Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Firefox won't load google

 • 13 απαντήσεις
 • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
 • 176 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από Fury_Phoenix

more options

So firefox will not let me search with Google, Bing, DuckDuckgo. But Baidu works. It is saying that it is a security issue. And thanks to google header which is strict transport security it will not load. This is the full error code

  https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=blah+blah+blah
  
  Peer's Certificate issuer is not recognised.
  
  HTTP Strict Transport Security: true
  HTTP Public Key Pinning: true
  
  Certificate chain:
  
  -----BEGIN CERTIFICATE-----
  MIIEbDCCA1SgAwIBAgIQFa+SxCvxRZAIAAAAACqy5DANBgkqhkiG9w0BAQsFADAi
  MSAwHgYDVQQDExdNaWNyb3NvZnQgRmFtaWx5IFNhZmV0eTAeFw0yMDAxMjEwODE2
  MzVaFw0yMDA0MTQwODE2MzVaMGgxCzAJBgNVBAYTAlVTMRMwEQYDVQQIEwpDYWxp
  Zm9ybmlhMRYwFAYDVQQHEw1Nb3VudGFpbiBWaWV3MRMwEQYDVQQKEwpHb29nbGUg
  TExDMRcwFQYDVQQDEw53d3cuZ29vZ2xlLmNvbTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAD
  ggEPADCCAQoCggEBAN8dkDyiIYA9vjPY9pZwPzCeML1SmShqroJBLLrgJC0Z4VY5
  IWuF24bU3WAd9HmFEujyJxb97WophVCVICocKGFi0aG5UUqIiGbEh8atTLfiiLIb
  iiNcXkQPSFy5e5STIOtxMkAzWLMFY1pygxW1idzentRxdD1oWVrvvAcFSZCHHVGH
  082jsZS0vqaak9P8lPnNj9UFemaFGPpOPXs1FGr19pepeK6NeVoF8E1vLY9BFWHN
  64oKs0lCkqKXeBrjTiX8UrmdI78QtmlEEELPWRgvj0iYV/yhmV9mR8MPljbvsOUr
  55LrEmXrFqYT5GiacBzbZTs1LUPCSdUr4SMJ5N8CAwEAAaOCAVYwggFSMAwGA1Ud
  EwEB/wQCMAAwGQYDVR0RBBIwEIIOd3d3Lmdvb2dsZS5jb20wIQYDVR0gBBowGDAI
  BgZngQwBAgIwDAYKKwYBBAHWeQIFAzCCAQIGCisGAQQB1nkCBAIEgfMEgfAA7gB1
  ALIeBcyLos2KIE6HZvkruYolIGdr2vpw57JJUy3vi5BeAAABb8djq3QAAAQDAEYw
  RAIgAKEqXW6ShwnAYzVPn0webAiLaHMA5sWQaoz9S3KuMu4CIFKaSXGjoVQQsbFY
  BeGaNAavGhGgN36/jLtTTdP/N6DkAHUAXqdz+d9WwOe1Nkh90EngMnqRmgyEoRIS
  hBh1loFxRVgAAAFvx2OrlAAABAMARjBEAiAerdJ+wqlsdSRh+RonxVaPszSmVALt
  qS4bhFvJ6y293gIgQy1hHPLGcs8g+NOpD20+frIxjeGZA7iirJN8rBLJdPkwDQYJ
  KoZIhvcNAQELBQADggEBAMr0MYiMnxQgg/ZgbJmgZqnAtsJT+WcFzvwzyWnwcKpo
  +yR12mLOw1wVVcqwvlnKti7Dy2OrqiI/9Iq0IdUG/UfGHWygPkg6dJL+2gOzIzQZ
  TsmYa1IFazFRjiKl4TP/Es0miVcz8q6KgFwmkM/IOfKNCgKk7KeLfJ2IMPZthxA2
  YKif1t05BN1Jslfls6vssFNcmWvEn/Ix+3Z9fcjgNv5XkTqgvTGiD9CIzsxye3+G
  57yk/dFWVylJ5zMEL8CyKJfJwsaRxaKqN3i5z/uKQSVkALW2R/8klNS7es/LKh9Z
  ifW+RSq7r+BVbikAoALBztZvjgSZ6gO/EKFZE3mizo0=
  -----END CERTIFICATE-----
So firefox will not let me search with Google, Bing, DuckDuckgo. But Baidu works. It is saying that it is a security issue. And thanks to google header which is strict transport security it will not load. This is the full error code https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=blah+blah+blah Peer's Certificate issuer is not recognised. HTTP Strict Transport Security: true HTTP Public Key Pinning: true Certificate chain: -----BEGIN CERTIFICATE----- MIIEbDCCA1SgAwIBAgIQFa+SxCvxRZAIAAAAACqy5DANBgkqhkiG9w0BAQsFADAi MSAwHgYDVQQDExdNaWNyb3NvZnQgRmFtaWx5IFNhZmV0eTAeFw0yMDAxMjEwODE2 MzVaFw0yMDA0MTQwODE2MzVaMGgxCzAJBgNVBAYTAlVTMRMwEQYDVQQIEwpDYWxp Zm9ybmlhMRYwFAYDVQQHEw1Nb3VudGFpbiBWaWV3MRMwEQYDVQQKEwpHb29nbGUg TExDMRcwFQYDVQQDEw53d3cuZ29vZ2xlLmNvbTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAD ggEPADCCAQoCggEBAN8dkDyiIYA9vjPY9pZwPzCeML1SmShqroJBLLrgJC0Z4VY5 IWuF24bU3WAd9HmFEujyJxb97WophVCVICocKGFi0aG5UUqIiGbEh8atTLfiiLIb iiNcXkQPSFy5e5STIOtxMkAzWLMFY1pygxW1idzentRxdD1oWVrvvAcFSZCHHVGH 082jsZS0vqaak9P8lPnNj9UFemaFGPpOPXs1FGr19pepeK6NeVoF8E1vLY9BFWHN 64oKs0lCkqKXeBrjTiX8UrmdI78QtmlEEELPWRgvj0iYV/yhmV9mR8MPljbvsOUr 55LrEmXrFqYT5GiacBzbZTs1LUPCSdUr4SMJ5N8CAwEAAaOCAVYwggFSMAwGA1Ud EwEB/wQCMAAwGQYDVR0RBBIwEIIOd3d3Lmdvb2dsZS5jb20wIQYDVR0gBBowGDAI BgZngQwBAgIwDAYKKwYBBAHWeQIFAzCCAQIGCisGAQQB1nkCBAIEgfMEgfAA7gB1 ALIeBcyLos2KIE6HZvkruYolIGdr2vpw57JJUy3vi5BeAAABb8djq3QAAAQDAEYw RAIgAKEqXW6ShwnAYzVPn0webAiLaHMA5sWQaoz9S3KuMu4CIFKaSXGjoVQQsbFY BeGaNAavGhGgN36/jLtTTdP/N6DkAHUAXqdz+d9WwOe1Nkh90EngMnqRmgyEoRIS hBh1loFxRVgAAAFvx2OrlAAABAMARjBEAiAerdJ+wqlsdSRh+RonxVaPszSmVALt qS4bhFvJ6y293gIgQy1hHPLGcs8g+NOpD20+frIxjeGZA7iirJN8rBLJdPkwDQYJ KoZIhvcNAQELBQADggEBAMr0MYiMnxQgg/ZgbJmgZqnAtsJT+WcFzvwzyWnwcKpo +yR12mLOw1wVVcqwvlnKti7Dy2OrqiI/9Iq0IdUG/UfGHWygPkg6dJL+2gOzIzQZ TsmYa1IFazFRjiKl4TP/Es0miVcz8q6KgFwmkM/IOfKNCgKk7KeLfJ2IMPZthxA2 YKif1t05BN1Jslfls6vssFNcmWvEn/Ix+3Z9fcjgNv5XkTqgvTGiD9CIzsxye3+G 57yk/dFWVylJ5zMEL8CyKJfJwsaRxaKqN3i5z/uKQSVkALW2R/8klNS7es/LKh9Z ifW+RSq7r+BVbikAoALBztZvjgSZ6gO/EKFZE3mizo0= -----END CERTIFICATE-----

Επιλεγμένη λύση

It fixed itself. Anyway, yes it was SEC_ERROR_SOMETHING (can't remember). It was for only search sites. And it fixed itself a day later.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (13)

more options

Hi Fury_Phoenix, thank you for that certificate. It says it was issued by "Microsoft Family Safety" which is a parental control feature/app for Windows.

If you are the boss of the computer and shouldn't be subject to parental controls, you could check the settings for that program and make sure you aren't in a group. (I think. Haven't looked at it for a long time and don't have a link handy about how to do that.)

If you aren't running Microsoft Family Safety, it's possible another program has used that certificate for its own nefarious purposes. You may want to do some malware scanning. See:

Troubleshoot Firefox issues caused by malware

more options

But it was set to allow all sites

more options

Hmm, the certificate error doesn't mean the sites are blocked, but it's weird that the error only appears for those sites and not other HTTPS addresses.

If you trust the intermediary to read and modify your browsing, you could consider this settings change and see whether it makes any difference:

(1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button accepting the risk.

(2) In the search box above the list, type or paste enterp and pause while the list is filtered

(3) Double-click the security.enterprise_roots.enabled preference to switch the value from false to true

That sets Firefox to trust the certificate stored at the system level, which are the certificates used by your other browsers. This makes Firefox a little less resistant to hijacks, so you should continue to limit program installs to trusted programs.

more options

But it is a trusted program that built in. Why would it block a search engine for?

more options

Fury_Phoenix said

But it is a trusted program that built in. Why would it block a search engine for?

I don't know what you mean. If Microsoft Family Safety inserts itself in your browsing and generates fake site certificates so it can read what you're searching about, Firefox will object to those certificates because Microsoft Family Safety is not trusted to issue certificates for those sites. That's why you have to do extra setup if you want to use a "man in the middle."

more options

Oh I get it. So it is making it own certificates which is why it is being rejected. Thanks for explaining it to me. I will try it and see how it goes

more options

Odd. It is locked and set to true already.

more options

Hmm, maybe the duplicate certificate is in the Windows certificate store. I am not familiar with how to delete old site/server certs from there, but presumably there's a control panel?

more options

And how would i delete it? And will Family Safety from Microsoft regenerate the certificates?

more options

Sorry, I thought yours was the thread with the duplicate serial number error code.

Which error code are you getting? It typically looks like SEC_ERROR_SOMETHING.

And it's only for major search sites?

Locking the certificate store to the system store is something that security software might do (e.g., Avast/AVG) to reduce certificate errors. I suppose there could be other explanations for that.

more options

Επιλεγμένη λύση

It fixed itself. Anyway, yes it was SEC_ERROR_SOMETHING (can't remember). It was for only search sites. And it fixed itself a day later.

more options

Note that on Windows 8.1 Firefox can import MS Family certificates automatically.

more options

And how would I do that?