Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Firefox crashes

  • 10 απαντήσεις
  • 4 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 80 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από FredMcD

more options

After the 43 update yesturday the browser keeps crashing after startup. Also unable to send the crash reports for some reason.

Επιλεγμένη λύση

Those crash reports weren’t sent to the Mozilla Servers.

Do you have nvidia's network access manager or forceware network manager software installed? Disable / remove it.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (10)

more options

Start Firefox in Safe Mode {web Link} by holding down the <Shift>
(Mac=Options)
key, and then starting Firefox. Is the problem still there?

While still in Safe Mode,

In the address bar, type about:crashes<enter>. Note: If any reports do not have BP in front of the numbers/letters, click it and select Submit.

The crash report is several pages of data. We need the report numbers to see the whole report.

Using your mouse, mark the most resent 7 - 10 crash reports, and copy them. Now go to the reply box below and paste them in.

aboutcrashesFx29

If you can't get Firefox to open, you will have to do this the hard way. https://support.mozilla.org/en-US/kb/mozillacrashreporter Open the file browser / explorer on your computer. Note: You may have to enable Show Hidden Folders / Files. Enter this in the address bar;

Windows: %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Crash Reports\submitted Win 7/Vista: C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Crash Reports\submitted Win XP/2000: C:\Documents and Settings\<username>\Application Data\Mozilla\Firefox\Crash Reports\submitted

Mac OS: /Users/<username>/Library/Application Support/Firefox/Crash Reports/submitted Linux: /home/<username>/.mozilla/firefox/Crash Reports/submitted

Copy the last 5-7 Recent File Names in the folder. Post the information in the reply box below.

more options

AdapterVendorID=0x10de TelemetryEnvironment={"build":{"applicationId":"{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}","applicationName":"Firefox","architecture":"x86","buildId":"20151208100201","version":"43.0","vendor":"Mozilla","platformVersion":"43.0","xpcomAbi":"x86-msvc","hotfixVersion":null},"partner":{"distributionId":null,"distributionVersion":null,"partnerId":null,"distributor":null,"distributorChannel":null,"partnerNames":[]},"system":{"memoryMB":2046,"virtualMaxMB":2048,"isWow64":false,"cpu":{"count":2,"cores":2,"vendor":"GenuineIntel","family":6,"model":15,"stepping":11,"l2cacheKB":4096,"l3cacheKB":null,"speedMHz":3000,"extensions":["hasMMX","hasSSE","hasSSE2","hasSSE3","hasSSSE3"]},"os":{"name":"Windows_NT","version":"5.1","servicePackMajor":3,"servicePackMinor":0,"installYear":2009,"locale":"en-US"},"hdd":{"profile":{"model":"WDC WD6400AAKS-00A7B0","revision":"01.03B01"},"binary":{"model":"WDC WD6400AAKS-00A7B0","revision":"01.03B01"},"system":{"model":"WDC WD6400AAKS-00A7B0","revision":"01.03B01"}},"gfx":{"D2DEnabled":false,"DWriteEnabled":false,"adapters":[{"description":"NVIDIA GeForce GTX 750 Ti","vendorID":"0x10de","deviceID":"0x1380","subsysID":"1380196e","RAM":null,"driver":"nv4_disp","driverVersion":"10.18.13.5906","driverDate":"11-24-2015","GPUActive":true}],"monitors":[{"screenWidth":1280,"screenHeight":768,"refreshRate":60,"pseudoDisplay":false}],"features":{"compositor":"none","d3d11":{"status":"unavailable"},"d2d":{"status":"unavailable","version":"1.0"}}}},"settings":{"addonCompatibilityCheckEnabled":true,"blocklistEnabled":true,"isDefaultBrowser":true,"e10sEnabled":false,"telemetryEnabled":false,"isInOptoutSample":false,"locale":"en-US","update":{"channel":"release","enabled":true,"autoDownload":true},"userPrefs":{"browser.cache.disk.capacity":1048576,"browser.newtabpage.enhanced":true}},"profile":{"creationDate":16786,"resetDate":16786},"addons":{"activeAddons":{},"theme":{"id":"{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}","blocklisted":false,"description":"The default theme.","name":"Default","userDisabled":false,"appDisabled":false,"version":"43.0","scope":4,"foreignInstall":false,"hasBinaryComponents":false,"installDay":16786,"updateDay":16786},"activePlugins":[{"name":"Microsoft® DRM","version":"9.0.0.4503","description":"DRM Netscape Network Object","blocklisted":false,"disabled":false,"clicktoplay":true,"mimeTypes":["application/x-drm-v2"],"updateDay":13983},{"name":"Windows Media Player Plug-in Dynamic Link Library","version":"3.0.2.629","description":"Npdsplay dll","blocklisted":false,"disabled":false,"clicktoplay":true,"mimeTypes":["application/asx","video/x-ms-asf-plugin","application/x-mplayer2","video/x-ms-asf","video/x-ms-wm","audio/x-ms-wma","audio/x-ms-wax","video/x-ms-wmv","video/x-ms-wvx"],"updateDay":13983},{"name":"Microsoft® DRM","version":"9.0.0.4503","description":"DRM Store Netscape Plugin","blocklisted":false,"disabled":false,"clicktoplay":true,"mimeTypes":["application/x-drm"],"updateDay":13983},{"name":"Adobe Acrobat","version":"9.5.5.316","description":"Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape \\"9.5.5\\"","blocklisted":false,"disabled":false,"clicktoplay":true,"mimeTypes":["application/pdf","application/vnd.adobe.pdfxml","application/vnd.adobe.x-mars","application/vnd.fdf","application/vnd.adobe.xfdf","application/vnd.adobe.xdp+xml","application/vnd.adobe.xfd+xml"],"updateDay":15833},{"name":"Adobe Acrobat","version":"9.5.5.316","description":"Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape \\"9.5.5\\"","blocklisted":false,"disabled":false,"clicktoplay":true,"mimeTypes":["application/pdf","application/vnd.adobe.pdfxml","application/vnd.adobe.x-mars","application/vnd.fdf","application/vnd.adobe.xfdf","application/vnd.adobe.xdp+xml","application/vnd.adobe.xfd+xml"],"updateDay":15833},{"name":"Windows Presentation Foundation","version":"3.5.30729.1","description":"Windows Presentation Foundation (WPF) plug-in for Mozilla browsers","blocklisted":false,"disabled":false,"clicktoplay":true,"mimeTypes":["application/x-ms-xbap","application/xaml+xml"],"updateDay":14090},{"name":"Silverlight Plug-In","version":"5.1.30514.0","description":"5.1.30514.0","blocklisted":false,"disabled":false,"clicktoplay":true,"mimeTypes":["application/x-silverlight","application/x-silverlight-2"],"updateDay":16204},{"name":"Java(TM) Platform SE 8 U66","version":"11.66.2.18","description":"Next Generation Java Plug-in 11.66.2 for Mozilla browsers","blocklisted":false,"disabled":false,"clicktoplay":true,"mimeTypes":["application/x-java-applet","application/x-java-bean","application/x-java-vm","application/x-java-applet;version=1.1.1","application/x-java-bean;version=1.1.1","application/x-java-applet;version=1.1","application/x-java-bean;version=1.1","application/x-java-applet;version=1.2","application/x-java-bean;version=1.2","application/x-java-applet;version=1.1.3","application/x-java-bean;version=1.1.3","application/x-java-applet;version=1.1.2","application/x-java-bean;version=1.1.2","application/x-java-applet;version=1.3","application/x-java-bean;version=1.3","application/x-java-applet;version=1.2.2","application/x-java-bean;version=1.2.2","application/x-java-applet;version=1.2.1","application/x-java-bean;version=1.2.1","application/x-java-applet;version=1.3.1","application/x-java-bean;version=1.3.1","application/x-java-applet;version=1.4","application/x-java-bean;version=1.4","application/x-java-applet;version=1.4.1","application/x-java-bean;version=1.4.1","application/x-java-applet;version=1.4.2","application/x-java-bean;version=1.4.2","application/x-java-applet;version=1.5","application/x-java-bean;version=1.5","application/x-java-applet;version=1.6","application/x-java-bean;version=1.6","application/x-java-applet;version=1.7","application/x-java-bean;version=1.7","application/x-java-applet;version=1.8","application/x-java-bean;version=1.8","application/x-java-applet;jpi-version=1.8.0_66","application/x-java-bean;jpi-version=1.8.0_66","application/x-java-vm-npruntime","application/x-java-applet;deploy=11.66.2","application/x-java-applet;javafx=8.0.66"],"updateDay":16786},{"name":"Java Deployment Toolkit 8.0.660.18","version":"11.66.2.18","description":"NPRuntime Script Plug-in Library for Java(TM) Deploy","blocklisted":false,"disabled":false,"clicktoplay":true,"mimeTypes":["application/java-deployment-toolkit"],"updateDay":16786},{"name":"Shockwave for Director","version":"11.5.9.620","description":"Adobe Shockwave for Director Netscape plug-in, version 11.5.9.620","blocklisted":false,"disabled":false,"clicktoplay":true,"mimeTypes":["application/x-director"],"updateDay":15007},{"name":"Shockwave Flash","version":"20.0.0.235","description":"Shockwave Flash 20.0 r0","blocklisted":false,"disabled":false,"clicktoplay":false,"mimeTypes":["application/x-shockwave-flash","application/futuresplash"],"updateDay":16778},{"name":"Unity Player","version":"3.5.1.43663","description":"Unity Player 3.5.1f2","blocklisted":false,"disabled":false,"clicktoplay":false,"mimeTypes":["application/vnd.unity"],"updateDay":15426}],"activeGMPlugins":{"gmp-gmpopenh264":{"version":null,"userDisabled":false,"applyBackgroundUpdates":1}},"activeExperiment":{},"persona":null}} StartupTime=1450370338 SafeMode=0 ProductName=Firefox AdapterSubsysID=1380196e FramePoisonBase=00000000f0de0000 Add-ons=%7B972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd%7D:43.0 Winsock_LSP=NVIDIA App Filter over [MSAFD Tcpip [TCP/IP]] : 2 : 1 : %SYSTEMROOT%\\system32\\nvappfilter.dll \n NVIDIA App Filter over [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] : 2 : 2 : %SYSTEMROOT%\\system32\\nvappfilter.dll \n NVIDIA App Filter over [MSAFD Tcpip [RAW/IP]] : 2 : 3 : %SYSTEMROOT%\\system32\\nvappfilter.dll \n MSAFD Tcpip [TCP/IP] : 2 : 1 : %SystemRoot%\\system32\\mswsock.dll \n MSAFD Tcpip [UDP/IP] : 2 : 2 : %SystemRoot%\\system32\\mswsock.dll \n MSAFD Tcpip [RAW/IP] : 2 : 3 : %SystemRoot%\\system32\\mswsock.dll \n RSVP UDP Service Provider : 6 : 2 : %SystemRoot%\\system32\\rsvpsp.dll \n RSVP TCP Service Provider : 6 : 1 : %SystemRoot%\\system32\\rsvpsp.dll \n MSAFD NetBIOS [\\Device\\NetBT_Tcpip_{3F44A8C2-E785-4DC9-B17E-3B9DEC926B2C}] SEQPACKET 4 : 2 : 5 : %SystemRoot%\\system32\\mswsock.dll \n MSAFD NetBIOS [\\Device\\NetBT_Tcpip_{3F44A8C2-E785-4DC9-B17E-3B9DEC926B2C}] DATAGRAM 4 : 2 : 2 : %SystemRoot%\\system32\\mswsock.dll \n MSAFD NetBIOS [\\Device\\NetBT_Tcpip_{2 : 2 : 2 : %SystemRoot%\\system32\\mswsock.dll \n MSAFD NetBIOS [\\Device\\NetBT_Tcpip_{AC1A3321-75E0-41DA-B538-6DE13A508902}] SEQPACKET 3 : 2 : 5 : %SystemRoot%\\system32\\mswsock.dll \n MSAFD NetBIOS [\\Device\\NetBT_Tcpip_{AC1A3321-75E0-41DA-B538-6DE13A508902}] DATAGRAM 3 : 2 : 2 : %SystemRoot%\\system32\\mswsock.dll \n NVIDIA App Filter : 2 : 1 : %SYSTEMROOT%\\system32\\nvappfilter.dll InstallTime=1450314176 EMCheckCompatibility=true Theme=classic/1.0 ReleaseChannel=release Notes=AdapterVendorID: 0x10de, AdapterDeviceID: 0x1380, AdapterSubsysID: 1380196e, AdapterDriverVersion: 10.18.13.5906\n Vendor=Mozilla FramePoisonSize=65536 AdapterDriverVersion=10.18.13.5906 Version=43.0 ServerURL=https://crash-reports.mozilla.com/submit?id={ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}&version=43.0&buildid=20151208100201 AdapterDeviceID=0x1380 useragent_locale=en-US BIOS_Manufacturer=Phoenix Technologies, LTD BuildID=20151208100201 ProductID={ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384} URL=about:sessionrestore CrashTime=1450370344 SecondsSinceLastCrash=158 EventLoopNestingLevel=1 BreakpadReserveAddress=58327040 BreakpadReserveSize=67108864 BlockedDllList= SystemMemoryUsePercentage=36 TotalVirtualMemory=2147352576 AvailableVirtualMemory=1843912704 TotalPageFile=6275977216 AvailablePageFile=5653090304 TotalPhysicalMemory=2145890304 AvailablePhysicalMemory=1361264640

more options

FredMcD said

The crash report is several pages of data.
We need the report numbers to see the whole report.
more options

Once i get to the crash reports folder and open it; I can only pick from an Events folder or a Pending folder, which are both empty. Once firefox crashes right after startup, I get the promt to restart and that it will send a report but it says the was a problem sending the error report. Appreciate the help so far

more options

Start your Computer in safe mode with networking. Then start Firefox. Try Safe web sites. Is the problem still there?

Starting The Computer In Safe Mode;
Free Online Encyclopedia

Then try to submit the crash reports.

more options

Finally got the browser to stay open long enough to grab the crash ids

ce1f5835-4f72-4da7-91c8-58a3e97f4910 12/22/2015 7:58 PM a21a625e-df9e-4611-abbc-777207b59109 12/22/2015 7:57 PM 95ff0bfe-74b3-4922-ad87-7fcd66c49905 12/22/2015 7:42 PM fe487ebc-c3ec-4db9-a7d2-5f2b529140a6 12/22/2015 7:30 PM 6e25d12f-0304-47c6-83f0-521d6c1c1033 12/21/2015 11:40 PM 39f868ea-f165-438b-a568-e9cf11c52a45 12/19/2015 1:11 AM 310221a2-bb91-4dee-8d78-6548567677a7 12/18/2015 1:47 PM ceeca940-c732-4d69-8cbd-1e49384713c7 12/18/2015 1:40 PM acc65541-a567-4bbb-882e-963ac653f186 12/18/2015 1:40 PM a6d4d2e8-69dd-46a5-b48e-4ea40cb21b35 12/18/2015 1:40 PM fde11039-d90b-415a-95de-73f1e51905f6 12/18/2015 12:18 PM 25a3f9b6-7b37-4c4a-9916-e385fc5cddf4 12/18/2015 12:09 PM

more options

Επιλεγμένη λύση

Those crash reports weren’t sent to the Mozilla Servers.

Do you have nvidia's network access manager or forceware network manager software installed? Disable / remove it.

more options

Thank you very much. That solved the problem.

more options

<strike>Note that Firefox 43.0.2 has been released that addresses this issue and blocks the NVIDIA driver.</strike>

(this block has been reverted)

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη cor-el

more options

Hello,

I am glad to hear that your problem has been resolved. If you haven't already, please select the answer that solves the problem. This will help other users with similar problems find the solution more easily.

Thank you for contacting Mozilla Support.