Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

I have two PC connected to my account, but sync not work.

  • 5 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 21 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από FredMcD

more options

I've bought the new PC and want transfer my settings, bookmarks and tabs on new PC. I've installed firefox, conected to my account and tried to sync. But it isn't work, I havn't seen my bookmarks and tabs.

Όλες οι απαντήσεις (5)

more options

To know the exact error -if any-, can you please open about:sync-log via the address bar to see if there are recent error logs available.

more options

There is a listing of last log file:

1541498354803 Sync.LogManager DEBUG Flushing file log 1541498354803 FirefoxAccounts TRACE not checking freshness of profile as it remains recent 1541498354811 Sync.LogManager DEBUG Log cleanup threshold time: 1540634354811 1541498354817 Sync.LogManager DEBUG Done deleting files. 1541501954801 Sync.Service DEBUG User-Agent: Firefox/64.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) FxSync/1.66.0.20181101155334.desktop 1541501954801 Sync.Service INFO Starting sync at 2018-11-06 13:59:14 in browser session fATMi3Cpov_j 1541501954801 Sync.Service DEBUG In sync: should login. 1541501954801 Sync.Service INFO User logged in successfully - verifying login. 1541501954802 Sync.BrowserIDManager DEBUG unlockAndVerifyAuthState already has (or can fetch) sync keys 1541501954802 Sync.Status DEBUG Status.login: error.login.reason.network => success.status_ok 1541501954802 Sync.Status DEBUG Status.service: error.login.failed => error.login.failed 1541501954802 Sync.Service DEBUG Fetching unlocked auth state returned success.status_ok 1541501954803 Sync.BrowserIDManager INFO Getting keys 1541501954803 Sync.BrowserIDManager INFO Getting an assertion from: https://token.services.mozilla.com/1.0/sync/1.5 1541501954803 FirefoxAccounts DEBUG enter getAssertion() 1541501954804 FirefoxAccounts DEBUG getKeypairAndCertificate: already have keyPair and certificate 1541501954804 FirefoxAccounts DEBUG getAssertionFromCert 1541501954804 FirefoxAccounts DEBUG getAssertionFromCert returning signed: true 1541501954804 Sync.BrowserIDManager DEBUG Getting a token 1541501954805 Services.Common.TokenServerClient DEBUG Beginning BID assertion exchange: https://token.services.mozilla.com/1.0/sync/1.5 1541501954805 Services.Common.RESTRequest DEBUG GET request to https://token.services.mozilla.com/1.0/sync/1.5 1541501954805 Services.Common.RESTRequest TRACE HTTP Header accept: application/json 1541501954805 Services.Common.RESTRequest TRACE HTTP Header authorization: ***** (suppressed) 1541501954805 Services.Common.RESTRequest TRACE HTTP Header x-client-state: ***** (suppressed) 1541501955425 Services.Common.RESTRequest TRACE onStartRequest: GET https://token.services.mozilla.com/1.0/sync/1.5 1541501955425 Services.Common.RESTRequest TRACE Channel for GET https://token.services.mozilla.com/1.0/sync/1.5 returned status code 0 1541501955425 Services.Common.RESTRequest DEBUG GET https://token.services.mozilla.com/1.0/sync/1.5 200 1541501955425 Services.Common.TokenServerClient DEBUG Got token response: 200 1541501955425 Services.Common.RESTResponse TRACE Processing response headers. 1541501955426 Services.Common.TokenServerClient DEBUG Successful token response 1541501955426 Sync.Status DEBUG Status.login: success.status_ok => success.login 1541501955426 Sync.Status DEBUG Status.service: error.login.failed => success.status_ok 1541501955427 FirefoxAccounts DEBUG FxAccountsProfileClient: Requested profile 1541501955427 FirefoxAccounts DEBUG getOAuthToken enter 1541501955428 FirefoxAccounts TRACE getCachedToken returning cached token 1541501955428 FirefoxAccounts DEBUG getOAuthToken returning a cached token 1541501955428 Services.Common.RESTRequest DEBUG GET request to https://profile.accounts.firefox.com/v1/profile 1541501955429 Services.Common.RESTRequest TRACE HTTP Header authorization: ***** (suppressed) 1541501955429 Services.Common.RESTRequest TRACE HTTP Header accept: application/json 1541501955429 Services.Common.RESTRequest TRACE HTTP Header if-none-match: "32ba70d2da5b3799a3089177f2fe2db0ced1f2e6-gzip" 1541501956101 Services.Common.RESTRequest TRACE onStartRequest: GET https://profile.accounts.firefox.com/v1/profile 1541501956101 Services.Common.RESTRequest TRACE Channel for GET https://profile.accounts.firefox.com/v1/profile returned status code 0 1541501956101 Services.Common.RESTRequest DEBUG GET https://profile.accounts.firefox.com/v1/profile 304 1541501997715 Sync.Resource WARN GET request to https://sync-641-us-west-2.sync.services.mozilla.com/1.5/102055750/info/collections failed: [Exception... "The connection has timed out" nsresult: "0x804b000e (NS_ERROR_NET_TIMEOUT)" location: "<unknown>" data: no] No traceback available 1541501997715 Sync.Service DEBUG verifyLogin failed: [Exception... "The connection has timed out" nsresult: "0x804b000e (NS_ERROR_NET_TIMEOUT)" location: "<unknown>" data: no] No traceback available 1541501997715 Sync.Status DEBUG Status.login: success.login => error.login.reason.network 1541501997715 Sync.Status DEBUG Status.service: success.status_ok => error.login.failed 1541501997715 Sync.Status DEBUG Status.login: error.login.reason.network => error.login.reason.network 1541501997715 Sync.Status DEBUG Status.service: error.login.failed => error.login.failed 1541501997716 Sync.ErrorHandler ERROR Sync encountered a login error 1541501997716 Sync.SyncScheduler DEBUG Clearing sync triggers and the global score. 1541501997716 Sync.SyncScheduler DEBUG Next sync in 3600000 ms. (why=schedule) 1541501997717 Sync.Service DEBUG Exception calling WrappedLock: Error: Login failed: error.login.reason.network(resource://services-sync/service.js:872:15) JS Stack trace: onNotify@service.js:872:15 1541501997718 Sync.Service DEBUG Not syncing: login returned false.

more options

Separate Security Issue: Update your Flash Player or remove it using these links; http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/uninstall-flash-player-windows.html Uninstall Flash Player | Windows http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/uninstall-flash-player-mac-os.html Uninstall Flash Player | Mac

Note: Windows users should download the ActiveX for Internet Explorer. and the plugin for Plugin-based browsers (like Firefox).

Note: Windows 8 and Windows 10 have built-in flash players and Adobe will cause a conflict. Install the plugin only. Not the ActiveX.

Flash Player Version: Version 31.0.0.122

https://get.adobe.com/flashplayer/ Direct link scans current system and browser Note: Other software is offered in the download. <Windows Only>

https://get.adobe.com/flashplayer/otherversions/ Step 1: Select Operating System Step 2: Select A Version (Firefox, Win IE . . . .) Note: Other software is offered in the download. <Windows Only> +++++++++++++++++++ See if there are updates for your graphics drivers https://support.mozilla.org/en-US/kb/upgrade-graphics-drivers-use-hardware-acceleration

more options

I've tried update flash player and uninstall it. But this hasn't helped to solve my problem.

1541574106192 Sync.LogManager DEBUG Flushing file log 1541574106193 FirefoxAccounts TRACE not checking freshness of profile as it remains recent 1541574106202 Sync.LogManager DEBUG Log cleanup threshold time: 1540710106202 1541574106224 Sync.LogManager DEBUG Done deleting files. 1541574206411 FirefoxAccounts INFO Consuming missed commands. 1541574206411 Sync.Service DEBUG User-Agent: Firefox/64.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) FxSync/1.66.0.20181105164654.desktop 1541574206411 Sync.Service INFO Starting sync at 2018-11-07 10:03:26 in browser session VYTvZPly7L3d 1541574206411 Sync.Service DEBUG In sync: should login. 1541574206411 Sync.Service INFO User logged in successfully - verifying login. 1541574206413 Services.Common.RESTRequest TRACE local time, offset: 1541574206413, 8831 1541574206414 Services.Common.RESTRequest DEBUG GET request to https://api.accounts.firefox.com/v1/account/device/commands?index=0 1541574206414 Services.Common.RESTRequest TRACE HTTP Header authorization: ***** (suppressed) 1541574206414 Services.Common.RESTRequest TRACE HTTP Header content-type: text/plain 1541574206414 Services.Common.RESTRequest TRACE HTTP Header accept-language: ru-RU, ru, en-US, en 1541574206414 Sync.BrowserIDManager DEBUG unlockAndVerifyAuthState already has (or can fetch) sync keys 1541574206414 Sync.Status DEBUG Status.login: error.login.reason.network => success.status_ok 1541574206414 Sync.Status DEBUG Status.service: error.login.failed => error.login.failed 1541574206415 Sync.Service DEBUG Fetching unlocked auth state returned success.status_ok 1541574207129 Services.Common.RESTRequest TRACE onStartRequest: GET https://api.accounts.firefox.com/v1/account/device/commands?index=0 1541574207130 Services.Common.RESTRequest TRACE Channel for GET https://api.accounts.firefox.com/v1/account/device/commands?index=0 returned status code 0 1541574207130 Services.Common.RESTRequest DEBUG GET https://api.accounts.firefox.com/v1/account/device/commands?index=0 200 1541574207130 Hawk DEBUG (Response) /account/device/commands?index=0: code: 200 - Status text: OK 1541574207130 Services.Common.RESTResponse TRACE Processing response headers. 1541574207130 Hawk DEBUG Clock offset vs https://api.accounts.firefox.com/v1: 8870 1541574207130 FirefoxAccounts DEBUG _updateAccountData with items: ["device"] 1541574207130 FirefoxAccounts DEBUG writing plain storage: ["email","sessionToken","uid","verified","device","oauthTokens","profileCache"] 1541574207131 FirefoxAccounts TRACE starting write of json user data: ["email","sessionToken","uid","verified","device","oauthTokens","profileCache"] 1541574207147 FirefoxAccounts TRACE finished write of json user data - took: 16 1541574207147 FirefoxAccounts DEBUG writing secure storage: ["kSync","kXCS","kExtSync","kExtKbHash"] 1541574207147 FirefoxAccounts TRACE starting write of user data to the login manager 1541574207152 FirefoxAccounts TRACE finished write of user data to the login manager 1541574215089 Sync.RemoteTabs INFO Generating tab list with filter 1541574215089 Sync.RemoteTabs INFO Final tab list has 0 clients with 0 tabs. 1541574248725 Sync.Resource WARN GET request to https://sync-641-us-west-2.sync.services.mozilla.com/1.5/102055750/info/collections failed: [Exception... "The connection has timed out" nsresult: "0x804b000e (NS_ERROR_NET_TIMEOUT)" location: "<unknown>" data: no] No traceback available 1541574248725 Sync.Service DEBUG verifyLogin failed: [Exception... "The connection has timed out" nsresult: "0x804b000e (NS_ERROR_NET_TIMEOUT)" location: "<unknown>" data: no] No traceback available 1541574248726 Sync.Status DEBUG Status.login: success.status_ok => error.login.reason.network 1541574248726 Sync.Status DEBUG Status.service: error.login.failed => error.login.failed 1541574248726 Sync.Status DEBUG Status.login: error.login.reason.network => error.login.reason.network 1541574248726 Sync.Status DEBUG Status.service: error.login.failed => error.login.failed 1541574248726 Sync.ErrorHandler ERROR Sync encountered a login error 1541574248726 Sync.SyncScheduler DEBUG Clearing sync triggers and the global score. 1541574248727 Sync.SyncScheduler DEBUG Next sync in 3600000 ms. (why=schedule) 1541574248728 Sync.Service DEBUG Exception calling WrappedLock: Error: Login failed: error.login.reason.network(resource://services-sync/service.js:872:15) JS Stack trace: onNotify@service.js:872:15 1541574248729 Sync.Service DEBUG Not syncing: login returned false.

more options

GL_basik said

I've tried update flash player and uninstall it. But this hasn't helped to solve my problem.

The flash player is a

FredMcD said

Separate Security Issue: