Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

I cant access with Mozilla google mail !!!!! Same with for instance Le Monde!!!!

  • 3 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 3 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από philipp

more options

And more: I can't fix the problem with the help of Advance button, because there is no such possibility to authorize something.

Επιλεγμένη λύση

thanks, so it appears to be the adguard software running on your system that is intercepting all secure network traffic causing this problem.

they have a page where they explain how to solve issues with certificate errors here: https://kb.adguard.com/en/windows/solving-problems/connection-not-trusted

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

hi EkiV, can you please be more specific - what type of error code/error message are you seeing while attempting to access those sites? also, which security software is running on your system if any?

more options

Hi and thanks for the effort..

the error code is here:

https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=mail&passive=true&rm=false&continue=https://mail.google.com/mail/&ss=1&scc=1<mpl=default<mplcache=2&emr=1&osid=1# Peer’s Certificate issuer is not recognized. HTTP Strict Transport Security: true HTTP Public Key Pinning: true Certificate chain:


BEGIN CERTIFICATE-----

MIIDDDCCAfSgAwIBAgIRANLFKIjD0M/Eh89hhgd2hKAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAw KzELMAkGA1UEBhMCRU4xHDAaBgNVBAMME0FkZ3VhcmQgUGVyc29uYWwgQ0EwHhcN MTgwNjE5MTEzMjU5WhcNMTgwODI4MTEzMTAwWjBtMQswCQYDVQQGEwJVUzETMBEG A1UECAwKQ2FsaWZvcm5pYTEWMBQGA1UEBwwNTW91bnRhaW4gVmlldzETMBEGA1UE CgwKR29vZ2xlIExMQzEcMBoGA1UEAwwTYWNjb3VudHMuZ29vZ2xlLmNvbTCBnzAN BgkqhkiG9w0BAQEFAAOBjQAwgYkCgYEA6+ftmUXUF17JCJ67dJeq2b46mVCTFI2E fipg8i4KcTvTkikQ+gpqoMnG7zaTQcBhblK6Ttd3AxrvzJtDB+fVegtngPsklKCU v5NapOZG6t9dV3ZamAuri3ztwQ5D7AlJsrST21cGlAY0ZImj1YhLQpsIKjBxh6X0 PFj6dh7Un+0CAwEAAaNtMGswRgYDVR0RBD8wPYITYWNjb3VudHMuZ29vZ2xlLmNv bYIPKi5hY2NvdW50cy5nb29nghUqLnBhcnRuZXIuYW5kcm9pZC5jb20wDAYDVR0T AQH/BAIwADATBgNVHSUEDDAKBggrBgEFBQcDATANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEA LRzv7/Nx1CbfPO3u23T2Zxr+PYBsoGVy7PNrYXAkFw774fAzwslW5POc3JnnQAQ4 aK7MWkizmWitTN+7SjVpkXO/ug0rxO2y61UP3jso4nhAGyhM28XYs3vf6ofKrKWA 4cZLsjylH2uxjxMbWySkmUs1hXm7M8awGNQCWa2Py95XixIpiYf3cZqqhFkqZcf3 PbrKsvp5Pm3rNUZJXBb37mstBQ0TW1UxWtjk++vaaVXGCbs+1/rSQnuFvdQ0dpLO aRes7rwbISD7sEdzg3ktATJlS8IheJyTjj7qRnnTGEw2MaOjzFNEy8nVHcNw8Y0W Cjb4e8v6EWQvR59gJJKKiQ==


END CERTIFICATE-----

My principal security program is McAfee Sec Scan Plus

more options

Επιλεγμένη λύση

thanks, so it appears to be the adguard software running on your system that is intercepting all secure network traffic causing this problem.

they have a page where they explain how to solve issues with certificate errors here: https://kb.adguard.com/en/windows/solving-problems/connection-not-trusted