Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Cannot get Firfox or Thunderbird to connect to internet, although Internet Explorer does!

 • 5 απαντήσεις
 • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
 • 15 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από watchitm80

more options

Yesterday I was in the middle of installing WinRAR on my computer when I started to get warnings about possible viral activity. I cancelled the installation before it finished and then uninstalled the remains through Programs and Features. Since then none of my Mozilla programs will connect to the internet (Firefox and Thunderbird) but all of my others will. I since ran a thorough scan with AVG and deleted 5 Trojans in the process, but still the Mozilla problem. I uninstalled and reinstalled Firefox but it still fails to connect with the internet. I'm scared to try anything to fix Thunderbird as it handles multiple email accounts and I cannot lose my archived emails. Can anyone suggest a fix or scan that I could try?

Όλες οι απαντήσεις (5)

more options

I have attached an image of a box that comes up when I try to connect with Firefox. Also I saw something about Profile Missing. They might just be random messages.

more options

Try the article below for FireFox http://mzl.la/1xKrH3p And about Thunderbird I can't help you sorry :/ Someone else can help i am sure! Also Make sure all the viruses are gone, you may need to go into safemode, and do other work to really get rid of viruses. Back to your screenshot try opening again this time click where it says details and see what it says copy and paste that info here, it should be (as alike with firefox) should be a number and letters, these will help solve crash errors. Be sure to keep AVG on your computer and keep all your flashplayers, add ons and firefox up-to-date.

more options

You can check in the the Windows Control Panel if you can find "NVIDIA Network Access Manager" or "NVIDIA ForceWare Network Access Manager" and uninstall this software.

more options

Wow, thanks for the fast responses! My data has more than 10,00 characters so I had to split it. Here's the first half:

AdapterDeviceID: 0x0421 AdapterDriverVersion: 9.18.13.2049 AdapterSubsysID: 047d10de AdapterVendorID: 0x10de Add-ons: %7B5384767E-00D9-40E9-B72F-9CC39D655D6F%7D:1.5.0.6.1-signed,%7B972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd%7D:43.0.3,troubleshooter%40mozilla.org:1.1a.1-signed AvailablePageFile: 2838208512 AvailablePhysicalMemory: 2381549568 AvailableVirtualMemory: 1719549952 BIOS_Manufacturer: American Megatrends Inc. BlockedDllList: BreakpadReserveAddress: 39780352 BreakpadReserveSize: 67108864 BuildID: 20151223140742 CrashTime: 1451824182 EMCheckCompatibility: true Email: FramePoisonBase: 00000000f0de0000 FramePoisonSize: 65536 InstallTime: 1451554064 Notes: AdapterVendorID: 0x10de, AdapterDeviceID: 0x0421, AdapterSubsysID: 047d10de, AdapterDriverVersion: 9.18.13.2049 DWrite? DWrite+ D2D1.1? D2D1.1+ D2D? D2D1.1V? D2D1.1V+ D2D+ D3D11 Layers? D3D11 Layers+ ProductID: {ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384} ProductName: Firefox ReleaseChannel: release SafeMode: 0 SecondsSinceLastCrash: 67784 ShutdownProgress: quit-application StartupTime: 1451823399 SystemMemoryUsePercentage: 36 TelemetryEnvironment: {"build":{"applicationId":"{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}","applicationName":"Firefox","architecture":"x86","buildId":"20151223140742","version":"43.0.3","vendor":"Mozilla","platformVersion":"43.0.3","xpcomAbi":"x86-msvc","hotfixVersion":"20151223.01"},"partner":{"distributionId":null,"distributionVersion":null,"partnerId":null,"distributor":null,"distributorChannel":null,"partnerNames":[]},"system":{"memoryMB":3559,"virtualMaxMB":2048,"isWow64":false,"cpu":{"count":8,"cores":4,"vendor":"GenuineIntel","family":6,"model":58,"stepping":9,"l2cacheKB":256,"l3cacheKB":8192,"speedMHz":3392,"extensions":["hasMMX","hasSSE","hasSSE2","hasSSE3","hasSSSE3","hasSSE4_1","hasSSE4_2"]},"os":{"name":"Windows_NT","version":"6.2","servicePackMajor":0,"servicePackMinor":0,"installYear":2013,"locale":"en-GB"},"hdd":{"profile":{"model":"WDC WD20EZRX-00DC0B0","revision":"80.00A80"},"binary":{"model":"WDC WD20EZRX-00DC0B0","revision":"80.00A80"},"system":{"model":"WDC WD20EZRX-00DC0B0","revision":"80.00A80"}},"gfx":{"D2DEnabled":true,"DWriteEnabled":true,"adapters":[{"description":"NVIDIA GeForce 8500 GT","vendorID":"0x10de","deviceID":"0x0421","subsysID":"047d10de","RAM":512,"driver":"nvd3dum nvwgf2um,nvwgf2um","driverVersion":"9.18.13.2049","driverDate":"6-21-2013","GPUActive":true}],"monitors":[{"screenWidth":1280,"screenHeight":768,"refreshRate":60,"pseudoDisplay":false}],"features":{"compositor":"d3d11","d3d11":{"status":"available","version":40960,"warp":false,"textureSharing":true,"blacklisted":false},"d2d":{"status":"available","version":"1.1"}}}},"settings":{"addonCompatibilityCheckEnabled":true,"blocklistEnabled":true,"isDefaultBrowser":false,"e10sEnabled":false,"telemetryEnabled":false,"isInOptoutSample":false,"locale":"en-US","update":{"channel":"release","enabled":true,"autoDownload":true},"userPrefs":{"browser.cache.disk.capacity":358400,"browser.formfill.enable":false,"browser.newtabpage.enhanced":true,"browser.shell.checkDefaultBrowser":false,"browser.startup.homepage":"<user-set>"}},"profile":{"creationDate":15848},"addons":{"activeAddons":{"{5384767E-00D9-40E9-B72F-9CC39D655D6F}":{"blocklisted":false,"description":"Read EPUB files just in the browser. No installation of additional software needed.","name":"EPUBReader","userDisabled":false,"appDisabled":false,"version":"1.5.0.6.1-signed","scope":1,"type":"extension","foreignInstall":0,"hasBinaryComponents":false,"installDay":15879,"updateDay":16584,"signedState":2},"troubleshooter@mozilla.org":{"blocklisted":false,"description":"Provides Firefox troubleshooting data to Mozilla web sites.","name":"Troubleshooter","userDisabled":false,"appDisabled":false,"version":"1.1a.1-signed","scope":1,"type":"extension","foreignInstall":false,"hasBinaryComponents":false,"installDay":16802,"updateDay":16802,"signedState":1}},"theme":{"id":"{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}","blocklisted":false,"description":"The default theme.","name":"Default","userDisabled":false,"appDisabled":false,"version":"43.0.3","scope":4,"foreignInstall":false,"hasBinaryComponents":false,"installDay":15848,"updateDay":16802},"activePlugins":[{"name":"QuickTime Plug-in 7.7.8","version":"7.7.8.0","description":"The QuickTime Plugin allows you to view a wide variety of multimedia content in Web pages. For more ","blocklisted":false,"disabled":false,"clicktoplay":true,"mimeTypes":["application/sdp","application/x-sdp","application/x-rtsp","video/quicktime","video/flc","audio/x-wav","audio/wav"],"updateDay":16669},{"name":"QuickTime Plug-in 7.7.8","version":"7.7.8.0","description":"The QuickTime Plugin allows you to view a wide variety of multimedia content in Web pages. For more ","blocklisted":false,"disabled":false,"clicktoplay":true,"mimeTypes":["audio/aiff","audio/x-aiff","audio/basic","audio/mid","audio/vnd.qcelp","audio/x-gsm","audio/amr","audio/aac"],"updateDay":16669},{"name":"QuickTime Plug-in 7.7.8","version":"7.7.8.0","description":"The QuickTime Plugin allows you to view a wide variety of multimedia content in Web pages. For more ","blocklisted":false,"disabled":false,"clicktoplay":true,"mimeTypes":["audio/x-aac","audio/x-caf","audio/x-ac3","video/x-mpeg","video/mpeg"],"updateDay":16669},{"name":"QuickTime Plug-in 7.7.8","version":"7.7.8.0","description":"The QuickTime Plugin allows you to view a wide variety of multimedia content in Web pages. For more ","blocklisted":false,"disabled":false,"clicktoplay":true,"mimeTypes":["audio/mpeg","audio/x-mpeg","video/3gpp","audio/3gpp","video/3gpp2","audio/3gpp2","video/sd-video"],"updateDay":16669},{"name":"QuickTime Plug-in 7.7.8","version":"7.7.8.0","description":"The QuickTime Plugin allows you to view a wide variety of multimedia content in Web pages. For more ","blocklisted":false,"disabled":false,"clicktoplay":true,"mimeTypes":["application/x-mpeg","video/mp4","audio/mp4","audio/x-m4a","audio/x-m4p","audio/x-m4b","video/x-m4v"],"updateDay":16669},{"name":"Adobe Acrobat","version":"11.0.3.37","description":"Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape 11.0.03","blocklisted":false,"disabled":false,"clicktoplay":true,"mimeTypes":["application/pdf","application/vnd.adobe.pdfxml","application/vnd.adobe.x-mars","application/vnd.fdf","application/vnd.adobe.xfdf","application/vnd.adobe.xdp+xml","application/vnd.adobe.xfd+xml"],"updateDay":15836},{"name":"AdobeAAMDetect","version":"1.0.0.0","description":"A plugin to detect whether the Adobe Application Manager is installed on this machine.","blocklisted":false,"disabled":false,"clicktoplay":true,"mimeTypes":["application/x-adobeaamdetect"],"updateDay":15603},{"name":"Adobe Acrobat","version":"11.0.3.37","description":"Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape 11.0.03","blocklisted":false,"disabled":false,"clicktoplay":true,"mimeTypes":["application/pdf","application/vnd.adobe.pdfxml","application/vnd.adobe.x-mars","application/vnd.fdf","application/vnd.adobe.xfdf","application/vnd.adobe.xdp+xml","application/vnd.adobe.xfd+xml"],"updateDay":15836},{"name":"Google Update","version":"1.3.27.5","description":"Google Update","blocklisted":false,"disabled":false,"clicktoplay":true,"mimeTypes":["application/x-vnd.google.update3webcontrol.3","application/x-vnd.google.oneclickctrl.9"],"updateDay":16572},{"name":"NVIDIA 3D VISION","version":"7.17.13.2049","description":"NVIDIA 3D Vision Streaming plugin for Mozilla browsers","blocklisted":false,"disabled":false,"clicktoplay":true,"mimeTypes":["application/mozilla-3dv-streaming-plugin"],"updateDay":15877},{"name":"NVIDIA 3D Vision","version":"7.17.13.2049","description":"NVIDIA 3D Vision plugin for Mozilla

more options

Here's the second half:

browsers","blocklisted":false,"disabled":false,"clicktoplay":true,"mimeTypes":["image/jps","image/pns","image/mpo"],"updateDay":15877},{"name":"Microsoft Office 2010","version":"14.0.4730.1010","description":"Office Authorization plug-in for NPAPI browsers","blocklisted":false,"disabled":false,"clicktoplay":true,"mimeTypes":["application/x-msoffice14"],"updateDay":14618},{"name":"Microsoft Office 2010","version":"14.0.4761.1000","description":"The plug-in allows you to open and edit files using Microsoft Office applications","blocklisted":false,"disabled":false,"clicktoplay":true,"mimeTypes":["application/x-sharepoint"],"updateDay":14692},{"name":"Silverlight Plug-In","version":"5.1.41105.0","description":"5.1.41105.0","blocklisted":false,"disabled":false,"clicktoplay":true,"mimeTypes":["application/x-silverlight","application/x-silverlight-2"],"updateDay":16743},{"name":"Java(TM) Platform SE 8 U65","version":"11.65.2.17","description":"Next Generation Java Plug-in 11.65.2 for Mozilla browsers","blocklisted":false,"disabled":false,"clicktoplay":true,"mimeTypes":["application/x-java-applet","application/x-java-bean","application/x-java-vm","application/x-java-applet;version=1.1.1","application/x-java-bean;version=1.1.1","application/x-java-applet;version=1.1","application/x-java-bean;version=1.1","application/x-java-applet;version=1.2","application/x-java-bean;version=1.2","application/x-java-applet;version=1.1.3","application/x-java-bean;version=1.1.3","application/x-java-applet;version=1.1.2","application/x-java-bean;version=1.1.2","application/x-java-applet;version=1.3","application/x-java-bean;version=1.3","application/x-java-applet;version=1.2.2","application/x-java-bean;version=1.2.2","application/x-java-applet;version=1.2.1","application/x-java-bean;version=1.2.1","application/x-java-applet;version=1.3.1","application/x-java-bean;version=1.3.1","application/x-java-applet;version=1.4","application/x-java-bean;version=1.4","application/x-java-applet;version=1.4.1","application/x-java-bean;version=1.4.1","application/x-java-applet;version=1.4.2","application/x-java-bean;version=1.4.2","application/x-java-applet;version=1.5","application/x-java-bean;version=1.5","application/x-java-applet;version=1.6","application/x-java-bean;version=1.6","application/x-java-applet;version=1.7","application/x-java-bean;version=1.7","application/x-java-applet;version=1.8","application/x-java-bean;version=1.8","application/x-java-applet;jpi-version=1.8.0_65","application/x-java-bean;jpi-version=1.8.0_65","application/x-java-vm-npruntime","application/x-java-applet;deploy=11.65.2","application/x-java-applet;javafx=8.0.65"],"updateDay":16732},{"name":"Java Deployment Toolkit 8.0.650.17","version":"11.65.2.17","description":"NPRuntime Script Plug-in Library for Java(TM) Deploy","blocklisted":false,"disabled":false,"clicktoplay":true,"mimeTypes":["application/java-deployment-toolkit"],"updateDay":16732},{"name":"Google Earth Plugin","version":"1.0.0.1","description":"GEPlugin","blocklisted":false,"disabled":false,"clicktoplay":true,"mimeTypes":["application/geplugin"],"updateDay":14853},{"name":"DivX Plus Web Player","version":"3.2.4.1250","description":"DivX Web Player version 3.2.4.1250","blocklisted":false,"disabled":false,"clicktoplay":true,"mimeTypes":["video/divxdps","video/divx","video/avi","video/vnd.avi","video/msvideo","video/x-msvideo"],"updateDay":16395},{"name":"DivX VOD Helper Plug-in","version":"1.1.0.14","description":"DivX VOD Helper Plug-in","blocklisted":false,"disabled":false,"clicktoplay":true,"mimeTypes":["application/x-divxovshelper"],"updateDay":16212},{"name":"iTunes Application Detector","version":"1.0.1.1","description":"iTunes Detector Plug-in","blocklisted":false,"disabled":false,"clicktoplay":true,"mimeTypes":["application/itunes-plugin"],"updateDay":16716},{"name":"Shockwave for Director","version":"12.1.7.157","description":"Adobe Shockwave for Director Netscape plug-in, version 12.1.7.157","blocklisted":false,"disabled":false,"clicktoplay":true,"mimeTypes":["application/x-director"],"updateDay":16471},{"name":"Shockwave Flash","version":"20.0.0.267","description":"Shockwave Flash 20.0 r0","blocklisted":false,"disabled":false,"clicktoplay":false,"mimeTypes":["application/x-shockwave-flash","application/futuresplash"],"updateDay":16798},{"name":"Unity Player","version":"5.0.3.35960","description":"Unity Player 5.0.3f2","blocklisted":false,"disabled":false,"clicktoplay":false,"mimeTypes":["application/vnd.unity"],"updateDay":16675}],"activeGMPlugins":{"gmp-gmpopenh264":{"version":"1.5.3","userDisabled":false,"applyBackgroundUpdates":1},"gmp-eme-adobe":{"version":"15","userDisabled":false,"applyBackgroundUpdates":1}},"activeExperiment":{},"persona":null}} Theme: classic/1.0 Throttleable: 1 TotalPageFile: 5074448384 TotalPhysicalMemory: 3732271104 TotalVirtualMemory: 2147352576 URL: Vendor: Mozilla Version: 43.0.3 Winsock_LSP: MSAFD Tcpip [TCP/IP] : 2 : 1 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll

MSAFD Tcpip [UDP/IP] : 2 : 2 : 
MSAFD Tcpip [RAW/IP] : 2 : 3 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
MSAFD Tcpip [TCP/IPv6] : 2 : 1 : 
MSAFD Tcpip [UDP/IPv6] : 2 : 2 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
MSAFD Tcpip [RAW/IPv6] : 2 : 3 : 
RSVP TCPv6 Service Provider : 2 : 1 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
RSVP TCP Service Provider : 2 : 1 : 
RSVP UDPv6 Service Provider : 2 : 2 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
RSVP UDP Service Provider : 2 : 2 : 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{8BC7E887-01FA-4423-BB32-F82EB7078402}] SEQPACKET 6 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{8BC7E887-01FA-4423-BB32-F82EB7078402}] DATAGRAM 6 : 2 : 2 : 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{6A65DE2E-3683-4955-9B6F-BCDE9FA4BFB3}] SEQPACKET 0 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{6A65DE2E-3683-4955-9B6F-BCDE9FA4BFB3}] DATAGRAM 0 : 2 : 2 : 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{22CE1964-FD8E-440D-8494-57690A30D2A8}] SEQPACKET 2 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{22CE1964-FD8E-440D-8494-57690A30D2A8}] DATAGRAM 2 : 2 : 2 : 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{8BC7E887-01FA-4423-BB32-F82EB7078402}] SEQPACKET 7 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{8BC7E887-01FA-4423-BB32-F82EB7078402}] DATAGRAM 7 : 2 : 2 : 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{5B50A9EB-E424-4B05-87FE-79502314EF6F}] SEQPACKET 8 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{5B50A9EB-E424-4B05-87FE-79502314EF6F}] DATAGRAM 8 : 2 : 2 : 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{90A940A0-0468-450E-A9D0-C26025E0CF5B}] SEQPACKET 5 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{90A940A0-0468-450E-A9D0-C26025E0CF5B}] DATAGRAM 5 : 2 : 2 : 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{DA47AADE-FC16-44F5-B024-E894766C6D79}] SEQPACKET 4 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{DA47AADE-FC16-44F5-B024-E894766C6D79}] DATAGRAM 4 : 2 : 2 : 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{6A65DE2E-3683-4955-9B6F-BCDE9FA4BFB3}] SEQPACKET 1 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{6A65DE2E-3683-4955-9B6F-BCDE9FA4BFB3}] DATAGRAM 1 : 2 : 2 : 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{22CE1964-FD8E-440D-8494-57690A30D2A8}] SEQPACKET 3 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{22CE1964-FD8E-440D-8494-57690A30D2A8}] DATAGRAM 3 : 2 : 2 : 

useragent_locale: en-US

This report also contains technical information about the state of the application when it crashed.