Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

How to fix the window maximized, with the bottom part hidden under the taskbar?

 • 9 απαντήσεις
 • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
 • 3 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από jray

more options

This is what the window looks like on fullscreen: https://i.imgur.com/BjjrDnr.png.

This is what the window looks like maximized: https://imgur.com/lAteRNc.png. You can see that the find bar at the bottom is hidden under the taskbar, unlike in the fullscreen shot above.

This is on Manjaro Linux.

```bash ➜ ~ firefox -v Mozilla Firefox 65.0.2 ➜ ~ inxi -Fxz System:

 Host: jr-dl Kernel: 4.20.15-1-MANJARO x86_64 bits: 64 compiler: gcc 
 v: 8.2.1 Desktop: N/A Distro: Manjaro Linux 

Machine:

 Type: Laptop System: Dell product: Latitude E6410 v: 0001 serial: <filter> 
 Mobo: Dell model: 0HNGW4 serial: <filter> BIOS: Dell v: A16 
 date: 12/05/2013 

Battery:

 ID-1: BAT0 charge: 39.6 Wh condition: 39.6/48.8 Wh (81%) 
 model: Samsung SDI DELL PT43699 status: Full 

CPU:

 Topology: Dual Core model: Intel Core i5 M 560 bits: 64 type: MT MCP 
 arch: Nehalem rev: 5 L2 cache: 3072 KiB 
 flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 21285 
 Speed: 1463 MHz min/max: 1199/2667 MHz Core speeds (MHz): 1: 1463 2: 1396 
 3: 1484 4: 1479 

Graphics:

 Device-1: Intel Core Processor Integrated Graphics 
 vendor: Dell Latitude E6410 driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0 
 Display: x11 server: X.org 1.20.4 driver: intel unloaded: modesetting 
 resolution: <xdpyinfo missing> 
 OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel Ironlake Mobile v: 2.1 Mesa 18.3.4 
 direct render: Yes 

Audio:

 Device-1: Intel 5 Series/3400 Series High Definition Audio 
 vendor: Dell Latitude E6410 driver: snd_hda_intel v: kernel 
 bus ID: 00:1b.0 
 Sound Server: ALSA v: k4.20.15-1-MANJARO 

Network:

 Device-1: Intel 82577LM Gigabit Network vendor: Dell Latitude E6410 
 driver: e1000e v: 3.2.6-k port: 7040 bus ID: 00:19.0 
 IF: eno1 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter> 
 Device-2: Broadcom and subsidiaries BCM43224 802.11a/b/g/n 
 vendor: Dell Wireless 1520 Half-size Mini PCIe Card driver: wl v: kernel 
 port: 7000 bus ID: 02:00.0 
 IF: wlp2s0 state: dormant mac: <filter> 

Drives:

 Local Storage: total: 1.20 TiB used: 91.38 GiB (7.4%) 
 ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST9320423AS size: 298.09 GiB 
 ID-2: /dev/sdb type: USB vendor: Seagate model: Expansion size: 931.51 GiB 

Partition:

 ID-1: / size: 133.11 GiB used: 91.38 GiB (68.6%) fs: ext4 dev: /dev/sda1 
 ID-2: swap-1 size: 8.19 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda2 

Sensors:

 System Temperatures: cpu: 45.0 C mobo: N/A sodimm: 40.0 C 
 Fan Speeds (RPM): cpu: 2887 

Info:

 Processes: 184 Uptime: 50m Memory: 3.72 GiB used: 2.01 GiB (54.1%) 
 Init: systemd Compilers: gcc: 8.2.1 Shell: zsh v: 5.7.1 inxi: 3.0.32

```

This is what the window looks like on fullscreen: https://i.imgur.com/BjjrDnr.png. This is what the window looks like maximized: https://imgur.com/lAteRNc.png. You can see that the find bar at the bottom is hidden under the taskbar, unlike in the fullscreen shot above. This is on Manjaro Linux. ```bash ➜ ~ firefox -v Mozilla Firefox 65.0.2 ➜ ~ inxi -Fxz System: Host: jr-dl Kernel: 4.20.15-1-MANJARO x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 8.2.1 Desktop: N/A Distro: Manjaro Linux Machine: Type: Laptop System: Dell product: Latitude E6410 v: 0001 serial: <filter> Mobo: Dell model: 0HNGW4 serial: <filter> BIOS: Dell v: A16 date: 12/05/2013 Battery: ID-1: BAT0 charge: 39.6 Wh condition: 39.6/48.8 Wh (81%) model: Samsung SDI DELL PT43699 status: Full CPU: Topology: Dual Core model: Intel Core i5 M 560 bits: 64 type: MT MCP arch: Nehalem rev: 5 L2 cache: 3072 KiB flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 21285 Speed: 1463 MHz min/max: 1199/2667 MHz Core speeds (MHz): 1: 1463 2: 1396 3: 1484 4: 1479 Graphics: Device-1: Intel Core Processor Integrated Graphics vendor: Dell Latitude E6410 driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0 Display: x11 server: X.org 1.20.4 driver: intel unloaded: modesetting resolution: <xdpyinfo missing> OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel Ironlake Mobile v: 2.1 Mesa 18.3.4 direct render: Yes Audio: Device-1: Intel 5 Series/3400 Series High Definition Audio vendor: Dell Latitude E6410 driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0 Sound Server: ALSA v: k4.20.15-1-MANJARO Network: Device-1: Intel 82577LM Gigabit Network vendor: Dell Latitude E6410 driver: e1000e v: 3.2.6-k port: 7040 bus ID: 00:19.0 IF: eno1 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter> Device-2: Broadcom and subsidiaries BCM43224 802.11a/b/g/n vendor: Dell Wireless 1520 Half-size Mini PCIe Card driver: wl v: kernel port: 7000 bus ID: 02:00.0 IF: wlp2s0 state: dormant mac: <filter> Drives: Local Storage: total: 1.20 TiB used: 91.38 GiB (7.4%) ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST9320423AS size: 298.09 GiB ID-2: /dev/sdb type: USB vendor: Seagate model: Expansion size: 931.51 GiB Partition: ID-1: / size: 133.11 GiB used: 91.38 GiB (68.6%) fs: ext4 dev: /dev/sda1 ID-2: swap-1 size: 8.19 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda2 Sensors: System Temperatures: cpu: 45.0 C mobo: N/A sodimm: 40.0 C Fan Speeds (RPM): cpu: 2887 Info: Processes: 184 Uptime: 50m Memory: 3.72 GiB used: 2.01 GiB (54.1%) Init: systemd Compilers: gcc: 8.2.1 Shell: zsh v: 5.7.1 inxi: 3.0.32 ```

Όλες οι απαντήσεις (9)

more options

Are you referring to "hide" the taskbar? I do know in Windows O/S you can hide the Taskbar. Is that what your trying to do or ask about?

more options

No, I want the window to be maximised to be flush with the taskbar, not extend to the bottom of the screen and hide part of it under the taskbar. I don't want to hide the taskbar.

more options

I know from experiences using Windows if the taskbar isn't "hidden" it will open max flush to the taskbar and screen. For that to be happening would mean your O/S is corrupted and is unable to determine the "maximum" browser windows settings. So you need to check if anything in the O/S update is corrupted and video resolution settings to determine your "recommend" setting is set right.

more options

There is some difference between Windows and Linux related to the title bar and whether tabs can move up into the title bar. That could be a factor, but I can't address that.

More generally:

Sometimes the settings file that stores window dimensions becomes corrupted with nonsensical values. You can rename the file and have Firefox rebuild it. Here's how:

Open your current Firefox settings (AKA Firefox profile) folder using either

 • "3-bar" menu button > "?" Help > Troubleshooting Information
 • (menu bar) Help > Troubleshooting Information
 • type or paste about:support in the address bar and press Enter

In the first table on the page, on the Profile Folder row, click the "Open Directory" button. This should launch a new window listing various files and folders in your system's file browser.

Leaving that window open, switch back to Firefox and Exit/Quit.

Pause while Firefox finishes its cleanup, then rename xulstore.json to something like xulstoreOLD.json. If you see a file named localstore.rdf, you can delete it.

Start Firefox back up again and it should have default window dimensions. Do maximized windows display normally again?

That mini-reset will hide the bookmarks toolbar. You can use one of these methods to show the toolbar list and select the desired bars there:

 • right-click (on Mac Ctrl+click) a blank spot on the tab bar (or the "+" button)
 • (menu bar) View > Toolbars
  On Windows, tap the Alt key to activate the menu bar temporarily.
 • in Customize mode > Toolbars button (see: Customize Firefox controls, buttons and toolbars)

To turn on the Bookmarks Toolbar, click it on the list.

more options

jamesray1 said

No, I want the window to be maximised to be flush with the taskbar, not extend to the bottom of the screen and hide part of it under the taskbar. I don't want to hide the taskbar.

What desktop are you using as in Gnome 3, Xfce or even KDE ?

I know with Xfce you can do things like set the panels to never hide or autohide (until mouse cursor hover over) whether a application is maximized or not.

more options

WestEnd said

I know from experiences using Windows if the taskbar isn't "hidden" it will open max flush to the taskbar and screen. For that to be happening would mean your O/S is corrupted and is unable to determine the "maximum" browser windows settings. So you need to check if anything in the O/S update is corrupted and video resolution settings to determine your "recommend" setting is set right.

You never used Linux with desktops like Xfce, Gnome3, or KDE before have you?

The way things work is not quite the same as "on Windows". Linux can have much more features as for example a simple useful thing is it is very easy to just set a application windows to always be on top no matter the focus or other windows around on same monitor. On Windows you need to install a tool.

more options

@jscher2000, thanks for the tips but that didn't work, still shows the same.

@james, I'm using XFCE.

more options

Yeah it must be an OS issue as it happens on other programs.

more options