Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

MozCrashReason: MOZ_CRASH(Shutdown hanging before starting)

  • 4 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 2 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από FredMcD

more options

Crash Details:

Accessibility: Active AccessibilityInProcClient: 0x400 AdapterDeviceID: 0x1916 AdapterDriverVersion: 23.20.16.4973 AdapterSubsysID: 06de1028 AdapterVendorID: 0x8086 Add-ons: ciscowebexstart1%40cisco.com:1.5.0,formautofill%40mozilla.org:1.0,fxmonitor%40mozilla.org:3.0,screenshots%40mozilla.org:39.0.0,webcompat%40mozilla.org:10.1.2,default-theme%40mozilla.org:1.0,google%40search.mozilla.org:1.0,amazondotcom%40search.mozilla.org:1.1,bing%40search.mozilla.org:1.0,ddg%40search.mozilla.org:1.0,ebay%40search.mozilla.org:1.0,twitter%40search.mozilla.org:1.0,wikipedia%40search.mozilla.org:1.0 AvailablePageFile: 3234070528 AvailablePhysicalMemory: 1982582784 AvailableVirtualMemory: 138530881802240 BIOS_Manufacturer: Dell Inc. BreakpadReserveAddress: 1866899390464 BreakpadReserveSize: 83886080 BuildID: 20200429190206 CPUMicrocodeVersion: 0xcc ContentSandboxCapable: 1 ContentSandboxLevel: 6 CrashTime: 1589907745 DOMIPCEnabled: 1 EMCheckCompatibility: true EventLoopNestingLevel: 1 FramePoisonBase: 9223372036600889344 FramePoisonSize: 65536 GPUProcessLaunchCount: 1 GPUProcessStatus: Running InstallTime: 1589270159 LauncherProcessState: 0 MemoryErrorCorrection: None ModuleSignatureInfo: {"FireEye, Inc.":["AppMonitorDll.dll"],"International Business Machines Corporation":["ObsBaseAgent64.dll","WinSSOAgent64.dll"],"Microsoft Corporation":["msvcp140.dll","msvcr120.dll","msvcp120.dll","VCRUNTIME140.dll","VCRUNTIME140.dll","msvcp140.dll"],"Microsoft Windows":["mfperfhelper.dll","msmpeg2vdec.dll","mf.dll","evr.dll","ntshrui.dll","TaskFlowDataEngine.dll","explorerframe.dll","dataexchange.dll","credui.dll","dxva2.dll","usp10.dll","MSAudDecMFT.dll","twinapi.dll","wscapi.dll","appresolver.dll","OneCoreCommonProxyStub.dll","DWrite.dll","InputHost.dll","TextInputFramework.dll","Windows.UI.dll","Bcp47Langs.dll","NapiNSP.dll","pnrpnsp.dll","winrnr.dll","actxprxy.dll","CoreUIComponents.dll","cscapi.dll","OneCoreUAPCommonProxyStub.dll","cdp.dll","dbgcore.dll","webauthn.dll","srvcli.dll","urlmon.dll","iertutil.dll","WINMMBASE.dll","winmm.dll","AudioSes.dll","amsi.dll","wbemsvc.dll","fastprox.dll","wbemprox.dll","MMDevAPI.dll","rasadhlp.dll","wsock32.dll","wbemcomn.dll","oleacc.dll","mpr.dll","dsreg.dll","xmllite.dll","dhcpcsvc.dll","avrt.dll","RTWorkQ.dll","mfplat.dll","linkinfo.dll","FWPUCLNT.DLL","ColorAdapterClient.dll","mscms.dll","WinTypes.dll","msvcp110_win.dll","wshbth.dll","policymanager.dll","d2d1.dll","nlaapi.dll","d3d11.dll","dcomp.dll","CoreMessaging.dll","propsys.dll","uxtheme.dll","twinapi.appcore.dll","rmclient.dll","dwmapi.dll","dbghelp.dll","gpapi.dll","DXCore.dll","dxgi.dll","ntmarta.dll","sppc.dll","slc.dll","wtsapi32.dll","rsaenh.dll","dpapi.dll","IPHLPAPI.DLL","dnsapi.dll","mswsock.dll","CRYPTBASE.DLL","winsta.dll","devobj.dll","version.dll","sspicli.dll","userenv.dll","umpdc.dll","msasn1.dll","kernel.appcore.dll","profapi.dll","powrprof.dll","win32u.dll","gdi32full.dll","wintrust.dll","cryptsp.dll","bcrypt.dll","msvcp_win.dll","KERNELBASE.dll","crypt32.dll","ucrtbase.dll","cfgmgr32.dll","bcryptPrimitives.dll","windows.storage.dll","setupapi.dll","msctf.dll","combase.dll","shell32.dll","SHCore.dll","msvcrt.dll","user32.dll","nsi.dll","oleaut32.dll","ole32.dll","shlwapi.dll","kernel32.dll","clbcatq.dll","imm32.dll","rpcrt4.dll","sechost.dll","gdi32.dll","psapi.dll","ws2_32.dll","advapi32.dll","ntdll.dll"],"Mozilla Corporation":["firefox.exe","xul.dll","mozavcodec.dll","nss3.dll","freebl3.dll","nssckbi.dll","softokn3.dll","mozavutil.dll","AccessibleHandler.dll","mozglue.dll","ia2marshal.dll","lgpllibs.dll"],"Sentinel Labs, Inc.":["InProcessClient64.dll"]} MozCrashReason: MOZ_CRASH(Shutdown hanging before starting.) Notes: FP(D00-L1100-W00001000-T000) DWrite? DWrite+ WR? WR- OMTP? OMTP+3 ProductID: {ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384} ProductName: Firefox ProxyStreamSize: 136 ProxyStreamSizeFrom: IStream::Stat ProxyStreamUnmarshalStatus: !aInitBufSize ReleaseChannel: esr SafeMode: 0 ShutdownProgress: quit-application StartupCrash: 0 StartupTime: 1589907352 SystemMemoryUsePercentage: 76 TelemetryEnvironment: {"build":{"applicationId":"{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}","applicationName":"Firefox","architecture":"x86-64","buildId":"20200429190206","version":"68.8.0","vendor":"Mozilla","displayVersion":"68.8.0esr","platformVersion":"68.8.0","xpcomAbi":"x86_64-msvc","updaterAvailable":true},"partner":{"distributionId":null,"distributionVersion":null,"partnerId":null,"distributor":null,"distributorChannel":null,"partnerNames":[]},"system":{"memoryMB":8088,"virtualMaxMB":134217728,"cpu":{"count":4,"cores":2,"vendor":"GenuineIntel","family":6,"model":78,"stepping":3,"l2cacheKB":256,"l3cacheKB":3072,"speedMHz":2496,"extensions":["hasMMX","hasSSE","hasSSE2","hasSSE3","hasSSSE3","hasSSE4_1","hasSSE4_2","hasAVX","hasAVX2","hasAES"]},"os":{"name":"Windows_NT","version":"10.0","locale":"en-US","servicePackMajor":0,"servicePackMinor":0,"windowsBuildNumber":18363,"windowsUBR":778,"installYear":2020},"hdd":{"profile":{"model":"SanDisk X400 M.2 2280 256GB","revision":"X4130012","type":"SSD"},"binary":{"model":"SanDisk X400 M.2 2280 256GB","revision":"X4130012","type":"SSD"},"system":{"model":"SanDisk X400 M.2 2280 256GB","revision":"X4130012","type":"SSD"}},"gfx":{"D2DEnabled":false,"DWriteEnabled":true,"ContentBackend":"Skia","Headless":false,"adapters":[{"description":"Intel(R) HD Graphics 520","vendorID":"0x8086","deviceID":"0x1916","subsysID":"06de1028","RAM":null,"driver":"igdumdim64 igd10iumd64 igd10iumd64 igd12umd64 igdumdim32 igd10iumd32 igd10iumd32 igd12umd32","driverVendor":null,"driverVersion":"23.20.16.4973","driverDate":"2-28-2018","GPUActive":true}],"monitors":[{"screenWidth":1920,"screenHeight":1080,"refreshRate":60,"pseudoDisplay":false}],"features":{"compositor":"basic","gpuProcess":{"status":"available"},"wrQualified":{"status":"blacklisted"},"webrender":{"status":"unavailable-no-angle"},"d3d11":{"status":"unavailable"},"d2d":{"status":"unavailable","version":"1.1"}}},"appleModelId":null,"isWow64":false,"isWowARM64":false,"sec":{"antivirus":["Sentinel Agent"],"antispyware":null,"firewall":["Sentinel Firewall Control","Windows Firewall"]}},"settings":{"blocklistEnabled":true,"e10sEnabled":true,"e10sMultiProcesses":8,"telemetryEnabled":false,"locale":"en-US","intl":{"requestedLocales":["en-US"],"availableLocales":["en-US"],"appLocales":["en-US"],"systemLocales":["en-US"],"regionalPrefsLocales":["en-US"],"acceptLanguages":["en-US","en"]},"update":{"channel":"esr","enabled":true,"autoDownload":true},"userPrefs":{"browser.search.region":"IN","browser.search.widget.inNavBar":false,"general.config.filename":"<set>","layers.acceleration.disabled":true,"network.proxy.autoconfig_url":"<user-set>","pdfjs.disabled":true},"sandbox":{"effectiveContentProcessLevel":6},"launcherProcessState":0,"addonCompatibilityCheckEnabled":true,"isDefaultBrowser":false,"defaultSearchEngine":"google-b-e","defaultSearchEngineData":{"name":"Google","loadPath":"[other]addEngineWithDetails:google@search.mozilla.org","origin":"default","submissionURL":"https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q="}},"profile":{"creationDate":18197,"resetDate":18394,"firstUseDate":18197},"addons":{"activeAddons":{"formautofill@mozilla.org":{"version":"1.0","scope":1,"type":"extension","updateDay":18134,"isSystem":true,"isWebExtension":true,"multiprocessCompatible":true,"blocklisted":false,"description":null,"name":"Form Autofill","userDisabled":false,"appDisabled":false,"foreignInstall":false,"hasBinaryComponents":false,"installDay":18134},"fxmonitor@mozilla.org":{"version":"3.0","scope":1,"type":"extension","updateDay":18134,"isSystem":true,"isWebExtension":true,"multiprocessCompatible":true,"blocklisted":false,"description":null,"name":"Firefox Monitor","userDisabled":false,"appDisabled":false,"foreignInstall":false,"hasBinaryComponents":false,"installDay":18134},"screenshots@mozilla.org":{"version":"39.0.0","scope":1,"type":"extension","updateDay":18134,"isSystem":true,"isWebExtension":true,"multiprocessCompatible":true,"blocklisted":false,"description":"Take clips and screenshots from the Web and save them temporarily or permanently.","name":"Firefox Screenshots","userDisabled":false,"appDisabled":false,"foreignInstall":false,"hasBinaryComponents":false,"installDay":18134},"webcompat@mozilla.org":{"version":"10.1.2","scope":1,"type":"extension","updateDay":18388,"isSystem":true,"isWebExtension":true,"multiprocessCompatible":true,"blocklisted":false,"description":"Urgent post-release fixes for web compatibility.","name":"Web Compat","userDisabled":false,"appDisabled":false,"foreignInstall":false,"hasBinaryComponents":false,"installDay":18388},"ciscowebexstart1@cisco.com":{"version":"1.5.0","scope":1,"type":"extension","updateDay":18394,"isSystem":false,"isWebExtension":true,"multiprocessCompatible":true,"blocklisted":false,"description":"Join Webex meetings using Firefox ™","name":"Cisco Webex Extension","userDisabled":false,"appDisabled":false,"foreignInstall":false,"hasBinaryComponents":false,"installDay":18394,"signedState":2}},"theme":{"id":"default-theme@mozilla.org","blocklisted":false,"description":"A theme with the operating system color scheme.","name":"Default","userDisabled":false,"appDisabled":false,"version":"1.0","scope":4,"foreignInstall":false,"hasBinaryComponents":false,"installDay":18394,"updateDay":18388},"activePlugins":[],"activeGMPlugins":{"gmp-gmpopenh264":{"version":"1.8.1.1","userDisabled":false,"applyBackgroundUpdates":1},"gmp-widevinecdm":{"version":"4.10.1582.2","userDisabled":false,"applyBackgroundUpdates":1}}}} ThreadIdNameMapping: 24940:"Gecko_IOThread",24944:"JS Watchdog",24948:"JS Helper",24952:"JS Helper",24956:"JS Helper",24964:"Timer",24960:"JS Helper",24968:"Link Monitor",24972:"Socket Thread",25008:"IPDL Background",25012:"VsyncIOThread",25020:"WindowsVsyncThread",25024:"IPC Launch",25028:"Compositor",25040:"ImgDecoder #1",25044:"ImageIO",25056:"Cache2 I/O",25060:"Cookie",25076:"GMPThread",25080:"Worker Launcher",25096:"DOM Worker",25168:"StyleThread#0",25172:"StyleThread#1",25176:"StyleThread#2",25200:"ImageBridgeChild",25208:"ProcessHangMon",25216:"PlayEventSound",25272:"DataStorage",25280:"ProxyResolution",25304:"Cache I/O",25324:"mozStorage #1",25332:"HTML5 Parser",25336:"mozStorage #2",25348:"DNS Resolver #2",25356:"QuotaManager IO",25388:"DOM Worker",25400:"localStorage DB",25404:"mozStorage #3",25408:"ImgDecoder #2",25428:"mozStorage #4",25440:"DNS Resolver #3",25448:"DNS Resolver #4",25536:"URL Classifier",25540:"Classifier Update",25544:"mozStorage #5",25568:"COM MTA",24172:"DOM Worker",20856:"mozStorage #6",24780:"StreamTrans #7",20320:"StreamTrans #8",15796:"IndexedDB #5",21412:"Shutdown Hang Terminator", Throttleable: 1 TotalPageFile: 15334150144 TotalPhysicalMemory: 8480522240 TotalVirtualMemory: 140737488224256 URL: https://www.e-access.att.com/ccd/ UptimeTS: 3936.51422 Vendor: Mozilla Version: 68.8.0 Winsock_LSP: Hyper-V RAW : 2 : 34 : 1 : 1 : 0x20026 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll :  : 1234191b-4bf7-4ca7-86e0-dfd7c32b5445

AF_UNIX : 2 : 1 : 1 : 0 : 0x20026 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll :  : a00943d9-9c2e-4633-9b59-0057a3160994 
MSAFD Tcpip [TCP/IP] : 2 : 2 : 1 : 6 : 0x20066 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll :  : e70f1aa0-ab8b-11cf-8ca3-00805f48a192 
MSAFD Tcpip [UDP/IP] : 2 : 2 : 2 : 17 : 0x20609 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll :  : e70f1aa0-ab8b-11cf-8ca3-00805f48a192 
MSAFD Tcpip [RAW/IP] : 2 : 2 : 3 : 0 : 0x20609 : 0xc : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll :  : e70f1aa0-ab8b-11cf-8ca3-00805f48a192 
MSAFD Tcpip [TCP/IPv6] : 2 : 23 : 1 : 6 : 0x20066 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll :  : f9eab0c0-26d4-11d0-bbbf-00aa006c34e4 
MSAFD Tcpip [UDP/IPv6] : 2 : 23 : 2 : 17 : 0x20609 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll :  : f9eab0c0-26d4-11d0-bbbf-00aa006c34e4 
MSAFD Tcpip [RAW/IPv6] : 2 : 23 : 3 : 0 : 0x20609 : 0xc : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll :  : f9eab0c0-26d4-11d0-bbbf-00aa006c34e4 
RSVP TCPv6 Service Provider : 2 : 23 : 1 : 6 : 0x22066 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll :  : 9d60a9e0-337a-11d0-bd88-0000c082e69a 
RSVP TCP Service Provider : 2 : 2 : 1 : 6 : 0x22066 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll :  : 9d60a9e0-337a-11d0-bd88-0000c082e69a 
RSVP UDPv6 Service Provider : 2 : 23 : 2 : 17 : 0x22609 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll :  : 9d60a9e0-337a-11d0-bd88-0000c082e69a 
RSVP UDP Service Provider : 2 : 2 : 2 : 17 : 0x22609 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll :  : 9d60a9e0-337a-11d0-bd88-0000c082e69a 
MSAFD L2CAP [Bluetooth] : 2 : 32 : 1 : 256 : 0x20006 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll :  : 9fc48064-7298-43e4-b7bd-181f2089792a 
MSAFD RfComm [Bluetooth] : 2 : 32 : 1 : 3 : 0x20026 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll :  : 9fc48064-7298-43e4-b7bd-181f2089792a

useragent_locale: en-US

This report also contains technical information about the state of the application when it crashed.

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

In the address bar, type about:crashes<enter>. Note: If any reports do not have BP- in front of the numbers/letters, click it to submit them.

The crash report is several pages of data. We need the report numbers to see the whole report.

Using your mouse, mark the most recent 7 - 10 Submitted crash reports, and copy them. Now go to the reply box and paste them in.

aboutcrashesFx57

For more help on crash reports, see; https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-crashes-asking-support

more options

Crash ID: bp-007ae4f9-6425-4402-a01e-6e21f0200519

crash ID updated in Mozilla site please find the below link.

https://crash-stats.mozilla.org/report/index/007ae4f9-6425-4402-a01e-6e21f0200519

more options

Product Firefox Release Channel esr Version 68.8.0esr Build ID 20200429190206 (2020-04-29) Buildhub data

OS Windows 10 OS Version 10.0.18363

bp-007ae4f9-6425-4402-a01e-6e21f0200519 Signature: shutdownhang | NtUserMessageCall | SendMessageTimeoutW

MOZ_CRASH Reason (Sanitized) : MOZ_CRASH(Shutdown hanging before starting.)

Crash Reason EXCEPTION_BREAKPOINT

InProcessClient64.dll = part of Sentinel Agent and developed by SentinelOne, Inc

ObsBaseAgent64.dll = part of TAM E-SSO AccessAgent and developed by IBM Corporation

WinSSOAgent64.dll = TAM E-SSO AccessAgent developed by IBM Corporation

AppMonitorDll.dll = nothing found = FireEye, Inc ? ?

more options

Make sure all programs files are up to date.

Start Firefox in Safe Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh). Is the problem still there?