and installed the binary package from the Firefox download page, simply remove the folder Firefox in your home directory. http://www.mozilla.org/firefox#desktop ++++++++++++++++++++++++++++ Look for, and remove any Mozilla or Firefox program folders. Do not remove the Mozilla Thunderbird folder if there is one.

Do Not remove any profile folders.

After rebooting the computer, run a registry scanner if you have one. Then run the installer. +++++++++++++++++++++++++++ If there is a problem, start your Computer in safe mode and try again.

How to Start all Computers in Safe Mode; {web link} Free Online Encyclopedia

more options

Did a complete uninstall and re-install. Problem still exists and now took 4+ minutes to open homepage for Linux Mint homepage. I followed and deleted all folders with any reference to Firefox as instructed by FredMcD above. Please advise what other actions can be taken to further investigate this. Thanks!!

more options

And the computer in Safe Mode?

more options

Try the Firefox version from the official Mozilla server if you currently use a version from the repositories of your Linux distribution.


Try to disable IPv6 (check for other possible causes as well).

You can check the connection settings.

 • Options/Preferences -> General -> Network: Connection -> Settings

If you do not need to use a proxy to connect to internet then try to select "No Proxy" if "Use the system proxy settings" or one of the others do not work properly.

See "Firefox connection settings":


You can create a new profile as a quick test to see if your current profile is causing the problem.

See "Creating a profile":

If the new profile works then you can transfer files from a previously used profile to the new profile, but be cautious not to copy corrupted files to avoid carrying over problems.