Wopśimjeśe: Wuskokujuce wokna, pisma a rěcy | Rozpokazanje

Wopśimjeśe: Wuskokujuce wokna, pisma a rěcy

Toś ten nastawk wěcej se njewótwardujo, jogo wopśimjeśe by mógło pótakem zestarjony byś.

Wótrězk „Wopśimjeśe“ wokna „NastajenjaNastajenja“ wopśimujo nastajenja, kótarež póśěguju se na to, kak wopśimjeśe websedła ma se zwobrazniś. Toś ten nastawk wujasnjujo, kótare nastajenja su k dispoziciji.

Wopśimjeśowe nastajenja

Fx38Win7OptionsContent Nastajenja wopśimjeśe

Fx44ContentPanel-win7 Fx44 nastajenja wopśimjeśe winxp

DRM-wopśimjeśe

Zdźělenja

Firefox wam zmóžnja wubraś, kótare websedła směju wam zdźělenja słaś. Aby wěcej zgónił, cytajśo nastawk Eksterne powěźeńki w Firefox. Klikniśo na Wubraś…, aby lisćinu dowólonych sedłow změnił.

 • Njemólśo: Wubjeŕśo toś tu móžnosć, aby wšykne zdźělenka nachylu znjemóžnił, až Firefox njezacynijośo a znowego njestartujośo.

Wuskokujuce wokna

 • Wuskokujuce wokna blokěrowaś: Pó standarźe Firefox blokěrujo wobuzne wuskokujuce wokna na websedłach. Gaž wótpórajośo kokulku za toś to nastajenjenastajenje, znjemóžnijo se blokěrowanje wuskokujucych woknow.
  Pśi někotarych websedłach pak jo wužywanje wuskokujucych woknow wopšawnjone. Togodla móžośo toś tym sedłam dowóliś, wuskokujuce wokna weto wócyniś. Aby to cynił, klikniśo na Wuwześa…, zapódajśo mě sedła a klikniśo na Dowóliś. Aby websedło z lisćiny wótpórał, wubjeŕśo jo a klikniśo pótom na Sedło wótpóraś. Aby lisćinu dopołnje wuproznił, klikniśo na Wšykne sedła wótpóraś. Za dalšne informacije glejśo nastawk Nastajenja wuskokujucych woknow, wuwześa a rozwězowanje problemow.

Pisma a barwy

Standardne pismo a wjelikosć: Webboki zwobraznjuju se zwětšego w pismje a pismowej wjelikosći (w pikselach), kótarež su how póstajone. Ale, webboki mógu toś te nastajenja pśepisowaś, snaźkuli sćo něco druge w dialogu „Pisma“ póstajił. Klikniso na tłocašk Rozšyrjony…, aby pśistup na dialog „Pisma“ měł a aby to a druge pismowe nastajenjanastajenja změnił.

Dialog „Pisma“

 1. Wubjeŕśo rěcnu kupku abo pismo z wuběrańskeje lisćiny Pisma za. Aby na pśikład standardne pisma za srjejźnoeuropske rěcy/pisma (Łatyńšćina) nastajił, wubjeŕśo SrjejźnoeuropskeŁatyńšćina. Za rěc resp pismo, kótarejž njejstej w lisćinje, wubjeŕśo Druge rěcyDruge pismowe systemy.
 2. Wubjeŕśo, lěc proporcionalny tekst ma se w serifowem (na pśikład "Times New Roman") abo bźezserifowem (sans-serif, ako na pś. "Arial") pismje zwobrazniś. Nastajśo pótom wjelikosć pisma, kótaruž cośo za proporcionalny tekst wužywaś.
 3. Nastajśo, lěc maju se serifowe abo bźezserifowe pisma abo pisma typa Monospace wužywaś. Móžośo teke wjelikosć za pisma Monospace změniś.

Móžośo teke minimalnu pismowu wjelikosć za webboki nastajiś. To jo wužytne, aby sedła pśi wužywanju pśemałych pismow zajźowało, kótarež su skóro njecytajobne.

 • Bokam dowóliś, swóje pisma město górjejce wubranych wužywaś: Pó standarźe Firefox wužywa pisma, kótarež webawtor jo pódał. Gaž znjemóžnijośo toś to nastajenjenastajenje, nuzkaśo wšykne sedła, město togo waše pisma wužywaś.
 • Tekstowe koděrowanje za zestarjone wopśimjeśe: Znamuškowe koděrowanje, kótarež se how wuběra, buźo se wužywaś, aby boki zwobrazniło, kótarež njepódawaju, kótare koděrowanje ma se wužywaś.

Dialog „Barwy“

nastajenja wopśimjeśe barwy fx47

Tekst a slězyna: How móžośo standardnu barwu teksta a slězyny změniś, kótaraž ma se na webbokach wužywaś, kótarež njepódawaju taku informaciju. Klikniśo na barwne kašćiki, aby barwy wubrał.

 • Systemowe barwy wužywaś Stajśo kokulku pódla toś togo nastajenjanastajenja, aby barwy wužywał, kótarež su w nastajenjach wašogo źěłowego systema definěrowane, město tych, kótarež su górjejce pódane.

Barwy wótkazow: How móžośo standardne barwy za webwótkaze změniś. Klikniśo na barwne kašćiki, aby barwy wubrał.

 • Wótkaze pódšmarnuś: Pó standarźe wótkaze pódšmaruju se na webbokach. Wótpórajśo kokulku pódla toś togo nastajenjanastajenja, aby pódšmarowanjeju zajźował. Źiwajśo na to, až wjele sedłow wužywa swójske stilowe pšawidła a toś to nastajenjenastajenje njama žedno wustatkowanje na te sedła.
 • Barwy pódane pśez bok pśez mój wuběr górjejce pśepisaś:
  • Pśecej: Wubjeŕśo toś to nastajenjenastajenje, aby wšykne sedła nuzkał, waše standardne barwy wužywaś.
  • Jano z drastwami z wusokim kontrastom: Toś to nastajenjenastajenje wustatkujo, až Firefox barwy wužywa, kótarež jo awtor webboka pódał, snaźkuli wužywaśo drastwu WindowsLinux z wusokim kontrastom.
  • Nigda: Gaž wuběraśo toś to nastajenjenastajenje, buźo Firefox barwy wužywaś, kótarež jo awtor webboka pódał.

Rěcy

Někotare webboki su w někotarych rěcach k dispoziciji. Klikniśo na tłocašk Wubraś…, aby swóju preferěrowanu rěc abo preferěrowane rěcy pódał.

Dialog „Rěcy“: Aby rěc pśidał, klikniśo na Rěc wubraś…, wubjeŕśo rěc a klikniśo na tłocašk Pśidaś. Aby rěc wótpórał, wubjeŕśo ju w lisćinje aktiwnych rěcow a klikniśo na tłocašk Wótpóraś. Móžośo teke rěcy z pomocu tłocaškowu Górjej a Dołoj pśerědowaś, aby preferěrowanu rěc póstajił, jolic webbok pódpěra někotare rěcy.

// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: milupo. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.

Slědna aktualizacija: 2016-06-29

Wobstarajśo se pomoc za drugu platformu:
Toś ten nastawk pśiměriś

Firefox