Zakłady pśeglědowanja

Pytajśo a nawigěrujśo lažko z toś tymi bytostnymi funkcijami

Startowy bok póstajiś

Zgóńśo, kak móžośo změniś, kótary bok wiźiśo, gaž Firefox prědny raz startujośo, na tłocašk startowego boka klikaśo abo nowe wokno wócynjaśo.

Adresowe pólo w Firefox awtomatiski wudopołniś

Pśi zapódawanju do adresowego póla naraźujo Firefox websedła, kótarež sćo se južo woglědał, ako cytańske znamjenja składował abo wóznamjenił abo w rejtarku wócynił. Dostańśo se k websedłam z mjenjej tłocenjami tasty.

Pytanje a zastojanje ześěgnjonych datajow

Wokno ześěgnjenjow a biblioteka zastojtej ześěgnjone dataje. How zgónijośo, kak dojźośo k swójim datajam, kak je zastojśo, kak změnjaśo jich nastajenja a kak je namakajośo.

Eksterne powěźeńki w Firefox

Powěźeńki zmóžnjaju websedłam, wužywarje wó nowych powěsćach abo zaktualizěrowanem wopśimjeśu informěrowaś, mjaztym až Firefox jo wócynjony.

Kak połna wobrazowka dajo se wužiwaś

Modus połneje wobrazowki zmóžnja wobglědowakoju Firefox, cełu wobrazowku wupolniś. Toś ten nastawk wujasnjujo, kak móžośo jen zmóžniś abo znjemóžniś.

Websedło składowaś

Firefox wam zmóžnja, webbok na wašom licadle składowaś, aby mógał jen na pśikład cytaś, gaž njejsćo z internetom zwězany. Nastawk wopisujo, kak móžośo to cyniś.

PDF-dataje w Firefox wócyniś

Zgóńśo, kak móžośo PDF-dataje we woknje Firefox wócyniś a ceste problemy rozwězaś, ako na pśikład prozne boki a až se dataje ześěguju město togo, aby se wócynili.

Pšawopisnu kontrolu w Firefox wužywaś

Firefox awtomatiski kontrolěrujo waš pšawopis, gaž pišośo. Zgóńśo wěcej wó k dispoziciji stojecych móžnosćach ako na pśikład wó pśidawanju słownikow a wótwónoźowanju słowa, kótarež sćo z pśigódy pśidał.

Webboki śišćaś

Toś te nastawki wobjadnaju zakładne śišćarske nastajenja a formatěrowańske móžnosći w Firefox.

Zuk w rejtarikach wušaltowaś

Zgóńśo, kak móžośo klincece rejtariki w Firefox spóznaś a zuk rejtarika wušaltowaś bźez togo, aby se to na druge rejtariki abo wokna wustatkowało.

Engelski

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije