Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Change pdf viewer background color (both sides of the pdf) to dark

 • 8 απαντήσεις
 • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
 • 1962 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από vib2810

more options

Hey there, awesomes! I'd like to change my Firefox pdf viewer's background color (both sides of the pdf) to dark, currently it shows light gray (see `background_bg.png`). And here is effect I want it to look like (see screenshot from Chrome `wished_bg.png`). Thanks in advance (:

PS: I don't want to change my theme to dark. It seems I have to change my css, but I dunno which & how.

Συνημμένα στιγμιότυπα

Επιλεγμένη λύση

Yes, you can create a userContent.css file. If that's new to you, here are the steps. Setting this up is a little bit involved, so please set aside 10 quiet minutes to work through it.

This assumes you do not already have a userContent.css file. If you do already have a working userContent.css file, you just need to add the rule under (A) to your file.

(A) Select and copy the following style rule code (Updated using code from #answer-1353546)

/*** Firefox 81 PDF Viewer Dark Theme for userContent.css ***/
/* 
 These rules are from 
 resource://pdf.js/web/viewer.css
 Line 456, the lines within:
 @media (prefers-color-scheme: dark) { :root { } }
*/
[mozdisallowselectionprint] > body {
 --main-color: rgba(249, 249, 250, 1);
 --body-bg-color: rgba(42, 42, 46, 1);
 --errorWrapper-bg-color: rgba(199, 17, 17, 1);
 --progressBar-color: rgba(0, 96, 223, 1);
 --scrollbar-color: rgba(121, 121, 123, 1);
 --scrollbar-bg-color: rgba(35, 35, 39, 1);
 --sidebar-bg-color: rgba(50, 50, 52, 1);
 --toolbar-bg-color: rgba(56, 56, 61, 1);
 --toolbar-border-color: rgba(12, 12, 13, 1);
 --button-hover-color: rgba(102, 102, 103, 1);
 --toggled-btn-bg-color: rgba(0, 0, 0, 0.3);
 --dropdown-btn-bg-color: rgba(74, 74, 79, 1);
 --separator-color: rgba(0, 0, 0, 0.3);
 --field-color: rgba(250, 250, 250, 1);
 --field-bg-color: rgba(64, 64, 68, 1);
 --field-border-color: rgba(115, 115, 115, 1);
 --findbar-nextprevious-btn-bg-color: rgba(89, 89, 89, 1);
 --outline-color: rgba(255, 255, 255, 0.8);
 --outline-hover-color: rgba(255, 255, 255, 0.9);
 --outline-active-color: rgba(255, 255, 255, 0.08);
 --outline-active-bg-color: rgba(255, 255, 255, 1);
 --sidebaritem-bg-color: rgba(255, 255, 255, 0.15);
 --doorhanger-bg-color: rgba(74, 74, 79, 1);
 --doorhanger-border-color: rgba(39, 39, 43, 1);
 --doorhanger-hover-color: rgba(93, 94, 98, 1);
 --doorhanger-separator-color: rgba(92, 92, 97, 1);
 --overlay-button-bg-color: rgba(92, 92, 97, 1);
 --overlay-button-hover-color: rgba(115, 115, 115, 1);
 --loading-icon: url(images/loading-dark.svg);
 --treeitem-expanded-icon: url(images/treeitem-expanded-dark.svg);
 --treeitem-collapsed-icon: url(images/treeitem-collapsed-dark.svg);
 --toolbarButton-menuArrow-icon: url(images/toolbarButton-menuArrow-dark.svg);
 --toolbarButton-sidebarToggle-icon: url(images/toolbarButton-sidebarToggle-dark.svg);
 --toolbarButton-secondaryToolbarToggle-icon: url(images/toolbarButton-secondaryToolbarToggle-dark.svg);
 --toolbarButton-pageUp-icon: url(images/toolbarButton-pageUp-dark.svg);
 --toolbarButton-pageDown-icon: url(images/toolbarButton-pageDown-dark.svg);
 --toolbarButton-zoomOut-icon: url(images/toolbarButton-zoomOut-dark.svg);
 --toolbarButton-zoomIn-icon: url(images/toolbarButton-zoomIn-dark.svg);
 --toolbarButton-presentationMode-icon: url(images/toolbarButton-presentationMode-dark.svg);
 --toolbarButton-print-icon: url(images/toolbarButton-print-dark.svg);
 --toolbarButton-openFile-icon: url(images/toolbarButton-openFile-dark.svg);
 --toolbarButton-download-icon: url(images/toolbarButton-download-dark.svg);
 --toolbarButton-bookmark-icon: url(images/toolbarButton-bookmark-dark.svg);
 --toolbarButton-viewThumbnail-icon: url(images/toolbarButton-viewThumbnail-dark.svg);
 --toolbarButton-viewOutline-icon: url(images/toolbarButton-viewOutline-dark.svg);
 --toolbarButton-viewAttachments-icon: url(images/toolbarButton-viewAttachments-dark.svg);
 --toolbarButton-search-icon: url(images/toolbarButton-search-dark.svg);
 --findbarButton-previous-icon: url(images/findbarButton-previous-dark.svg);
 --findbarButton-next-icon: url(images/findbarButton-next-dark.svg);
 --secondaryToolbarButton-firstPage-icon: url(images/secondaryToolbarButton-firstPage-dark.svg);
 --secondaryToolbarButton-lastPage-icon: url(images/secondaryToolbarButton-lastPage-dark.svg);
 --secondaryToolbarButton-rotateCcw-icon: url(images/secondaryToolbarButton-rotateCcw-dark.svg);
 --secondaryToolbarButton-rotateCw-icon: url(images/secondaryToolbarButton-rotateCw-dark.svg);
 --secondaryToolbarButton-selectTool-icon: url(images/secondaryToolbarButton-selectTool-dark.svg);
 --secondaryToolbarButton-handTool-icon: url(images/secondaryToolbarButton-handTool-dark.svg);
 --secondaryToolbarButton-scrollVertical-icon: url(images/secondaryToolbarButton-scrollVertical-dark.svg);
 --secondaryToolbarButton-scrollHorizontal-icon: url(images/secondaryToolbarButton-scrollHorizontal-dark.svg);
 --secondaryToolbarButton-scrollWrapped-icon: url(images/secondaryToolbarButton-scrollWrapped-dark.svg);
 --secondaryToolbarButton-spreadNone-icon: url(images/secondaryToolbarButton-spreadNone-dark.svg);
 --secondaryToolbarButton-spreadOdd-icon: url(images/secondaryToolbarButton-spreadOdd-dark.svg);
 --secondaryToolbarButton-spreadEven-icon: url(images/secondaryToolbarButton-spreadEven-dark.svg);
 --secondaryToolbarButton-documentProperties-icon: url(images/secondaryToolbarButton-documentProperties-dark.svg);
}


(B) Generate and download a userContent.css file

Open the following page and paste the above rules into the editor, replacing the sample rule:

https://www.userchrome.org/download-userchrome-css.html

Then change the file name selection to userContent.css and click "Generate CSS File". Save the userContent.css file to your computer. (See first attached screenshot)

Use the downloads list on the toolbar to open the downloads folder directly to the new userContent.css file. (See second attached screenshot)

Minimize (don't close) that File Explorer (Mac: Finder; Linux: ?) window for later reference.

(C) Create a new chrome folder in your profile folder

The following article has the detailed steps for that (#1, #2, and I recommend #3)

https://www.userchrome.org/how-create-userchrome-css.html

I have videos for Windows and Mac in case the text is not clear.

(D) Move the userContent.css file you generated in Step B into the chrome folder you created in Step C

You could copy/paste, drag/drop, etc.

(E) Set Firefox to look for userContent.css at startup -- see step #6 in the above article.

The next time you exit Firefox and start it up again, it should discover that file and apply the rules to the PDF viewer.

Success?

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (9)

more options

Do you have a userContent.css file for restyling web content? You could experiment with rules such as the following. I started looking at all the bits and pieces but need to do other things now so this isn't finished. To see how it will look, you could apply the rules temporarily as follows (with the PDF open):

(1) Open the Style Editor panel of the Developer Tools. Either:

 • Shift+F7
 • "3-bar" menu button > Web Developer > Style Editor
 • (menu bar) Tools > Web Developer > Style Editor

(2) Click the + button above the list of style sheets to create a new blank one and paste these rules:

/*** Fx81 PDF Viewer dark theme pre-alpha v 0.1 ***/

/* Viewer body area: dark side margins */
#viewer.pdfViewer {
	background-color: #333 !important;
}

/* Viewer toolbar and elements */
#toolbarContainer > #toolbarViewer, 
#toolbarContainer > #toolbarViewer input,
#toolbarContainer > #toolbarViewer select,
#toolbarContainer > #toolbarViewer option,
#toolbarContainer > #toolbarViewer span,
#secondaryToolbar,
#secondaryToolbar > #secondaryToolbarButtonContainer button {
	color: #eee !important;
	background-color: #555 !important;
}
#toolbarContainer > #toolbarViewer button::before,
#toolbarContainer > #toolbarViewer a::before,
#toolbarContainer > #toolbarViewer span::after,
#secondaryToolbar > #secondaryToolbarButtonContainer button::before {
	filter: invert(1) !important;
}
#toolbarContainer > #toolbarViewer button:hover,
#toolbarContainer > #toolbarViewer a:hover {
	background-color: #000 !important;
}

I'm sure if you search around you'll find other recipes online. One good place to search is:

https://www.reddit.com/r/FirefoxCSS

Χρήσιμο;

more options

Thanks, that works. But I have to import the new css file every time when I open a pdf, which is a very tedious job. Is there a way that the browser can automatically reload those css files?

Χρήσιμο;

more options

Επιλεγμένη λύση

Yes, you can create a userContent.css file. If that's new to you, here are the steps. Setting this up is a little bit involved, so please set aside 10 quiet minutes to work through it.

This assumes you do not already have a userContent.css file. If you do already have a working userContent.css file, you just need to add the rule under (A) to your file.

(A) Select and copy the following style rule code (Updated using code from #answer-1353546)

/*** Firefox 81 PDF Viewer Dark Theme for userContent.css ***/
/* 
 These rules are from 
 resource://pdf.js/web/viewer.css
 Line 456, the lines within:
 @media (prefers-color-scheme: dark) { :root { } }
*/
[mozdisallowselectionprint] > body {
 --main-color: rgba(249, 249, 250, 1);
 --body-bg-color: rgba(42, 42, 46, 1);
 --errorWrapper-bg-color: rgba(199, 17, 17, 1);
 --progressBar-color: rgba(0, 96, 223, 1);
 --scrollbar-color: rgba(121, 121, 123, 1);
 --scrollbar-bg-color: rgba(35, 35, 39, 1);
 --sidebar-bg-color: rgba(50, 50, 52, 1);
 --toolbar-bg-color: rgba(56, 56, 61, 1);
 --toolbar-border-color: rgba(12, 12, 13, 1);
 --button-hover-color: rgba(102, 102, 103, 1);
 --toggled-btn-bg-color: rgba(0, 0, 0, 0.3);
 --dropdown-btn-bg-color: rgba(74, 74, 79, 1);
 --separator-color: rgba(0, 0, 0, 0.3);
 --field-color: rgba(250, 250, 250, 1);
 --field-bg-color: rgba(64, 64, 68, 1);
 --field-border-color: rgba(115, 115, 115, 1);
 --findbar-nextprevious-btn-bg-color: rgba(89, 89, 89, 1);
 --outline-color: rgba(255, 255, 255, 0.8);
 --outline-hover-color: rgba(255, 255, 255, 0.9);
 --outline-active-color: rgba(255, 255, 255, 0.08);
 --outline-active-bg-color: rgba(255, 255, 255, 1);
 --sidebaritem-bg-color: rgba(255, 255, 255, 0.15);
 --doorhanger-bg-color: rgba(74, 74, 79, 1);
 --doorhanger-border-color: rgba(39, 39, 43, 1);
 --doorhanger-hover-color: rgba(93, 94, 98, 1);
 --doorhanger-separator-color: rgba(92, 92, 97, 1);
 --overlay-button-bg-color: rgba(92, 92, 97, 1);
 --overlay-button-hover-color: rgba(115, 115, 115, 1);
 --loading-icon: url(images/loading-dark.svg);
 --treeitem-expanded-icon: url(images/treeitem-expanded-dark.svg);
 --treeitem-collapsed-icon: url(images/treeitem-collapsed-dark.svg);
 --toolbarButton-menuArrow-icon: url(images/toolbarButton-menuArrow-dark.svg);
 --toolbarButton-sidebarToggle-icon: url(images/toolbarButton-sidebarToggle-dark.svg);
 --toolbarButton-secondaryToolbarToggle-icon: url(images/toolbarButton-secondaryToolbarToggle-dark.svg);
 --toolbarButton-pageUp-icon: url(images/toolbarButton-pageUp-dark.svg);
 --toolbarButton-pageDown-icon: url(images/toolbarButton-pageDown-dark.svg);
 --toolbarButton-zoomOut-icon: url(images/toolbarButton-zoomOut-dark.svg);
 --toolbarButton-zoomIn-icon: url(images/toolbarButton-zoomIn-dark.svg);
 --toolbarButton-presentationMode-icon: url(images/toolbarButton-presentationMode-dark.svg);
 --toolbarButton-print-icon: url(images/toolbarButton-print-dark.svg);
 --toolbarButton-openFile-icon: url(images/toolbarButton-openFile-dark.svg);
 --toolbarButton-download-icon: url(images/toolbarButton-download-dark.svg);
 --toolbarButton-bookmark-icon: url(images/toolbarButton-bookmark-dark.svg);
 --toolbarButton-viewThumbnail-icon: url(images/toolbarButton-viewThumbnail-dark.svg);
 --toolbarButton-viewOutline-icon: url(images/toolbarButton-viewOutline-dark.svg);
 --toolbarButton-viewAttachments-icon: url(images/toolbarButton-viewAttachments-dark.svg);
 --toolbarButton-search-icon: url(images/toolbarButton-search-dark.svg);
 --findbarButton-previous-icon: url(images/findbarButton-previous-dark.svg);
 --findbarButton-next-icon: url(images/findbarButton-next-dark.svg);
 --secondaryToolbarButton-firstPage-icon: url(images/secondaryToolbarButton-firstPage-dark.svg);
 --secondaryToolbarButton-lastPage-icon: url(images/secondaryToolbarButton-lastPage-dark.svg);
 --secondaryToolbarButton-rotateCcw-icon: url(images/secondaryToolbarButton-rotateCcw-dark.svg);
 --secondaryToolbarButton-rotateCw-icon: url(images/secondaryToolbarButton-rotateCw-dark.svg);
 --secondaryToolbarButton-selectTool-icon: url(images/secondaryToolbarButton-selectTool-dark.svg);
 --secondaryToolbarButton-handTool-icon: url(images/secondaryToolbarButton-handTool-dark.svg);
 --secondaryToolbarButton-scrollVertical-icon: url(images/secondaryToolbarButton-scrollVertical-dark.svg);
 --secondaryToolbarButton-scrollHorizontal-icon: url(images/secondaryToolbarButton-scrollHorizontal-dark.svg);
 --secondaryToolbarButton-scrollWrapped-icon: url(images/secondaryToolbarButton-scrollWrapped-dark.svg);
 --secondaryToolbarButton-spreadNone-icon: url(images/secondaryToolbarButton-spreadNone-dark.svg);
 --secondaryToolbarButton-spreadOdd-icon: url(images/secondaryToolbarButton-spreadOdd-dark.svg);
 --secondaryToolbarButton-spreadEven-icon: url(images/secondaryToolbarButton-spreadEven-dark.svg);
 --secondaryToolbarButton-documentProperties-icon: url(images/secondaryToolbarButton-documentProperties-dark.svg);
}


(B) Generate and download a userContent.css file

Open the following page and paste the above rules into the editor, replacing the sample rule:

https://www.userchrome.org/download-userchrome-css.html

Then change the file name selection to userContent.css and click "Generate CSS File". Save the userContent.css file to your computer. (See first attached screenshot)

Use the downloads list on the toolbar to open the downloads folder directly to the new userContent.css file. (See second attached screenshot)

Minimize (don't close) that File Explorer (Mac: Finder; Linux: ?) window for later reference.

(C) Create a new chrome folder in your profile folder

The following article has the detailed steps for that (#1, #2, and I recommend #3)

https://www.userchrome.org/how-create-userchrome-css.html

I have videos for Windows and Mac in case the text is not clear.

(D) Move the userContent.css file you generated in Step B into the chrome folder you created in Step C

You could copy/paste, drag/drop, etc.

(E) Set Firefox to look for userContent.css at startup -- see step #6 in the above article.

The next time you exit Firefox and start it up again, it should discover that file and apply the rules to the PDF viewer.

Success?

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη jscher2000

Χρήσιμο;

more options

Fantastic! Very much obliged!

Χρήσιμο;

more options

What code would I need to make the table of contents dark like in the second image but without the red. Thank you so much for the help!

Χρήσιμο;

more options

Here is an updated set of rules I stole from Firefox's dark mode version of the viewer:

Background

Firefox 81 will toggle the PDF viewer and various other internal pages, such as about:config, to a dark theme when your system is set to use a dark theme, or if you create and set this preference in about:config:

ui.systemUsesDarkTheme => Number => 1

See the attached screenshot. 0=Light, 1=Dark. More info on the configuration editor: Configuration Editor for Firefox.

When you do that, the colors in the PDF viewer -- other than the PDF itself -- are changed using an alternate set of CSS variables for @media (prefers-color-scheme: dark) {}

If you don't want all your built-in pages to have a dark theme, you can grab that alternate set of colors and use it for the viewer like this...

Adapted for userContent.css

/*** Firefox 81 PDF Viewer Dark Theme for userContent.css ***/
/* 
 These rules are from 
 resource://pdf.js/web/viewer.css
 Line 456, the lines within:
 @media (prefers-color-scheme: dark) { :root { } }
*/
[mozdisallowselectionprint] > body {
 --main-color: rgba(249, 249, 250, 1);
 --body-bg-color: rgba(42, 42, 46, 1);
 --errorWrapper-bg-color: rgba(199, 17, 17, 1);
 --progressBar-color: rgba(0, 96, 223, 1);
 --scrollbar-color: rgba(121, 121, 123, 1);
 --scrollbar-bg-color: rgba(35, 35, 39, 1);
 --sidebar-bg-color: rgba(50, 50, 52, 1);
 --toolbar-bg-color: rgba(56, 56, 61, 1);
 --toolbar-border-color: rgba(12, 12, 13, 1);
 --button-hover-color: rgba(102, 102, 103, 1);
 --toggled-btn-bg-color: rgba(0, 0, 0, 0.3);
 --dropdown-btn-bg-color: rgba(74, 74, 79, 1);
 --separator-color: rgba(0, 0, 0, 0.3);
 --field-color: rgba(250, 250, 250, 1);
 --field-bg-color: rgba(64, 64, 68, 1);
 --field-border-color: rgba(115, 115, 115, 1);
 --findbar-nextprevious-btn-bg-color: rgba(89, 89, 89, 1);
 --outline-color: rgba(255, 255, 255, 0.8);
 --outline-hover-color: rgba(255, 255, 255, 0.9);
 --outline-active-color: rgba(255, 255, 255, 0.08);
 --outline-active-bg-color: rgba(255, 255, 255, 1);
 --sidebaritem-bg-color: rgba(255, 255, 255, 0.15);
 --doorhanger-bg-color: rgba(74, 74, 79, 1);
 --doorhanger-border-color: rgba(39, 39, 43, 1);
 --doorhanger-hover-color: rgba(93, 94, 98, 1);
 --doorhanger-separator-color: rgba(92, 92, 97, 1);
 --overlay-button-bg-color: rgba(92, 92, 97, 1);
 --overlay-button-hover-color: rgba(115, 115, 115, 1);
 --loading-icon: url(images/loading-dark.svg);
 --treeitem-expanded-icon: url(images/treeitem-expanded-dark.svg);
 --treeitem-collapsed-icon: url(images/treeitem-collapsed-dark.svg);
 --toolbarButton-menuArrow-icon: url(images/toolbarButton-menuArrow-dark.svg);
 --toolbarButton-sidebarToggle-icon: url(images/toolbarButton-sidebarToggle-dark.svg);
 --toolbarButton-secondaryToolbarToggle-icon: url(images/toolbarButton-secondaryToolbarToggle-dark.svg);
 --toolbarButton-pageUp-icon: url(images/toolbarButton-pageUp-dark.svg);
 --toolbarButton-pageDown-icon: url(images/toolbarButton-pageDown-dark.svg);
 --toolbarButton-zoomOut-icon: url(images/toolbarButton-zoomOut-dark.svg);
 --toolbarButton-zoomIn-icon: url(images/toolbarButton-zoomIn-dark.svg);
 --toolbarButton-presentationMode-icon: url(images/toolbarButton-presentationMode-dark.svg);
 --toolbarButton-print-icon: url(images/toolbarButton-print-dark.svg);
 --toolbarButton-openFile-icon: url(images/toolbarButton-openFile-dark.svg);
 --toolbarButton-download-icon: url(images/toolbarButton-download-dark.svg);
 --toolbarButton-bookmark-icon: url(images/toolbarButton-bookmark-dark.svg);
 --toolbarButton-viewThumbnail-icon: url(images/toolbarButton-viewThumbnail-dark.svg);
 --toolbarButton-viewOutline-icon: url(images/toolbarButton-viewOutline-dark.svg);
 --toolbarButton-viewAttachments-icon: url(images/toolbarButton-viewAttachments-dark.svg);
 --toolbarButton-search-icon: url(images/toolbarButton-search-dark.svg);
 --findbarButton-previous-icon: url(images/findbarButton-previous-dark.svg);
 --findbarButton-next-icon: url(images/findbarButton-next-dark.svg);
 --secondaryToolbarButton-firstPage-icon: url(images/secondaryToolbarButton-firstPage-dark.svg);
 --secondaryToolbarButton-lastPage-icon: url(images/secondaryToolbarButton-lastPage-dark.svg);
 --secondaryToolbarButton-rotateCcw-icon: url(images/secondaryToolbarButton-rotateCcw-dark.svg);
 --secondaryToolbarButton-rotateCw-icon: url(images/secondaryToolbarButton-rotateCw-dark.svg);
 --secondaryToolbarButton-selectTool-icon: url(images/secondaryToolbarButton-selectTool-dark.svg);
 --secondaryToolbarButton-handTool-icon: url(images/secondaryToolbarButton-handTool-dark.svg);
 --secondaryToolbarButton-scrollVertical-icon: url(images/secondaryToolbarButton-scrollVertical-dark.svg);
 --secondaryToolbarButton-scrollHorizontal-icon: url(images/secondaryToolbarButton-scrollHorizontal-dark.svg);
 --secondaryToolbarButton-scrollWrapped-icon: url(images/secondaryToolbarButton-scrollWrapped-dark.svg);
 --secondaryToolbarButton-spreadNone-icon: url(images/secondaryToolbarButton-spreadNone-dark.svg);
 --secondaryToolbarButton-spreadOdd-icon: url(images/secondaryToolbarButton-spreadOdd-dark.svg);
 --secondaryToolbarButton-spreadEven-icon: url(images/secondaryToolbarButton-spreadEven-dark.svg);
 --secondaryToolbarButton-documentProperties-icon: url(images/secondaryToolbarButton-documentProperties-dark.svg);
}

Χρήσιμο;

more options

Addendum - an important step y̶o̶u̶ ̶m̶a̶y̶ ̶h̶a̶v̶e̶ I have missed: Didn't work at first, but all I had to do was flip the toolkit.legacyUserProfileCustomizations.stylesheets configuration in about:config to true as suggested by the aforementioned article. Thank you very much!

Edit: oh, I accidentally looked at the wrong part of the page, the step is indeed mentioned. Leaving this here just in case some neglecful ‮‮‮ .ekatsim emas sekam em ekil toidi

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη Václav Trpišovský

Χρήσιμο;

more options

Addendum - an important step y̶o̶u̶ ̶m̶a̶y̶ ̶h̶a̶v̶e̶ I have missed: Didn't work at first, but all I had to do was flip the toolkit.legacyUserProfileCustomizations.stylesheets configuration in about:config to true as suggested by the aforementioned article. Thank you very much!

Edit: oh, I accidentally looked at the wrong part of the page, the step is indeed mentioned. Leaving this here just in case some neglecful ‮‮‮ .ekatsim emas sekam em ekil toidi

Χρήσιμο;

more options

Hello Here are the exact steps to follow: 1) Setup userContent.css as shown (Not userChrome) https://www.howtogeek.com/334716/how-to-customize-firefoxs-user-interface-with-userchrome.css/ Add the code to the file as mentioned by jscher2000. The file should be inside the chrome folder with the name userContent.css 2) In about:config set toolkit.legacyUserProfileCustomizations.stylesheets to true 3) Restart the browser and Voila

Χρήσιμο;

Κάντε μια ερώτηση

Πρέπει να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας για να απαντήσετε στις δημοσιεύσεις. Παρακαλούμε ξεκινήστε μια νέα ερώτηση, αν δεν έχετε ήδη λογαριασμό.