Synchronizěrowaś a składowaś

Synchronizěrujśo daty mjazy wšymi swójimi rědami

Kak zarědujom Sync na swójom licadle?

Wužywajśo konto Firefox, aby swóje cytańske znamjenja, swóju historiju, swóje gronidła, dodanki a wócynjone rejtariki z drugim rědom, profilom abo z drugeju wersiju Firefox synchronizěrował.

Engelski

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije