Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

mint.com stopped launching on firefox after recent update. Mint says it's not their problem

more options

I updated a few days ago and ever since mint.com will not launch. Worked with tech support at Mint and they say it's not their platform. Mint will launch ok on Chrome and the mint app works so something has gone wrong with firefox. Mint suggested I uninstall and reinstall but I am hesitant because I have thousands of bookmarks. Has anyone else had this issue? I am using Windows 10 on a brand new HP laptop.

I updated a few days ago and ever since mint.com will not launch. Worked with tech support at Mint and they say it's not their platform. Mint will launch ok on Chrome and the mint app works so something has gone wrong with firefox. Mint suggested I uninstall and reinstall but I am hesitant because I have thousands of bookmarks. Has anyone else had this issue? I am using Windows 10 on a brand new HP laptop.

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Are any other sites affected?

If a site is generally known to work in Firefox, these are standard suggestions to try when it stops working normally:

Double-check content blockers: Firefox's Content Blocking feature and extensions that counter ads and tracking may break websites that embed third party content (meaning, from a secondary server).

(A) Do you see a shield icon toward the left end of the address bar, near the lock icon? More info on managing the Tracking Protection feature in this article: What happened to Tracking Protection?.

(B) Extensions such as Adblock Plus, Blur, Disconnect, Ghostery, NoScript, Privacy Badger, uBlock Origin or uMatrix should provide toolbar buttons to manage blocked content in a page. There may or may not be a number on the icon indicating the number of blocked items; you may need to click the button to see what's going on and test whether you need to make an exception for this site.

Cache and Cookies: When you have a problem with one particular site, a good "first thing to try" is clearing your Firefox cache and deleting your saved cookies for the site.

(1) Clear Firefox's Cache

See: How to clear the Firefox cache

If you have a large hard drive, this might take a few minutes.

(2) Remove the site's cookies (save any pending work first). While viewing a page on the site, try either:

  • right-click (on Mac Ctrl+click) a blank area of the page and choose View Page Info > Security > "Clear Cookies and Site Data"
  • (menu bar) Tools > Page Info > Security > "Clear Cookies and Site Data"
  • click the padlock or "i" icon in the address bar, then the ">" button, then More Information, and finally the "Clear Cookies and Site Data" button

In the dialog that opens, you will see one or more matches to the current address so you can remove the site's cookies individually without affecting other sites.

Then try reloading the page. Does that help?

Testing in Firefox's Safe Mode: In its Safe Mode, Firefox temporarily deactivates extensions, hardware acceleration, and some other advanced features to help you assess whether these are causing the problem.

If Firefox is not running: Hold down the Shift key when starting Firefox. (On Mac, hold down the option/alt key instead of the Shift key.)

If Firefox is running: You can restart Firefox in Safe Mode using either:

  • "3-bar" menu button > "?" Help > Restart with Add-ons Disabled
  • (menu bar) Help menu > Restart with Add-ons Disabled

and OK the restart.

Both scenarios: A small dialog should appear. Click "Start in Safe Mode" (not Refresh).

Any improvement?