Zakłady pśeglědowanja

Pytajśo a nawigěrujśo lažko z toś tymi bytostnymi funkcijami

 • Cytańske znamjenja a rejtarki Mějśo jadnorje pśistup z cytańskimi znamjenjami a rejtarkami k swójim nejlubšim webbokam a organizěrujśo je
 • Tipy a triki Wužywajśo z toś tymi tastowymi skrotconkami a drugimi tipami wěcej ako jano zakłady.
 • Ceste pšašanja How zgónijośo zakładne pokaze a směrnice za wužywanje Firefox w swójej rěcy.
 • Startowy bok póstajiś Wócyńśo swóje nejlubše boki pśez jadne kliknjenje. Pokažomy wam, kak móžośo swój startowy bok póstajiś abo standardny bok wótnowiś.
 • Inteligentne adresowe pólo - cytańske znamjenja, zapiski historije a rejtarki pytaś Pśi zapódawanju do adresowego póla naraźujo Firefox websedła, kótarež sćo se južo woglědał, ako cytańske znamjenja składował abo wóznamjenił abo w rejtarku wócynił. Dostańśo se k websedłam z mjenjej tłocenjami tasty.
 • Pytańske pólo w Firefox wužywaś Zgóńśo, kak móžośo zatwarjone pytańske pólo in Firefox wužywaś, aby web ze swójimi nejlubšymi pytnicami pśepytowaś.
 • Pytanje a zastojanje ześěgnjonych datajow Wokno ześěgnjenjow a biblioteka zastojtej ześěgnjone dataje. How zgónijośo, kak dojźośo k swójim datajam, kak je zastojśo, kak změnjaśo jich nastajenja a kak je namakajośo.
 • Prědne kšace z Firefox - pśeglěd wó głownych funkcijach Toś ten nastawk wujasnjujo zakłady wobglědowaka Firefox - cytańske znamjenja, rejtarki, pytanje, dodanki a wěcej. Wótkazujo teke k dalšnym nastawkam, kótarež cośo snaź pózdźej pśeslěźiś.
 • Firefox ako standardny wobglědowak póstajiś Toś ten nastawk wopisujo, kak móžośo Firefox ako swój standardny wobglědowak póstajiś, aby se wótkaze awtomatiski w Firefox wócynili.
 • Pytańske naraźenja w Firefox Zgóńśo wěcej wó tom, kak pytańske naraźenja funkcioněruju w Firefox.
 • Eksterne powěźeńki w Firefox Powěźeńki zmóžnjaju websedłam, wužywarje wó nowych powěsćach abo zaktualizěrowanem wopśimjeśu informěrowaś, mjaztym až Firefox jo wócynjony.
 • Wótpóranje funkcije rejtarkowych kupkow Funkcija rejtarkowych kupkow (panorama) se z Firefox wótpórajo, ale su někotare wjelicne alternatiwy za organizěrowanje wašych wócyinjonych rejtarkow.
 • Bok nowego rejtarka pśiměriś Zgóńśo, kak móžośo swóju bok nowego rejtarka pśez to pśiměriś, až zwobraznjenje pśipinaśo abo pśerědujośo.
 • Kachlicki na boku Nowy rejtark schowaś abo pokazaś Póznajśo wšake wóźeńske elementy za bok Nowy rejtark w Firefox, inkluziwnje wócynjanje proznego boka a wówónoźowanje naraźonych kachlickow.
 • Kak połna wobrazowka dajo se wužiwaś Modus połneje wobrazowki zmóžnja wobglědowakoju Firefox, cełu wobrazowku wupolniś. Toś ten nastawk wujasnjujo, kak móžośo jen zmóžniś abo znjemóžniś.
 • Zatwarjony PDF-cytak znjemóžniś a drugi cytak wužywaś Firefox ma zatwarjony cytak. Pokažomy wam, kak móžośo jen znjemóžniś a drugi PDF-cytak, ako na pś. Adobe Reader, město togo wužywaś.
 • Websedło składowaś Firefox wam zmóžnja, webbok na wašom licadle składowaś, aby mógał jen na pśikład cytaś, gaž njejsćo z internetom zwězany. Nastawk wopisujo, kak móžośo to cyniś.
 • Pśeglědne pśedstajenje webbokow z cytańskim naglědom Cytański naglěd Firefox wówónoźujo mólece elementy z webbokow, aby tekst na wobrazowce jo lažčej cytajobny. Nejnowša wersija Firefox móžo teke boki głosnje cytaś.
 • Standardny startowy bok Firefox ma wótkaze k cestym funkcijam Standardny bok Firefox wopśimujo wužytnu móžnosć za webpytanja a wótkaze za malsny pśistup na ześěgnjenja, cytańske znamjenja, historiju, dodanki, synchronizaciju a nastajenja.
 • PDF-dataje w Firefox wócyniś Zgóńśo, kak móžośo PDF-dataje we woknje Firefox wócyniś a ceste problemy rozwězaś, ako na pśikład prozne boki a až se dataje ześěguju město togo, aby se wócynili.
 • Web z adresowego póla pśepytowaś Zapišćo swóje pytańske wuraze za internetne pytanje do adresowego póla a Firefox buźo was k wuslědkowemu bokoju standardneje pytnice wjasć. Zgóńśo, kak móžośo to pśiměriś.
 • Pšawopisnu kontrolu w Firefox wužywaś Firefox awtomatiski kontrolěrujo waš pšawopis, gaž pišośo. Zgóńśo wěcej wó k dispoziciji stojecych móžnosćach ako na pśikład wó pśidawanju słownikow a wótwónoźowanju słowa, kótarež sćo z pśigódy pśidał.
 • Webboki śišćaś Toś te nastawki wobjadnaju zakładne śišćarske nastajenja a formatěrowańske móžnosći w Firefox.
 • Zuk w rejtarkach wušaltowaś Zgóńśo, kak móžośo klincece rejtarki w Firefox spóznaś a zuk rejtarka wušaltowaś bźez togo, aby se to na druge rejtarki abo wokna wustatkowało.
 • Bok za tekstom a wótkazami pśepytowaś Gaž se websedło w Firefox woglědujośo, móžośo na boku za słowami, wurazami abo wótkazami pytaś. Toś ten nastawk wujasnjujo, kak to funkcioněrujo.

Engelski